Délmagyarország, 1946. július (3. évfolyam, 145-168. szám)

1946-07-02 / 145. szám

2 A MaDISz-ről nyilatkozik meglepő biztonsággal, szinte „ex cha­­tedra“ a­ Szegedi Kis Újság. Azt állít­ja, hogy munkakerülő fiúk és leányok járnak oda, olyanok, akiknek egyéb dol­guk nincs, minthogy táncoljanak. Nem szállnánk emiatt vitába a lappal és pártjával, egyrészt mert hiábavalónak tartjuk, másrészt pedig nincs szüksé­günk a védekezésre, ha a cikk nem szolgálná a jobboldali reakciós politika és suttogó propaganda MaDISz-ellenes aknamunkáját. Nagyon régóta támad­nak bennünket ilyen hangnemben. Kí­­gyót-békát kiáltva ránk, miközben ro­hammunkával építjük az országot, a demokrácia szellemében neveljük át az ifjúságot és nagyon sok­ más nemzet­­mentő munkát végzünk, amelyeket a nyitott szemmel járó emberek látnak és értékelnek Szegeden is. A Kisgazda­­párt által annyira elkívánt székházban dolgozók irányítják azt a nagyszegedi MaDISz-szervezetet, amely olyan mun­kát végez, hogy közüle csak néhány példa is elegendő arra, hogy ha a sze­gedi Kis Újság nem is támogatja, de legalább békén hagyja a­ MaDISz-t, amelyik a legkövetkezetesebben harcol ifjúság­i vonalon a demokráciáért az if­júság kulturális felemelkedéséért, stb. Somogyitelepi szervezetünkben például esténként, munkaidő után munkásfiúk és leányok tanulnak és készülnek diák­tagjaink irányítása mellett középisko­lai magaánvizsgára. Móravárosi kerüle­tünk kulturgárdája más kerületekkel egyetemben járja vidéki szervezetein­ket és erősíti a demokrácia érdekeinek megfelelően a munkás-parasztszövetsé­­geit­ ifjúsági vonalon. Az óhajtott szék­házban dolgozók tartják azokat az if­júsági délutánokat, melyeken igaz ha­­zafiságra, ember,re­rél­etre, demokrá­ciára és a reakció elleni harcra nevel­jük ifjainkat. Ezek az ifjak tovább ad­ják, amit ott tanultak, többek között például Alsóvároson, a kisigazdapárt ..fe­­leszvárában“ kisgazdapárti ifjút is felvilágosított már MaDISz-tag, hogy a zsidók nem ölik meg a kisg­yermekeket. Algyői szervezetünk a hídépítésnél van rohammunkán. Sándorfalvi tagjaink ha­difoglyokat, és beteg katonákat segé­lyeznek, ismételt adományaikat Örley Zoltán vezérőrnagy is megköszönte a­z Újságokon keresztül. Hadiözvegyek föld­jén­­ aratlak miWszegetni szervezeteink tagjai.­­ De nem is­­ soroljuk tovább, pedig le­hetne. Csupán annyit: a MaDISz-t­áma­­dók közül néhányan már bebizonyítot­ták, hogy miért oly kérlelhetetlen el­lenségeink. A sok név közül csak P. Kis Szalézt és a Független Ifjúságban szervezkedő orgyilkosokat és fasiszta összeesküvőiket vagy a háborús bűnösö­ket gyászoló és mellettük tüntető ugyan­csak kisgazdaifjakat említsük. A MaDISz jóindulatú kritikájára ezeket azóta már maguk a Független Ifjak zárták ki soraikból. Ehhez még csak annyit, hogy még mindig jobb, ha zene­szó zavarja meg a csendet, mint puska­ropogás és ártatlanok halálhörgése. A jóindulatú kritikát mi is örömmel fo­gadjuk, mint ahogy a Szegedi Népszava panaszát sem vesszük zokon. De ha va­laki az egész MaDISz-t­ támadja vagy akár csak a szegedit és erkölcsi hitelét le akarja rombolni, amellett nem me­gyünk el szótlanul, még ha egyszerű székház-irigység is az oka. Még csak egyet: ha sajnálja is tő­lünk a Szegedi Kis Uíjság a székházat, ne sajnálja legalább a zongorát, hisz az neki is van. A mi zongoránk kultur­­missziót tölt be, azon már nagyon sok munkásifjú megtanult zongorázni sza­badidejében. A munkás tanítóképző tanulóinak is rendelkezésére bocsátot­tuk —• a székházunkban —, mert más­hol nem­ kapták meg és nem tudtak volna hol­­ gyakorolni Koleszár Béla átadták a forgalomnak a tiszafüredi hidat (Tiszafüred, július 1.) Péter-Pál nap­át a forgalomnak az újjáépült tiszafá­­ján ünnepélyes keretek között adták redi közúti és vasúti hidat. Az ünne­pélyen megjelent és beszédet mondott Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter. Hangsúlyozta, hogy a tiszafüredi hid az első állandó jellegű hidunk a Tiszán és az első állandó jellegű vasúti hi­dunk. —oO ®— DÉLMAGYARORSZAG Tizenöt millió dollárra emelték fel az amerikai kölcsön összegét (Washington, július 1.) Washingtoni jelentés szerint az Egyesült Államok kormánya hivatalosan közölte, hogy Magyarország részére az amerikai had­sereg Európában levő hadfelszerelési­­ készletének felvásárlását megkönnyítő hitelkeret összegét 10 millió dollárról 15 millió dollárra emelte fel. Az erre vonatkozó részletes megállapodás rövi­desen aláírásra kerül Megtartották az első nagyszabású atombomba­­kísérletet Tudósok és bombaszakértő kutatóosztagok vizs­gálják a bomba nyomán fellépő rádióaktivitás és a halálos Gamma-sugarak hatását (Newyork,­­július 1.) A newyorki rá­dió szerint a Birini-szigeten vasárnap greenwichi idő szerint 10 órakor dob­ták le az atombombát a lagúnára. Két perccel később hatalmas robbanás kö­vetkezett be és a célpontul szolgáló la­gúna eltűnt a hatalmas füstfelhő alatt, amely több mint 50.000 láb magasan tört fel. A robbanás után hatalmas vil­lám cikkázott, majd nem sokka­l utóbb másik két robbanás következett. Az első légnyomás az elsőnél háromszorta erősebb robbanás követte. Az óriási lán­gokból félelmetes tűzoszlop tört elő. A szörnyű légnyomás megrongálta a szupererőd rádiókészülékét, amelyen a tudósításokat továbbadták. Majd a ha­talmas tűzo­szlop 10.000 lábnyi magasan áttörte a felhőket. A felhőkön túl ra­dioaktiv rétegek, gőzszerű füstté vál­toztatták. Este 10 óra után 3 perccel felrobbantották a második atombom­bát is. 35 perc után a laguna elcsen­desült. Bikinitől 200 mérföldre levő Kwajaleinben hatalmas felhőt láttá­k, légnyomást éreztek és hallották ,a rob­banást is, de sértetlenül maradtak. Ha­­waiban egyetlen földrengésjelző készü­lék sem jelezte a robbanást. La franciskói jelentés szerint az atombomba ledobásának nagy sikere volt. Nem volt szökőár és bármilyen természeti tünemény, nem kísérte a robbanást. A rádióaktív felhő nem fogja veszélyeztetni a hajók­ személy­zetének életét s a környező szigeteket. Személyi kárról nem érkezett jelentés. Az irányított gépek akadálytalanul re­pültek át az atomfelhőn és épen tértek vissza támaszpontjaikra felbecsülhetet­len értékű adataikkal A szakértők sze­rint a bemutató kísérleteknek igen nagy sikere volt. Egy hónapig is eltarthat, amíig az adatokat pontosan feldolgoz­zák. Kutató osztagok különleges védőru­hában és rádióaktivitás elhárító felsze­reléssel két csoportban alig három órá­­val az atombomba felrobbanása után befutottak a lagúnába, hogy egyenges­sék a tudósok, technikusok és katonai szakértők útját, akik a negyedik atom­­bom­ba robbanás helyét elárasztják majd, mihelyt a halálos Gamma-sugarak kel­lőképpen szétoszlottak. Hamarosan megkezdődik a Nemzeti Bank aranyának­­ hazaszállítása (Páris, július 1.) Nyárádi Miklós ál­lamtitkár, aki Berlinbe utazott, és az amerikai katonai hatósággal folytatott fontos megbeszéléseket az elhurcolt magyar javak hazahozatala tárgyában, visszaérkezett Párisba. Berlini tárgya­lásainak célja a magyar kormánykül­döttség washingtoni tárgyalásai során elért elvi határozat gyakorlati keresz­tülvitele volt. Megállapodás történt Berlinben, hogy Nyárádi Miklós állam­titkár vezetésével különbizottság utazik Németországba az elhurcolt javak fel­kutatásának és hazaszállításának lebo­nyolítására. A Nemzeti Bank arany­­készletének, mintegy 3 tonna aranynak hazaszállítása a legrövidebb időn be­lül megkezdődik. Itt a B-pengő a mű­pengővel való számítás egyszerűsítésére (Budapest, július 1.) A Magyar Köz­lönyben megjelent rendelet egyszerű­síti a a mű­pengővel való számítást. A rendelet a mű­pengő 1,000.000-szorosát, vag­yis a billiót B-pengő elnevezéssel jelöli. Eszerint egy billió pengő, vagyis egymillió milpengő a jövőben egy B- pengő lesz. A Magyar Nemzeti Bank 1946 június 3-iki kerettel ellátott 10.000 B-pengős bankjegyeinek kibocsátását 1946 július 1-én megkezdte. A szegedi repülőforgalom rövid időn belül megindul Megérkezett Szegedre a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság állomásvezetője . Délkeleteurópa fontos légi közlekedési gócpontja lesz Szeged­ del az országos légi­forgalom Szeged be­kapcsolásával. Egy körforgalmi járatot szerveznek, amelybe Szegeden kívül bekapcsolják Győr, Szombathely, Deb­recen, Miskolc, Sátoraljaújhely vámoso­kat és esetleg Békéscsabát, Szentest. Ezenkívül külön budapesti szegedi já­rat is lesz. A forgalmat „DC 3“ típusú nagy utasszállító gépekkel bonyolítják le. Huszonhét személy szállításárai al­kalmas egy ilyen gép. Ezek a repülő­Az MKP összes kerületi és üzemi pártszervezetei ezen a héten pártnapok t iurgrutiim­pntr­nt tartanak ugyanaznap és ugyan­­helyett UlCSCJKe?» azon órában. Napirend: I. Szervezeti beszámoló. 2. A kongresszusi versenyfelhívás letárgyalása. (Szeged, július 1.) Jelenítette a Dél­­magyarország, hogy nemrégen megala­kult a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság és még július folyamán meg­indítja a légi forgalmat Magyarorszá­gon Szeged bekapcsolásával. Hétfőn Dénes Leó elvtárs polgármester leira­tot kapott erre vonatkozóan a Magyar- Szovjet Légiforgalmi Társaságtól. Eb­­ben bejelentik a polgármesternek, hogy a lehető legrövidebb időn belül megin­ kedd. me .július a gépek teljesen biztonságos, modern utasszállító gépek. A háború előtt ilye­nekkel bonyolították le az Anglia és Hollandia közötti utaszállítást. A repülőgépek minden nap indul­nak majd­, akkor is, ha nincs utas, mert postát is szállítanak majd. A menetd­jat aránylag olcsón szabták meg amennyiben a gyorsvonat első osztályá­nak tarifájával közlekednek. A polgármesterhez küldött leirattal égi, időben jelentkezett Dénes Leó elv­társ polgármesternél Somogyvári László, a Magyar-Szovjet Légiforgalmi forgal­mi tisztje, akit a társaság a szegedi repülőtér állomásvezetőjévé nevezett ki. Somogyvári bejelentette a polgár­mesternek, hogy a társaság megkezdte az építkezést. A repülőtéren egyelőre a forgalmi irodát építik fel, de később jobban kifejlesztik az állomást, mert ezenkívül több más épületet is emel­nek, mivel Szegedet az ország második, repülőállomásává akarják fejleszteni A nemzetközi repülőforgalom megindu­lásakor Szeged lesz a Balkán felé a fő kiinduló állomás. De Ricola az olasz köztársaság ideiglenes elnöke (Róma, július 30.) De Ricolát 504 sza­vazat közül 396 szavazattal megválasz­tották az olasz köztársaság ideiglenes fejévé. De Ricola 1889-ben született Ná­polyban, állandóan foglalkozott köz­életi kérdésekkel egészen 1923-ig, ami­kor nem volt hajlandó a tarizmusról fel­esküdni. Békeffi László Párisból üzent, hogy rövidesen hazatér (Páris, július 1. Békeffi László Svájc­ból megérkezett a franciai fővárosba. A párisi rádión k­eresztü üdvözölte szülő­hazáját, különösen pedig Budapest kö­zönségét. Békeffi bejelentette, hogy né­hány hónap múlva visszatér Budapestre és újra munkába áll. Felmentették Vörös szőregi jegyzőt (Szeged, július 1.) A népbíróság Kor­­­ms-tanicsa hétfőn r­agy érdeklődés mel­lett kezei­ írták­ át­^mi a háborús bűntet­tekkel vádolt dr. Vörös Jenő szőregi jegyző ügyét. Dr. Vörös a vádirat sze­rint 1944-ben mint Ószentiván jegyző­je segédkezett az Imrédicj-párt helyi­ szervezetének megalakításában, majd 1946 május 20-án Szőregen a beszolgál­tatásra kötelezettekhez olyan tartalmú felhív­ást bocsátottak ki, hogy amen­­­nyiben a felhívottak a beszolgáltatás­nak nem tesznek eleget, az orosz ka­tonaság nemcsak a sertését viszi el té­rítés nélkül, hanem azonnal internálte is. A vádlott tagadta, hogy az Imrédy­­párt ószentiváni tagozatának megalapí­tásában részt vett volna. A másik vád­pontra vonatkozólag pedig azzal véde­kezett, hogy azért lépte túl a hatáskö­rét, hogy ezáltal a beszolgáltatás bizo­nyosabb legyen és ezzel az orosz had­sereg érdekeit kívánta szolgálni. A kihallgatott tabuk ezután sorra visszavonták a politikai rendőrségen tett terhelő vallomásukat. A perbeszé­­dek elhangzása után a népbíróság bi­zonyítékok hiányában felmentő hatá­rozatot hozott. Érthetetlennek tűnik, hogy mikép­pen lehteséges a politikai rendőrségen tett vallomásokat ennyire megmásí­tani, hogy végül is a terhelő vallomás helyett mentő vallomások hangozzanak el. Nyilvánvaló, hogy a vádlott érdeké­ben bűnös kezek játszottak közre. A n­épbíróságnak ki kell vizsgálnia az ügy hátterét, mert az igazság ezt kívánja. BELVÁROSI MOZrgf^ Hétfőtől csütörtökig, a METRO-gyár kimagasló alkotása Asszony, orvos és a harmadik Társadalmi színmű. Főszereplők: Spencer Trace, és Hedd, L­earner Egyidejűleg a pazar, szép Jágtündérek pompás színes sportfilm. Előadások kezdete: 4, »/­6 és fél 8-kor Pénztári­­yitár az előadás kezdete előtt félórával. Elővétel délelőtt 0-12-ig.

Next