Délmagyarország, 1947. március (4. évfolyam, 50-73. szám)

1947-03-01 / 50. szám

Többezer szegedi hadigondozott követeli: az összeesküvők vagyonát és a nyugatos katonatisztek nyugdíját fordítsák a hadigondozottak segélyezésére Az MKP és a Nőszövetség nagygyűlése a városházán a hadi­gondozott­a ft ügyének rendezésére A nagygyűlés határozatát felterjesztik a kormányhoz (Szeged, február 28.) Fejkendős, k­opoUruhás, foltoskabátú asszonyok, megtört arcú férfiak serege gyüleke­zett ‘pénteken­­ délután a városháza közgyűlési­ termében. Hadigondozot­tak, ’ luk­isegélyesek és hadirokkan­tat­­. A Magyar Kommunista Párt és a Magyar Nők Demokratikus Szö­vetsége hívta össze őket, hogy meg­beszéljék sérelmeiket és annyi­ hiába­való »akció« után segítsenek helyze­tükön. Rövidesen zsúfolásig megtöltöt­ték a dérinél, némelyik anya még kis­­kisgyerekét is magával hozta, mert nincs otthon kire nagyniók. Kli­nen­­b­erg József elvtárs, hadigondozott megnyitó szavai után Drégely Jó­zsef­né a Magyar­ Nők Demokratikus Szövetsége nevében 'szólt , és össze­fogásra szólította fel a hadigondozott asszonyokat­­ a békés, boldogabb jö­vőért . • A Kisgazdapárt eddig tagtoborzásra használta fel a hadisegélyeseket Nagy tapssal fogadott beszéde után Kornicsík Zoltán elvtárs a Magyar Kommunista Párt nevében szólalt fel. Zugó éljenzés és taps közben jelen­tette ki: — Magyarországon és­ így Szeged városában is a hadi­segélyes asszo­nyok problémája nem lehet pártpo­litikai ügy. Aki a hadisegélyes as­­­­szonyok nyomorúságából pártpolitikai pecsenyét akar­ sütni, nem hűséges saját faj híjához, saját nemzetéhez. Legfontosabb nemzeti ügyünk, hogy segítsünk ezeken a bajokon és meg­öleljük ezeket a kérdéseket. Tisztában kell­ azonban­ lennünk azzal,­ hogy ennek megoldása csupán Szegeden nem lehetséges, mert csakis a kor­mányzat határozott intézkedése alap­ján van erre mód. . . Végigpillantott Komócsin elvtárs ez­után azon, hogy mi történt eddig eb­ben az ügyben. Megállapította, hogy a Kisgazdapárt foglalkozott ugyan a hadigondozottak ügyével, de csak ad­u­ig, iámig az érdekeltek kiváltották párttagsági könyvüket és befizették­ • a tagdíjakat. — Ha a Kisgazdapárt mondotta —, amely szeret arra hivatkozni, hogy többségi párt, hogy a miniszteri tár­cák felével rendelkezik és a fontos gazdasági­­ pozíciókban is többségben ■ van, ezt a többséget felhasználta­k volna, ,akkor lenne is ennek eredmé­nye a naíktgondozottak megsegítésé­ben. Igénybe vette-e azonban a Kis­gazdapárt ezt a jelentős helyzetet? "Erre a kérdésre mondják meg önök­­ a feleletet. — Nem! Nem is törődtek velünk! — kiabálták mindenünnen a felhá­­­­b­orodott asszonyok. Az MKP nem igér, hanem cselekszik Ezután rámutatott Komócsin elvtárs­­­ arra, hogy a Magyar Kommunista Párt nem "ígérgetett, de amit tudott, megtelt az érdekükben. Ha minden párt legalább annyit tett "volna, akkor ma­ nem lenne hadisegélyes probléma ebben az országban. A Kommunista Párt tízezer levelezőlapot juttasott el Oroszország­ list­a hadifoglyokhoz. Ezek legnagyobb felére, meg is érkezett a válasz. Kétezer hazahozatali kér­vényt továbbítél. Ezer kutatólapot töltöttek ki az MKP h­adifogolyirodá­­jában. Eddig Szeged környékére és Szegedre ezekből 400 érkezett vissza sikeres eredménnyel. A kommunista törvényhatósági bizottsági tagok ja­vaslatára állították fel­ a­ város házi­ipari üzemét, amely elsősorban a hadigondozott asszonyok helyzetén fel­­­ van szegítelni. •A megjelentek egyöntetű felhábo­rodása kö­pette tárta fel Komócsin elvtárs, hogy, a hadisegélyeseknek <ta­»n csupán hárommillió 700 ezer forintot "‘­i irányoztak elő a költségvetésben, ugyanakkor a kisgazd­apárt? "K­el jel­cinül napilap szerkesztője tavaly nem­indítsanak kemény harcot abban az irányban, hogy országosan és az összes hadi­segélyesekre kiterjedően hozzanak intézkedést. Ezt­ a harcot nemcsak* figyelemmel kíséri a­­ Ma­gyar­ Kommunista­­ Párt, hanem a leg­messzebbmenően támogatja is minden hátsógomb­fal nélkül. Rendelkezésre bocsátjak ennek érdekében sajtónkat, képviselőinket és m­inden­t erőnktől telhetően, amit tőlünk kérnek. A loránkiakb­án a felcsaltanó t­­>­­sok, helyeslések szinte elnyomták Komócsin elvtárs beszédét: — Háttal kell Wdílani az összees­küvők Vagyonának elkobzása érde­kében és a hadisegély­esekre való b­uz­­dításáért. h­arcot kell indítani a nyu­gatos fasiszta Eisztek nyugdíjának megvonásáért,­ a háborús vagyonok és luvu­s skörarc az ő helyet m­egadóz­­tatásáért, végül, hogy most a téli hó­napok elnullával rendkívül­ segély­ben részesüljenek a hadigondn­oUak.­­­ Büszkék vagyunk azokra a nőkre — fejezte be nagyhatású beszédét Komócsin Zoltán elvtárs —, akiket ennyi kegyetlen szenvedés sem tört le és felemelt fejjel járnak két világ­háború és a floridy-i fasizmus szenve­dései­­ után. Hisszük! hogy ezek a szen­vedések nem voltak hiábavalók. Hosszantartó nagy­ laps­orán Ha* vsitzer Istvánná szólt * a meg­jelentek­uCZ. "­­ —. Mi m­unkásasszonyok — mon­dotta többek ’között — "meg akarunk állni a magunk Lábán és magunk akarjuk a saját sorsunkat­­ intézni. Nincsen szükségünk gy­ár­igazgatókra, tábornok urakra, akik a mai­'nyomo­rúságba juttatták az országot, egy snl­l’ti fórintot felemésztő szii­eli' mulatsájB rendezett. Ebből azonban még csak morzsol sem ju­tott a szegény embereknek. A nagygyűlés határozata Ezután határozati javaslatot olva­sott fel. Ebben a nagygyűlés mély felháborodásának és t­itako­zásának a« kifejezési a fas­szta összeesküvőkkel szem­ben. Követelik legsz'gerű­bb­ meg­büntetésüket, vagyonuk elkobzását és a hadisegélyesek céljá­ra való ford­í­­tását. Követelik, hogy a nyugatos ka­tonatisztek­­ nyu­gdíját is fordítsák a hadisegélyesek támogatására. Ezenkí­vül rendkívüli gyorssegély kiutalást követelnek, a háborús va­tyonok szi­gorú megdézsmálását, a magas jöve­delmű bankvezérek, igazgatók súlyos megadóztatását, az összeesküvők vé­dőinek a törvényhozásból való eltá­volítását,­ hogy­ ez utóbbi által na­gyobb megbecsülést szerezzünk a külföldi hatalmak előtt és ily módon is elősegítsük a hadifoglyok­ hazatéré­sét.A megjelentek egyhangú lelkese­déssel fogadták el a határozati­ ja­vaslatot, sőt még kiegészítették a fel­szólalások alapján azzal, hogy kö­vetelik a gyárakban kötelezően alkal­­m­­a­ott hadisegélyesek százalékszá­m­á­nak felemelését, valamint a iiibb ipar­­engedéllyel remndelkezők külön art.­)/i‘írtását. Több felszólalás és a kérdések rf.-szlehíS m­efsbeszé­lése .ut­ in r m­egálla­­podák abban,­ hogy a határozati ja­vaslatban összefoglalt kívánságaikat­­ még szombaton ettől látják dr. Pálfy György főispánhoz, akinek kötelessége eljárni ügyükben az illetékes kor­­mánytényezőknél, de ugyanakkor­­­­­küldik a­ kormányzatnak is. Rendkívüli segélyt a háború áldozatainak! Xpn­otl v,étel» eladás, javi­fi Mild« lás legelőnyösebben Irodagép, Vállalat Széchenyi-tér 7 Telefon 6—41. A vidék legnagyob­­b irodagép inport vállalata. • D­I:L­IVA GT­ARORSZAG Figyelem A Kis Hungáriában zönség közül legszebben táncoló­ FLIPPET KAP. Zsűri a Nemzeti Színház tagjaiból áll. Figyelem csü­törtökön, szombaton és vasárnap este a táncoló kö­­„SAV­IN­G“-PÁ­R HUNG­ÁRI­A Kitört a „tojásháború“ Dombegyházán a*túl magas ipari árak miatt A gazdálkodók és árusok egymás fejéhez vagdalták a 30 filléres tojásokat . A felbőszült tömeg megverte és kirabolta a textilárusokat­­* (Szeged, február 28.) J­omlóe­gy­­házán csütörtökön hetipiac volt ahol a kofák a tojás darabját 30 fillérért vásárolták. A gazdálkodók elégedetlenek voltak­­ a kjná­t ár­ral és a községházán­ eljártak,­ hogy a­­ közigazgatás tegye számukra le­hetővé a magasabb árakat. A köz­­ségbaízán azonban tudomására hoz­ták a gazdálkodóknak, hogy a to­jás szabadforgalmi ára és a ható­ság a kérdésben nem lehet a gaz­dálkodók segítségére.­­ A tojást vásárló kofák és gazdál­kodók közt a han­gula­t­­ mind jobban elmérgesedett. A tojás ára körül folytatott vita során a­ gazdálkodók felszólították a piaci­ textilárusokat hogy miután a tojásf ára olyan ala­csony, adják ők is olcsóbban áru­jukat. A keresk­edők­ számlákkal igazolták az árak jogosultságát A másik oldalon a kofákfás a gazdál­kodók közt egészen elmérgesedett a helyzet a tojás miatt. Hamaro­san megindult a »tojáscsath«, az elégedetten gazdák a kereskedők Siöz vágták a tojásokat. Természe­tesen a kereskedők sem hagyták annyiban a dolgot és a gazdálko­dókat visszadobálták Tojásokkal. A piaci textilkereskedők látták a Ve­szedelmes hangulatot. Rögtön, te­herautóra kezdték csomagolni az árujukat, hogy a községet elhagy­ják! A felbőszült tömeg azonban nekiesett­ a kereskedőknek, meg­verték őket és az autóról elrabol­ták az árut. A kereskedők Batto­­nyára és Makóra telefonáltak­­ segít­ségért. A segítség hamarosan meg is érkezett és értesülésünk szerint a­ garázda tolvajok már kézre is­ kerültek és a kereskedők vissza’­­kapták árujukat. Az agrárolló ilyen e’itélendő ki­­lengésekre ragadtatja a nem­­ ön­tudatos embereket. Az Ar- és Kerékpárok, gramofonok rádiók­ nagyválasztékban részlet­es. Alkatrészek, gram­ofonlemezek. ------ Javítások jótállással. Déry Ede R.-T. K­is-utca 3 szám Szombat­, március 1. TEORIVONN­OK ; M­­­ÁV citromessenciák reklám ^ton SZEREDAI-nál Cserzv M.­u. 3. — Kárász-u. 1O Anyaghivatal és a többi illetékes szervek* nem tudják az iparcikkek árát csökkenteni, elkeseredett gaz­dálkodóink pedig Dom­begyházán­ megindították a tojásháborút a túl magas ipari árak ellen. A kor­mányzat részére figyelmeztető a dombegyházi kilengés, hogy a ga­rázda emberek szigorú és gyors büntetésével egyidejűleg az agrár­ollót is kötelessége a helyzethez mérten­ megszükitem. Régi minőségű (illatos) . Toilette SZAPPAN kapható: o­n­dis­i Halszertár SZÉCHENYI TÉR (Tisza szálló mellett. Meghalt a villamoson egy öreg gazdasági cseléd (Szeged, február 28.) Pénteken a déli órákban a gedói villamos a Széch­enyi­ téri végállomásán nagy tumultusra lett figy­elmes­ a­ rendőr­­őrszem. A helyszínre sietve meg­­állapította, hogy a villamoson Tóth Antal hódmezővásárhelyi lakos a villamoson hirtelen meghalt. Tóth Antalt tes­tvére (mindketten gazda­sági cselédek) kísérte át Vásárhely­­ről,­hogy itt valamelyik g­yógyinté­ző­t­e a régi betegségét kezeltesse. Hajnalban gyalog indultak el Sze­gedre és alaposan kifáradva érkez­tek meg­­ a Gedóh­oz. A fáradtság miatt itt már villamosra fűttekéből , azu­tán az öreg gazdasági cseléd valószínűleg szívszélh­üdés követ­keztében meghalt. A tetemet a honetani intéző­tbc. szállították. A n­épjóléti tárca k­öltségvetését tárgyalta a nemzetgyűlés (Budappest, február 23.) A nemzet­­gyű­lés p­énteki­­ Ülésén beterjesz­tet­­ték a/' állam­­uszláritís vitelére adott' feliratai m­­arcis további meghosszabbí­­tásáról szóló­ javaslatról a bizottsági­ jelentést. A törvényjavaslat értelmé­ben a f­elhatalm­azást a költségvetés életbelépéséig,legkésőbb március 3-­ig hosszabbítják meg. A nemzetgyű­lés a javaslatot vita nélkül elfogadta.­­ Ezután a népjóléti tárca költségve­­t­ésének vitája következett. Olt Lászlói (MKP előadó rámutatott arra, hogy­ a népjóléti minisztérium megalapí­tása már Debrecenben szükséges volt, mert a felszíbadítás után nem volt­ város vagy falu, am­ng intézményes­­ segítségre ne szorult volna. Az elő­­fidő a továbbiakban részidősen is­mertette a­­ tárca költségvetését.­­ A pártok­­ szónokai elfogadták a költségekest­, majd Moln­ár Erik nép­­jóléti m­iniszter száRolt fel. Kifejtette, hogy a szociUpolitikai hi,­ a felszaba­dulás nagy változást hozott. A fel­szabadulás után közvetlenül "nem volt" mőrt hatékony és átfogó szociális program­ meg­valósí­tá­sára, ennek csak alapjait lehetett befektetni. A stabi­lizáció óta­ nyílt meg" csak a lehető­ség, h­ogy tervízerységet vigyenek a szociálpolitikába. A nemzetgyűlés ezután a tárca költ­ségvetését általánosságban elfogadta. A nemzetgyűlés legközelebbi ülését kedden délelőtt tartja. " . . Igazolványkép 10 perc alatt. Fotókópia (okmán­y­­m­ásolás) Diapositiv (m­ozihirdetők részére) fén­y­képeTŐgípvéte! ^ Q­J Ó-FOTÓ Mikszáth Kálmin igen 11. ' Teletan: S...65 tPrima cukorka, csokoládé ­ » kicsinyben és nagyban,­ legolcsóbban, bő választékban IMRE cuk­orkanagykereskedőnél Tisza Lajos • körút 4S. : Telefon 2—45

Next