Délmagyarország, 1947. április (4. évfolyam, 74-97. szám)

1947-04-01 / 74. szám

Világ proletárjai egyesüljetek!Szeged, 1947 április 1, kedd. IV. évf. óra: 40 fillér Rákosi Mátyás: Nem elég következetes az a harc, amit a Kisgazdapárt vív Sulyokék ellen „A Szabadságpárt nem szabadságot, hanem rabszolgaságot akar hozni a magyar népnek“ Ha a reakció áskálódásai veszélyeztetik az újjáépítés rendjét, a nép elé megyünk: válasszon (Budapest, március­­ 31.­) A Ma­gyar Kommunista Párt zala megyei szervezete vasárnap Zalaegersze­gen nagygyűlést tartott, amelyen megjelent és beszédet tartott Rá­kosi Mátyás miniszterelnökhe­­lyettes, a párt főtitkára. Rákosi elvtárs az egybesereglett óriási tö­meg szűnni nem akaró tapsvihara közt kezdte meg beszédét.­­ Rámutatott arra, hogy a mun­kásság, parasztság és haladó ér­telmiség a­z elmúlt két esztendő alatt heroikus küzdelmet folyta­tott, hogy az ország, kiheverje a háború sújtotta károkat és elindul­hasson a felemelkedés utján. Az egész magyar életet átfogó tervet a Kommunista Párt a magyar pa­­r­aszt és az ipari munkás szor­galmára, a haladó értelmiség tu­dására alapította. A terv megva­lósítása érdekében nem kell más, mint béke, nyugalom és rend, amit, mint­­ a közelmúltban bebizonyoso­dott, a régi rend h­ívei nem akar­­­nak s aminek megdöntése érdeké­ben összeesküvést szőttek. Szabotáló Összeesküvők — Az összeesküvők minden sza­vából és a náluk talált írásokból csak úgy dőlt a parasztság iránti­­ gyűlölet. Az egész magyar népet ismét rabságba akarták vissza­lökni. Minden eszköz jó volt ne­kik arra, hogy a magyar népet zaklassák. Kiderült, hogy a leg­nagyobb magyar gépgyár igazga­tója és főmérnöke is bent volt az összeesküvésben. Olyan traktort gyártottak, ami túl nehéz volt a magyar viszonyokat illetően. 18.000 forintos cséplőgépet is gyártottak, amit a gazda nem tudott megvenni. Ez a szabotázs más területre is kiterjedt. Megnyerték céljaiknak a legnagyobb kormányzópártot, a Kisgazdapártot. Sikerült nekik ki­neveztetni, munkájuk szolgálatába állítani a Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát. Az összeesküvést leleplezték, és dicsérő szót kell mondani az an­­­nyira ócsárolt demokratikus rend­­őrségről. Most már látjuk,­ hogy miért szidták a rendőrséget. Azért, mert az összeesküvők érezték, hogy előbb vagy utóbb a demokratikus rendőrség­ elfogja őket. Megint hiba van a kisgazdapárti kréta körül . A Szabadságpárt nem sza­badságot, hanem rabságot akar hozni a magyar népnek. Tud­juk, hogy Sulyokék ma, teíi­ben ugyanazt a munkát végzik, amit 7—8 évvel ezelőtt a Ma­gyar Megújhodás és az egyéb hangzatos nevű pártok végez­tek. Megpróbálják összeugrasztani a munkásokat vezetőikkel, agitálnak az államosítás elllen, felhántorgat­­ják a bajokat, amelyeknek pedig túlnyomó többségét éppen tőlük és az ő barátaiktól kapták örök­ségül. Rákosi Mátyás­ a továbbiakban a Sulyok-párt és­ a Kisgazdapárt vi­szonyáról beszélt. Megállapította, hogy az a harc, amelyet a Kisgazda­­párt Sulyokék ellen vív, nem elég következetes. Reméltük és reméljük, hogy,a Kis­— Budapesten a nyomdászok el­határozták, hogy a "Sulyok-párt na­pilapját, A Holnapot nem fogják kinyomtatni mindaddig, amíg­ b­iz­­tosítékot nem kapnak arra nézve, hogy ez a párt nem folytatja to­vább­­ demokráciaellenes működé­sét. Nem fogjuk engedni­, hogy a demokrácia eszközeit, köztük a sajtószabadságot is, a demokrácia és a szabadság ellenségei a ma­gyar nép ellen használják fel. Ezért helyeseljük azt, amit a nyomdá­szok tsináltak. Rákosi ezután az amerikai jegy­zékkel foglalkozott. Megállapítot­ta, hogy annak­ célja nem volt más, m­int bátorítani a régi rend híveit. Mind a három baloldali párt rámutatott arra, hogy az ameri­kai jegyzék téves, egyoldalú infor­máció alapján íródott. A Kisgazdapárt annak ellené­re, hogy neki is világosan le kellett volna szögeznie állás­pontját, nem adott ilyen félre­érthetetlen nyilatkozatot. Reakciós vállalmak a vallás eltörléséről — A reakció most ismét támad­ja a demokráciát azt állítván, hogy a fakultatív hitoktatás bevezeté­sére tulajdonképpen meg akarják szüntetni a vallást. A Kommunista Párt már többizben bemutatta, hogy­­ egészséges, demokratikus úi­gazdapárt vezetői okulni fognak a jövőben és éberebbek lesznek a demokrácia megvédése céljából. Ebben ,s reményben egyeztünk meg velük. Reméltük, hogy ez az okulás alapos lesz, meg­­tell azonban mondani, hogy ebben a várakozásunk­ban helyenként kezdünk kétel­kedni. Újra mutatkoznak olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy hiba van a kisgazdapárti kréta körvi­­szonyt akar fenntartani az egy­házakkal és nem célja eltörölni a vallást. Az, hogy a r^nfrenü a sza­bad vallásoktatás kérdését a de­mokrácia ellen igyekszik felhasz­nálni, annak bizonyítéka, hogy a régi rend hívei nem alszanak és minden eszközt megpróbálnak, hogy ártsanak fiatal demokráci­ánknak, hogy tekintélyét csökkent­sék a dolgozók felé. Új választásokat! — Mi azt mondjuk, ha ez így­ folytatódik, ha nem tudjuk biz­tosítani a régi rend­ híveinek áská­­lódásai ellen a nyugatomt, békét és­­ rendet, amire a magyar nép felvirágoztatása érdekében szük­ség­­ van, akkor menjünk újra a nép elé, kér­jünk új választásokat és kér­jük a­ magyar népet, hogy ma­ga csináljon demokratikus vá­lasztás útján rendet és többel ne küldjön a parlamentbe olyan tagokat, akik a nép ügyét nem előre, hanem hátra­­ akarják vinni. — A magyar népnek békére, rendre és nyugalom­ra van szük­sége. Ezért küzd a Magyar Kom­munista Párt és kíméletlenül vis­­­szautasít minden olyan kísérletet, amely ennek a békének és nyuga­lomnak megzavarását célozza. A­ demokrácia eszközeit nem engedjük a magyar nép ellen felhasználni Csak a dolgozók társadalmában­­lehetséges hatásos egészségvédelem Vikol János dr. államtitkár előadása a Szovjet ötéves és a MEP hároméves tervének egészségügyi vonatkozásairól (Szeged, március 31) A Magyar- Szovjet Művelődési Társaság szegedi csoportjának székházában szombaton a termet zsúfolásig megtöltő közön­ség előtt tartott előadást dr. Vikol János népjóléti államtitkár a szovjet ötéves terv és a mi hároméves ter­vünk egészségügyi vonatkozásairól. Hangsúlyozta, hogy az egészségvéde­lem a­lapfel­tétele a dolgozók életszín­vonalának megjavítása, munkafeltéte­leinek rendezése. — A múltban azért nem beszélhet­tünk komoly egészségvédelemről, mert ez az előbbiek alapján egyet jelen­tett volna az uralkodó osztály ural­mának megdöntésével — mondotta. A sokat hangoztatott szociális jelsza­vak így csak üres frázisok maradtak és a rendszeres munkásegészségügyi gondozás helyett legfeljebb csak kari­­tativ tevékenységek történtek. Komoly egészségvédelem csak olyan társadalomban képzelhető ci, ahol a dolgoz­­ó Imák döntő be­folyásuk van a társadalmi élet irányításába. A továbbiakban részletesen kitért mindarra, amit az orosz szocialista forradalom után elsősorban fontosnak tartottak megvalósítani és ismertette a szovjet egészségügyi kormányzat most megvalósulás alatt levő negye­dik ötéves tervének programját. Jellemző adatként említette meg VikoJ államtitkár, hogy a cári Orosz­országban összesen 12 ezer orvos volt csak és a vidék jóformán teljesen or­vosi ellátás nélkül állott. Ezzel szem­ben a szovjet ötéves terv csupán a körzeti orvosok számát a jelen­legi 9500-ról 15.500-ra akarja emelni, a szakorvosi segítséget a vizsgáló­­állomásokon pedig 62 ezerről 77 ezerre. Általában az egészségügyi dol­gozók hadseregét 900 ezerről két­millióra akarják növeszteni. A még számtalan más érdekes adat­tal megvilágított szakszerű előadás be­fejező részében a Magyar Kommu­nista Párt által előterjesztett három­éves terv egészségügyi alapjairól szólt. ~ A múlt Magyarország egészség­­ügyi politikája: osztálypolitika volt — mondotta. — A hárommillió mező­­gazdasági nincstelen és a gyári mun­­kásság életnívójának megjavítása je­­lentette volna első alapfeltételét az eredményes egészségvédelemnek. Ezt a kérdést úgy látszik azonban nem tar­tották fontosnak, mert például egyet­len egészségvédelmi tanszéket sem lé­tesítettek az egyetemeken akkor, ami­kor a Szovjetunióban több mint száz ilyen tanszék áll az orvosok rendel­kezésére és a nyugati államokban is működnek mindenütt ilyen tanszékek. Végül a kórházak szervezetének és munkamódszerének átalakításáról szólt ezeknek az új szociális szempontoknak megfelelően. Vikos államtitkár előadását az or­­­vosokból­ és nagyszil­án­ érdeklődőből álló közönség hosszantartó tapssal fo­gadta. Az előadást Déges I.eó pol­gármester, a Magyar-Szovjet Művelő­dési­­ Társaság elnöke vezette be és egyben üdvözölte, a Budapestről meg­jelent dr. Merényi Gusztáv orvos­vezérőrnagyot. A Szegedi Nemzeti Színház művészei külön műsorral szó­­rakoztatták a közönséget­. Lázár Márta, Dénes Erzsi zongorakíséreté­­vel énekelt nagy tetszés mellett rész­leteket a Bohéméletből, Gyulai Lenke pedig hatásos szavalatával ara­tott sikert. Medikusok egészségügyi előadása a külvárosokban (Szeged, március 31.) Beszámol­tunk róla, hogy a Medikus Kör,fel­ajánlotta segítségét a Magyar De­mokratikus Ifjúsági Szövetség­ ne­­velőmunkájához és máris több al­kalommal tartottak­ előadást a Me­dikus Kör hallgatói a külvárosok­ban különböző egészségügyi kér­désekről. Pénteken Sas Mihály or­vostanhallgató a Medikus Kör egyik kiváló tagja, a szegedi tudomány­­egyetem 1916. évi szülészeti pálya­díjnyertese tartott értékes előadást a MaDISz felsővárosi székházában A megjelent nagyszámú közönség nagy érdeklődése mellett népszerű formában beszélt az emberi szer­vezetet irányító belső anyagokról. Örömmel látjuk, hogy ebben a szerencsésen indult kezdeménye­zésben éppen a legjobb képességű orvostanhallgatók megtalálják az utat a külvárosok munkásfiataljai felé. Reméljük, hogy munkájuk to­vábbi sikerekre vezet nemcsak a külvárosi munkás- és parasztfia­talok tanítása terén, hanem a ve­lük való közvetlenebb kapcsolatok megteremtése terén is.

Next