Délmagyarország, 1948. február (5. évfolyam, 26-50. szám)

1948-02-01 / 26. szám

2 Kéthetes gyász Indiában Gandhi halála miatt Gandhit fejjel lefelé rava­talozták fel Újdelhiben és az indiai nép ezrei járulnak a ravatal elé, hogy búcsút mondjanak vezérüknek. Az indiai főváros összes redő­nyeit lehúzták, az utcák sö­tétségbe borultak, forgalom nincs. A városban csak síró férfiakat és nőket lehet lát­ni. Hasonló a helyzet sok más városban. Minden gyár, üzem, hivatal leállt. A hivatalos gyász 13 napig tart és ez idő alatt nem lesz szórakozás. A rendőrség pénteken este bejelentette, hogy a gyilkost titkos helyre szállították, mert félnek meglincselésétől. A londoni rádió szerint a gyil­kost az készlelte a merénylet­re, hogy Gandhi nemrégiben felszólította a hindu és sikh menekülteket, adják vissza a muzulmánok mecsetjeit. Eh­hez hozzájárult a szélsőséges hindu nacionalisták haragja Gandhi ellen pacifizmusa miatt. A gyilkos kihallgatása során kijelentette, hogy Gand­hit békés politikája miatt ölte meg. Attlee miniszterelnök pénteken este a londoni rá­dióban tartott beszédében hangsúlyozta, hogy Gandhi a korszak egyik legkiválóbb egyénisége volt s most bevo­nult a történelem nagyjai közé. Készül a házfelügyelők kollektív szerződése A szakszervezet kérelemmel fordult az illetékes hatósá­­gokhoz: a jövőben a ház- és segédházfelügyelők a kollek­tív szerződés szerint kapják fizetésüket. A Szaktanács a kérést jóváhagy­ja és rövide­sen elkészül a ház- és segéd­­házfelügyelők kollektív szer­ződésének tervezete. A népjóléti minisztérium el­rendelte, hogy a jövőben a szakszervezet tagjait az OTI- nál biztosítani kell. Egyéb­ként az igazságügym­iniszté­­rium­ban most készült az a rendelet, amely az igazolások körül tapasztalt visszásságo­kat rendezi. OLVASD, TERJESZD A DÉLMAGYARORSZÁGOT t Belvárosi Monts Ma, vasárnap és a legközelebbi napokon Egyidejűleg: JOE KELLY a világszínpadok utolérhetet­len csodazsonglőrjének sze­mélyes fellépte a színpadon. Soha nem látott bámulatos mutatványok a színpadon. Előadások: tél 4, fél 6, fél 8. Pénztár d. e. 11—12 és az előadás előtt félórával. — Veres Péter honvédelmi miniszter február 7-én, az egyetemi napra Szegedre ér­kezik és az egyetemi nagy­­­gyűlésen felszólal. x Köszönetet mondunk a partizánbarátoknak, az egye­­tem üzemi bizottságának, a­­ munkatársaknak, jóbarátok­­­­nak, akik férjem, édesapánk,­­ Tóth Pál egyetemi altiszt te­­­­metésén részt vettek. Gyászoló : Tóth-család. — Az Operabálra belépő­jegy 10 forint. — Elmúlana más kocsiját és világgá ment. Péter Szabó Károly vásárhelyi gazdale­gény 310 forintért lovat vá­sárolt Kiss Istvántól, de csak 100 forintot tudott kifizetni és megígérte, ha a lovat el­adta, kifizeti a hátralékot. Néhány nap múlva vásár volt Szentesen. Péter Szabó köl­csönkérte Kiss lószerszámát, egy másik ismerőstől a sze­­­kezét és elvitte a lovat a vá­­­sárra. 280 forintért vevőt is­­ talált rá s beült egy cigány­­­­bandával inni. Reggel felé azt­­ vette észre, hogy se pénz, se­­ 16, se szekér. Úgy értesült,­­ hogy a cigányok Dunántúlra­­ vitték a szekeret s gyalogo­­­­san utánuk indult. Tolnáig­­ birta az iramot, ott beállt ké­­k résnek s csak nemrég tért­­ vissza Vásárhelyre. A rend­­­­őrség őrizetbe vette és átadta­­ az ügyészségnek, ahol csalás­­ és sikkasztás miatt eljárás in­­­­dult ellene. x Kerékpárgu­mít dolgozók­nak heti részletre is szál­lítunk. Markovics műszaki üz­let Szeged, Tisza Lajos­ körút 44. Munkaadói igazolványt ké­rünk. — A borospincéből kukucs­kált a vendég. Két jóbarát, Szekeres Géza Tapolcsányi­­utca 1. és Ábrahám Jenő Csejtei­ utca 12. számú keres­kedősegéd együtt ivott a Czi­­pot-féle vendéglőben. Estefelé jöttek el s Szekeres azént vet­te magát észre, hogy Ábra­­hám a kocsma alatti pincé­r­ből kukucskál. Leszólt hoz­zá, mit keres ott, mire Ábra­­­­hám két hordó bort adott­­ ki, amit elgurítottak. Az egyik­­ hordó útközben összetört, a­­ másikat bevitték egy kocs­mába és eladták 80 forintért.­­ A rendőrség őrizetbe vette­­ Ábrahám Jenőt és átadta az ügyészségnek. Színház* Film •Művészet A román hadsereg központi britnrcsoportjának estje A román-magyar barátsági és kulturális szerződés írott bell­i valósággá váltak tegnap este a Nemzeti Színházban a román kulturális csoport előadásán. Az évszázadokon keresztül mester­ségesen szított ellenségeskedést végre felválthatta a két nép lelketlen élő testvériség érzése. Ennek a nemes és felemelő ér­zésnek a melegsége és a csak igen ritkán tapasztalható lelke­sedés*— a népművészeten ke­resztül — hevítette át az egész est hangulatát. A piüvészcsoport vezetője, J­ampoaisu Va'er­n őr­nagy bevezető beszédében bár megemlítette, hogy »nem kér­kedni jöttünk ide, hanem csak bemutatni azt, amit tudunk«, de megállapíthatjuk, hogy ezzel a tudással és felkészültséggel való­ban­­ kérkedhetnek! A kultúrcsoport gazdag és színes fantáziával összeállított műsora felölelte a kórusművé­­szetnek, a népi táncoknak sok­rétű változatát. Először is legnagyobb elis­meréssel kell szólnunk a ki­tűnően hangzó férfikarról és ze­nekarról, amely szokatlan hang­szercsoportjaival, különleges hangszí nőivel érdekes hangál­la­tot tudott teremteni. A sok­ fi­nomsággal és ízléssel megol­dott" énekkari és zenekari szá­mok I­fjú Szleván karnagy nagy tudását dicsérik. Ragyogóan, ar­­tisztikusan hatottak a bemuta­tott magyar, román, jugoszláv, bolgár és orosz táncok. Különö­sen eredetiek és érdekesek vol­tak a román és orosz táncok, amelyeket bármely opera balett­kara szívesen vállalhatna ezzel a nagy technikai tudással és karakterizáló készséggel rendel­kező művészekkel. A láncszá­mok kíséretét Dobos Aurél kar­mester látta el precíz ritmussal és lendülettel. A gazdag műsor­ból különösen ki kell emel­nünk azokat a számokat, ame­lyek, a népművészetet szolgál­ták. A pánsípszerű román népi hangszeren előadott népi da­lok, a virtuóz cimbalomszóló, a szólisták népi dalai megkapóak voltak. A magyar népi dalok és táncok előadásával kapcso­latban annak a reményünknek adunk kifejezést, hogy ennek a kitűnő leni­túr csoportnak a műsorán már legközelebb ott fognak szerepelni Bartók Béla gyűjtésének valóban eredeti ro­mán népi dalai és táncai, ame­lyeket Bartók gyűjtései közül legelőször a román akadémia adott ki. A befejezésül előadott, S­.*om­in Szánon tanár ötletes koreográ­fiájával megkomponált katona­táncok is frappáns hatást váltot­tak ki. A román hadsereg kulturcso­­portjának minden szereplőjét a közönség kivételes szeretettel és melegséggel ünnepelte egész es­tén át, abban a reményben, hogy ezt az első kedves látoga­tást most már követni fogják a további kölcsönös művészi megnyilatkozások. A mielőbbi viszontlátásra! A tegnapi estből mi is levon­hatunk egy kis tanulságot! Dr­ Bárány* János Édes, mint a széplány szála Szeredai paprikába! 8 £ LIACT AROIEX 16 A Collwsium Musicum VI. bérleti h­angversenye feb­ruár 9-én este fél 8 órakor a Konzervatóriumban, Littasy György ária- és dalestje, Rácz Gabriella (zongora) közremű­ködésével. Jegyek 2—6 fo­rintig a Zenekonzervatórium­ban válthatók. Vasárnap, 1948 február 1. H­írek «mmmmm­mmm* ***»,.*T,m*m­% AZ ENYHESÉG TOVÁBB TART Mérsékelt, helyenként élénk délnyugati, nyugati szél, változó felhőzet, többféle fu­tóeső. Az enyheség tovább tart. A Tisza ma Szegednél 719 (82). Vizének hőmérséklete 3.5 fok. NAPIREND Vasárnap, február 1. Nemzeti Színház fél 3-kor: Mosoly országa. Este 7 órakor: A rom­án hadsereg központi kul­­turcsoportjának dísze­lőadása. Széchenyi Filmszínház fél 4, fél 6, fél 8: A romlás asszo­nya. Széchenyi Híradó Mozi fél 1P órától fél 2 óráig folytatólagos előadások Belvárosi Mozi fér 4, 1, 6 fél 8: Kalózok. Korzó Mozi tér 4, Tál á és fél 8: Tomi, a megfagyott gyermek. Múzeum: valamennyi Osztály nyitva 9-től 13 óráig. Somogyi könyvtár: zárva. Egyetemi könyvtár: zárva. íyégre reversite- Frankl József: Szt. György­­tér 6. Temesváry József. B. Je­­szensz­kyné: Klauzál­ tér 9. Sur­­jányi József: Kossuth Lajos­­sugárút 31. x A slülésnél Ferenc József keserűvizet. x Értesítjük az összes tex­til­kereskedőket, hogy a textil­­rendelettel kapcsolatos nyom­­­talványokat (nyilvántartási la­pot, fogyasztói utalványt) feb­ruár 2-től, hétfőtől­­ kezdve reggel 9 órától 1-ig és délután 3 órától 6 óráig a DIKSz-ben, Lechner­ tér 6. szám alatt ve­hetik át. Textilvásárlási köny­vét mindenki hozza magával. Olvasóinkhoz." A Magyar Lapkiadók Szö­vetsége bejelentette, hogy a papír és egyéb anyagd­rágu­­lás folytán a napilapok árát február 1-től kezdve 60 fil­lérre kénytelen felemelni. Heti előfizetés 3 forint, havi előfizetés 12 forint. Magyar Lapkiadók Szövetsége — Lapunk kedden a ren­des időben megjelenik. — A Magyar Nők Demo­kratikus Szövetsége fennállá­sának 3 éves évfordulóját 1918 február 8-án délután 4 óra­kor tartja meg a városháza közgyűlési termében ünnepé­lyes keretek között. — A szentegylet február 3- án, kedden délután 6 óra­kor a hitközségi székházban baráti összejövetelt tart, me­lyen a tagok megjelenését kéri az elnökség. — Dolgozók és parasz­tdolgo­­zók általános iskolája nyílik meg a szegedi »Klauzál Gábor« áll. áll. fiúiskolában (Szeged, Tisza Lajos­ körút 6.) Felvehetők azok az önhibájukon kívül középfokú oktatásban nem részesült ipari és mezőgazdasági (paraszt) dol­gozók, akik az 1932. évben, vagy ennél korábban születtek. Mind az ipari, mind a paraszti­ és leány dolgozók számára a pol­gári iskolával eg­yenlő képesí­­tést nyújtó V. és fokozatosan a VI., VII. és VIII. osztálya feb­ruár közepén nyílik meg. Jelent­kezést felvesz és felvilágosítást nyújt február 1óig a hivatalos órák alatt az iskola igazgató­sága. FEBRUÁR 7. JELMEZ EST A SZAKSZERVEZETBEN x Kőműves- és ácsipari elő­készítő tanfolyam kezdődik kedden az iparostanoncisko­lában. Jelentkezés az iskolá­ban kedden délelőtt 9 óra­kor, Eötvös­ utca 2. szám alatt. Igazgatóság. x Pászteahirdetmény. A hitközség csak azon tagjai pászkaszükségletéről gondos­hat, akik legkésőbb február 4- ig minden kiló pászkáért 6 forint előleget a hitközségi pénztárnál befizetnek és 1.60 kiló kenyérszelvényt beadnak, illetve 1.20 kg EB-lisztet a hatóságnak beszolgáltatnak. A liszt Benák Jánosné ref. pa­lotai üzletében elismervény ellenében térítéssel adandó át. Későbbi jelentkezés nem vehető figyelembe. — Adományok az MNDSZ gyermekétkeztetési akciójára hírünkbe sajtóhiba került, amennyiben a Szegedi Ken­derfonógyár nem 200, hanem 500 forintot adományozott. A Nemzeti Bank tisztvis­elői ha­vi 25 forintot, míg a bank­ 300 forintot adományozott. — A Madách­ utcai áll. ál­talános és polgári fiúiskola igazgatósága közli: Mindazon dolgozó férfiak és nők, akik az elmúlt rendszer alatt pol­gári iskolai tanulmányaikat nem tudták megkezdeni, most a dolgozók általános iskolájá­nak V. o. megnyitásával al­kalmuk nyílik erre. Felvétel­re jelentkezni lehet február 10-ig minden délelőtt 8—12 ig az igazgatóságnál. — Az MNDSz szatymazi csoportja, mely alig egyévi működésével máris országos­ nevet vívott ki magának, 18 főnyi hallgatójával tegnap tartotta meg egészségőri tan­folyamának záróvizsgáját Ábel Júlia központi felügyelő részvételével. Megható volt, hogy valamennyi hallgató — mind szegény parasztszülő gyermeke egymással szinte versenyre kelve, az anyag tel­jes tudásával mesterien vizs­gázott. ’ ( FEBRUÁR 7. JELMEZ­ EST A SZAKSZERVEZETBEN — Gyermeknevelés a gya­korlatban. A Szülők iskolája és a szabadegyetem péntek­i előadásai ütköznek, ezért a Szülők iskolája pénteki elő­adásait a szabadegyetemi elő­adások befejeztéig péntek he­lyett minden héten csütörtö­kön délután 5—6 óráig fog­ják tartani. A Szülők iskolája e heti előadásai a követke­­zők: 1918 február 2-án, hét­főn délután 5—6-ig a kisgyer­mek és a mese, február 5-én, csütörtökön délután 5—6-ig: A kisgyermek és a játék. FE­BRU­Á­RI 7.JE­L­M­E­Z-EST­E A SZAKSZERVEZETBEN — Nem hozott a patkó sze­rencsét. Kiss László Hunyadi­­téri lakostól burgonyavásár­lás közben ellopták 110 fo­rintot tartalmazó patkóalakú, pénztárcáját. «a fim1"TM Széchenyi Filmszínház Szeged Telefon : -490 ? -----------­| Ma utoljára jj S romlás­­ asszonya ! Csak felnőtteknek. | Hétfőtől szerdáig ! Az ezerarcú Kelet színes­­ mosolya. | Csendháborító I Gyönyörű mesefilm. | Azonkívül: HÍRADÓ. __________________________ | Fél 4, tét 6 és fél 8 órakor. SM ■VSXmKWmtOS

Next