Dunántúl, 1914. szeptember (4. évfolyam, 216-242. szám)

1914-09-01 / 216. szám

IV. érfolyem­ 216. szán Kedd Pécs. 1914 szeptember I. Cl&fizeté** ár: •Egész évra . . 34­— Félévre . . . . Negyedévre . . . 2— Egy hóra .... 2­— Egy szám­on 8 fillér. Kiadóhivatal: Lyceum-utca 4. U. Kiadó telefonja: 229. Kftgyu­taik MiMkM napi. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. u. Felelős szertetazti: KÉSMÁRKY ISTVÁN és Szerkesztőség telefonjai 650. szám. Kéziratokat nem adar vissza. hirdetések díjszabás matt Hat napos harc Északon Harmincezer orosz fogoly MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Évk. d. u. 4 ó. 30 p. Berlinből augusztus 31-én jelenti­ a Wolf ügynökség, hogy a német nagyvezér­­kar a következőket közli: A nagy győzelmekben, amelyekben az orosz hadsereg Kelet Poroszország­ban Tannenbergnél, Hohensteinnél és Or­­telsburgnál visszavezetett 30.000-nél több orosz, közte több magasrangú tiszt esett hadifogságba. Táviratok az északi harctérről MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. d. u. 4 ó. 30 p. Bécsből augusztus 31-én táviratoztak, hogy a Sonn und Montags Zeitung-nak a ha­­disajtószálláson lévő tudósítójától vasárnap a következő 3 távirat érkezett: Első távirat. Délelőtt 9 óra 50 perckor. Az északkeleti harctéren dúló döntő csata tervszerűen folyik. A hangulat optimiztikus, mert a várható események üdvösen elő vannak készítve. Hadsere­günk reményei és számítása tel­jesen kielégítőknek tűnnek fel. A balszárny sikerei sokat hasz­nálnak az általános tervnek és biztosítják annak keresztülvi­telét. Második távirat. Délelőtt 10 óra 30 perckor: Az óriási csata Galícia észak­keleti vidékén tovább folyik. Az általános helyzet változatlan. ❖ Harmadik távirat: Este 9 órakor: A monumentális csata tovább folyik. A balszárny állandóan előnyomulóban van CHOLM fontos csomópont felé. Angol-olasz konfliktus MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Érk. d. u. 4 ó. 30 p. Bécsből augusztus 31-én táviratoztak, hogy a Lombardia és Unione jelentik. Az olasz kormány Angliában igen erélyesen tiltakozik Angliának Egyip­tomban foganatosított katonai intéz­kedései ellen. Olaszország állítólag azt jelentette ki, hogy semlegességénél fogva joga van, mint eddig, ezentúl is kereskedelmi- és hadihajóinak szabad utat és tartózkodást követelni az egyptomi kikötőkben és vi­zeken. Az „Unione“ szerint Olaszország Londonban fenyegetőleg kijelentette, hogy nem szívesen ugyan, de kénytelen volna intézkedéseket tenni abban az eset­ben, ha Egyptom angol gyarmattá prok­­lamáltatnék. Hazafias szerbek MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Évk. d. u. 4 ó. 30 p. Újvidékről augusztus 31-én ér­kezett távirat. A szerb radikális párt és a szerb liberális párt vezérei ezüttesen leve­let intéztek Matkovics Béla főispánhoz amelyben kifejtvén, hogy a pártok főleg az egyházi autonómia kérdésében különböző elvek körül tömörültek kezességet jelentet­tek. Kinyilatkoztatják, hogy ezen pártok nem bírnak nemzetiségi politikai jelleggel, s hogy a pártoskodásnak még halvány látsza­tát is elkerüljék, ünnepélyesen kijelentik, hogy a nevezett pártokat feloszlatják és ed­digi működésüket megszüntetik azért, mert most, midőn minden hazafiasan érző lojális polgárnak egyesülnie kell a mindnyájunkkal szemben álló ellenség legyőzésében, ők az elsők között akarnak lenni, kik a politizálás teljes félretételével, polgártársaikkal váll­vetve, szívük egész melegével szolgálni kí­vánják magyar hazájukat. A levelet aláírták többek között a szerb néppárt részéről Obradovics György, a radikális párt részéről T­o­m­i­c­s Jasa és a liberális párt részéről P­o­­­i­t Mihály. A szerbektől üldözött muzulmánok. MINISZTERELNÖKSÉGI SAJTÓOSZTÁLY TÁVIRATA Évk. d. u. 5­6. 35 p. Augusztus 31-én a Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy Szerajevóból tegnap a következő hivatalos kommünikét tették közzé: „Miután a volt török Szandzsákban a szerb és montenegrói bandák a mu­zulmán törökök házait összelövöldözik és valóságos irtó akciót indítottak az irántunk barátságos muzulmán lakosság ellen, csapataink Plevljénél benyomul­tak a Szandzsákba és ezzel megakadá­lyozták az ottani muzulmánok kiirtá­sát. Miután azonban a Szandzsák ál­landó megszállása katonai szempontból ez idő szerint még nem vehető tervbe és az e területen lakó muzulmánok, csa­pataink elvonulása után minden eset­ben újabb rablótámadásoknak voltak kitéve, a szerencsétlen mohamedánok, a mi határainknál jelentek meg és kér­ték a határ átlépésének megengedését. Hagyományainknak megfelelően e súlyos időkben is megkönyörültünk az otthonuktól és vagyonuktól megfosztott muzulmánokon és amennyire lehetséges a háború idejére közös menedéket nyúj­tunk, hogy megmentsük zsarnokaik fosztogatásaitól.“ Az orosz sereg két tűz között MAGÁN TÁVIRATI JELENTÉS Érk. d. u. 6 ó. 40 p. Táviroda által cenzúrázva. Hofer vezérkari főnökhelyettesnek Bécsbe érkezett jelentése a zamosc­i győ­zelemről óriási lelkesedést keltett. Ezzel és a német sereg ortelsburgi diadalával oroszokat két tűz közé szorítva, remélhető a döntő győzelmünk.

Next