Dunántúl, 1915. április (5. évfolyam, 74-99. szám)

1915-04-01 / 74. szám

V. évfolyam 74. szám. Csütörti&k Előfizetési év: D ^U- tuf, 0 4, C^cSSk Crre • « • 4T"“ Félévre .... 12-— Negyedévre . . . 6"— Egy hóra .... 2-— Egy szám m 8 fu­tár. Kiadóhivatal: Lyceum-utca 4. m. Kiadó teletol»­». 222. Megjelenik naponkint reggel Pécs. 1915. Április 1.­­ Szerkesztésék: Lycssm-utca 4. sz. ; Felelős szerkesztő: KÉSMÁRKY OSTVAH 41 Szerkesztőség telefon­«*­­ 650. szám. Kéziratokat nem adunk­ vissza. Hirdetések dijszabás szerint Csaták a Kárpátoknál Az orosz harctér Éjjeli rohamtámadások — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról március 31-én hi­vatalosan jelentik. A kelet-beszkidi arcvonalon a nap nyugodtabban telt el. Kelet felé a szomszédos szakaszokon a harc tovább tart. Czizmától észak­ra és Kölm­edtől északkeletre fek­vő magaslatokon az ellenségnek éjjel megismételt több rohamtá­madását visszavertük. Az I­zsofej-szorostól északra az ellenség súlyos vesztesége mellett szintén meghiúsultak az oroszok éjjeli támadásai, további 1900 embert elfogtunk. Többi arcvonalokon lényeges esemény nem történt, csak tüzér­ségi harcok voltak. Március 1. óta az ellenségnek ösz­­szesen 183 tisztjét 39.942 főnyi le­génységét fogtuk el és 68 géppuskát zsákmányoltunk. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. A Hemel megtisztítása — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Berlinbe a német nagy főhadiszállás március 31-én jelenti: A Memeltől északra eső orosz határterület meg­ van tisztítva. A Tauroggennél visszavonult leg­utóbbi napokban az augustusvi er­dőtől északra állásaink ellen elő­nyomuló orosz haderőt rövid elő­retörésünk visszavetette a sejnyei erdővidékre és az ottani tavak te­rületére. Krasznopoltól és ettől északkelet­re vivott e harcokból származó hadifoglyaink száma 500-al emel­kedett. Klimkinél a Szkva mentén to­vábbi 220 oroszt elfogtunk. Igy: Legfőbb hadvezetőség. A francia harctér Visszavert támadás — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás Berlinbe március 31-én jelenti. Pont a Moussontól nyugatra a franciák Regnievillenél és ettől ke­letre, valamint a Bois de Petreben támadtak, de súlyos veszteség mellett visszavertük őket. Csak egy helyen Bois de Petretől nyu­gatra folyik még a harc. Tegnap ellenséges repülők bom­bákat dobtak Bruegge, Ghistelles és Courtrais belga helységekre anélkül, hogy katonai kárt okoz­tak volna. Courtraisban egy bomba a kórház közelében egy belgát meg­ölt és egyet megsebesített. Legfőbb hadvezetőség. Magántávirataink Készülődések Varsóban K­r­a­k­ó, március 31. Varsóban katonai szolgálatra alkal­mazzák a fegyverfogható férfiakat s nagy előkészületeket tesznek a várható osztrák­magyar támadás ellen. Harc a Dardanellákért Róma, március 31. Az Alexndriában összevont 60.000 embert Szmirnában való partraszállításra rendelték és nem a Dardanellák ellen. Berlin, március 31. Tedenoszban, Kantosznál, Lemnosz­­nál csapattáborokat készítenek elő. A két sziget megszállásából azt következtetik, hogy a Dardanellák ellen az angolok a tengerről és a szárazföldről kombinált tá­madást terveznek. Konstantinápoly, március 31. A Wolf-ügynökség jelenti: A Dardanelláknál a helyzet válto­zatlan. Az orosz flotta tegnap a Bosz­porusznál az ereglii szénbányavidéket bombázta. 2000 lövést adtak le, 9 vitorlás elsülyedt. Az orosz flotta délben vissza­vonult. Az angolok vesztesége Konstantinápoly, március 31. Az angol jelentések is megerősítik, hogy az angolok a Csanak Kale erőd ostrománál 3000 halottat vesztettek. A sebesültek száma ennél sokkal nagyobb. A hajókon elszenvedett kár összegét 600 millió frankra becsülik. Az elhasznált lő­szer értéke 80—100 millió frankra tehető. Sztrájk Angliában Hága, március 31. Az angol bányatulajdonosok 9000 szervezett munkás felmondására válaszol­tak, hogy az általános béremelés nem en­gedélyezhető. Miután a munkások követe­léseik mellett kitartanak nagy sztrájk várható. Forradlishi St­angulat Portugáliában M­­ad­r­i­d, március 31. Portugáliában a helyzet rendkívül komoly. Titkos összeesküvést­ lepleztek le. A lapok a forradalom kitörését hangoz­tatják. Libau bombázása Rotterdam, március 31. A tegnap este kiadott orosz hivatalos jelentés közli, hogy német hadihajók is­mét megjelentek Libau kikötője előtt. Az ütegek körülbelül kétszáz lövést tettek. Egy polgár meghalt, egy meg­sebesült. A király Budapest, március 31. Tisza István gróf miniszterelnök ma a munkapárti klubban elmondotta, hogy a ki­rály, aki tegnap magánkihallgatáson fogadta pompás egészségnek örvend­ és hogy az ural­kodó minden részletre kiterjedő érdeklődés­sel kiséri az eseményeket. Kuzmanek a legutolsó kitörés után radiotelegrammban tett jelentést a királynak, amelyre Przemyslibe ez a válasz érkezett ő felségétől: „Noha nagyon fájdalmasan érint, hogy

Next