Dunántúl, 1915. július (5.évfolyam, 148-174. szám)

1915-07-25 / 169. szám

Vasárnap. Julius 25. „DUNÁNTÚL“ Angyal Pál s nejétől Giskán Sándor Rádfa­­pusztai lakos vétel 32.000 K. Felső-Vámiház­­utca 42. sz. ház fele Róth Jánosnétól Róth János vétel 1450 K. Miklós­ utca 5. sz. ház Lehender István és társától Ruzsáry János öröklés és ajándék. — Véglegesített pécsi joggyakornok. A pécsi kir. Ítélőtábla elnöke Budai Kál­mán dr. pécsi ideiglenes hatályú díjas jog­gyakornokot eddig viselt állásában véglege­sen megerősítette. — Külföldön élő pécsi festőművész a pécsi segélybizottságnak. Néhány hét óta Pé­csett és Csobokán lakó édesanyjánál időzik G­y­e­n­i­s János pécsi születésű festőművész, aki a budapesti festőművészeti akadémia ta­nítványa volt és már közel tíz éve München­ben él, ahol a „Fliegende Blätter“ világhírű német élclap rajzoló belmunkatársa. A há­ború őt is hazaszólíttta s rövidesen mint a pécsi 19. honvédgyalogezred népfölkelő had­nagya vonult be katonai szolgálatra. Gyenis János tudomást szerzett a pécsi segélybi­zottság nemes törekvéseiről és ezek előmoz­dítása céljából három üvegrajzot küldött a bizottságnak. A rajzok művészi kompozíciók, melyek mai naptól kezdve az Apollo Pro­­jektográf R. T. igazgatóságának előzékeny­ségéből mind­en előadáson kivetítésre kerül­nek és bizonyára eredményt hoznak a segély­alapnak, mert ki ne gondolna szánakozva a rokkant katonákra, mikor a mankós vitéz tűnik fel előtte, akit az öreg szántogató pa­rasztember tiszteletteljesen megsüvegel. A másik képen egy megható családi jelenet tá­rul a nézők elé. Együtt ül otthonában az öz­vegy négy gyermekével. A nagyobbak együtt sírnak az anyával, a legkisebb árva a földön a dobot veri. A harmadik üvegre készült tollrajz a megvakult harcos haza­térése övéihez. Ez sajnos törve érkezett, de a bizottság a művész ígéretét bírja, hogy mással pótolja. Háború után ezen értékes rajzokat, mint a nagy idők emlékeit a mi Gebauer Ernőnk ugyanilyen művészi munkájával együtt a segélybizottság a pécsi városi múzeumnak fogja megőrzésre átadni. — A Szent Vince nővérek új tartomá­nyi igazgatója, P. Medics Nándor visz­­szalépésével megüresedett Magyarország legnépesebb női rendjének, a Szent Vincéről elnevezett nővérek kongregációjának, vagy mint általában nevezik, az irgalmas nővé­rek rendjének legfontosabb állása, a tarto­mányi igazgatóság. A rend szabályainak ér­telmében a rend főnöke, tartományi igazgató ■címen, mindig egy lazarista atya. A lazaris­­ták ugyanis szintén Páli Szent Vincének ala­pítása, így a két rend testvér rend. A ma­gyarországi tartomány igazgató földink és ■egyházmegyésünk Á­r­o­n­f­f­y Ferenc páter lett. Áronffy Ferenc a pécsi köztiszteletnek örvendő Áronffy család sarja. Atyja városi főpénztárnok volt, bátyja egyik legkereset­tebb ügyvédünk. Tanulmányait Pesten, az egyetemen végezte, majd pappá szentelték. Mint ilyen, a bakócai Majláth-kastélyban volt éveken keresztül helyi káplán. Itt érle­lődött meg benne legyőzhetetlen vonzalma a szerzetes életre s egyházmegyéjének köz­­­becsülésétől kisérve másfél évtizeddel ezelőtt belépett a lazaristák kongregációjába. A rendben missiós működést fejtett ki, volt bu­dapesti házfőnök is. Most egyik legjelentő­sebb megbízást a több ezer főre menő rendi nővérek kormányzását bízták rá. Ez a meg­bízás életfogytig tart a rendben. — Ruházzuk fel az istriai menekülteket. A háború viharának süvítő szele hontalanná tette az Istriai félsziget szegény lakóit is, akik közül sokakat Pécsre internáltak. Ami­kor lakóhelyükről kénytelenek voltak mene­külni, nem látták el magukat minden szük­ségessel és jóformán más ruhájuk sem volt, mint amit magukon hordtak. Mivel azonban már ez is lerongyolódik, a jószívű polgárság figyelmébe ajánljuk őket. Akiknek viseltes ■vagy használt cipőik és ruháik vannak, aján­dékozzák az istriai menekülteknek. APOLLO Vasárnap-hétfő, Július 25-26. Két elsőrangú sláger! Utolsó kötelesség. Társadalmi dráma 3 felvonásban. Mucsai nagybácsi. Pompás bohózat 3 felvonásban. A terem jéggel van hűtve! — Kedve­ző idő esetén az esti előadások a kerthelyiségben. újítás! -sms goBT újítási A kertben a páholy, erkély és első he­lyek is számozva vannak. Az utolsó előadásra jegyek előre válthatók. Előadások: Vasár- és Innepnapi 3-700-ig, hétköznap fél 6-7*10-ig folytatólagos előadások kedvezményes jegyekkel, 7*10 kor sorozatos előadás számozott jegyekkel, melyek d. e. 11- 12-ig és az esti pénztárnál előre vált­hatók. NÉPMOZI (azelőtt WINKLER) a Búza-téren. KÖZKÍVÁNATRA! Vasárnap, Július 25. CONAN DOYLE CIKLUS KÉT SHERLOCK HOLMES detektív filmje EGYSZERRE !!! Detektív sláger 3 felvonásban. Ennek folytatása. Szenzációs detektív sláger 3 részben. EE ELŐADÁSOK KEZDETE:­­ Első 2 órakor, utolsó fél 10 órakor. Folytatólagos bemenet. URANIA: nyári szünet. 7. oldal. — Football-match jótékony célra. A háború mind­en sport­életet elnémított, most minden épkézláb ember a fronton van. Az itthonmaradottaknak pedig nyakukba sza­kadt a munka s igy ők sem igyekszenek sportkörökben szerepelni. Más években már lezajlott a nagy érdekességeket hozó tavaszi szezon,­­az idén pedig csak holnap nyílik meg először a Ráth­ utcai kapu és pedig jó­tékony célra. A Pécsi Torna Klub mérkőzik holnap délután a Szigetvári Atlétikai Klub­bal. A tiszta jövedelmet a sportoló ifjúság a Vörös Kereszt egylet pécsi fiókja javára for­dítja. — A pécsi hólyagos himlőesetek. A szegényházban a tegnapi nap folyamán meg­betegedett Keszthelyi Margit 66 éves, Pompár Gyula 36 éves és Csapó Ká­roly 40 éves szegényházi ápoltak közül a két utóbbi egészen jól érzi magát. Keszt­helyi Margit állapota tegnap még igen sú­lyos volt, de mára már sokat javult. A Hegy­­alja­ utca 8. szám alatt B­r­­­d­e­c­z­k­i István nevű 3 éves fia is jobban van. Ennek anyja faluról hurcolta be a ragályt. A himlő elleni oltások, amint újabb oltóanyag érkezik, is­mét megkezdődnek. — Az ólom beszolgáltatása. A belügy­miniszter rendeletet intézett a vármegye alis­pánjához, hívja fel a törvényhatóság terüle­tén levő lövészegyesületeiket, hogy lövő­­házaik golyófogóiból az ólmot szedessék ki és szolgáltassák be a legközelebbi katonai parancsnoksághoz. Egyúttal utasítja az al­ispánt, hívja fel az egész polgári lakosságot, hogy amennyiben a törvényhatóság területén tartott harcszerű lőgyakorlatok után ólmot vagy egyéb lőszert, üres töltényhüvelyeket találnak, ezeket gyűjtsék össze és szolgál­tassák be a közigazgatási hatósághoz. A la­kosság ezzel hazafias kötelességet teljesít és a hadviselés érdekeinek jelentékeny szolgá­latot tesz. — Az olasz hadibiztosítás. Hogy milyen biztosak voltak az olaszok — különösen az ország északi részén — abban, hogy Ausz­­tria-Magyarország és Olaszország között kenyértörésre kerül a dolog, azt mi sem bi­zonyítja jobban, mint ama körülmény, hogy már jóval a háború kitörése előtt nagy moz­galom indult ki a hadibiztosítás kérdése kö­rül. Különösen Milanóban az irrendentizmus főfészkében volt ez észlelhető. A megállapí­­tásra került díjtételek a legnagyobb hullám­zást mutatták, aszerint, hogy a biztosításra került ingóságok vagy ingatlanok minő tá­volságra vagy közelségben voltak a bekö­vetkezendő háború hadszínterétől. Így pél­dául a Londonba beérkezett ajánlatokért az osztrák határ közvetlen közelében fekvő Udine körüli vidékre eső biztosításokért 100 sillinges tételek, míg a római környékre csak 20 sillinges­­tételek állapíttattak meg. A biztosítások egy évre szólnak, de csakis a háborús károk kockázatára. A forradalmi és zavargások által okozott­­károkat azonban­ határozottan kizárták. Ez mindenesetre jel­lemző ! — Új cserkészmozgalom Pécsett. Hírt adtunk egyik előző számunkban arról, hogy a szünidőző pécsi tanulóifjúság körében mozgalom indult meg egy cserkészcsapat toborzására. Az eredmény már is szép, mert az első napon 35 ifjú jelentkezett, d­e közü­lük csak húszat vett fel­ a sorozóbizottság. A felvettek gyakorlati kiképzése naponta fo­lyik a tettyei fensikon. Egyelőre csak 50 fiút vesznek fel. Jelentkezni d. u. 2 és 3 óra kö­zött lehet az Irányi Dániel-téri városi C. bér­­­házban Vogl fivéreknél, mint a csapat ügy­vezetőinél.­ ­ A pécsi rokkant katoná­kat a polgárság szeretetébe ajánlja a pécsi segélybizottság.

Next