Dunántúl, 1915. szeptember (5. évfolyam, 200-225. szám)

1915-09-01 / 200. szám

IV. évfolyam 200. szén. Előfizetési ár : Egész évre . . . 24 — Félévre .... 12­— Negyedévre . . . 6­— Egy hóra .... 24— Egy szám ára 8 fillér. Kiadóhivatal: Lyceum-utca 4. sz. Szerda Pécs, 1915. Szeptember 1. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Kiadó telefonja: 222. ■­­Az olasz harctér Visszavert olasz támadások — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Auguszus 31-én jelenti Budapestre a főhadiszállás. A DÉLNYUGATI harcvonalon teg­nap sem voltak nagyobb jelentőségű harcok. SAN­ MARTINO-nál az ellenség két előretörését és azonkívül egy a TOLMEINI hídfő déli része és egy FLITSCH mellett a völgyet védő hadállásunk ellen intézett támadást vertünk vissza. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Az orosz harctér Üldözzük az oroszokat — Hivatalos jelentés. — .A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Budapestre jelenti augusztus 31-én a főhadiszállás: LUCK-tól északra és északke­letre­ ellentálló orosz Ihlaldjek­ot teg­­nap heves harcok közt dél felé ve­tettük vissza. Több mint 1500 főnyi legénységet és 12 tisztet fogtunk el, 5 gépfegyvert, 5 mozdonyt, 2 vas­úti vonalat és nagymennyiségű hadi­szert zsákmányoltunk. Csapataink SWINNICHY, GORO­­CHOW, RADZIECHOW és TURCE mellett is kényszerítették az oroszo­kat, hogy a visszavonulást folytas­sák RADZIECHOW-tól délre bu­dapesti cs. és kir. gyaloghadosztály ezredei szokott vitézséggel roham­mal elfoglaltak egy erősen, elsán­­colt védelmi vonalat. A STRYPA mentén az átkelés ki­erőszakolásáért folyik a harc és az oroszok itt üldöző csapataink előre­nyomulását egyes helyeken kemény f­r ellentámadásokkal gátolták. DNYESZTER mellett és BESSZ­­ARÁBIÁBAN nincs újság. KOBRIN-tól északra küzdő hadi­erőnk a MUCHIAVEC felső folyá­sánál fekvő PRZUZANY-ig nyo­mult elő.­­ Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Augusztus 31-én jelenti Berlinbe a nagy főhadiszállás. Hindenburg tábornagy hadcsoportja. FRIEDRICHSTADT-tól délre a hídfőnél a harc még tart. A NYEMEN-től keletre csapa­taink a GRODNO-tól VILNÁBA vezető vasúti vonal felé nyomult­­­nak előre és 2600 foglyot ejtettek. GRODNO várának nyugati arc­­vonalán elértük NOWY-DWOR és KUSNICA vidékét. GRODEK-nál az ellenség táma­dásaink elöl kiürítette állásait a BIALYSTOKI erdőség keleti szélén. lipót bajor herceg tábornagy had­csoportja: A felső NAREWEN helyenként már kiküzdöttük az átkelést. A had­csoport balszárnya PRUZANY felé nyomul előre.­­ Mackensen tábornagy hadcsoportja: Üldözés közben elértük a MU­­CHAWEC szakaszt. Az ellenséges utóvédeket megvertük és 3700 oroszt elfogtunk. Délkeleti hadszíntér: BRZEZANY-tól északra az ellen­ségen áttört és azt üldöző német és osztrák-magyar csapatokat nagyobb orosz erők ellentámadása a STRUJ mentén helyenként föltartóztatta. Legfőbb hadvezetőség. A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Berlinbe jelenti a nagy főhadiszállás au­gusztus 31-én. Jelentősebb események nem tör­téntek. Legfőbb hadvezetőség. Magántávirataink A szerb-bolgár viszony Newyork, augusztus 31. A Newyork-Herald értesülése szerint Bulgária visszautasította Szerbia ajánlatát. A Balkán krízis London, augusztus 31. A Times szerint a balkán krízis most érte el a tetőpontját. Kifejti, hogy az ántánt­­nak minden lehetőt el kell követnie, hogy ked­­vező döntést csikarhasson ki. Anektált görög szigetek Lugano, augusztus 31. Itália 12 görög szigetet annektált. Az ántánt befolyásának végét jelenti, hogy a szerb határon a transitó-forgalmat és sze­mélyszállítás Görögországgal megszűnt. A gorlicei áttörés eredménye Berli­n, augusztus 31. A Wolf-ü­gynökség közli, hogy a fő­hadiszállás megállapítása szerint az oroszok a gorlicei áttörés óta 1.300.000 embert vesz­tettek. A még meglevő csapataik Délorosz­­országból a törökök ellent szánt expedíciós seregből és félig kiképzett legénységből ál­lanak. Az oroszok nyomában m m­egál­lás nélkül előre — Hivatalos jelentés. A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A francia harctér Általános nyugalom — Hivatalos jelentés. —• A török háború A török tüzérség sikere — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Konstanti­nápolyba jelenti a főhadiszál­lás augusztus 31-én. D a r d a n e 11 a - f r o n t: Az Anaforta-szakaszon az ellen­ség tegnap kisebb támadással­ pró­bálkozott. Tüzérségünk lövedékei tegnap fölgyújtottak egy idejekorán észrevett ellenséges torpedónaszád fedélzetének hátsó részét. Ariburnunál nem fordult elő emlí­tésre méltó esemény. Séd­it Bahr közelében tüzérsé­günk a balszárnyon elpuszttított bombavetésre berendzett ellenséges állásokat. A többi hadszíntéren nincs jelentős esemény. Puhallo táborszernagy előnyomulása A magyar, és osztrák P­u­h­a­ll­o-had­­sereg meglepő irányváltozása és Lucktól északkeletre intézett heves támadása, vala­mint az a körülmény, hogy Koprinnál az oroszok most már csak északkelet felé vo­nulhatnak vissza, a szövetségeseket a legjobb reményekre jogosítja.

Next