Dunántúl, 1916. december (6. évfolyam, 275-300. szám)

1916-12-01 / 275. szám

Etettetést in Egész évre . . . 28­— Félévre .... 14­— Negyedévre . . . 7 — Egy hóra .... 2­40 Egy szál ára: 10 fillér, Kiadóhivatal: L|t •am-utca 4. szán. I lv* MlíliCSlIilyfc If . Szerkesztőség: I­I / Lyceum-utca 4. sz. ■ M / Főszerkesztő: KÉSZÁRKY ISTVÁN dr . Szerkesztőség telefonja: If 650. szám. I­I­­-­K Kéziratokat nem adunk I. Ferenc József temetése Jó öreg királyunk elment Gyászpompa mellett tette meg utolsó útját. Népeinek fáj­dalma és könnyei között kikocsizott a K­of­­burgból a kapucinusok sírboltjába. A 86 esz­tendő alatt felhalmozódott súlyos terhektől megroskadtan, a szakadatlan munkától elfá­radva megtért pihenni. A kapucinusok sír­boltja előtt nem királyként, hanem megtért halandó, bűnös emberként kért bebocsátta­­tást. Ma már a hideg sírboltban családja kö­rében pihen I. Ferenc József: Az a hűséges szeretet, amely az Istenhez tért agg uralko­dóhoz köt mindnyájunkat, nem vonult be a hideg kripta falai közé. Ez a szeretet kívü­l maradt. Ez a szeretet tovább él a ma életé­ben és a holnapéban és a jövőében. Ez a sze­retet, amely ma még fájdalmasan markolja meg a szíveket, élni fog mindenkor. Ebből a szeretetből nő ki idők folyamán az a dicső­ség, amely Ferenc József fenséges alakját lengi körül a magyar nemzet örökéletű­ törté­nelmében. A mai szomorú temetéssel, amely új ké­­nyeket és fájdalmakat fakasztott, nem búcsú­zott el végleg a nemzet fejedelmi atyjától. Ferenc József király élete uralkodásának hosszú évei alatt összekapcsolódott a nemzet életével. A múltba, még a legmess­zeb jövő­ben sem lehet majd visszatekinteni anélkül, hogy történelmi alakjával meg ne jelenne I. Ferenc József apostoli király. A sírba szállt uralkodó porladó teste köl­tözött csak a kapucinusok kriptájába. A lelke istenhez száll, szelleme a jövőbe. Élete, mun­kássága, uralkodása bevésődött a magyar­ság történelmébe. Amig magyar él, addig élni fog Ferenc József emléke! & syássmenet elindul Bécs, november 30. (A Dunántúl telefonjelentése.) Verőfényes napsütésben már déli egy órakor megindult a tömeg a belső Burg-tér felé, köztük az udvar, színházak, jótékony alapítványok és kolostorok tagjai. A Hofburg kápolnájában Seidl plébános beszentelte a holttestet, mire az udvari ko­mornyikok és lakájok felemelték a kopor­sót és élükön a Hofburg papságával, sek­restyéseivel a svájci udvaron álló halottas kocsihoz vitték a koporsót, amelyet M­o­n­tenuovo herceg főudvarmester követett. Utána a három legfőbb udvari méltóság, a testőrkapitányok és a magyar udvarnagy haladtak. A koporsó mellett 8 nemes apród ment égő fáklyával. Ugyanekkor Bécs összes templomaiban valamennyi harang megkondult, mire a menet elindult. Elől egy eskadron lovasság, utánuk egy kétfogatu udvari kocsi lakásokkal, két dísz­­hintó a szárnysegédekkel és egy­ másik hintó következett a hercegi rangban levő kama­rásokkal. Egy újabb hatfogatú hintó az ud­vari méltóságokat vitte a magyarországi udvari marsallal, egy másik hintó a főmar­salt, a főkamarást és az első főudvarmestert vitte. Ezután következett egy gyalogos és egy lovastestőrszázad és a darabont testőr­ség két szakasza. Majd a fekete drapériás halottas kocsi következett, amelyet 8 fekete ló vont. A kocsi jobb oldalán a főlovászmes­­ter lovagolt. Amikor a halottas kocsi a Burg belső terére ért, a burgőrség tisztelgett. A gyászmenet a katonaság és a százez­rekre menő tömeg sorfala között haladt. Az opera előtt hatalmas gázkandeláberek égtek. A Ring­strassén a Mária Terézia-szobortól az új hadügyminisztériumig a nem tényleges tábornokok és a bécsi helyőrség szabadnapos tisztjei tisztelegtek teljes díszben. A menet végighaladt az Opern-ringen, a Schwarzen­­berg-platzon. közben összegyülekeztek a Szent István templomban az uralkodócsa­lád tagjai és a Bécsbe érkezett idegen uralko­dók kíséretükkel, továbbá az odaérkezett rendkívü­li követek, a diplomáciai testületek, a tábornoki ka­r, a két kormány tagjai, az osztrák és magyar országgyűlés két házá­nak elnökei és tagjai. Bécs és Budapest fő­városok törvényhatóságának elnökei és más küldöttségek ,valamint a horvát bán . & Sser&t tsfcw&ra dómban Pontban 3 órakor érkezett a székesegyház főbejáratához Károly király és Zita királyné. A templom főbejáratától a szentélyig katona­ság állott sorfalat. Amikor jelentették a gyászmenet közeledését, az uralkodók, főher­cegek és a legfőbb állami méltóságok elfog­lalták helyeiket, mire Pifil hercegérsek a se­gédkező püspököktől és prelátusoktól kö­vetve a főbejárathoz ment, hogy a holttestet fogadja. Csernoch János hercegprímás és Szmre­­csártyi Lajos egri érsek a főoltár jobb oldalán foglaltak helyet. A királyi páholy alatt Tisza István gróf és Körber Ernő báró miniszter­­elnökök, a magyar és osztrák miniszterek­kel, Bécs és Budapest polgármestereivel foglaltak helyet. Miután a magyar törvény­­hozás tagjai elkésve érkeztek, az osztrák parlament tagjai mögé kerültek. A szertartás-igazgató a sekrestyéből ve­zette be a bársonyba és hermelinbe öltöztetett Ottó trónörököst és a király zsámolyához vezette. A halottas kocsi megérkezése után bevo­nultak a templomba a bajor, bolgár és szász királyok, a német, bolgár és török trónörö­kösök. Amikor a koporsót levették a kocsiról, a katonaság tisztelgett. A koporsót a papsággal az élén 8 nemes ifjú és testőrtiszt a szentélyig vitte és a ket­­tafalkra tette. A koporsót az első főudvar­­mester, csillagkeresztes hölgyek, a többi ud­vari méltóság képviselői, magyarországi ud­varnagy. holasegédek, szárnysegédek és a hercegi rangban lévő kamarások követték. Piffl hercegérsek beszentelte a koporsót. A szertartás 3 óra 20 perckor itt véget ért. A mércét a kapucinusok f@mp!omáhO£ ér Az udvari zenekar énekeseinek kíséretében ismét felemelték a koporsót és visszavitték a kocsira. A gyászmenet elindult a kapucinu­sok templomába. Közvetlen a halottas kocsi után haladt a király, a királyné, a külföldi udvarok tagjai, a főhercegek és főhercegnők. A menetet az­­ arciére testőrök és a magyar lovas testőrök egy százada zárta be. A gyászmenet a táborból érkezett katona­ság sorfala között tette meg az utat a kapu­cinusok templomáig. A menet dobpergés és kürtök harsogása közben érkezett a tem­plomhoz. A király és királyné 8 lépés távol­ságban követték a halottas kocsit. Zita ki­rályné kezénél fogva vezette Ottó trónörö­köst. A koporsó letételekor a kocsi erősen jobb­ra fordult. Ne­balek szertartásmester odaug­rott és helyreigazította. A koporsó után a ki­rály és királyné, a felséges Vendégek kisé-

Next