Dunántúl, 1917. október (7. évfolyam, 224-249. szám)

1917-10-02 / 224. szám

' -I ' -' Biztatják a hatóságok a szegényebb néposztályt, lássa el magát mindennel, ahogy csak bírja a közelgő téli időre, nehogy nélkülözésnek, fagyoskodás­nak legyen kitéve. Soha nagyobb hajlandósá­got nem mutatott erre a szegény nép, mint most. Ha a nélkülözés, fagyoskodás ellen való törekvését élelmire és tüzelőre váltanák be valahol, a szegény nép úgy élhetne, mint va­lami kis király. Az akarásból több van a kel­leténél. Csak azt nem köztik a hatóságok sen-­­­kivel, mely után-módon történjék ez a tél nyo­­­­moruságai ellen való bebiztosítás. A gazdagok­­ hamar segítenek magukon. A már szinte lehe­­­­tetlen árakat oly könnyen megfizetik, hogy azért más mindenre is futja bőven. De mit csi­náljon a szegény néposztály. Hogy tegye meg azt az utat, amely a jövedelme és az élelmi­szerárak között húzódik. Csak vegyük a leg­közönségesebb élelmicikket a burgonyát, am­ely a szegény néposztály második kenyere. Egy métermázsa 70 korona maximálisan. De hát hol lehet ma valamit maximális áron meg­venni? A bab 2—2,40 korona kilója. A káposz­ta 3 korona fejenkint. Csak azokat az élelmi­­cikkeket említettük, amelyek a szegény nép élelmezését teszik ki. Melyik szegény család-­­ nak van annyi pénze, hogy elegendőt besze­­­­rezzen azokból. A fa ára évenkint 160—180­­ korona, vágatással 200 koronában van. Az élelmi cikkek és a tüzelő beszerzésének­­ nehézségei mellett ijesztően mered a szegény­­ néposztály elé a ruházkodás problémája is. A­­ ruhabeszerzés még a tehetősebbeknek is elég gondot okoz. Mit csináljon hát a szegény em­ber! Ki oldja meg részére kedvezően a ruház­kodás és a lábbeli kérdést? Mind olyan prob­lémák, amelyek ma még megoldhatlanok és ta­lán azok is maradnak. Sajnos, a hatóságok a biztatáson és a jóin­dulat nyilvánításán kívül alig csinálhatnak mást. És így bizonyos, hogy az elkövetkező te­let a szegény népnek és oly nehézségek között kell végigszenvedni, mint a múlt évben. Mi nem arra biztatjuk a szegény népet, hogy siessen bebiztosítani magát mindennel a télire. Mert ez a biztatás mit sem ér egymagában. Mí­ in­kább arra biztatjuk a szegény népet, őrizze meg a kitartását, a béketürelmét a télre. Ezek voltak azok, amelyekkel megbirkózott három kemény tél viszontagságaival. A közelgő télre se gondoljuk, hogy más marad a számára. A kitartás és békés, hangtalan belenyugvása­­ a megváltozhatatlannak, ezek lesznek a kisé­­­­rei a szegény néposztálynak a közelgő tél alatt.­­ Ha a hatóságoknak, vagy a társadalom jóindu­­­­latának sikerülni fog ezek mellé az útitársak­­ mellé még élelmei és ruházkodást is biztosítani­­ úgy, hogy a jövedelme kibírja, úgy olyan prob­­­­lémát old meg, amely ma sivár megoldhatat- t lanságában­­a jósággal ólomsúlyként neheze-­­­dik a szegény néposztályra. Közérdek az, hogy akkor, amikor ennek­­ a borzalmas harcnak utolsó erőfeszítéseit­­ tesszük, ne zavarja meg semmi az összhan­­­­got. A bíztatásból nem él meg a szegény nép.­­ Ellenben minden igyekezettel, szeretettel, odaadással arra kell törekedni, hogy egy-­­ hitsük a tél nyomorúságait azoknak, akik­­ épp a három éve húzódó háború miatt nem­­ tudnak saját erejükből megbirkózni a hábo-­­­rtts tél gondjaival. I fsz. g.) ! 'WST évf­oly­am 224. szám. Kedd S*écs, 1917. Október 2. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sí. Főszerkesztő: NÉSMARKY ISTVÁN tfi Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. CIAKistési­ért Egész évre . 32’— Félévre . Negyedévre Egy hóra . Egy sióf ára: 10 fillér. Kiadóhivatal: Lyrium-idea 4. szám. Kiadó telefonja: 222. 16 — 8— 2­ TO Repülőink bravúros támadása a brindisi-i kikötő és repülőállomás ellen Francia harctér Angol légi támadás Belgium ellen — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik október 1-én: Ruprecht trónörökös hadcsoportja. Flandriában a tengerpart mentén és az Ypern hajlásában déltől kezdve erős volt a tüzérségi harc és éjjel is élénk maradt. Angol és francia repülők az utóbbi idő­ben bombavetésekkel belga területen je­lentékeny anyagi károkat okoztak. A táma­dásoknak a polgári lakosság körében is szá­mos áldozata volt. A német trónörökös hadcsoportja: Az Aisne mentén Reimstől északkeletre és a Champagneban a tűztevékenység több­nyire felderítő ütközetekkel kapcsolatban a­melyekből foglyokat szállítottunk be, fel­éledt. Verdun előtt a harci tevékenység mérsékelt határok között maradt. Repülőink ismét bombázták Anglia belső részének katonai építményeit és rak­tárait. Számos tűzeső különösen hatásos­nak mutatta a támadást. Más repülőgépe­ink sikeresen­ámadták meg Marate-t és Dovert. Mindegyik repülőgépünk sértet­lenül visszatért. Tegnap 14 ellenséges repülőt lőttünk le. Güntermann hadnagy 37. és 38-ik, Berthold főhadnagy pedig a 27-ik légi győzelmét aratta. Ludendorff, főszállásmester. Légi harcok Repülőink tevékenysége — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A tengerészeti vezérkar jelenti október 1-én. Szeptember 27-én tengerészeti repülőink hatásosan bombázták a brindissi repülőállo­­mást és az ottani kikötőben tartózkodó tor­pedó egységeket és tengeralattjárókat. A­mint kétségeket kizárólag megállapítottuk egy romboló csoportban két nehéz bombá­val célba találtunk. A többi célponton is jó eredményeket értünk el. A Jesi-i olasz léghajó­művek ellen 27-én már jelentett sikeres vállalkozásunkat 29- én este tengeri repülőink a ferarai léghajó­csarnok ellen intézett hasonló sikerrel ko­ronázott támadása követte, a­melynek is­mét egy léghajó esett áldozatul, mely a csarnokot ért két bombatalálat után óriási magasságra szökő lángokkal égett el. Ugyanazon az estén a pontelagoscouroi gyártelepekre is sikeresen dobtunk bom­bákat, min Mai lápunk száma 8 oldal. Az ellenség 28-án és 29-én este megis­mételte Pola elleni repülőtámadásait, de sem katonai, sem magántermészetű emlí­­tésre érdemes kárt nem okozott. Két matróz megsebesült. 29-én az egyik olasz repülőgépet egyik portyázó repülőjük légi harcban a tenger felett leterítette. A repülőgép égve lezu­hant a bentülő két olasz repülő hadnagy meghalt. A hajóhad parancsnokság. Olasz harctér Az olaszok támadásai ellanyhultak —­ Hivatalos jelentés —­­A Dunántúl tudósítójának telefonjelentései Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan október 1-én. Az ionzo arcvonalon az olasz gyalogsá­gi támadások elerőtlenedtek. A Bainsizza fensikon Podiakánál csirájában elfojtottunk egy ellenséges előretörést. A Monte san Gab­riele körletében és ettől északkeletre vál­tozatlan hevességgel tartanak a tüzérségi harcok. Conrad báró tábornagy hadcsoportjánál­ nem volt különös esemény. A vezérkar főnöke. Orosz-oláh harctér A helyzet változatlan — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik október 1-én. Helyzet változatlan. Helyi gyalogsági ütközetek néhány szakaszon átmenetileg a tűz fokozódását idézték elő. Ludendorff, főszállásmester. A ma esti német jelentés — Wolff-ügynökség jelentése.­­ (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Béri ízi, október 1. Este. Verdun előtt váltakozó erősségű tüzelés és ránk nézve kedvező gyalogsági harcok. Kele­ten nem történt jelentősebb esemény. A kancellár újból nyilatkozni fog .A Dunántúl­, tudósítóidnak felelt lejelentése.) Berlin, október 1. A kancellár csütörtökön újra beszél a biro­dalmi gyűlés pléniumában és ez alkalommal a hadicélokat bővebben is kifejti.

Next