Dunántúl, 1919. január (9. évfolyam, 1-21. szám)

1919-01-01 / 1. szám

Előfizetési ár: Egész évre . . . 72­— Félévre .... 36 — Negyedévre . . . 18 — F­gy hóra .... 6.—­­§? szám ára 30 fillér. Kiadóhivatal: L­yceum­ utca 4. szám. Kiadó telefonja: 222. ............“ « ........................................................................................a.».».«........... 105004 IX- évfolyam 1. szám. Szerda Pécs, 2019. január 1. Szerkesztőség : Lyceum­ utca 4. sz. Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem­ adunk vissza. Hirdetés díjszabás szerint Nyilttér soronkint 2 kör. A szerb parancsnokságok új évi jó kivánatai Baranya és Somogy vármegye megszállt területek lakosságának az újév alkalmából szerencsekívánatait fejezi ki. Dárda, 1­918. december 31. Dragoljub K o s z t i c s ; ezredes, brigadéros. Az összes pécsieknek és a környékbeliek­nek boldog új évet és minden jót kíván Pécs, 1918. évi december 31. Stevo Radovanovics alezredes, szerb parancsnok Pécsett. Siklós és környéke lakosságának boldog uj évet kíván Siklós, 1918. december 31. Györgye Gjorgyevics alezredes, parancsnok. S ~»*»*.»♦■»*'*♦«·« 011 • » H Itt az uj esztendő. De az emberiség uj megváltója még nem jött el, a roskadozó világrendre még nem érkezett el a megújhodás nagy napja. Érez­zük, hogy a régi világrendszer évszázados, hatalmas épülete megingott, valami belső zi­vatar remegtett, valami belső tűz gyújtogatja. Roskadozik. A százados őserdők faóriásai megborzonganak a vihar előszelétől és az erdő vadjai ijedten rohadnak ide s tova, majd itt, majd ott bújnak meg reszkető tagokkal, re­megő tűzzel. Az egész életen valami bizonyta­lan érzés, valami nyugtalanság hullámzik. Csak a kulturember ne érezné a vihar előjelét és bámul maga elé meredve a semmiségbe? Csodákat várunk? Azt hisszük, mint az al­­chimisták, kik a kohóban izzó masszából, alak­talan lávatömegből várják az arany szemcsés virágának kiforrását. Azok is hiába várták, nem arany­­­salak lett belőle. Állunk és lát­juk, tudjuk és érezzük, hogy évszázadok­ mun­káját, megszokott életét, világrendjét akarja sarkából kivenni, elsöpörni Keletnek uj prófé­tája, vad, pusztító eszméjével. A viharfelhők már beborították az egész égboltot s távoli moraja már sejteti a köze­ledtét. Tudjuk, érezzük, hogy egy uj világrend van kialakulóban. Kellett is jönnie! Csak azt sze­retnénk tudni, hogy a szivárvány diadalíve alatt milyen világba tér megpihenni a sokat szenvedett emberiség, ha elül a borzalmas vi­har? És éppen ezért, hogy átéljük a vihart, hogy ennek pusztító hatását csökkentsük, hogy irányítani tudjuk, keressünk eszközöket, keressünk módokat. Fegyverezzük fel vala­mivel magunkat. Vegyük le a könyves polcról a régiségek közül a legszebb könyvet, töröljük le róla a port. Nyissuk fel a Szentírást. Vegyük a ke­zünkbe mind kivétel nélkül azt a kapcsos ! Budapest, december 31. (A Dunántúl tudósítói­nak jelei öntel ént­ése.) Kun Béla kommunista vezér ma két buda­pesti kaszárnyában jelent meg, az 1-es hon­védlaktanyában és a 32-esek laktanyájában, mindkettő az Üllői-uton, hogy ott bolsevik­ irányú beszédeivel hangulatot teremtsen. Kun Béla az Üllői-út végén levő honvéd­­kaszárnya udvarán beszédet intézett a kato­nákhoz, akiket arra hívott fel, hogy tisztjeiket csapják el, mert azok ellen égz­ik, azok a le­génység gyilkosai. Felszólítja őket, ne enge­delmeskedjenek annak a hadügyminiszteri rendeletnek, amely a két legfiatalabb korosz­tályt elbocsátja. Beszéde közben a kaszárnya második eme­letének egyik ablakából lövés dördült el. A lövés zajára a katonák fegyvereikért szalad­tak és néhány pillanat alatt a kaszárnya udva­rán eszeveszett lövöldözés kezdődött. A lövöl­dözésnek több sebesültje és állítólag 2 halott­ja van. A felizgatott legénység pártokra szakadt és azok, akik bolseviki érzelműeknek vallották magukat, mintegy 600-an, kivonultak a lakta­nyából. A rendőrség azonnal riadót rendelt el és az összes karhatalmi készenlétet mozgósította. A katonák a hadügyminisztérium elé akartak vonulni, hogy Festetich grófot lemon­dásra bírják. Később az a hír terjedt el, hogy a rendőrség le akarja fegyverezni őket, mire a katonák megtámadták a rendőröket. A rend­őrcsapat kénytelen volt a népligeti víztorony felé visszavonulni. Pogány kormánybiztos, a katonatanács elnöke ment ki a honvédlaktanyába, nyuga­lomra és engedelmességre szólította fel a ka­tonákat. A katonák egy része vissza is ment a kaszárnyába, a többiek követelték, hogy vo­nuljanak fel a várba. Kun Béla a beszéde nyomán támadt za­vargásban eltűnt. Elsietett a 32-esek lakta­nyájába, hogy itt is lázítson és­­a honvédekhez való csatlakozásra hívja fel a legénységet. A bizalmi férfiak felvilágosították a katonákat arról, hogy a kommunisták a szociáldemokrata párt egységének megbontására törekszenek, mire a legénység lehurrogta Kun Bélát. A ka­tonák körülvették és foglyuknak nyilvánítot­ták és csak a bizalmi férfiak közbelépése men­tette meg a katonák ütlegelésétől. Amikor a honvédlaktanya előtt elhelyezke­dett legénység Kun Béla helyzetéről értesült, elhatározta, hogy megostromolja a 32-es ka­szárnyát. A katonák egy része átvonult a lak­tanya fegyvertárába, amelyet felnyitottak, onnan kézigránátokkal, gépfegyverekkel fel­szerelten 600 ember a 32-es laktanya elé vő­­séget lövöldözéssel fogadták, amelyet a rend­őrök nem viszonoztak. A rendőrség arra a tírre, hogy a katonák a hadügyminisztérium elé akarnak vonulni, gépfegyverekkel és karhatalmi csapataival a déli órákban megszállásul a Ferenc József tin­iv, a Lánchidat­, az­ Albrecht úti feljárót A hadügyminisztérium épületét a határ­rendőrség csapataira bízták. A honvédcsapatok megjelenve a 32-esek laktanyája előtt, felszólították a legénysé­get, csatlakozzék a hadügyminisztérium elé vonuló fegyveres menetükhöz. Kijelentették, hogy semmiféle kommunista agitációra nem kaphatók és ha a hadügyminisztérium előtt bármi okból tüntetni akarnak, ehez csak akkor csatlakoznak, ha fegyver nélkül te­szik m­eg. Erre a honvédek egy csoportja elállott a tüntető felvonulás tervétől és las­san oszladozni kezdett. Pogány kormánybiztos később megje­lent a 32-esek laktanyájában, ahol intézke­désére Kun Bélát szabadon bocsátották. Délután 3 órakor mindkét kaszárnyában helyreállt a rend. _ / A vizsgálat — Francia segítséget kérnek (A Dunántúl tudósítói­nak tetefonjelentései Budapest, dec. 31. A hadügyminiszter az Üllői­ úti kaszár­nyában lefolyt incidensek dolgában a fegy­verhasználatot illetőleg elrendelte a hadbí­­rósági vizsgálatot, hogy kinek a parancsára történtek a lövések? A hadügyminiszternél megjelent Károlyi Mihály gróf, N­a­­g­y Vince belügyminiszter és Böhm Vilmos ál­lamtitkár, akik megbeszélést folytattak a honvéd laktanyában előfordult zavargás dol­gában. A főkapitány a hadügyminiszter felszólí­tására érintkezésbe lépett V­i­x alezredes­sel, a francia tiszti bizottság vezetőjével, a­­kihez azzal a kéréssel fordult, hogy szük­ség esetén a megszálló csapatot rendelje ki a további zavargások elfojtására. Zavargás Budapesten Kommunista katonák a hadügyminisztérium ellen sértek vonuló Bibliát, amelynél szebbet senki nem írt. Ke­ressük ki belőle a legszebb gondolatot, mely valaha elhangzott a földön, melyben az isteni az emberitől legtávolabb áll és épp azért a legfenségesebb és ez az a gondolat: „bocsás­sunk meg ellenségeinknek és szeressük egy­mást.“ Tanuljunk meg mindannyian így érezni és í­gég gondolkozni és akkor e nagy zivatar elül­­ és győzelemre jut az az eszme, mely a földre meghozza a békét, az örök békét és a megelé­gedettséget. Csak így lesz a világnak boldog új eszten­deje. (dr.)

Next