Dunántúl, 1930. május (20. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-04 / 100. szám

2. oldalt DUNÁNTÚLI Vasárnap, 1930. május Eltemették Baro­m Dunántúl h. szerkesztőjét Ó­riási tömeg kísérte utolsó útján a férfikora delén elhunyt újságírót Pécs, május 3. — Két nappal ez­­előtt még gondos és alapos tudósí­tást írt az az újságíró, akinek ko­porsója felett ma délután felcsen­dült a komor circumdedermnt..­­ Baranyay Jenő kihűlt teteme visz­­szatért a porba, amelyből vétetett. Emléke azonban itt fog élni közöt­tünk mindaddig, amíg a mi kezeink­ből is ki nem üti a tollat mindenek­­felett­ való kegyetlen urunk, a Ha­lál. Ő már átlépett az örökkévaló­ság küszöbén, s nekünk, a fájda­lomtól és döbbenettől porig sújtot­taknak, a kötelesség továbbélő rabi szolgáinak vigaszt ad hitünk: a ha­lál Isten rendelése. Eltávozott kor­társunk már ott van az égi fényes­ség közelében. Ő már beszámolt földi vándorúráról és mi, akik is­mertük életét, tudjuk, hisszük, oda­­intetett, ahol a jó lelkek várják vég­telen évmilliókon keresztül az utolsó ítélet harsonájának felzen­dülését. Baranyay Jenő már meg­méretett és bizonnyal igaznak ta­láltatott... j. A minden oldalról spontán­­ megnyilvánuló részvét­­fájdalmas igazolása annak, hogy­­milyen értéket veszített a „Dunán­­­túl“ szerkesztősége. A hátramara­dottaknak, a bánatos özvegynek és zsíró árváknak csakúgy, mint mun­katársainak pedig vigasztalás ez a spontán feltörő és az újságíró mun­kássága iránt őszinte megbecsülést kifejező részvét. A ma érkező kon­­­doleáló levelek közül ideiktatjuk a következőket:­­ igen tisztelt Főszerkesztő Úr! Mély meghatottsággal olvastam a gyászhírt, hogy Baranyay Jenő, a Du­nántúl h. szerkesztője váratlanul el­­­hunyt. Nagy vesztesége ez a magyar­­hírlapirodalomnak, mert Benne kiváló képzettségű, lelkiismeretes, s igazán hi­vatása magaslatán álló hírlapíró szállt ■fi sírba. Mély fájdalommal gondolok arra, hogy az ő szerény, kedves és ér­tékes tartalommal eltelt egyénisége nem jelenik meg többé körünkben. Em­lékét kegyelettel fogják megőrizni mind­azok, akiknek alkalmuk volt őt meg­ismerni. A „Dunántúl“ gyászában őszinte részvéttel osztozom. Fogadja őszinte tiszteletem és nagy, sabeesülésem kifejezését. Pees, 1950. május hó 3-án. Weszely Ödön, egyetemi tanár, rektor. A m. kir. Erzsébet Tudomány­­egyetem bölcsészetkari dékánja a következő levelet küldötte: Igen tisztelt Főszerkesztő Úr! Kétszeresen átérezve azt a vesztesé­get, amit ma a nemes újságírói tollnak váratlan és korai kihullása jelent egy derék magyar kézből, fejezem ki őszinte részvétemet a „Dunántúl“ szerkesztő­­ségének fájdalmas gyászában. Fogadja igen tisztelt Szerkesztő Ur kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Holub József, Sebestyén Lajos dr. városi taná­csostól a következő sorokat vettük: Mélyen tisztelt Főszerkesztő Uram!­­ * Kedves Barátom! •Abban a mélységes gyászban és nagy­­veszteségben, mely Baranyay Jenő el-­hunytával a „Dunántúl“ szerkesztősé­gét érte, én is fájdalmasan osztozom és­ együttérző, igaz részvétemet fejezem­ ki. őszinte jóbarátot, nemesszívű embert vesztettünk el benne. Halála veszteség a város közigazgatására is, amelynek híveit mindig hű szellemben, pontosan és mélységes gyásza, mely érté­ka­­szerű újságíró szelleme itt él továbbra is közöttünk. Fogadd Főszerkesztő Uram őszinte nagyrabecsülésem és ki­váló tiszteletem nyilvánítását. Pécs, 1930 .május 5. Dr. Sebestyén Lajos, városi tanácsnok, árvaszéki elnök. Rausz Alajos babarci esperes táviratban kondoleált­. Irótársunk és helyettes szerkesztőjük elhunyta alkalmából önöknek és a mé­lyen sújtott családnak meleg részvétet küld Rausz esperes. A Pécsi Villamos Vasúti R. T. a következő levelet küldötte: A „Dunántúl“ tek. Szerkesztőségének. Mély megilletődéssel vettük a szo­morú hírt Baranyay Jenő szerkesztő úrnak hirtelen haláláról, akit tárgyila­gosságáért és úri modoráért mindig nagyrabecsültünk. Fogadja a tekintetes Szerkesztőség őszinte részvétünk kifejezését. Kiváló tisztelettel Pécsi Villamos Vasúti R. T. Rauch. Osváth­. Szinkovich Károly ny. várra, fő­jegyző ezekkel a sorokkal kondo­leált: A mély fájdalomban őszinte rokon­­érzéssel osztozik és legbensőbb részvé­tét nyilvánítja 1930. május 3. Szinkovich Károly. A Pécsi m. kir. Középiskolai Ta­nárképzőintézeti Gróf Széchenyi István gyakorlóiskola igazgatósá­gától az alábbi sorok érkeztek: A „Dunántúl“ tek. Szerkesztőségének. Abban a nagy veszteségben, mely a „Dunántúl“ tek. Szerkesztőségét Bara­nyay Jenő b. szerkesztő úr váratlan elhunytával érte, mind a magam, mind tanári testületem nevében őszinte rész­véttel osztozom. Pécsett, 1930. május 3-án. Kiváló tisztelettel Dr. Horváth Viktor, igazgató. Szabó János dr. jogtanácsos, Fodor Oszkár színigazgató és az ipartestület részvétnyilatkozata így hangzik: Nagyságos Linder Ernő főszerkesztő úrnak Pécs. Kedves Barátom! Mély megilletődéssel értesültem Baranyay Jenő szerkesztő úr hirtelen elhunytéról Elhalálozásával a szerkesztőséget is nagy veszteség érte. Légy szíves szerkesztőséged vala­mennyi tagjának elvesztett kollégátok halála alkalmából őszinte részvétnyil­­vánitásomat tolmácsolni. Baráti kézszorítással köszönt régi hí­ved Pécs, 1930. május hó 3-án. Dr. Szabó János, jogtanácsos. * Nagyságos Linder Ernő főszerkesztő Urnák Helyben. Nagyrabecsült Főszerkesztő Uram! Lelkem mélyéig megrendülve értesül­tem a lesújtó szerencsétlenségről, mely Baranyay Lőrinc szeretett és nagyra­­becsült barátunk halálával Főszerkesztő Uramat és az igen tisztelt Szerkesztő­séget érte. A „Dunántúl" mélységes gyászában őszinte szívvel osztozom. Engedje meg, hogy a magam és társulatom nevében együttérzésünknek kifejezést adjak. Nagyon lekötelezne Főszerkesztő Uram, ha megboldogult Barátunk csa­ládjának — akit nincsen szerencsém ismerni — részvétünket tolmácsolni szí­veskednék, őszinte tisztelettel: Fodor Oszkár, a pécsi Nemzeti Szín­ház igazgatója. Nagyságos Linder Ernő főszerkesztő Urnák Pécsett. A Tekintetes Szerkesztőség váratlan és mélységes gyászában, mely érte Ba­­ranyay Jenő szerkesztő elhalálozásával, mélyen megrendítette a Pécsi Ipartes­tület é­s Iparosok lapja szerkesztőségét is, melynek csaknem minden tagjához a legbensőbb barátság fűzte a megbol­dogultat. Kérjük, hogy őszinte részvétünket­­. Szerkesztősége tagjainak is nevünk­ben tolmácsolni szíves legyen. Erdősi Emil Mérovits Andor jegyző, elnök. Úgy a mélyen sújtott özvegyet, mint a „Dunántúl" szerkesztőségét rengetegen keresték fel személye­sen vagy telefonon kifejezett rész­­vétnyilatkozataikkal. Noidtvich Andor polgármester és Fischer Béla alispán, Szilvek Lajos dr. nagyprépost személyesen kondo­­leáltak. Az utolsó tudósítás A tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánk szerdán még megjelent Oberhammer Antal országgyűlési képviselő temetésén. Csütörtökön délután még szerkesztőségi munkát végzett. Fél öt tájban a Corso ká­véházban hirtelen rosszul lett, de hősies erőfeszítéssel még hazaván­­szorgott, ahol fejére és szívére vi­zes borogatást kért. Amikor fele­sége egy fél perccel később vissza­tért a szobába, Baranyay Jenő már halott volt... Csendesen és jajszó nélkül tá­vozott az élők sorából. Elfárad ! Tegyen egy kísérletet a szeme Különösen estefelé esik nehezére az olvasás. Az új „ULTRASIN" szemüvegekkel nemcsak tisztán lát, hanem meg­szűnik a szemének káprázása is, amit a villany­fénynél való munka okoz. •© •es a rf . fe, Λ 4! N 2S3 N tó ® 2 A temetés A délután fél hat órakor kezdődő temetésre olyan óriási közönség gyűlt össze, hogy a ravatalozó előtt levő tágas tér színültig megtelt. A­ gyászba borult család és rokonsá­­gon kívül ott voltak a koporsó körül Igaz Béla dr. és Hanug Ferenc dr. prelátusok, Gebauer Miklós dr. apát püspöki irodaigazgató, Ábra­­hám Gyula vezérigazgató, Szabó­ János dr. jogtanácsos, Müllherr Ferenc igazgató, mint a Dunántúl igazgatóságának tagjai, Linder Ernő felelős szerkesztő vezetésével a Dunántúl szerkesztősége testületi­leg­, Weszely Károly műszaki igaz­gatóval az élén a Dunántúl kiadó­hivatala, tisztviselő kara és nyom­daszemélyzete testületileg. A Pécsi Napló szerkesztősége Krasznay Miklós felelős szerkesztő vezetésé­vel jelent meg. A város képvisele­tében megjelentek: Nendtvich An­dor polgármester, Makay Istvén polgármester helyettes, Sebestyén Lajos dr., Esztergár Lajos dr. és Zádor Imre tanácsnokok, Kalenda Lóránt műszaki főtanácsos, Katona János és Krisztián György tb. fő­tanácsosok és még igen sokan a vá­rosi tisztviselők sorából. A várme­gye képviseletében Fischer Béla al­ispán jelent meg. A rendőrkapi­tányság részéről Török Lajos és Soós Nándor főtanácsosok, Zsögön Géza tanácsos és Derner József dr. kapitány voltak jelen. Ott voltak: Szilvek Lajos dr. nagyprépost, Ko­­mócsy István kanonok, Berecz Fi­dél irgalmasrendi perjel, Piliván Mihály szemináriumi vicerektor, Bencze Ernő szigetvári és Fejes Károly rácvárosi plébánosok, Braun Jácint zirci tanár. Majd megjelen­tek: Visnya Ernő felsőházi tag, Imrefi Imre táblai tanácselnök, Baumann Emil vezérigazgató, Bol­gár Tivadar és Eötvös Jenő bank­­igazgatók, Winkler János, Thiene­­mann Tivadar, Schaurek Ráfael és Faluhelyi Ferenc dr. egyetemi ta­nárok, Sárkány Ármin dr., Balassa Miklós dr., Frankó Zoltán és Sza­bó Gyula dr. ügyvédek, Mihalics Mihály dr. a Kisgazdák Lapja és Légrádi Ferenc a Pécsi Hírek fele­lős szerkesztői, Hamerli Károly gyáros, vitéz Pollay Rezső törzska­­pitány, vitéz Nánay Lajos alezre­des, Sillay őrnagy, Garay Lajos dr. járásbíró, Lovász Pál társadalom­­biztosító titkár, Nagy Elek igaz­gató, dr .Fodróczy, mindezeken kí­vül a jóbarátoknak és tisztelőknek még olyan hatalmas tábora, akik­nek a neveit lehetetlenség volt összeírni a nagy tömegben. A kül­­városi Katolikus Kör, amelynek az elhunyt főtitkára volt, Schutták József vezetésével népes küldött­séggel jelent meg. Küldöttség volt jelen Márovics Andor elnök veze­tésével az Ipart­estület részéről is. A temetési szertartást, amely a ravatalozó előtt levő téren folyt le, Czernohorszky József apát végezte P. Raffinszky Romuald szentferenc­­rendi plébános és Hantos Béla se­­­gédletével. A koporsót és az akö­rül felállított állványokat valóság­gal elborították a koszorúk és a csokrok. A család koszorúin kívül a Dunántúl igazgatósága, szerkesz­tősége, tisztviselőkara és nyomda­személyzete külön-külön küldött koszorút. A Dunántúl búcsúja Beszentelés után a Dunántúl ne­vében Under Ernő felelős szer­kesztő mondott utolsó Istenhozzá­­dot: · Bocsáss meg kedves Jenő. _g=■ iBtsztv

Next