Dunántúl, 1933. június (23. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-27 / 143. szám

Kedd, 1933. jún­us 27. HggH__________ A SZÍNHÁZI IRODA HÍREI: * Az Országos Kamaraszínház e héten befejezi pécsi vendégjátékát. A lelkes Déri-gárda minden gazdasági nehézséggel megküzd. Pompásan összetanult előadá­saival, művészi értékeivel meghódítja a közönség szívét. A színház látogatottsá­ga emelkedőben van. De mindent felül­múl az a nagy erkölcsi siker, amelyet az idei vendégjáték kiváltott. Bizonyos az, hogy a hét végéig — előadásaik befeje­zéséig — az anyagi, siker is megjön. * Farsang: Kedden este. Molnár Fe­­ren­c legkiválóbb műveinek, egyike kerül bemutatásra. Tartalmas, szép és érdekes.­­Külön reklámra nem szorul, mert az egész világ közönsége tapsolt ennek a kiváló műnek. * Nem divat a szerelem. Ez a kedves, mulatságos vígjáték kerül színre kedden délután filléres helyárakkal. Különös ér­dekességet ad a darabnak meg az is, hogy ifj. Horthy Miklós játszotta legutóbb Kenderesen a férfi főszerepet. HETI MŰSOR: Kedd d u.: Nem divat a szerelem. Kedd este: Frasang. Szerda d. u: Csók a pusztán, vígj. (fül.). Szerda este: Bunda Gerli. Hauptmann komédiája. Csütörtök d. u.: Valaki, vígj. (filléres). Csütörtök este: Asszony várók szigete (bemutató). Péntek d. u.: Jedermann (filléres). Péntek este: Tűzmadár (zóna). Szombat d. u.: Gondold meg Gilleonnium (filléres). Szombat este: Végre egy úriasszony (bohózat). Vasárnap d. u.: Zenebohócok (filléres). Vasárnap este: Kacagó est. Hétfő: Marion. Búcsúelőadás. 5-i Szedő Miklós hangversenye Har­kányban. Szombat este tartotta meg hangversenyét Harkányban Szedő Mik­lós, a népszerű és ragyogó hangú opera­énekes. A fürdőtelep hatalmas terme zsúfolásig benépesült és sűrűn tapsolta és ünnepelte a művészt, aki Donizetti Szerelmi bájital című operájából adott elő egy bájos részt és a Toscából éne­kelte el a levéláriát fülbemászó szép han­gon. Nagy sikert aratott a magyar dalok érzelmes és eddig alig hallott szép tol­mácsolásával. A közönség minden egyes számot orkánszerű tapssal jutalmazott. TTTTvTZVTTVTTTTVZTVVV7TTVTV 7VVTVVTV 7TZVTVTTVTVTTTVTZVVTVTVTTWTTTTTWYTVVTTTV D­U­N­Á­N­T­Ú­L Borosi M­­ihály 195 centimétert magasat ugrott Ant­terpenben Pécs, jún. 26. — Hatalmas közönség előtt, az antwerpeni Berschoot AC nem­zetközi versenyén indult vasárnap Bo­ls­os­­ István, a PEAC magasugró baj­noka és holtverseny után második lett a finn Perasalo mögött, 195 centiméteres, magyar rekordot jelentő ugrásával. B­o­­d­o­s­i minden magasságot elsőre ugrott át, míg a finn a 195-öt csak két javí­tással. A 198 cm-re tett lécet a pécsi ugró a­ második kísérletnél majdnem át­ugrotta. A holtverseny eldöntésénél a balszerencse ütötte el Bodosit az első­ségtől, mert rosszul futott a 190 cm-re tett lécnek és dobta. Bodosi teljesítményéhez nem kell kom­mentár. Annyira kitűnő, hogy társául ma nincs Európában ugró, aki megközelítené. Acélszalaggal mérve 194,5 cm . Bodosi ugrása s így ezt hitelesítik majd magyar rekordnak. Ugyanakkor Remecz diszkoszvetés­ben második lett a 48.37 m-t dobó finn K­o­t­k­a­s mögött. A nagykanizsai Vass is rekorddal legyőzte Csaplárt A kerületi atlétikai bajnokságok második napja Pécs, jún. 26. — Vasárnap zajlott le a kerületi atlétikai bajnokság második napja. Az eredmények közül kimagaslik Józsa 43 méteres diszkoszdobása, Vass 1500 méteres rekordja. Kovács magas­ugrása és a 400 méteres futók jó ideje. Eredmények: 200 m: 1. Légár KTSE 23.8 mp, 2. Ver­­bőczi PÁC 24.2 mp, 3. Rorárius BTSE 24.4 mp. 110 m gát: 1. Helmeczy PEAC 18.2 mp, 2. Nagy PÁC 19.8 mp, 3. Pet­erdy PEAC 19.9 mp. 1500 m: 1. Vass NZTE 4 p 15.4 mp, két rekord! 2. Csaplár PEAC 4 p 23.4 mp, 3. Patak­y II. PÁC 4 p 32.2 mp, 400 m: 1. Légár KTSE 52.4 mp, 2. Ver­­bőczi PÁC 53.2 mp, 3. Lukács PEAC 54 mp. 400 m gát: 1. Ónody RTSE 65 mp, 2. Nagy PÁC 68.6 mp, 3. Lantos KTSE 74.2 mp. 10.000 m: 1. Istvánfy PÁC 35 p 57.4 mp, kerületi rekord : 2. Vető PSC 42 p 03.6 mp, 3. Dunay RTSE 51 p 54.6 mp. Hármasugrás: 1. Soós RTSE 1295 cm, 2. Verbőczi PAC 1285 cm, 3. Losonczy PEAC 1260 cm. Súly: 1. Dunay BTSE 1198 cm, 2. Vég­­váry PEAC 1174 cm, 3. Rózsa PEAC 1146 cm. Diszkosz: 1. Józsa­­NZTE 4­ 310 cm, 2. Dénes BTSE 3923 cm, 3. Rózsa PEAC 3618 cm. Magasugrás: 1. Kovács PEAC 180 cm, 2. Megyery PEAC 175 cm, 3. Losonczy PEAC 165 cm. Budapest: Sparta—Hungária 3:2 (2:1). — Becs: Vienna—Ambrosiana 1:0 (1:0). (:) Válogatott mérkőzések. Amsterdam: Hollandia—PLASz 6:5 (2:1). — Pozsony: Budapest B)—Pozsony 2:1 (1:1). — Beu­­then: Magyar amatőr válogatott—Dél­­keletnémetország 3:0 (2:0). (:) Budapest atlétikai bajnokságai. 100 m: Gerő 22.4 mp. 1500 m: Szabó 4:04.8 mp. Súly: 1. Darányi 14.89 m, 2. Csányi 14.83 m. 110 m gát: 1. Kovács 15.1. Or­szágos rekord beállítva: 2. Szabó 15.4 mp. Főiskolai rekord. Magasugrás: Kés­­márky 184 cm. 400 m: Barsi 50.5. Disz­­koszdobás: Madarász 46.53 m. 400 gát: Obitz dr. 58.2 mp. Hármasugrás: Fekete 13.87 m, 10 ezer m: Kelen 32.40 mp.­­: A PVSK nemzetközi mérkőzése. A Pécsi Vasutas Sport Klub Péter és Pál ünnepén nemzetközi mérkőzést játszik. A vezetőségnek sikerült lekötnie az ün­nepre a Pélmonostori Sparta jóképességű csapatát. A nagy érdeklődéssel várt mér­kőzés csütörtökön délután 6 órakor kez­dődik. Előtte a PAC és a PEAC csapata játszik barátságos meccset. (6.A Péc­si AC úszói Kaposvárott. A Pécs­ Atlé úszógárdája vasárnap Kapos­várott­­szerepelt a Kaposvári TSE bajno­ki versenyén és egy kivételével az ösz­­szes győzelmeket megszerezte. Eredmé­nyek: 800 m, ifj. bajnokság: Bajnok: Len­­gyel KTSE 11:29,2, 2. Gábor PÁC 12:39, 3. Halmai I. PÁC 12:40,8. 200 m mell­úszás, ifjúsági bajnokság: Bajnok: Leng­­vári PÁC 3:07,2, 2. Bilits PÁC 3:16,2, 3. Jeszenszky PÁC 3:26,8.. 3x200 m gyors­­úszóstaféta, ifj. bajnokság: Bajnok: PÁC A) (Kovács, Gálos, Halmai) 8:17, 2. KTSE (Laczkó, Kecskés,­­Lengyel) 8:31.2, 3. PÁC B) (Katona, Bilits, Lengváry) 9:17 400 m gyorsúszóbajnokság: Bajnok: Abay-Nemes PÁC 5:38, 2. Perler PÁC 6:31.2, 3. Novotarszky PÁC 7:15.­­0 A Pécsi Sport Club futballcsapata vasárnap Eszéken játszik a Gradjanski Sport Klub csapatával. Azon klubtagok, akik a csapatot lekísérni óhajtják, csü­törtök délig jeletkezzenek a Politzer fes­téküzletben, Király u. Haladéktalanul lépj be a Magyar Revíziós Liga tagjai közé. Hív. hely. Rákóczi út 80. Közp. egyetem, mely :^d^UBiád..it. siratek A pécsi lovasünnepélyekkel kapcsolatban bemutatunk egy tréfás lovas­­szaffiot a ranelaghi (London) lovasünnepségről. A lovas vázában, alma 7 oldal. lovasgomkának Pécs, jún. 26. — A Régi időben, kü­­lönösen a középkorban a lovastornák, a lovasviaskodások, a lovasjátékok és a lovaskadrilok a császárok, királyok és hercegek legkedvesebb ünnepi szórako­zása, sőt fejedelmi udvaruk pompájának ( fényének és hódító erejének kü­lsé ki--' •' fejezője volt. A vitézek és a lovagok ezeknél a lovagi bajrahívó kiállásoknál és lovastusakodásoknál' szereztek' tu­aguk- ■' nak tekintélyt, dicsőséget, hősi hírnevet­­ és legtöbbször — szerelmet is. A lovasjátékok és bajvívások ügyes­séget, gyakorlottságot, lélekjelenlétet, mindenekelőtt pedig lovastudást,, erős kart és bátor szívet követeltek meg a lovastól, akinek viszont a lovat kellett mindenféle ügyeskedésre és gyakorlatra betanítania. Jelesen a kíméletlen neki­­rohanásra,­ hirtelen megtorpanásra, gyors fordulásra, h­elybél szökkenésre, oldalra ugrásra stb., hajlékonyságot feltételező mozdulatokra, hogy az ellenfelét a nye­regből mentős előbb kiemelje, vagy an­nak ezt a hasonló szándékát sikeresen meghasítsa. Ezeknek a lovagi tornáknak és párok­­­viadaloknak, valóságos előkészítő iskolá­juk volt, hol a vitézt a lovaglásban és a lóháton való fegyverforgatásban ké­pezték ki, a lovat pedig fürge és kész­séges fegyvertárssá idomították. A nyu­gat lódresszúrájának itt­­találjuk meg * , kiinduló alapját és első terveszerű mun­káját. ' ; ' A lovagkor letüntével megszűntek­­a lovagi harcjátékok és a páros lovasmér­kőzések is, de megmaradtak a parádés lovasjátékok, a veszedelem nélkül való lovasversengések, a táncalakzatokra min­­­­tázott lovaskadrilok, meg egyéb figurás­­ lovaskaruszelek. Ha a ma demokratikus világában és a jelenkor általános jog-, egyenlősége korszakában ezek a lovas­­mutatványok többé már nem is kizáróla­gos különlegességei a születésbeli elő­ - kelőségnek és a pénzben dúskáló va­­gyonarisztokráciának, mégis mellőzhetet-­­ len hozzátartozói a modern lovassportün­­­ nepségeknek, melyek igen alkalmasak: arra, hogy egyrészt a múlt történetét és elhomályosodott képét újra elénk vará­zsolják, másrészt a lovagló művészet, a lovasbravúr és a levestudás mesterfogá­sait vonzó, kedves, könnyen megérthető és szórakoztató formában ismertté és" szemlélhetővé tegyék. Minden népnek és nemzetnek mindet, korban más-más ilyen lovaskedvtelései és sportkitalálásai voltak. A nemzetközi érintkezésben ezek az idegen sportszo­kások, divatok és lovasremeklések más országokba is átszármaztak és ott épp­oly otthonosak és járatosak lettek, mint ahonnan eredtek. Sőt művésziesség dol­gában még tökéletesedtek is. Ilyen idegenből vett lovasjáték a gim­­ká­na, melyet angol tisztek hoztak Indiá­ból Európába és hazájukban, ahol ma már óriási népszerűségnek örvendenek, hamarosan meghonosították. Angliából azután átterjedtek a kontinensre és ott a legrövidebb idő alatt valósággal elpol­­gáriasodtak. Magyarországon, a klasszikus, komoly lovaglóművészet, az ősi lovactehetség és lovasérzés hazájában a gimkánok csak lassan tudtak gyökeret verni. Kicsit le is nézték és meri,­ kellő figyelemre nem méltatták, kicsit félre is ismerték. De c? .a.xiaázatoló idegenkedés csak rövid idő-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék