Dunántúl, 1934. október (24. évfolyam, 222-246. szám)

1934-10-05 / 225. szám

8. oldal] Kérel&m és BzspsániaS hireff&S&éh&s Az október 6-i országos ünnep miatt a Dunántúl vasárnap nem je­lenhetik meg, így a Dunántúl ün­nepi száma vasárnap helyett szom­baton reggel jelenik meg. A kiadó­hivatal ezért arra kéri a hirdető­­közönséget, hogy a vasárnapi szám­ba szánt hirdetéseket a a szombati ünnepi számra pénteken délután 6 óráig szíveskedjenek feladni. . . — Az aradi bírófák egy szilánkja a mi­niszterelnök dolgozószobájában. Kara Győző aradi tanár és történész a közel­múltban ásatásokat végzett az aradi vár sáncaiban, ahol annak idején a 13 aradi vértanút kivégezték. Sikerült megtalál­nia kilenc aradi vértanú bitófáját és ezekből egy-egy darabot a magyar had­történelmi múzeumnak küldött el azzal a kéréssel, hogy a bitófák egy-egy szi­lánkját juttassák el emlékül Gömbös Gyula miniszterelnöknek. A hadtörténeti m­úzeum ennek a kívánságnak eleget tett és gyászkeretbe foglava a bitófák szi­lánkját, átnyújtotta a miniszterelnöknek. A miniszterelnök úgy rendelkezett, hogy a miniszterelnöki dolgozószoba falán he­lyezzék el az aradi emléket. — Matlák József dr. s. tanfelügye­lő egyelőre Pécsett marad. Egyik múltkori számunkban megírtuk, hogy a kultuszminiszter Matlák József dr. kir. s. tanfelügyelőt Pécsről a­­zolna megyei kir. tanfelügyelőséghez Szekszárdra helyezte át. A kultusz­miniszter most érkezett rendeletével úgy intézkedett, hogy Matlák József dr. további intézkedésig Pécsett ma­rad, eddigi beosztásában. — A német kultuszminiszter budapesti látogatása. Rust Bernhardt német biro­dalmi nevelés- és közoktatásügyi minisz­ter október 7-én, vasárnap Budapestre érkezik Hamian Bálint vallás és közok­tatásügyi miniszter meglátogatására. A német birodalmi miniszter több napot tölt Budapesten és látogatásának célja az, hogy megismerkedjék Magyarország kulturális és tanügyi berendezésével. — A Hindenburg-bakák találkozó­ja Székesfehérváron. A volt cs. és kir. 69. Hindenburg nevét viselő gya­logezred tisztjei, altisztjei és legény­sége október 14-én, vasárnap ezred­­emlékünnepélyt tartanak Székes­­fehérváron. Az ünnepély programja a következő: Október 13-án este 8 órakor bajtársi összejövetel a Latz­­kovits-féle vendéglőben, 14-én dél­előtt 10 óra 30 perckor összejövetel a székesfehérvári Polgári Lövöldé­ben. 11 óra 30 perckor ünnepély a 69-es hősi emlékmű előtt. 12 óra 30 perckor bajtársi értekezlet a Latz­­kovits-féle vendéglőben. 1 órakor társasebéd ugyanott. A Pécsett tar­tózkodó volt 69-esek a találkozón való részvétel megbeszélése végett október 6-án, szombaton este fél 9 órakor megbeszélést tartanak a Kor­zó étteremben. Erre az értekezletre az érdekelteket ezúton is meghívja az előkészítő bizottság. — Orvosi hír. T­o­l­n­a­i Vilmos dr. nyug. tisztiorvos szabadságáról meg­érkezett, rendelését megkezdte. — Egy fillérrel drágult a kenyér­­liszt. A pécsi malmok a kenyérlisztek, azaz a 6-os és 7-es számú lisztek árát kilogrammonként egy fillérrel ................ — Halálozás, Dr. Szabó László­né, született C­s­a­b­a­y Margit 25 éves korában meghalt Pécsett. Holt­testét a család Kecskemétre szállít­tatta s ott a Szentháromság temető­ben helyezik örök nyugalomra. — Népszövetségi gyűlés Regöly­­ben. A Katolikus Népszövetség a napokban jól sikerült gyűlést rende­zett a toln­amegyei Regölyben. A gyűlés szónokai Schubert József és Speray János plébános voltak. — A székesegyházi és belvárosi Credo csoportok október 5-én, pén­teken este fél 9 órakor gyűlést tar­tanak Káptalan u. 2. szám alatt. A vezetőség kéri a tagok pontos meg­jelenését. — Kétévi fegyházra ítéltek egy megrögzött bűnözőt. Horváth Jó­zsef 26 éves nagykanizsai születésű sütősegéd, aki már évek óta munka­­nélkül csavarog a Dunántúlon, a nyár végén Patacs-Cserkút község­ben betört Vásárhelyi Zoltán birtokoshoz és attól 200 pengő érté­kű élelmiszert és ruhát lopott el. A csendőrség letartóztatta a többszö­rösen büntetett Horváth Józsefet, akit a pécsi törvényszék most 2 évi fegyházra ítélt. Az ítélet jogerős.­­ A takarékos háziasszony tudja, hogy a Dr. Oetker-féle sütőpor első­rendű minőségénél fogva kizárja azt, hogy a sütőpor használatával a ka­lács, vagy a sütemény ne sikerüljön, amiért is minden háziasszony kizá­rólag Dr. Oetker-féle sütőporral ké­szíti süteményét, mert ezáltal kárt sohasem szenved.­­ Az országos magyar képzőmű­vészeti főiskola nyári művésztelepé­­nek kiállításán tegnap sorsolták ki a lila, kék és rózsaszín sorsjegyeket. A lilából a 20-as, a kékből a 43-as és a rózsaszínből a 30-as számú sors­jegy nyert egy-egy képet. A képek átvehetők a Nőegylet portásánál. A nagysikerű kiállítás szerdán este zárult, a Nők zárt lelkigyakorlata. A női lelkigyakorlatos otthonban a három­napos zárt lelkigyakorlatok sorrend­je a következő: október 15. Részvé­teli díj az egész időtartamra 6 pen­gő, Kezdet a jelzett nap délutánján. Jelentkezéseket kérik: Pécs, Mátyás Flórián u. 46. Telefon: 34—34. — Gangsztervilág Amerikában. Newyjerseyben Oliver M­a­x­s­o­n dúsgazdag petróleumitábor lakásába betört egy álarcos bandita, aki fegy­vert szegezett a nábobra és pénzét követelte. Maxson felelet helyett felkapta revolverét és rálőtt az ál­arcosra, aki holtan rogyott össze. Az előhaladó szolgák és maga a házigazda is megdermedve ismerték fel a banditában — amikor az ál­arcot levették róla — a ház legjobb barátját, Normann B r i­s t­e­r t. Ki­derült, hogy a bandita kettős életet élt. Kitűnő modoráért és magas szín­vonalú műveltségéért mindenki sze­rette, ugyanakkor éjszakai órákban messze környék legrettegettebb ban­ditája volt. — Szavaló és beszédgyakorlati is­kola nyílik meg Pécsett. Hajnal Ernő polgári iskolai tanár, aki pécsi szerepléseivel úgy a­ színházban, mint magánelőadásokon elsőrendű és kitűnő képességű előadónak, kép­zett és tehetséges színésznek mutat­kozott be és jó nevet szerzett Pécs művészetkedvelő közönsége előtt, szavaló és beszédgyakorlati iskolát nyit. A kitűnő előadót az az elgon­dolás vezeti, hogy iskolájában mind­azok, akiknek mestersége a szó, így pap, ügyvéd, tanár stb. a közéleti szerepléshez elengedhetetlen rutint, előadói képességet olcsón, elméleti és gyakorlati alapokon szerezhetik meg. Nem kétséges, hogy sok köz­életi ember nincs tisztában nemcsak az előadás „művészetével", de sok­szor legelemibb követelményeivel se. Hajnal Ernő iskolája tehát gya­korlati és elméleti oktatásával meg­tanít mindenkit a gyakorlati szó­noklatán, szavalás és szép előadás titkaira, azzal a módszerrel, amely­nek eredményességét Hajnal Ernő már önmagán bebizonyította számta­lan jólsikerült szereplése révén. Az iskolába havi 8 pengőért felnőttek­nek és 4 pengőért diákoknak be le­het iratkozni bármikor. A tanítás szabadon választott csoportokban történik heti két órában. Jelentkez­ni Hajnal Ernőnél lehet, Perczal u. 21. sz. alatt. L~ Féráró j’eggyel lehet utazni Győrbe. A volt 19-es gyalogezred nagyszabású jubileumi ünnepséget rendez Győrött. A vasúti igazolvány negyven fillérért szerezhető be az ezredjubileum rendezőbizottságánál, 7°^.,, 0yal sz^n°da. Az igényléshez húszflléres bélyeggel ellátott borí­tékot kell csatolni az igazolvány kézbesítése céljából. A negyven fil­­léres díjat postabélyegekben is be lehet küldeni. A szombati és vasár­us (október 6. és 7.) ünnepségekre eddig több mint kétezren jelent­keztek. A Katolikus Akció budai külv. szervezetének gyűlése. A Katolikus Akció budai külvárosi szervezete ma­, P®nteken este 8 órakor szerve­­zőbizottsági ülést tart a budai kül­­város, katolikus kör helyiségében. Előadó: Györkös József, a Kato­likus Akció pécsegyházmegyei szer­vezetének igazgatója. , , Harminchárom ipari munkást tüntet , Fabinyi miniszter. Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter 33 budapesti ipari m­nR-fej ,akik hosszú ideje megszakítás nélkül dolgoztak munkaadóiknál, elisme­­rő levéllel és egyenként 100 pengő pénz­­jutalommal tüntette ki. A díszoklevele­­két­es jutalmakat a budapesti kereske­­delmi és iparkamara dísztermében pén­­teken d­élután 5 órakor adják át ün­nepség keretében, amikor Szörtsey József, a TESz ügyv. elnöke egyúttal a tttlet munkakeresztjét nyújtja át az ér­demes munkásoknak. . . Felakasztotta magát egy nyom­­jai asszony. Tegnap délután halálos öngyilkosság történt az olaszi szőlő­hegyen. E­­­r­i­c­h Gusztávné, szüle­tett Schwarzwelder Anna 42 éves nyomjai asszony egyik kunyhó­ban a mestergerendára felakasztotta magát. Az életúnt asszony tegnap délelőtt férjével együtt ment ki a szőlőbe. Délután az asszony eltávo­­zott és mikor estefelé sem került elő, férje keresésére indult. Az egyik kunyhóban találta meg holtan A csendőrség kihallgatta Egrich Gusz­távot, de az nem tudta okát adni felesége öngyilkosságának. Békés családi életet éltek, az asszony be­tegségről sem panaszkodott és így valószínű, hogy pillanatnyi elmeza­varában követte el végzetes tettét.­­ Ellopták 80 pengőjét. Káli Vendel, Gilvánfa községhez tartozó Julia majori lakos feljelentést tett a csendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki pénztárcájából 80 pengőt ellopott. A csendőrség keresi a tolvajt.­­ A Foederatio Emericana ifjúsági vezérsége felhívja valamennyi corporatio leventéit é® apródjait, hogy október 6-án, az aradi vértanúk emlékünnepén az egyetemi templomban reggel 9 órakor tartandó gyászmisén plenis coloribus je­­lenjenek meg. Hetvenkilenc menyasszonya volt... Napokban tárgyalta a bécsi bíróság Trost Ottó 41 éves magán­­hivatalnok bűnügyét. Trost, aki jog­gal dicsekedhet „a házasságszédel­gés világrekordere" kétes értékű cí­­mérel, Ausztriában, Csehországban és Svájcban nem kevesebb, mint 79 nőnek ígért házasságot és soha nem­ mulasztotta el, hogy menyasszonyai­tól „előzetes költségek" fejében ki­­sebb-nagyobb összegeket fel ne ve­­lyen. A faló egy ideig tagadta a terhére rótt bűncselekményeket. A legutóbb kitűzött tárgyalás alkalmá­­val azonban az elhagyott menyasszo­nyok valóságos hadosztálya vonult­ , ellene, mire házasságszédelgései­­nek egy részét kénytelen volt beis­merni. A bíróság néhány hétre el­­ír.aP°lta a tárgyalást, mert ítélet előtt Trost valamennyi menyasszo­­nyrat ki akarják hallgatni. DU­NANTIC Péntek, 1934 október 5. Pécsiek csak pécsi kereskedőknél és iparosoknál vásároljanak ! A spanyol haderő őszi nagygyakorlata. Fenn: egy elrejtett ágyú. Lenn:| _ a* idej_s kai968. sUn&b

Next