Dunántúl, 1940. március (30. évfolyam, 49-72. szám)

1940-03-14 / 60. szám

Csütörtök, 1940 március 11. DUNÁNTÚL ­ Meghalt Kollár Gyóző dr. szent­­lőrinci kir. közjegyző. A közjegyzői karnak egy érdemes, közszeretetben álló kiváló tagja dőlt ki március 12-én, kedden délután az élők sorá­ból. Meghalt 77 éves korában Pé­csett Kollár Győző dr. szentlőrinci kir. közjegyző. Egy nemesszívű, tiszta lelkfi, jóságos magyar úrral szegénye­idett Baranya társadalma. Tisztelt és becsült volt neve és személye Szent­­lőrincen épúgy, mint Pécsett, vagy a Vármegyében. Az utolsó években sze­rény visszavonultságban élt. Egészsé­gét kikezdte a betegség, de még így is ellátta hivatalos munkáját. Ellen­állóképessége folytonosan csökkent a gyilkos kórral szemben s kedden dél­után a halál megváltotta minden szenvedésétől. Elhunyt öt neje, szüle­tett H­o­f­f­e­r Melani, a nagyhírű pé­csi énekesnek, Hoffer Károlynak a leánya, három fia, köztük Zoltán, a Dunántúl tisztviselője, továbbá me­nyei, unokái és a kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése március 14-én, csütörtökön délután négy órakor lesz a központi temetőben, míg az engesz­telő szentmise áldozatot az elhunyt lelki üdvéért március 15-én reggel 10 órakor mutatják be a ferenciek templomában. Kollár Győző dr. el­hunyta alkalmából a pécsi kir. köz­jegyzői kamara külön gyászjelentést adott ki. — Tűzharcos közlemények. A pé­csi tűzharcos főcsoport elnöksége ez úton kéri fel tagjait, hogy az alább felsorolt ünne­pélyeken minél nagyobb számban vegyenek részt: 1. Március 15-én délelőtt 9 órakor a székesegyház­ban tartandó ünnepi istentiszteleten. 2. Pécs szab. kir. város közönsége ál­tal délután 4 órakor a Kossuth szo­bornál tartandó ünnepélyen. Gyüle­kezés: az egyenruhában megjelenő bajtársak saját otthonukban délután 3 órakor, a polgári ruhában megjele­nők a halcsarnok nyugati oldalán fél­­­l négy órakor. 3. Az egyesületi tagok délután 6 órakor a székházban külön is áldoznak a szabadság hősei emlé­kének. Ünnepi beszédet mond vitéz Széky Pál alelnök. 4. Ugyancsak m­árcius 15-én este 7 órakor arckép­leleplezésre, majd halpaprikásra a Tűzharcos otthonban gyűlnek össze a pécsi tűzharcosok. Brogna vitamindus a narancsok királya­­ Az egyetemi német nyelviskola előadásaival kapcsolatban a vezető­ség a következőkre hívja fel tagjai figyelmét: március 15-én, pénteken, tekintettel a nemzeti ünnepre, a tár­salgási (haladó) csoport órája elma­rad. A nagyhét folyamán az összes tanfolyamok­ szünetelnek. Húsvét után az első órák a gyorsírás és le­velezés, valamint a kezdő csoportnál március 28-án, csütörtökön, a társal­gási (haladó) csoportnál 29-én, pén­teken és a legújabb német irodalom köréből vett előadások hallgatói szá­mára április 3-án, szerdán a már megállapított időben és helyen kez­dődnek. — A finnek megsegítése^_A testvér fáin nemzet megsegítésére a követ­kező újabb adományok folytak be az evangélikus lelkészi hivatalba: dr. Dienes Ervinné 1, Horváth József 3, S. I. 2, Nőipariskola növendékei 41, Rizsovszky Péterné 5, Dobosné Sző­ke Gizella 1, Dunántúl nyomda gyűj­tése 25 pengő. Összesen befolyt id­eiig a rendeltetési helyére küldetett 1118.46 pengő. Hálás köszönettel: Mafcó István evangélikus lelkész. 11 földművelésügyi miniszter a törökországi és sváj­ci lóexportban is részesíti a baranyai gazdákat A baranyai képviselők eredményes közbenjárása Pécs, márc. 13. — A földművelés­­ügyi miniszter, — mint jelentettük — táviratilag értesítette Örs Kálmán ba­­ranyavármegyei állategészségügyi tanác­­­csost, hogy Belgiumba engedélyezte a­­ hidegvérű lovak baranyai exportját. Az­­ értesítés szerint a belgiumi lókivitelt egyelőre augusztus végéig szervezték meg, azzal a megszorítással, hogy a hi­degvérű kancák és a melegvérű lovak kiszállítását külön erre a célra alakított bizottság jóváhagyásától teszi függővé. A baranyai hidegvérű lovat tenyész­tő gazdák érdekében a baranyai ország­gyűlési képviselők egy csoportja még to­vábbi lépéseket is tett. Ugyanis An­gyal László, Bognár Gyula, Hendrey József és Szitz János dr. baranyai képviselők küldöttségileg felkeresték v. gróf Teleki Mihály földművelésügyi minisztert és Bárányos Károly dr. miniszteri tanácsost és kérték, hogy Ba­ranyát is kapcsolják bele a meginduló külföldi lóexportba. Úgy a miniszter, mint Bárányos miniszteri tanácsos megígérte, hogy úgy a törökországi lóexport 700 darabos kontingensébe, mint a Svájc­ba irányuló exportba is nagymér­tékben belekapcsolják a baranyai tenyésztőket. A kedvező hír nagy örömet keltett a baranyai gazdák körében, akik a múlt év augusztusa óta tartó kiviteli tilalom miatt érzékeny anyagi kárt szenvedtek. A baranyai lóexport ugyanis egyik leg­jelentősebb jövedelmi forrása volt a gaz­dáknak. A nagy munkabírású, hidegvérű baranyai lovak híresek Európaszerte és úgy Olaszország, mint Németország, to­vábbá Svájc, csaknem kizárólag Bara­nyából exportálja hidegvérű lószükség­letét. A baranyai gazdák évente átlag 3500 darab lovat szállítanak külföldre és átlagosan több, mint 3 millió pengő forgalmat bonyolítottak le az elmúlt esztendők során egy-egy év alatt. Ennek a jövedelemnek kiesése termé­szetesen nagy hiányt jelentett és éppen ezért keltett általános megelégedést, hogy a miniszter feloldotta a kiviteli ti­lalmat és újabb piacokat biztosított a baranyai gazdáknak.­­ Vasárnap tartja záróvizsgáját a siklósi téli gazdasági iskola. A sik­lósi m. kir. téli gazdasági iskola és gazdasági szaktanácsadó állomás fel­ső évfolyama március 17-én, vasár­nap délelőtt tartja a tanulóotthon nagytermében nyilvános záróvizsga­­ját. A záróvizsga előtt istentisztele­­tek lesznek, majd féltíz órai kezdet­tel kerül sor a záróünnepélyre, ame­­l­­yet a Hiszekegy vezet be, majd az­­ igazgató terjeszti elő vizsgajelenté­sét. Vadnai Jenő dr. miniszteri ki­küldött, vizsgaelnök megnyitja a vizs­­­­gát, amelyen a tanulók beszámolnak­­ ismereteikről. A záróvizsgát követi­­ a téli gazdasági iskola ifjúsági ön-­­ képző gazdakörének zárógyűlése az­­ alábbi program szerint: 1. Kaszás­­Jenő ifjúsági elnök (Terehegy) a gyű­­­­lést megnyitja. 2. Bodnár István: "Vissza Istenhez! Szavalja Nagy De­zső felső évfolyamos tanuló (Matty). 3. Az őszi mélyszántás fontossága a zabtermesztésről. Előadja Vadászi József felső évfolyamos tanuló (Ko­­vácshida). 4. Szavalókar. Közremű­ködik az ifjúsági szavalókar. 5. Ho­gyan hasznosíthatom a téli gazdasági iskolában tanultakat otthoni gazda­ságomban? Előadja Feuerbach János felső évfolyamos tanuló (Kis-­­ vejke). 6. Végváry: Magyar Miatyánk.­­ Szavalja Kovács Lajos felső év­­­­folyamos tanuló (Ózdfalu). 7. Ének­­i számok: Előadja az ifjúsági énekkar. 18. Péter megmagyarázza a tűzrendé­szetet. Bohózat egy felvonásban. Irta Alföldi Géza. Személyek: Péter, a falu esze — Halász Béni (Ozd);­­ Kistokány András tűzoltóparancs­nok — Kát­a Sándor (Szava), Sági­­ Gergő tűzoltó — Sebestyén Má­­­­tyás (Kovácshida). 9. Molnár Gyu­­­­la ifjúsági alelnök (Kémes) búcsúzik az alsó évfolyam nevében. 10. Ka­szás Jenő ifjúsági elnök (Terehegy) búcsúbeszéde. 11. A vizsgaelnök zá­róbeszéde. 12. Himnusz. Közös ének. 13. Tisztelgés a nemzeti lobogó előtt. A zárógyűlés után közebed Férfi lelkigyakorlatok a Székes­­egyházban 14—15—16 csütörtök, péntek, szombat este 8 órakor. — A biztosító intézetek adománya a kormányzói jubileum alkalmából. A BIOSz figyelmezteti azokat a szü­lőket,­ akik 1940 március 1-én szüle­tett törvényes gy­rmekük részére a biztosító intézetek 500 pengős aján­dékkötvényére igényt tarthatnak hogy e tárgyban semmiféle személyes be­jelentést tenniök nem szükséges, mi­vel az ország összes anyakönyvi hi­vatalai e tárgyban kiadandó hiva­talos rendelkezés alapján fel fogják terjeszteni­­illetékes helyre a kor­mányzói jubileum napján született gyermekek születési anyakönyvi ki­vonatait és azok alapján a biztosító intézetek minden külön jelentkezés nélkül meg fogják tenni az ajándék­­kötvények kiosztása iránt a szüksé­ges intézkedéseket. — Közművelődési előadás a Makár utcai iskolában. A Makár utcai iskola tanítótestülete március 14-én este 6 órakor tartja tanévzáró előadását. Az előadói tisztet P.­ördögh Al­fonz ferences házfőnök tölti be. Az előadáson megemlékeznek a márciusi nagy eseményekről is. A tanulóifjú­ság szavaló kórussal, alkalmi versek­kel és jelenetekkel fogja a márciusi hangulatot emelni. Ez úton is meg­hívják az iskolakörzet felnőtt lakos­ságát és az érdeklődő közönséget. — Halálozás: Tarján (Roch) Já­nos ny. igazgató, kántortanító már­cius 10-én 53 éves korában Pécsett elhunyt. Halálát özvegye, gyermekei gyászolják. Temetése március 12-én, kedden délután fél négy órakor volt a központi temetőben, míg az­­en­gesztelő szentmise áldozatot az el­hunyt lelki üdvéért március 13-án délelőt fél nyolc órakor mutatták be. Fisch­ Ferenc 79 éves korában március 12-én Pécsett elhunyt. Halá­lát özvegye gyászolja. Temetése már­cius 14-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor lesz az izraelita temetőben.­­ Megszűntették az euzinált búza forgalmát. A földmívelésügyi minisz­­ter a rendelkezésre álló keretek ki­merülése következtében az euzinált búza forgalombahozatalát megszün­tette. Ennek megfelelően a Futura Rt. hirdetményt tett közzé az euzi­­náltbúza kötésekre vonatkozó eljá­rásokról. — Hazafias ünnepély a keresztény­szocialistáknál. A pécsi keresztény­szocialista egyesület március 15-én, pénteken este fél nyolc órakor haza­fias ünnepélyt tart. Belépődíj nincs. Műsor: 1. Társadalompolitikai tör­vényalkotás, előadó Somogyi Fe­renc dr. országgyűlési képviselő, egyetemi m. tanár. 2. Petőfi „Nemzeti Dal"-át szavalja Tóth Péter. 3. Sza­bados Béla: Hiszekegy; Révfy Géza: Valahol a Duna mentén. Riadó; Am­mer: Nem, nem soha! Előadja a Do­hánygyári Munkások Dalkara. 4. Tár­­nay: A magvető c. színműve 3 kép­ben. Előadják az Arany János Kör tagjai. — Húsvéti vásár. A Szociális Misz­­sziótársulat idei húsvéti vásárja már­cius 16-án, szombaton délután három órakor kezdődik s 17-én este 7 óra­kor zárul. A vásáron kiállításra ke­rülő népművészeti remekek ismerte­tésére még visszatérünk. Az eladás­i­ra szánt tárgyakat szombat délelőtt 10 órától 12 óráig veszi át a rend.­ ­ő ételed, fat alod, síerjobb zene a Nádorban.­­ — Egy ellopott kerékpár tulajdo­­sát keresi a rendőrség. A hímeshá­­zai csendőrség tegnap lopás miatt le­tartóztatta ifj. Kertész József napszámost, aki nemrég Pécsett, a Szigeti országút 193. sz. házban la­kott. Kertész kihallgatása során el­mondotta, hogy az elmúlt év decem­berében a Hal téren ellopott egy őri­zetlenül hagyott kerékpárt. A tulaj­donost ez úton kéri a rendőrség, hogy címét közölje. A letartóztatott nap­számost a szekszárdi ügyészség fog­házába szállították. V* MICKEY ROONEY felnőttek és gyermekek kedvence, újból bemutatkozik régen várt mesterfilmjében, A fiuk városa­­ — A fodrászüzletek március 15-i zárórája. A fodrászüzletek március 15-én csak délután 2 óráig lesznek nyitva. — Februárban kilencen haltak meg Pécsett fertőző betegségben. Feb­ruárban, mint ahogy azt mai szá­munkban a tiszti főorvos jelentése alapján közöltük, örvendetesen csök­kent Pécsett a fertőző megbetegedé­sek száma. A betegségek közül elő­fordul a vörheny 14, a roncsoló to­rokláb 9, a kanyaró 52, a bárány­­himlő 3, a hékhurut 14, a hasi hagy­­máz 3, a nyílt gümőkór 5, az influen­za 33, a gyermekágyi láz 1, a járvá­nyos agyhártyaláb 7 esetben. A fer­tőző betegek közül kilencen haltak meg. A klinikákon és a kórházakban ápolt betegek száma jelentékenyen emelkedett. A belgyógyászati klini­kán 385 fekvő és 1580 bejáró, a se­bészeti klinikán 245 fekvő, a szülő és nőbeteg klinikán­ 411 fekvő és 252 bejáró, a gyermekklinikán 281 fekvő és 749 bejáró, a gyermeksebészeten 48 fekvő és 231 bejáró, a bőrklini­kán 118 fekvő és 804 bejáró, a sze­mészeti klinikán 122 fekvő és 763 bejáró, az idegklinikán 131 beteget gyógykezeltek. Az irgalmasok kór­házában 178 fekvő, a pécsbányatele­­pi kórházban 150 fekvő és 3125 be­járó beteg volt a létszám.

Next