Vajda László: Az erdélyi polgári magános törvények' historiaja (Kolozsvár, 1830)

Az Erdélyi magános törvényeknek esmeretségébe való bévezetés

fii maga egyező levelét formállya, úgy tar­­tozik, ítéletet és igazságot venni , követve, a’ Contractus határozása szerént tartozik a’ Bíró ítélni, melynek tartását ha írott a’Contractus, annak rendéből megtudhattya, ha pedig csak szóval tett egyezés, úgy bizonyságok által vi­lágosságra hozattathatik , vagy ha bizonyságok nem lennének, azon esetben Máttyás 6-D. 14. á. és a' T. 2* r. öl. t. szerént megállítandó esküvés mellett jöhet a' Biró annak esmeret­­tségére és megitélhetésére. 142. Az írott Kötelező-leveleknek készíté­sekben minő Rendszabásokat kell követnü­nk'­ Az írott Kötelező-Leveleknek készítésekben a' következendő Rendszabásokra és részszerént észrevételekre kell ügyelnünk, úgy mint: Hogy 1. Országunk’megrögzőt törvényes szokása sze­rént a' Kötelező-levelek háromféle­ képpen szok­tak megírattatni, vagy csupa Regiusok által, a’ kik előtt a’ kötelezés véghez ment, vagy csu­pán a’ kötelező Feleknek nevek alatt, vagy e­­zeknek­ is és a’ jelen volt és megbízta Regiu­­soknak neveik alatt. A' Regiusoknak jelenlé­tek, és az egyező Felek által kézfogás mellett­­való megbírálások nem oknélkill hozattatott­ bé, mert egyfelől a’ több szem többet látván ke­­vessebb rés marad fenn a' Feleknek megcsa­­lattatásokra ; ugyan­is köztanátskozással a’do­log megvisgáltatik , és az igazsággal megegye-

Next