Hídfő, 1956 (9. évfolyam, 234. szám)

1956-04-10 / 234. szám

A NE­MZE­T, АХ OTTHON ÍJ A J­ÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN ÁLLÓ triffikkciói POLITIKAI HETILAP 234. SZÁM, IX. ÉVFOLYAM LONDON, 1956. ÁPR. 10. AZ Ő „TESTVÉRISÉGÜK“ ÍRTA : MARSCHALKÓ LAJOS ”A Brotherhood - Testvériség szervezet, amely Amerikának egyik legnagyobb humanitárius, az emberi szabadság eszméjéért küzdő organizá­ciója - olvassuk az egyik bizottmá­­nyos lapban - palotájában ünnepélye­sen fogadta a Brotherhood újonnan alakuló magyar tagozatának három magyar társelnökét, Varga Bélát, Szent-Iványi Sándor unitárius püspö­köt és Fábián Bélát. Többek között Mr. Irving Engel, az American Jew­ish Committee elnöke hangsúlyozta, hogy szervezetük feladata szerte аз egész világon hallatni szavát az Is­ten képére teremtett ember egyen­lő jogáért. Örül annak, hogy három különféle szervezethez tartozó ma­gyar politikai vezető csatlakozott a Brotherhood mozgalomhoz."* Nem nagyon érdekes, hogyha három ’’magyar", akik közül Fábián Béla nem is az, belép abba a nagy világtestvériségbe, amelyben legfel­jebb idegen célok hetedrangú kis szolgája lehet. Nem volna mindez érdekes, ha a hír mögött nem sö­­tétlene ott a világ tragédiájának i­­gazi oka és nem bontakoznék ki a Nagy Hazugság, a hypokrízis és fa­­rizeusság mögül egy borzalmasan le­ver© holnapi világkép. Mert hát mi is ez a Brotherhood-Testvériség, a­­mely a krisztusi szeretet helyett a "nagy“ francia forradalom harmadik jelszavával, a szabadkőmíves "testvé­­riséget’’ építgeti s egy külön világ­uralom tartó pillérjeit vakolja kato­likus Monsignorek és unitárius püs­pökök segítségével? El lehet mondani, hogy ennek a "testvériségnek" igazi képviselői tu­lajdonképpen az Irving Engelek, akik csak egyetlen szolidaritást, egyetlen testvériséget ismernek, azt, amely határok és állampolgárságok fölött valóban összekapcsolja a Baruchokat Kaganovicsokat, a Ben Gurionokat és Rákosi-Roth Mátyásokat. Ez az a hatezeréves ó-szövetségi "testvéri­ség", amely az utolsó százötven esz­tendőben szüntelen a humanizmus, a filantrópia, a szabadság és prog­resszió álarcában járt, hogy a meg­tévesztő emberbaráti maszk mögül egyetlen faj, egyetlen összetar­­tozandóság uralmát építse fel minden más fajok, minden más népek és minden más ember­testvériség leigázására. Csodála­tos "testvériség" volt ez, amely be­hatolt a társadalmakba, a forradalmi összeesküvésekbe, irodalmi klubok­ba, szerke­sztőségekbe, sőt, legújab­ban már Krisztus egyházaiba is. Hi­szen a híres jobboldali amerikai pub­licista John T. Flynn "The Road A­­head" c. könyvéből tudjuk, hogy e testvériség nevében az amerikai egy­házakon belül dr. Jones már nyíltan hirdette az Ószövetségben megjöven­dölt Jehova-világkirályságot. "Mi ad­juk Oroszországnak az első paran­csolatot: szeresd a te Uradat, Iste­nedet. Oroszország pedig adja ne­künk a második parancsolatot: sze­resd felebarátodat, mint tenmaga­­dat. És ebből a kölcsönös adakozás­ból létrejön majd a ’’co-operative­­man'*, aki által megvalósul a King­dom of God." Nem Isten, hanem a Jehova világ­ királysága, amelyről még a Bibliánál is erőteljesebben jöven­döltek Sión bölcseinek jegyzőköny­vei. Legalább százötven esztendő ó­­ta valóban ez a "testvériség" formál­ta,alakította az új embert, azt a csak látszólag amerikai "világjobbító"­ fel­fogást, amely szerint nincsenek né­pek, nemzetek, feleslegesek az or­szághatárok és idejét múlt ócskasá­gok a hazafiság, nemzeti érzés, faj­szeretet. Mindazt fel kell váltania a Kingdom of God-пгк, a világ­állam­nak, melyet természetesen majd a 33 fokon álló testvérek kormányoz­nak. Ebben a világállamban csak egy rettentően nagy NN lesz: a világ­kormány. Ebben a monstrumban a világ­kormány fogja elosztani a nyers­anyagokat, fogja engedélyezni a gon­dolatokat, a hitvallásokat, betiltván például az ’’antiszemita­’ Új­ Szövet­séget, amelynek átírásáról már a-

Next