Hídfő, 1958 (11. évfolyam, 282-296. szám)

1958-05-10 / 282. szám

282. SZÁM XI. ÉVFOLYAM LONDON, 1958. MÁJUS 10. А лимит, Al Of TKOM !$ A JtJVA SZOLGÁLATÁBAM ÁLLÓ LrtlCAÁciós POLITIKAI ÜLT ПАР ÜZENET A MÁRTÍROK NEVÉBEN A Himler-könyv margójára IRTA: MARSCHALKÓ LAJOS Kedves Magyar Testvérem! Talán emlékezel még azokra az időkre, mikor az OSS egyenruháiba öltözött fejva­dászok halak­jától volt hangos a bajor erdő, Ausztria és az egész nyugati világ. Amerikából ideszalasztott bányacsalók, lift-boyok, nyugalmazott kommunisták, Schweinitzer detektívjei, a KZ-ekből szabadult desperádok, Granville-é magasztosult pesti Grósz­ok és Knight-é „ amerikanizált ” Herczogok vadásztak a legjobb, legnemesebb magyar fejekre. Egy nemzetet fejeztek le akkor. Közép - Európa vezető antibolsevista rétegét dobták oda a Péter Gáboroknak és az Andrássy út 60 véres pincéinek, a Gyűjtőfogház akasztófáinak. Akkor is sejtettük, hogy mindez a nemzetgyilkosság csak amerikai egyen­ruhákban, csak az amerikai zászlók árnyékában, de csupán az amerikaiak megtévesztésével történhetik. Csak rá kellett néznünk ezekre a sötét arcélekre, a pesti kivégzéseknél hemzsegő világ­hódítók barbár­ tömegére, hogy azonnal lássuk : nem az amerikaiak tesznek itt „igazságot”, hanem egyetlen faj ószövet­ségi bosszúja, gyűlölete áll bosszút azért a sok jóért, amit a magyarság tett velük. S ha mindezt eddig nem tudtuk volna, akkor — íme most — kezünkben van a bizonyíték. Amerikában Himler Márton kiadta: „Így néztek ki a magyar nemzet sírásói ” című könyvét, amelynek feliratán a himlervillei bánya­csaló úgy szerepel, mint „ az OSS magyar osztályának ” vezetője. Hát ha volt kommunista szennyirat, amely a magyar múltat akarja örök i­dőkre sárba rántani, ha volt körúti sajtó, ószövetségi bosszú, aljas és diktálni sőt kiirtani akaró anti-magyarizmus, akkor Klein Ármintól Kéri-Krammer Pálig, Kún Bélától Szamuelly Tiborig, Rákosi Mátyástól Auspitz Gáborig ebbe a Himler műbe bele van tömörítve minden. Legelsősorban pedig benne van a szellemiség, amely kihívta, maga ellen lázította a birka-békéjű magyart s összeszorította olykor a legangyalibb filoszemita öklét is. Ennél az együgyüen hazug, hisztérikus, szennyes hangú műnél különb és vérlází­­tóbb antiszemita írás valóban nem jelent meg magyar nyelven. Hiszen majd jobb koroknak és tisztábban látó nem­zedékeknek csak fel kell lapozniok Himler Márton könyvét, hogy azt mond­hassák : a Nemzet lefejezését íme nem az amerikaiak csinálták, kezdetben még csak nem is az oroszok, hanem kizárólag és tisztán ezek a megvadult, gyűlöletet lihegő világhódítók. Egyszerű, egyfajú zsidók voltak a kopók és fejva­dászok, a Himlerek, a Granville Grószok, Knight-Herczogok, a Péter Gáborok, a pesti ÁVH vezetői és a kivégzéseknél tomboló csőcselék tagjai. S nem mi mondjuk, hanem Himler Márton, az ezredesi egyenruhába bujta­tott makkabeus kérdéseiből válik világossá, hogy az úgynevezett háborús bűnösség ügye egyáltalán nem is érde­kelte őket. A kassai bombázás, az USA elleni hadüzenet kérdése fél-, vagy mellékmondatokban szerepelnek. Ezek a kis vigécek dehogy is értek fel ilyen politikai magaslatra. Őket egyetlenegy kérdés érdekelte : Miért hoztak Magyar­­országon zsidó törvényeket? Ki mennyi­ben volt felelős a zsidóság sorsáért? S ez a vallatás, ez az állítólagos jegyzőkönyv-gyűjtemény, amelyet sehol nem hitelesít egyetlen sajátkezű aláírás sem, tulajdonképpen irtózatos vádirat a világ összes himlerei ellen. A nagy európai kérdés számukra kizárólagosan törzsi kérdéssé változott, méghozzá a dob­ utcai libavágó asszony nívójáról szemlélve még a maguk ügyét is. Miután Himlerék jól tudják és a „ Világhódítók ” után sokszorosan érzik, hogy milyen irtózatos bűnöket követtek el a magyarság ellen, most Himler­­villetől egész az Andrássy út 60-ig úgy igyekeznek kimosni fekete lekiismere­­tüket, hogy a magyarság mártírjait igye­keznek meggyalázni, hamis színben feltüntetni, Horthy Miklóstól, Szálasi Ferenctől egész Omelka Ferencig, vagy vitéz Endre Lászlóig tolvajjá, kalan­dorrá, gyilkossá és rablóvá bélyegezni

Next