Tájékozatató Szolgálat, 1976 (1. évfolyam, 1. szám)

1976-11-01 / 1. szám

T À JE KO Z TA TÔ SZOLGÁLAT 7. évi. 7. szám 7 976. november KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG Európai ÁRPÁD Tagozata ?------------------—--­­-----------------------------------------------------­Evvegi sz óm vetésünk ...----- J-------------------­A kifutó év utolsó heteibe^ még az örökké rohanó "modern" világ taposó malmá­ban is magunkba szállunk. Evvégi meghitt óráinkban, egyéni vonatkozásainkon túl, közösségi problémáinkat is bonckés alá vesszük. Józan számadásunk kötet­len eredményeit igy foglalhatnék össze : MÚLTÚNK örök értékeit a szumirológia nemzetközi eredményei lerögzitették. Ezel elismerése és elismertetése egyre szélesebb méreteket ölt. Ez a történelmi és hagyomány kincsünk„nemzetp ÖNTUDATUNK, élniakarásunk és a korszakválté,átélé­séhez szükséges ERÖ-GYUjTESUNK biztos záloga.Ennek tervszerű, átfogó APOLASA az előttünk álló, döntő évek elsődleges feladata. JELEN helyzetünket, magyarságtudatunk tükrében összefogva, le kell rögzítenünk; eddigi emigrációs nróbálkozásaink nem hozták meg a kívánatos eredményt, ffa ez igy van- és, sajnos, igy van !- akkor másik, eredményesebb utat kell választa­nunk és követnünk évezredünk még rendelkezésre álló rövid 2i+ évében, Megálla­pítjuk: mai napig sincsen egységesen elismert nemzetpolitikai ELHATÁROZÁSUNK. Ebből kifolyólag-hiányz^ik a magyarérdekü KÖZPONTI TERV is. így azután nem is lehetséges a központi ERDEKKÉPVISELET sem, hiszen nincsen " mit" és " kif'kép­­viselni ?! A korábbi elképzelések nem vezethették be a jobb magyar jövőt.Ki kell törnünk az eddigi, elavult, klisé-kategóriákból.Annak eldöntéséhez,hogy milyen magyar érdekeket kell mindenáron megvédenünk,ahhoz előzetesen egy áltí­­lános erkölcsi és szellemi MEGÚJHODÁST kell átélnünk. Ennek Ígéretes kezdemé ­­nyezéseiröl tudunk. Uj, bátor, nagy dimenzióban gondolkodó, jövőbelátó célokat kijvetö programmot kell lerögzítenünk. A felvetett elképzeléseket gondoljuk át | VÉGIG ! Nem elég d1. a- természetesen, maradéktalanul elítélendő- Trianon le- ' küzdését a zászlónkra Írni. Ha u.i. el is érnök eme békeparancsok előtti álla-j potunkat^ azzal még messze nincsen megoldva a magyarság jövőjének a biztositáS sa a TOVÁBBI évezredekre ?! Mi u.i. nem az egyszer s m^ndekorra eltemetett u.r. "Hofrat- Magyarország" feltámadásáért imádkozunk PAPPVAKY Elemérné Hiszekegyé­ben ! A mi zsinórmértékünk a MAGYAROK 'TÖRTÉNELMI BIRODALMA, nem peig az 1918- 1920 előtti IDEGENERDSKU ország, amelyben- mint a költő olyan indokolt keserűséggel panaszolta-" szerte néztünk és nem leltük HONUNKAT a hazában..." Nemzetünk JÖVÖJET, meggyőződésünk szerint, naçy távlatokra, csak egy gyökere­sen átértékelő, merőben újszerű «EMZETPOLITIKA-val tudjuk biztosítani. " KI a2 utolsó ezerévböl-s ugyanezzel a müvelettel-bE az u j évezredekbe " (.1) Ez as elhatározás magában foglal mindent ! Tájékoztató Szolgálat-unk további számai­ban részleteiben kifejtjük ennek az elképzelésnek minden összetevőjét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék