Tájékozatató Szolgálat, 1980 (5. évfolyam, 1-2. szám)

1980-03-01 / 1-2. szám

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 5.évf.1.-2.sz.1980 marcius-apr. KÖRÖSÍ CSOMA SÁNDOR történelmi társaság Európai ÁRPÁD Tagozata A 3. világ ha ború árnyékában (2.) (l) legutóbbi számunk megjelenés» éta további riasztó változások vitték előbbre a nemzetközi helyzet egyre aggasztóbb romlását. Anélkül, hogy részletekbe mehet­nénk ( helyszűke !), alábbiakban csak utalni tudunk azokra a legfontosabb fejle­ményekre, amelyek a 3. Világháború árnyékát egyre inkább felnövelték. /á/ A 2^. század utolsó évét Brzezinski ama bejelentésével nyitotta meg, hogy az amerikai külplitika mostantól fogva az USA jogos érdekei védelmének és érvé­nyesítésének az elvét követi. Ezt a nyilatkozatot Carter " Uj Politikája" meg ­­hirdetése követte: masszív katonai és gazdasági támogatást nyújtanak Pakisztán­nak és erőteljesen közelednek Kínához, hogy egybevágó érdekeiket jobban koordi­nálják. - Egyidejűleg következett errs Vance bejelentés»: az Egyesült Államok a jelenlegi világhelyzetben olyan külpolitiát fognak folytatni, amely életfontos ­­ságu érdekeik, - elsősorban nyersolaj és más nyersanyag-források, illetve az a­­zokhoz vezető utak védelmét célozzák. Ha ezek a Szovjetunió további előretörése révén Moszkva geopolitikai ellenőrzése alá kerülnének, az USA- de ugyanúgy Nyu­­gateurópa- élet-idege veszélybe sodródna,amit nem tűrhetnének. Ezek az egyértelmű hivatalos nyilatkozatok az amerikai külpolitika 180 fokos szellemi átváltozását jelentik. Ha a múltban Carter vezetési gyengeségéről be­szélt a nemzetközi sajtó, fentiek után világos, hogy az USA geopolitikai ér ­­ték-sülyedését kevésbé vezetői gyengeségében, mint inkább ama elvek továbbgya­­korlásában kell keresnünk, amelyeket Carter hivatalba lépésekor elődeitől át ­­vett. /B/ Ezekről a gondolatokról alapos tájékoztatást nyújt Brzezinski " Between two ág»» " ( Két korszak között" o. könyvében. Ez a hatalmas befolyású ( nemcsak biz­tonsági) elnöki tanácsadó megrajzolja ama korszak kontúrjait, amelyet ő " tech ­­netronikus arának" nevez. Követeli, hogy a Hideg Háború elképzeléseit és módsze­reit teljesen uj koncepcióval kell behelyettesíteni, amely " radikális humaniz ­­mus"-on alapszik. Nemzeti hegemóniát és a hagyományos érdekképviseletet átfogó perspektívával kell leváltani. Nemzetközi problémáinkat nem politikai konfrontá­ciónak, hanem az emberi gyarlóságaink következményeinek kell tekinteni. Katonai befolyás, nemzeti függetlenség és ideológiai konfliktusok nem játszhatnak döntő szerepet az Uj Világban.- A dolgok ilyen értékelését egyre többen átvették s 1973-ban megalkult az u.n. " Trilateral Commission ", hogy eme elképzeléseket

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék