Tájékozatató Szolgálat, 1980 (5. évfolyam, 1-2. szám)

1980-03-01 / 1-2. szám

-2-megvalósitsa. Azért nevezték el " Hármas " Bizottságnak, mert az egynek számító Északamerika ( USA + Kanada) mellett az ( egyesült ) Nyugateurópa és Jlapán gaz­dasági vezetői egyeztek meg főoélkitűzéseik gyakorlati kivitelezésére.Koncepció­juk* a liberális demokrácia világszerte történő uralomra Juttatása, A Ford és a Rockefeller Alapítványok hathatós támogatásával arra törekedtek, hogy a világ kommunista és nem-kommunista államai között egy- szerintük - elkerülhetetlen ki­­egyenlitődért hozzanak létre, aminél a körülmények kényszere és a történelmi e ­­rők amugyis eme kétféle rendszer közeledését segítik elő. Eme erőknek végtére a Szovjet Unió sem tud ellenállni, A nyugati vezető pénzügyi-gazdasági óriások a Földet s népeit úgy akarták átváltoztatni, hogy egy gigantikus fogyasztó piac alakuljon ki, amely természetesen az általuk képviselt mamut-vállalkozások ér­dekében állott,- Hogy eme " ideális liberális demokráciát" mielőbb megvalósít ­­hassák- Carter szavai szerint- szükséges, hogy a világ megszabaduljon a kommu­nizmussal szemben táplált " mértéktelen félelmétől" s a Szovjet s Kuba minden előbbretörésében s növekedő befolyásában a nyugati világ katasztrófáját lássa. Az ilyen célú " megnyugtatásokban" odáig mentek el, hogy Andrem JOUNG, Carter főmegbizottja az Egyesült Nemzeteknél, az orosz és kubai afrikai expanziós lé­péseket nemhogy ártalmatlannak, hanem- az ottani politikai szilárdság érdeké ­­ben- egyenesen kívánatosnak Ítélte meg,,, A liberális demokrácia elveinek men­nél gyorsabb meghonosítása érdekében erős nyomást gyakoroltak Iránra, Délafri ­­kára és Latin Amerikára,- Hasonló nyomást azonban sehol sem gyakoroltak azokban az afrikai államokban, amelyek orosz vagy kubai befolyás alá kerültek. /C/ Ez a kétféle mértékű és erkölcsű bánásmód még inkább megnyilvánult az embe­ri jogok gyakorlásánál.Hogy 1979 végén több mint 6 millió menekült ki a marxis­ták által uralt országokból, arról " udvariasan" hallgattak. Ugyanúgy, hogy Fi­del Castro uralom-átvétele óta kereken 1 millió kubai elhagyni kényszerült ha­záját.Ezzel ellentétben : állandóan ostorozták az argentínai, brazillal és csi­­lei menekült problémát, holott ezeknél az országoknál ( még " ellenséges " köz­lések szerint is) mindössze 20-3^.000 ( javarészében aktiv)terroristáról volt szó,-A Trilateral Commission gondolkodása és kettős erkölcse különösen megmutat­kozott a 3» Világgal szemben. " Ezidőszerint elkerülhetetlenH-nek minősítették az ottani bajokat s azok minden mizériáját az egykori kolonizáló országok fe ­­lelősségévé deklarálták. /b/ Afganisztán szovjetorosz katonai megszállása Cartert arra a " vallomásra" késztette, hogy ő a szovjet célok kiértékelésében csalatkozott. Ez emberi becsü­letességre valló beismerés volt ugyan, de politikai előrelátása teljes hiányát is igazolja. Még kevésbé dicséri ez a kudarcuk Brzezinski, Vanoe stb. vezető ta­nácsadói államférfiul képességeit, akik az utóbbi 10 év " Uj Politikáját" kia -j gyalták, az elnökökkel együtt képviselték és gyakorolták I Most -ezzel a beisme­réssel- került napvilágra az a tény, hogy az 1970-es évek amerikai külpolitikája olyan következményekkel járt, amelyek eme koncepció szerzőinél ismeretlenek vol­tak s amelyek kihatásaikban abszolút nemkívánatosaknak bizonyultak ! Az iráni és az afganisztáni események olyan helyzetet teremtettek, amely semmi esetre sem va lősitotta meg a " magasabb és humánusabb emberi életet" s amely fordulat az USA és a Nyugateurópa érdekelt döntő veszélybe sodorta.- Ezt a veszélyt Carter az év végén tartott " State of the Nation" beszédében nevén nevezte s ezzel 180 jí­­ban megváltoztatta az USA külpolitikáját. Ezt az uj amerikai külpolitikai i ­­rányt nevezte el a nyugati világ sajtója" Carter doktrínának". Eme doktrína azt jelenti, hogy " ha egy külföldi hatalom megtámadná a Perzsa °böl környékét és a Közelkeleti olajmezőkhöz vezető utakat, azt úgy tekintik, mintha az USA felségterületé érné támadás s ennek megfelelően válaszolnának arra." Valóban ere teljes és félreérthetetlen dogma 1 Kérdés, hogy lehetséges lesz-e azt a szüksé­ges eréllyel megvalósítani, anélkül, hogy azáltal háborús fejleményekbe bonyo ­­lódjék a Világ ?! Ez legalábbis olyan mértékben füg® a Szovjet Uniótól, mint az Egyesült Államoktól.-Tisza­( Legközelebb ismertetni fogjuk a Latin Amerika országaiban észlelhető forrongások okai és legújabb fejleményeit. Szerkesztő. )

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék