Egyetértés, 1920. május-augusztus (2. évfolyam, 100-198. szám)

1920-06-27 / 144. szám

­­I EGYETÉRTÉS 1920 június 27 Dr. Eisler Géza bőrgyógyász külföldi tannulmányútjáról haza érkezve, rendeléseit József királyi herceg­ u. 29. sz. a. megkezdte. Haggard Jess című regénye, mint az Athenaeum-könyvtár legújabb száma most jelent meg és kapható a Méliusz könyvkereskedésben. FÉRFIKALAPOK, sport- és tennisz­­sapkák, uridivat újdonságok Frank Imrénél, Piac­ utca 43. Szolid szabott árakból menekülteknek és tiszt­viselőknek árengedmény. Az árdrágítóktól elveszik a telefonokat. Budapest, jú­nius 26. Emich Gusztáv keres­kedelemügyi miniszter rendeletet adott ki,­­ amelyben utasítja a postaigazgatóságokat, hogy mind­azoknak, akiket árdrágításért jog­erősen elitélt a hatóság, a tele­font egy havi időre mondja fel s azután minden előzetes figyelmez­tetés nélkül az állomást szerelje le. Már nem Péterfia­ u. 53., hanem Rákóczi­ u. 23. sz. a. alakítom újjá rossz nyakkendőit. VILÁGHÍRŰ GYUKITS filckalapok divatos formákban és színekben Frank Edénél, megyeháza mellett. Vass Miklós tánctanító ez után hívja meg barátait és isme­rőseit ma este 8 órakor kezdődő nagy táncestélyére. Rácz Laci zenekara játszik. Jó családból való keresztyén fiú tanulónak felvétetik a Csáthy könyv­ét papirkereskedésbe Piac­ u. 8. szám. (Négy középiskolát végzettek előnyben részesülnek). Dr. Szőllősi nemi betegeknek ren­del, Hungária-épület. Gazdák figyelmébe. Első­rendű kévekötőzsineget szállit, mig a csekély készlet tart, méltányos árban: Ráhmer Sándor mezőgazda­­sági gépraktára Debreczen Piac­utca 48. Ugyanott állandóan rak­táron : Mindennemű alkatrész, ekék, vetőgépese, boronák, marok­rakó, aratógépek, szénagyűjtők. Szakavatott szerelők állandóan készenlétben! FRANK SÁNDOR-céghez, Piac­ u. 42., raktárra érkezett grenadinok, batisták, selymek nagy választék­ban, olcsó árak. Alföldy Károly tánciskolájá­ban a szünidei tanfolyam július hó 1-én kezdődik. Beiratkozások Péterfia­ u. 2. sz. Finom hentes csemege külön­legességek Csigénél, Batthányi 6. Az entente által megállapí­tott ideiglenes határvonalú Magyar­­ország térképe most jelent meg és a Csáthy könyvkereskedésben kapható. Irodai teendőkben jártas kis­­­­asszony irodába felvétetik. Vasárnap délelőtt és hétfőn Götsch Sándor bank­­iroda, Piac­ utca 38. I. emelet. Szepessy Ferenc tánctanító ezúton hívja meg volt tanítványait 27-én, azaz vasárnap tartandó táncestélyre, melyen Rácz Laci és zenekara játszik. ízléses címtáblák festését, valamint bútorok, boltberendezések special fénye­zését és díszítését vállal Kiinger címfestő, Piac­ utca 38. Most jelent meg „Az in­diai táncosnő“ című kitűnő regény, írta Höcker, németből fordította Visontai Szabó Mária. Ára 36 ko­rona. Kapható a kiadójánál Antalfy­­nál és minden könyvkereskedés­ben. Ügyes irodista kisasszony felvétetik Földvárinál, Széchenyi­­utca 55. Tíz koronáért legrosszabb nyakkendőjét is újjá alakítják özv. Tóth Kálmánná és társa nyak­­kendőjavító műhelyében. Vigyáz­zon, csak Péterfia­ utca 58. sz. Viseljünk zöld lombot ! t Rizskeményítő darabos, borax darabos, kékvíz korona, kris­­tályszóda,zsirosszóda, szappan főző mosópor, orgona, gyü­mölcsíz, édes, vágható, dió, pa­­pírhéja, kék mák, málnaszörp, „Ferenc József“ és „Igmándi“ keserűvizek, sütő és főző olaj friss minőségben érkezett és kapható szolid és pontos kiszolgálás mellett fűszerüzletében Verbőczy- és Varga-u. sarok, a Bárány-féle bérlet parcellázása. Debreczen város gazdasági bizottsága úgy határozott, hogy a Bárány-féle szikgáti bérletet tovább egy évre régi bérlőjének birtokában hagyja. Debreczen város kisgazdái azt kívánják, hogy a városi tanács ne fogadja el a gazdasági bizottság határozatát, hanem a Bárány - féle bérletet, mely közvetlen a város alatt fekszik, a kis földmivelőknek adja bérbe. A városi tanács hatalmas szo­ciális munkát végez e bérlet parcellá­­zásával A Bárány-féle bérlet 670 kát. hold. Ezt úgy lehetne parcellázni, hogy a ta­nyához 100 kát. holdat csatolnának és e nagyobb bérlő a tanya karban tartá­sát is vállalná. A birtok többi részét 25—30 holdas parcellákban lehet a kis­emberek kezére juttatni, úgy hogy ezek a kisbérlők néhány fejős tehenet is tarthassanak, a fogyasztóknak tejet szál­lítsanak. E nagy szántóföld mellett, ott van az ökör tilalmas, kapcsolják ezt is hozzá és osszák ki 2 ,3,5 holdas parcel­lákban, hogy az egészen kis emberek is földhöz jussanak. Oly közel van a városhoz, hogy föld­­mives és törekvő munkás kapva kapna e földön és ha kenyérmagot nem ter­mel is rajta, de kapás növénynek na­gyon jó. Ami a várost illeti, a 2—5 hold par­cella után pénzül vegye be a földbért; a nagyobb parcellák után azonban, ha a szükség úgy kívánja, vegyen terményt a földbér fejében. Az így begyűlt terményt a város bár­mikor felhasználhatja szegény alkalma­zottjai természetbeli felsegélyezésére. Ez teljesen a város dolga. A fődolog Vas-, rézbútor és sod­ronyágybetét javítást­­­ vállal KEUDRAM­ *1., Péterfia­ utca 19. szám. IPAROSOK ÜGYEI Képesített kőművesmesterek­­el­hivatnak, hogy 28-án, hétfőn délután 6 órakor az ipartestület helyiségében tar­tandó szakosztályi ülésen megjelenni szí­veskedjenek. Tárgy: Elöljárósági rendes póttag jelölése. Szakosztályi elnök. Cipész iparosok figyelmébe ! Fel­­kéretnek a cipész mesterek, hogy 29-én kedden délután 3 órakor az ipartestület dísztermében megjelenni szíveskedjenek. Tárgy: Előkészítő-bizottság beszámolója a szövetkezeti ügyben. Az előkészítő­­bizottság. A DKASE vezetősége értesíti bir­­kozé­p sz. o. tagjait, hogy a rendszeres tréning hétfőn és szerdán délután 5 órá­tól este fél 9 óráig a Főreáliskola torna­termében tartatik meg. Julius hóban megtartandó szabadtéri országos meg­­hívási versenyre való tekintettel keret­nek a tagok pontos megjelenésre. Az utolsó bajnoki mérkőzés, a DTE—DEAC találkozása kiemelkedő ese­ménye lesz az idei football-szezonnak. A DTE tudvalévően egyenlő pontszám­mal, de rosszabb goalaránnyal második helyen áll a bajnoki lisztán vezető va­sutasok mögött. Ha tehát vasárnap meg­felelő goalaránnyal le tudja győzni az egyetemi csapatot, úgy megnyerheti még Azon 1900—1883. születési évekbe tartozó katonaviselt egyének (rokkantak kivételével) — ideértve azokat is, kik a háború tartamára felmentést élveztek — kik az eddigi felhívásokra személy­­leírásuk és igazolványaik átvétele vé­gett, a nem ténylegeseket nyilvántartó hivatalban (Egyház-tér 7. szám alatt) még nem jelentkeztek, újból felhivat­nak és nyomatékosan figyelmeztetve lesznek, hogy ezen jelentkezési köte­lezettségüknek születési évük szerint megállapított alábbjelzett napon és az előző felhívásokban feltüntetett órában annál inkább is eleget tegyenek, mert ellenesetben a jelentkezési kötelezett­ségükre a kényszereszközök alkalmaz­tatása mellett kényszerittetni fognak s a jelentkezési kihágásért szigorúan meg­lesznek büntetve és ezenkívül ellenőr­zések alkalmával az igazolvánnyal el nem látottak kellemetlenségnek teszik ki magukat. 1900., 1899. és 1898. szül. évnek 1920 julus hó 1-én. 1897., 1896. és 1895. szül. évnek 1920 julius hó 2-án. 1894., 1893. és 1892. szül. évnek 1920 julius hó 3-án. 1891., 1890. és 1889. szül. évnek 1920 julius hó 5-én. 1888., 1887. és 1886. szül. évnek 1920 julius hó 6. 1885., 1884. és 1883. szül. évnek 1920. julius hó 7-én. , Az 1882—1865. születési évekbe tar­tozó egyének pedig felhivatnak a f. hó 16-án kifüggesztett felhívásban jelzett napon és órában való pontos jelent­kezésre. Debreczen sz. kir. város tanácsa katonai és illetőségi ügyosztálya, az, hogy ma, a földreform küszöbén, a nemzeti többtermelés korszakában, a föld annak adassák, aki azt megműveli. A városnak pedig első kötelessége le­gyen polgárai jólétének előmozdítása. Szegednek 10.000 kisbérlője van, Kecs­kemétnek felé -­yi. Térjen vissza Debre­czen is régi hagyományaihoz, mikor még a Bárány-bérletet is kisemberek közt osztották fel. Debreczen legyen a debreczenieké. Bárány Mór pedig majd talál magának másutt is nagybérletet. Ecsedi István: Az aratás és a posta. A földmi­­velésügyi miniszter értesítette a polgár­­mestert, hogy az aratás zavartalan me­netének biztosítása érdekében a keres­kedelemügyi miniszter elrendelte, hogy aratási ügyekben a postahivatalok a rendes hivatalos órákon túl is igénybe vehetők. A Debreczen és vidéke mezőgazdáinak Hitelszö­vetkezete június hó 27-én, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja alakuló közgyűlését a városháza nagy termében. Az alakuló köz­gyűlés tárgysorozata a következő: Jóna István előkészítő­ bizottsági elnök megnyitja a gyűlést. Dr. Kovács József ismerteti a hitel-­­­szövetkezet célját és fontosságát. Utánna a budapesti kiküldött a szövetkezeti termelés jelen fon­tosságát fejtegeti. Ezt követi az alapszabályok felolvasása, az alal­­­kulás kimondása, a felügyelő-bi­zottság és igazgatóság megválasz­tása. A mezőgazdasággal és ro­kon üzemekkel foglalkozó férfiak és nők még az alakuló közgyű­­­­lésen is jegyezhetnek részjegyeket. Felhivatnak a gazdák, hogy az aratási munkákra kiutalt dohány átvé­telére titkári hivatalunknál (Piac­ utca 61. sz.) sürgősen jelentkezzenek. Deb­­reczeni Gazdasági Egyesület: A termésrendelet ismer­tetése. Az uj termésrendelet f. hó június 27-én, délután 4 órakor fogjuk tagjainkkal megismertetni a Polgári és Gazdakör helyiségé­ben, mivel külön-külön nem va­gyunk képesek felvilágosítást adni. Debreczeni Gazda Egyesület. Mészre akik előjegyzést eszközöltek, szíveskedjenek saját érdekükben titkári hivatalunkat (Piac­ utca 61. sz.) alatt délelőtt 9-től fél 12 óráig felkeresni, magukkal hozván mész-utalványukat. Debreczeni Gazda Egyesület. a bajnokságot. Ez azonban erősen két­séges, mert a DEAC védelme a haza­tért Nagy Bálinttal megerősítve egyike a legerősebbeknek és úgy a DTE csatár­sor nagyszerű küzdelme várható a DEAC védelem ellen. Bíró Károly: Különös ér­deklődésre tarthat számot a H. csapa­tok mérkőzése is, mely a szövetségi díj döntője lesz. Bíró Szegedi: Kerületi bajnoki viadal lesz ma Kisvárdán a KSE rendezésében. A ver­senyen teljes gárdájukkal indulnak a debreczeni, nyíregyházi egyesületek. Az idei formákat tekintetbe véve a legtöbb bajnokság Debreczenbe fog kerülni. Kedden, Péter Pál napján az Ügető-téri pályán a DMTK játszik ba­rátságos mérkőzést a Nyomdászok új összeállítású csapatával. A nyomdászok­nak sok régi játékosuk tért haza fog­ságból s igy most tekintélyes játékerőt képviselve méltó ellenfelei lesznek az DMTK-nak. A Kispesti A. C. lesz a jövő va­sárnap a DTE ellenfele. A bajnokság második helyezettjének szereplése ótá nemcsak Debreczenben, de vidéken is nagy érdeklődéssel néznek. Úszószakosztály elnöke felkéri az összes sportegyleteket, amennyiben meg akarják alakítani az úszószakosztályt, úgy a Vértessy-uszodában minden sport­egylet részére külön nagy sportkabin áll rendelkezésükre. Gazdászverseny. A Debreczeni Gazdasági Akadémia Sport Egylete nem­régiben saját pályáján a hallgatók részt­­vételével, szép és igen előkelő közönség előtt atlétikai versenyt rendezett a kö­vetkező eredményekkel: 100 yardos sík­futás : 1. Gsallány Gábor 11­8 mp, 2. Fábián Zoltán, 3. Ébrei András 2 m-rel nyerve. 1 m-rel harmadik. Magasugrás: 1. Augusztinovics Győző 160 cm. 2 Vo­­ronyák József 155 cm. 3. Kulin István 150 cm. Súlydobás : 1. Hajnal Bertalan 9'50 m. 2. Napkori István 8­89 m. 3. Kun Béla 8'66 m. 120 yardos gátfutás: 1. Sztankovics Jenő 19­8 mp. 2. Zboray László. 3. Keresztesy Gyula 3 m-rel nyerve. Diszkoszvetés: 1. Csiha Ernő 28-65 m. 2. Szentandrássy Vilmos 26-65 m. 3. Kun Béla 24-16 m. Távolugrás : 1. Csallány Gábor 5­6 m. 2. Voronyák József 4­89 m. 3. Varga Dénes 4­85 m. 800 méteres síkfutás: 1. Sztachó Jenő 2 p. 28­6 mp. 2. Varga Dénes, 3. Ahmed Báhri 151 m-rel nyerve. 2 m-rel harmadik. Rúdugrás: 1. Boronkay Ede 2­70 m. 2. Sztankovich Jenő 2­40 m. 3. Voro­nyák József 2‘30. 3x111 méteres sta­féta futás: 1.A) csapata (Csallány Gá­bor, Csengery Tibor, Mácsay Andor) 45­8 mp. alatt. 2. B) csapata (Dósa Ist­ván, Jákó Lajos, Kristó Béla) 8 m-ral nyerve. Úszás. DKASE vezetősége értesíti tagjait, hogy tagjaink részére mérsékelt áru jegyeket fog kibocsájtani. Felkérem egyesületi tagjainkat, valamint mind­azokat, akik a vízi-sport fejlesztésében közreműködni kívánnak, hogy ma d. e. 10 órakor a Royal-szálló éttermében tar­tandó értekezleten megjelenni szívesked­jenek. Elnök: A DTE július 11-én d. u. 4 órakor sporttelepén országos propaganda atlé­tikai versenyt rendez a következő szá­mokkal : 100, 400, 800, 5000 m-es sík­futás, 4x400 m-es stafétafutás, 110 m-es gátfutás, 5000 m-es gyaloglás, magas-, távol- és rúdugrás, súlydobás, diszkosz- és gerelyvetés, azonkívül vidékiek ré­szére 200 m-es síkfutás és 4x100 m-es stafétafutás. Nevezési határnap július 4. Tét 5 K. Nevezések és tétek Senyei Oláh István címére (Péterfia­ u. 18.) kül­dendők. Minden versenyszám győztese a DTE ezüst, második helyezettek nagy bronz, harmadik helyezettek kis bronz­érmét nyerik egyleti szalagon, az indu­lók számára való tekintet nélkül. 10 induló esetén a negyedik helyezettek is díjaztatnak, az országos rekordhoz vi­szonylagosan legjobb 3 versenyszám győztese pedig tiszteletdíjat nyer. Ma, vasárnap délután a DKASE ügető­téri sporttelepén a DKASE a ka­tonacsapat helyett a Nyomdászok meg­erősödött csapatával fog mérkőzni, 6 órai kezdettel, előzőleg 4 órai kezdettel Nyomdász I/b—DKASE I/b. Katona­zene közre fog működni. Biró Bródi Barna az I-ső csapatoknál, az I/b-nél Kaczender Mihály. DKISE játékosai vasárnap d. e. 9-kor pályán mérkőzés végett pontosan kint legyenek. Intéző. ...............................................................i Finom tiszti zubbonyok, bincses- és vászon-pantalló, fekete szalon-nadrág, Bocskai sapka, női gum­niköpeny. Készen vagy mérték után legolcsóbban kapható: nsouniTy nÉTEQ polgári és katonai szabó PlustUlil rllin lizietete Kossuth­ utca 58. Mindenféle katonai cikkek raktára. i • »V wyrf w» t rrr.1 vwk tmyn

Next