Egyetértés, 1920. május-augusztus (2. évfolyam, 100-198. szám)

1920-06-27 / 144. szám

Iff 20 jonius 27 E (H ft I JB It i E S Dr. Révész Imre bekö­szöntő beszéde. Dr. Révész Imre ma, vasárnap délelőtt 9 órakor tartja beköszöntő beszédét a Nagytemplomban. Utána a pres­byterium tart ülést. A debreczeni keresztyén kisgazda- és földmíves-párt intéző bizottsága folyó hó 27-én, vasárnap délután 6 órakor gyűlést tart, melyre a párt intéző bizott­ságának férfi- és nőtagjai tiszte­lettel meghivatnak. Az állami reáliskola év­záró ünnepe. A debreczeni állami reáliskola folyó hó 29-én, kedden délelőtt 9 órakor tartja évzáró ünnepét az intézet torna­termében. Erre az iskolai ün­nepre a szülőket, a volt tanítvá­nyokat, az iskola minden barát­ját tisztelettel meghívja az igaz­gatóság. Elhunyt úrnő. Részvéttel ér­tesültünk, hogy városunk egyik úri családját súlyos csapás érte. Özv. Tamássy Béláné néhai Ta­­mássy Béla gyógyszerész özvegye hosszú szenvedés után Budapes­ten meghalt. Családja nemrég Jendrassik tanár belgyógyászati klinikájára szállíttatta fel, de az orvosi tudomány súlyos betegsé­gén nem segíthetett­ többé. Váro­sunk több úri családja, a Békessy, Simonffy,­­Brunner, Márton csa­lád is gyászolja őt, Tamássy Géza dr. városi tiszti orvos, Tamássy Béla huszárfőhadnagy, Tamássy Zoltán huszárhadnagy pedig az elhunytban édes­anyjukat vesz­tették el. A halálesetről a követ­kező gyászjelentést kaptuk: Mély fájdalommal tudatjuk, hogy őn­­feláldozó és szerető édes anyánk, hű­séges gyermekem, a legjobb testvér és rokon özv. Tamássy Béláné Brun­ner Idának most már csak bennünket még így is boldogító emlékét őrizhet­jük, mert áldásos életének 56-ik, bána­tos özvegységének 11-ik évében, folyó j­­unius hó 24-ikén, hajnali 4 órakor, hosszas szenvedés és a halotti szentsé­gek ájtatos fölvétele után Budapesten jobblétre szenderült. Drága halottunknak Budapestről hazaérkező porhüvelyét, a Szent-Anna-utcai 4. számú gyászháztól folyó hó 27-ikén, délután 5 órakor tar­tandó róm. kath. gyászszertartás után fogják a Kossuth-utcai temetőbe örök nyugalomra helyezni; az engesztelő szent miseáldozatot pedig folyó hó 28-án, délelőtt 8 órakor fogjuk az Egek Urá­nak bemutatni. E végtisztességtételre rokonainkat, barátainkat, ismerőseinket bánatos szívvel meghívjuk. Debreczen, 1020 junius hó 25. napján. Gyermekei: dr. Tamássy Géza. Tamássy Rózsika férjével Vigh Bertalannal. Tamássy Annuska férjével Simonffy Miklóssal. Tamássy Béla, Zoltán és László. Uno­kája : Vigh Béluska. Édes­anyja: özv. Brunner Edéné Polónyi Malvin. Test­vérei : Brunner Róza férjével Fest Osz­kárral. Brunner Malvin férjével dr. Márton Kálmánnal és gyermekeivel. Sógornői: özv. Békessy Lászlóné Ta­mássy Berta. Özv. Tamássy Gézáné Szilágyi Erzsébet. Valamint több roko­nok nevében is. A temetést Gebauer K. és Tia temetkezési int. Kossuth­ u. 2. Városház rendezi. A szavazás elmulasztásá­nak igazolása. Mindazok, akik a szavazás elmulasztásának iga­zolása céljából a választási biz­tosokhoz szavazó igazolványt vagy bármely más olyan okmányt ad­tak be, amelyre a jövőben még szükségük lehet, felhivatnak, hogy ezen irataikat f. hó 28-án, hétfőn d. e. 8—2 és d. u. 4—6 óra kö­zött Csobán Endre főlevéltárnok hivatalos helyiségében (Városháza, földszint 5. sz.) vegyék át. Vízvezetékjsiitások Fülöp Csapó­ utca 3. A Petőfi-társaság meglepetést hoz Debreczennek. A mai országos nagy irodalmi ünnepség a Bika dísztermében. — Az Egyetértés tudósítójától. — Debreczen városa olyan nagy megtiszteltetésben részesül ma, amilyenben magyar vidéki város­nak nem volt része, amikor a Petőfi-, Kisfaludy-társaságok és az Akadé­mia illusztris tagjai érkeztek ide. A magyar irodalomnak, mű­vészetnek és tudománynak ilyen tíz kiválósága együtte­sen így még csak a főváros­ban szerepelt, de vidéken még soha. Ez annak az őszinte megbe­csülésnek a jele, amelyben Deb­reczen, mint a magyar kultúrá­nak legszilárdabb bástyája, mél­tán részesülhet. Az Egyetértés szerkesztőjének Budapesten al­kalma volt beszélni a Debreczenbe készülő kiválóságok egyikével, aki így nyilatkozott: — Valamennyien a legnagyobb kedvvel és lelkesedéssel megyünk Debreczenbe! Sőt elárultak egy kedves tit­kot is. — Velünk megy Czakó Ele­mér miniszteri tanácsos, aki az ő tarisznyájában a debre­czeni múzeumnak visz niébe­­lungi kincseket — mondotta informátorunk. Nagy meglepetés vár tehát a debreczeni közönségre, amely tel­jes tudatában van annak, hogy nagy, országos jelentőségű, irodalmi ünnepség zajlik le ma délelőtt az Arany Bika dísztermében, amelyen ott lesz a magyar nem­zeti kultúra iránt érzett legmele­gebb szeretetével egész Debrecen. Hegedűs Pál tábornok, a deb­receni katonai körlet nagynevű parancsnoka, a Csokonai kör fel­kérésére szíves készséggel kije­lentette, hogy a vasárnapi iro­dalmi ünnepen részt óhajt venni. A tábornok a vezérkari főnök, a személyi segédtiszt és Keill Elemér térparancsnok kíséretében fog megjelenni. Az ünnepen képvi­seltetik magukat a város, a vár­megye, az egyetem,­ az iskolák és más testületek. Az illusztris vendégeket igen meleg fogadtatásban részesítette a Csokonai-kör és Debreczen városa. Az ünnepség nagyszabású, min­denkinek ritka nagy élvezetet nyújtó műsora ez: 1. Köszöntő. Mondja Géresi Kálmán, a Csokonai-kör elnöke. 2. Elnöki megnyitó. Tartja Pekár Gyula, a Petőfi-társaság elnöke. 3. Szózat. Elmondja Jászai Mari, a Nemzeti Sz­nház művésznője. 4. Prológ. Költemény. Irta és előadja Szávay Gyula, a Csokonai-kör, Petőfi- és Kisfaludy-társaság tagja. 5. Mohács. Történelmi tanulmány. Irta és felolvassa Angyal Dávid, a M. Tud. Akadémia és Kisfaludy-társaság tagja. 6. „Föl a végekre“. „Azután...“ Köl­temények. Irta és elmondja Lőrinczy György, a Petőfi-társaság tagja. 7. Orchid. Novella. Irta és bemutatja Szemere György, a Kisfaludy- és Pe­tőfi-társaság tagja. 8. Költemények. Irta és előadja Oláh Gábor, a Petőfi-társaság és Csokonai-kör tagja, öt perc szünet. 9. Rab magyar. Költemény. Előadja Sajó Sándor, a Kisfaludy-társaság tagja. 10. Irodalmunk a nemzeti újjászüle­tésben. Tanulmány. Irta és felolvassa Császár Elemér a m. tud. Akadémia, a Kisfaludy- és Petőfi-társaság tagja. 11. A szent kürt. „Kuruc énekek“. Költemények. Irta és előadja Lampérth Géza a Petőfi-társaság tagja. 12. A magyar néphagyomány emlé­kei. Szabad előadás. Tartja dr. Sebes­tyén Gyula a m. tud. Akadémia és Kis­faludy-társaság tagja. 13. Petőfitől költeményeket mond el Jászai Mari a Nemzeti színház művész­nője. A matiné pontosan délelőtt fél 11 órakor kezdődik a Bika-szál­loda dísztermében. Jegyek még válthatók az Arany­ Bika díszter­mében levő pénztárnál. Közhasznú Munkáskertek Egye­sülete felszólítja azon bérlőit, kik a kertgazda uraknál lévő pótbér-nyugtákkal nem válthatták ki, hogy azokat hala­déktalanul váltsák ki, mivel, azok, kik a pótbér-nyugtával mm bírnak, a jövől évi földbérletnél az egyesülettől többé földet bérbe nem kapnak. VIGYE ROSSZ NYAKKENDŐJÉT Rákóczi­ utca 23. szám alá, ott újjá­alakítják. Tavaszi Raquiem, Arató Eminek az Athenaeum regénypályázatán meg­dicsért munkája most jelent meg és kapható a Méliusz könyvkereskedésben. Bors Károly festőművész f. hó 27-én, vasárnap délben nyitja meg képkiállítását a fém­ipari szakiskolában levő műtermé­ben (Széchenyi­ út 2.) Érdeklődő­ket szívesen lát naponként fél 12 órától 2 óráig. Erdélyi Hírek c. hetilap legújabb száma megjelent és kapható a „siilé- Húsz“ könyvkereskedésben. Dynamó-villanymotorok, villa­mos orvosi műszerek, physikai tanszert készít és javít Földvári, Debreczeni Első Elec­trotechni­­kai­ gyár, Széchenyi-utca 55. szám. Telefon 168. IV megmérgezte magát. Teg­nap a Böszörményi-út 48. szám alatt Barna Margit nevű nő maró­lúggal megmérgezte magát. Be­szállították a közkórházba. Álla­pota igen súlyos. A rendőrség megkísérelte kihallgatását, de az életunt öngyilkossági kísérletének oka felől minden felvilágosítást megtagadott. Milliók könyve legújabb száma, Jókai Mór: A rútak rutja, megjelent és kapható a Méliusz könyvkereskedésben. NyUKOSz hirdetmény. 1. A szén­­ügyek katonai felügyelője a rendes ta­­gok részére a szénszükségletet 3 tagú családig (cseléd beleértve) 12 g-t, na­gyobb családnál 20 g-t állapított meg ; beszerzési ára helyben körülbelül 75 korona lesz. Tagok ezirányu igényeiket 1. évi július hó 2-áig a helybeli titkár­ságnál jelentsék be. 2. A nyugdijas tisztek, özvegyek és árvák lakbérét 4 szobás lakásig nem lehet emelni I. év 3530—1920. sz. kormányrendelet 2. §. 5. bekezdése értelmében, úgy hogy azon háztulajdonos, vagy főbérlő, ki e hatá­­rozmányokat meg nem tartja, büntetendő cselekményt követ el még azon esetben is, ha a nyugdíjas vagy hadiözvegy stb. elfogadta volna. 3. Felhívjuk a tagok figyelmét, hogy akik belépési nyilatko­zatot nem állítottak (rendes és rend­kívüli tagok), ezt mielőbb állítsák ki. Hátralékos tagdíjaikat fizessék be és tagsági jegyeiket vegyék át. Befőttkötöző hólyagpapír, kenderspárga, milliós légypapír és szőllőkötöző zsineg a legolcsóbban Csáthy papírkereskedésében kap­ható Piac­ u. 8. sz. Telefon 396. szám. Erdély és a csonka Magyaror­szág című tanulmány, kapható a „Mé­liusz“ könyvkereskedésben. Ára 5 ko­­rona. Kutya­verseny. Vasárnap, Budapesten az állatkertben kutya­versenyt tartanak. A kutyák szá­mára van kotróverseny, futás, ugrás stb. Amerikából keresik a deb­reczeni hozzátartozóikat. Amerikának nagyobb városaiban, ahol magyarok laknak, már is­merik a Egyetértést, mert cikkeit sűrűn köztik az amerikai magyar lapok. Ennek folytán most meg­keresést kaptunk D. Balsay és nejétől Ghikágóból, akik keresik rokonaikat: Nagy Jó­zsef ezelőtt főpincért és nejét, Sinkó Ilonka varrónőt, akik­ a Csapó­ utca 47. szám alatt laktak ezelőtt öt évvel. Ha itt laknának, vagy bárki bármit tudna felőlük, méltóztas­­sanak a déli órákban jelentkezni az Egyetértés szerkesztőségében. Címfestő tanulókat felve** Held Miklós, Csapó­ utca 26. Hirdetmény. Az 1919. évnek hadi­évül való számítása. Honv. min. 61,021. évi. 8. 1920. számú körrendelete. A minisztertanács 1919. évi december hó 9-én hozott és a főméltóságu kormányzó ur folyó évi április hó 17. napján kelt magas elhatározásával jóváhagyott ha­tározata alapján az 1919. év hadiévül számítandó be mindazoknak, akik az 1919. év folyamán — a március hó 21- től augusztus hó 1-ig terjedő időszakot kivéve — törvényesnek tekinthető ala­pon, folytatólag legalább 3 hónapon át szakadatlanul tényleges katonai szolgá­latot teljesítettek. A fenti hadiév be­számítására további igényük van azok­nak is, akik csupán azon okból nem tölthettek teljes három hónapot tényleges katonai szolgálatban, mert akaratukon kívül és törvényesnek nem mondható okokból a tényleges katonai szolgálat folytatásában vagy általában a tényleges katonai szolgálat teljesítésében megaka­dályoztattak. A már nyugállományba he­lyezett, várakozási illetékkel szabadsá­golt igényjogosultak ellátási illetményei újból megállapítandók. A honv. miniszter ur 64.087. evi. 32. 1920. számú körren­delete értelmében a már nyugállományba helyezettek, vagy visszahelyezettek kö­zül mindazok, akiknek fentiek alapján az 1919. évnek hadiévas beszámítására igényük van, az ezen évnek a nyugdíjba való utólagos beszámítását kérvényezni tartoznak. A kérvények az illetékes já­rási nem ténylegeseket nyilvántartó hi­vatalnál nyújtandók be. Hajdumegyei m. kir. kat. parancsnokság. Házasság. Az állami anya­könyvi hivatalnál és a református püspökségnél kétegyházai Dolga Magda és nemes Bikfalvy Sándor főhadnagy megesküdtek. NŐI KÉSZ ELOUSOK, tavaszi fel­öltők, kosztümök már 550 koronától kezdve nagy választékban FRANK SÁNDOR-cégnél, Piac­ utca 42. sz. A református polgári leány­iskola évzáró istentisztelete a Kossuth-u. templomban délelőtt fél 11 órakor. Imádkozik Boér Károly vallástanár. A szülök sze­retettel meghivatnak. Erdélyi magyarok könyvesháza eddig megjelent két füzete és pedig Csaba királyfi és Székely nóták kapható a „Méliusz“ könyvkereskedés­ben. Egy-egy füzet ára 2 korona. az összes köz-, magán-, kereskedelmi- és ipari­ vállalatok alkalmazottjai, vala­mint hozzátartozóik június hó 15-től július hó 15-ig 50 százalékos árenged­ményben részesülnek. — Orvosi rende­let kötelező­­: A VEZETŐSÉG. 3

Next