Egyetértés, 1922. május-augusztus (4. évfolyam, 99-197. szám)

1922-08-06 / 177. szám

1922 augusztus 6. EGYETÉRTÉS Köze­szó alá G írt Erdély magyarjainak Petőfi-ünnepe. A költő házasságának évfordulóján leplezik le a kiskunfélegyházai szobrot. Kolozsvár, augusztus 5. Sok­­ ezer erdélyi ült ünnepet Seges­váron, ahol a költő nevében és szellemében az elszakított keleti részeken kívül az egész román­­ imperium alatt élő magyarság találkozott. A székelyföld népe,­­ Kolozsvár ősi hajdúsága, a hét­­ falu csángói egész szekér táborral­­ vonultak fel magyar nemzetiszinű zászlókkal Petőfi Sándor halotti poraihoz, Segesvárra. A külön­böző istentisztelet után Fehéregy­házára vonultak. A szászok is fel­tűnő számmal képviseltették ma­gukat és egyik költőjük, Josep Bakon dr. ez alkalomra nagyha­tású ódát is irt, amelyet német nyelven előadtak a sírnál.­­ A magyar Tudományos Akadémiát Szabolcska Mihály, a Kisfaludy Társaságot és Petőfi Társaságot Benedek Elek képviselték. A részt­vevő közönség soraiban jelen vol­tak csaknem az összes erdélyi arisztokrata családok, a Bethle­nek, Bánffyak, Telekyek stb. Az egyes­­egyházak fejei, a városok képviselete s az irodalmi társasá­gok messze földről jöttek az ün­nepségre. Nyelc város magyar da­lárdája énekelte a Tied vagyok, tied hazám ... kezdetű dalt, majd Kelet Dél ellen. Dél­magya­rország—Keletmagyar­­ország atlétikai versenye, mely ma délután fél 4 órai kezdettel lesz a DTE nagyerdei sporttelepén meg­tartva — lesz a vasárnap legkima­gaslóbb sporteseménye. E versenyen ugyanis a két legerősebb vidéki kerü­let méri össze erejét hogy eldöntsék az elsőséget. A kerületeket minden versenyszámban 2­2 legjobb ver­senyzője képviseli. Az esélyeket mérlegelve a 100 mé­teres síkfutás a szegedi Ottovay Ká­roly biztos zsákmánya­­.6 mp-es idővel Balogh Ferenc előtti. A ma­gasugrásban a nyíregyházi Létray Géza győzelmét várjuk 173 cm-es ug­rással, m­íg Radó Miklós (Kecske­mét) és Veress Lajos (Debreczen) 170 cm-rel biztosíthatják helyezésü­ket. Az 1500 méteres siklatásban Csekey Gyula (Karczag) új kerületi rekord idővel fog győzni, míg a fe­dezésekért Schreiber Béla (Szeged) és Hajcser László (Szolnok) küzde­nek. Várható eredmény 4.29 m perc. A súlydobást Engelthalter Kálmán biztosan nyeri 12.75 méter körüli do­bással dr. Kirchoffer Kálmán 12.20 méteres és Orbán Sándor 11.80 mé­teres dobásával szemben. Igen ér­dekes lesz a 110 méteres síkfutás, a­melyben Mihalovits Jenő és Had­­házy Dezső veszik fel a küzdelmet Józsa Endre volt alispán az er­­délyi irodalmi társaság elnöke ír­­­­pta meg az emlékünnepet. O­royama Kooichi dr. japán tudós a japán kormány megbízásából ott él, Szabolcska Mihály a te­­nesvári költő pap állott az emel­vényre és elszavalta Petőfi lelke dmn Petőfi ódáját. A sírnál virág­o csokrok és koszorúk ezrei várták az emlékbeszédtől átvonuló tö­­meget. Az ünnepély után Seges­vár öt pontján közebéd volt, majd délután népünnepély, amelyen az esti harangszó után az ősz Bene­dek Elek a nagy meseköltő tartott negrázó emlékbeszédet. Kiskunfélegyháza, augusztus 5. Petőfi bujdosó szobrát, amelyet Félegyházának ítéltek oda, ma ál­lították fel a kiskunfélegyázai vá­rosháza előtti téren. A szobor ta­lapzata bélapátfalvai cementmű­­kőből készült, mert a gránit ta­lapzatot a valutáris viszonyok miatt nem ehetett építteni. Aug. 2-án készültek el a szobor felál­lításának a munkálataival, úgy, hogy most már minden készen várja a leleplezést, amely szep­tember 8-án lesz. Petőfi Sándor és Szendrey Júlia egybekelési ünne­pélyének évfordulóján. Kovács Buna János és Báli Pál el­len a siker reményével. Várható idő 19.6 másodperc. A 800 méteres sík­futásban Buday Ferenc (Szolnok) fogja megszerezni a győzelmet 2­0. 8 másodperc körüli idővel Mihály Ferenc (Szeged) és Vizely Kálmán ellen, akik a helyezésért, fognak erős küzdelmet vívni. A távolugrásban Orsovay Károlytól 0.40 méteres cg­­i­tást várunk, ellenfelei közül Szegedy Lajos (Debreczen) a legjobb 0.25 m­. körüli eredménnyel. A 400 méteres síkfutás Kovács Buna János győzel­mét fogja eredményezni 54.8 mperc körüli idővel Fischer Miklós (Kis­várás) és Lapu Jenő (Szeged) ellen. A diszkoszvetésben dr. Finta Dezső és Engel­thal­er Kálmán (Hódmező­­vásárhely) döntik el egymást közeli, az elsőséget 38.20 méter körüli do­bással, míg L. Szabó Gábor (Hindu­­böszörmény) csak a harmadik hely­re kerülhet. Az 5000 méteres síkfu­tás Csekevnek újabb győzelmét focin eredményezni, ellenfeleit, Beck Fe­rencet és Galambos Gyulát legalább 400 méterrel le fogja győzni. Igen érdekes versenynek ígérkezik a rúd­­ugrás, melyben Hadházy Dezső és Radd Miklós (Kecskemét), Magyar­­ország két legjobb rúdugrója fog igen erős küzdelmet, vívni. Küzdel­mükből biztosan új t­erületi rekord lesz 3,50 méter körüli ugrással. A gerelyelést Bácsi Péter (Hajdúbö­­szörmény), tekintve jó formáját, 51 méter körüli dobással fogja nyerni, Németh Gyula (Szolnok) 48 méteres dobásával szemben. E számban Dél­­magyarország válogatottjai velünk Vitézek országos ünnepi felava­tása. Budapesten Horthy Miklós kormányzó jelenlétében Nagybol­dogasszony napján fényes kato­­nai ünnepségek között fog lefolyni sok vitéz katonának ünnepélyes­­ vitézzé avatása, amelyre Debrecen­­­ből több liszten kívül egyik érde­­í­mes városi alkalmazott is fel van­­ rendelve. Vitéz Szűcs Lajos volt­­ törzsőrmester, aki a 39-ik gyalog-­­ ezredben szolgált és jelenleg a vá­rosi elöljáróságnál, mint mező­­rendőr teljesít szolgálatot, szintén azok közé tartozik, akik végig szén­vedték a háború minden baját, mert 1914-től fogva úgy Galíciá­ban az orosz fronton, mint Olasz­országban, a debreceni fiúkra örökké emlékezetes Doberdónál számtalanszor áldozta vérét a ha­záért és a világháború 5 éves küz­delmében ötször sebesült meg, sőt tiszthelyettessé való előléptetése is az októberi forradalom miatt ma­radt el, amikor nem akartak több katonát látni, pedig ilyen magyar katonák, mint milyen Vitéz Szűcs Lajos, lettek volna valóban hi­vatva befejezni a háborút, akkor ha ezeknek kezéből ki nem vet­ték volna a fegyvert, vidámabb hangulatu­ lehetne vitézzé avatá­suk is. Azonban Vitéz Szűcs La­jos megtette a maga kötelességét a hazáért, megérdemli tehát azt a darab földet, amit kapni fog. A földreform végrehajtása. Az országos földbirtokrendező bíró­ság rendelkezése folytán Debrecen városban is megindult a hivata­los eljárás a földnélkül valóknak földhöz juttatása ügyében és pe­dig először a háborúban katonai szolgálatot teljesített és szenvedett szegénysorsú földművelők össze­­íratása fog megtörténni, amely a jövő héten hétfőn veszi kezdetét, amikortól fogva a vásári elöljáró­ságnál kell jelentkezni a hadirok­kantaknak, hadiözvegyeknek s leg­alább 18.-ik életévüket betöltött ha­diárváknak, ha gazdálkodással foglalkozók, vagy ezután gazdál­kodni szándékoznak. A földhöz­­jutásnak azonban a katonai jog­címen kívül még más feltételei is vannak, amiket a jelentkezőknek jó lesz megfontolásra tudomásul venni, még a jelentkezés megkez­dése előtt, nevezetesen az érdeme­seknek adandó legfeljebb 3 kát. hold föld a kiosztáskor meglevő fo­lvó árban fog számíttatni, tehát nem ingyen, hanem pénzértékért juthatnak birtokába és azt szabad forgalomképen el nem adhatják, hanem azon maguk az igénylők személyesen tartoznak mezőgaz­dálkodást folytatni és így bérbe sem adhatják. Mindezen feltéte­lek azért vannak megszabva, hogy a valóban érdemeseknek jusson a föld és azt ők csakugyan maguk műveljék. Legfinomabb őszi divatszövetek megérkeztek. Szolid árak. Pontos kiszolgálás. Szabókisiparosok Társulata. Király­ utca 4-ik szám alatt, po un­oupoi FRANK EDÉNÉL. NYOMDÁSZ­OB AUGUSZTUS 13-ÁN, AZ ARANY-BIKÁBAN szemben igen gyengék.­­ Szép küz­delmet fog eredményezni az olym­­piai 200x200x400x800 méteres staféta futás, melyben mi K­eletmagyarorzág csapatát várjuk elsőnek 3 perc 54 mperc körüli idővel. Ezek alapján Keletmagyarország 8 :5, de legalább is 7 :5 arányú győ­zelmét várjuk kerületünk legjobb­­jaitól. A PMTK csapata ma délután 5 órakor a DVSC pályán fog mérkőzni a budapesti felső ipariskola váloga­tott csapatával. A vendégcsapatban jónevű első és másodosztályú játé­kosok vannak és sok munkát fog­nak adni a DMTK csapatának. Szaporodtak a hasihagy­­más megbetegedések. Tüdős Kálmán dr. főorvos szo­kásos havi jelentésében bejelen­tette, hogy a közegészségügyi vi­szonyok júliusban némileg ja­vultak. A vörheny és kanyaró ese­tek csökkentek. Sok volt a nyári gyermekbélhurut. Ez és a gümő­­kór okozták a legtöbb halálozást. A hasihagymás esetek szaporod­tak és előfordult néhány vérhas eset is. Az egyetemi klinikák túlzsúfolt­sága és a kisegítő kórházak hiá­nya miatt igen sok beteg nem kapta meg a szükséges elhelyezést, ápolást és gyógykezelést. Ha nem segítenek a dolgon, télen nagy bajok lesznek ebből. Hiányos volt az utcák locsolása. A kültelkeken még mindig nincs jó ivóvíz. A születések száma 271, a halá­lozásoké 209 volt. Házasságot kötött 37 református 7 római katholikus, 1 görög ka­­tholikus, 21 vegyes vallású, össze­sen 73 pár. A mentők 233 esetben nyújtot­tak segélyt. Trón és szerelem (Katalin cárnő) nagy 7 felvonásos történelmi dráma hétfőn és kedden a Vígszínház moz­góban. Csak felnőtteknek ! Sándor Mátyás II. kerül bemu­tatásra a „Meteor“-ban vasárnap. Szerenád a sivatagban, vasárnap a Vígszínház mozgóban. Hat felvoná­sos drámában bontakozik ki előttünk pompás képekben a rejtelmes afri­kai sivatag. A keleti férfi túlfűtött érzése a nyugat asszonya iránt az alapja a színműnek. Kisérő képek : Sértett hiúság és a Vége jó, minden jó! amerikai burleszk. Előadás 3 órától. Új tarifa a telefonnál. Budapest, augusztus 5. A magyar korona külföldi árfolyamának csök­kenés következtében augusztus 6-tól kezdve újból meg kellett állapítani a külfölddel való táviró és távbeszé­lési forgalom díjtételeket. Budapest a bécsi relációban az egyszerű be­szélgetés díja 300, sürgős beszélge­tésé 900 korona. Budapest—berlini bszélgetés 450, illetőleg 1350. Buda­pest—pozsonyi beszélgetés dija 225, illetőleg 675 korona. ...............................................■■ 1 opapjii ítél Feldheim Dezsőnél, e» *» E i ■ i i ■ Hi HIHEBWÉ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék