Élet és Tudomány, 2013. január-június (68. évfolyam, 1-26. szám)

2013-01-25 / 4. szám

MAHATMA GANDHI MEGGYILKOLÁSA NAPNYUGTA INDIÁBAN Mahatma szanszkrit szó. Magyarul annyit tesz: „nagy lélek”. Ennél puritánabbul nehéz is lenne jellemezni azt a férfit, aki egész életé­ben erőszakmentesen, és megalkuvás nélkül harcolt a békéért. És amikor 55 évvel ezelőtt eljött az ideje, olyan lelki nyugalommal fogadta a halált, amelyre csak a legnagyobbak képesek. Mohandász Karanicsand Gan­dhi még a brit gyarmati sor­ban tengődő Indiában látta meg a napvilágot 1869 száraz őszén. Előkelő származása révén egy londo­ni egyetemen szerezhetett jogi diplo­mát. Amikor azonban visszatért In­diába, rá kellett döbbennie, még ha­zájában is csak másodrendű polgár lehet a gyarmattartókkal szemben. Ezért egész későbbi élete során az in­diai nemzeti függetlenségi mozga­lom élharcosaként küzdött, amiért sokszor be is börtönözték. Erőszak-A szabadság ára? A hindu nacionalisták 1934 nyarán merényletet terveztek az aszkéta élet­módot választó idős férfi ellen, mert úgy gondolták, hogy együttműködik a mohamedánokkal. Június 25-én Gandhi feleségével együtt Fú­nába érkezett, hogy be­szédet tartson egy hangversenyteremben. Kíséretével együtt két autóval utaztak a hely­színre, ám egy vasúti átjáróban a második járművet - amelyben a pár ült - feltartóztatta a leereszkedő sorompó. Amikor az első autó a helyszínre ért, egy bombát dobtak rá, amely a közvetlen kö­zelében robbant fel. Ki­lenc rendőr sérült meg, de szerencsére halálos áldozat nem volt. A tetteseket azonban nem sikerült elfogni. A következő kísérlet 1944 májusában történt. Maláriás megbetegedé­se miatt az orvosok ta­mentes ellenállásának legfőbb célja, hogy összebékítse a bennszülött indi­aiakat vallásukra való tekintet nélkül. A hatalmas ország ugyanis évszáza­dok óta megosztott volt a nagyrészt az északi tartományokban élő moha­medánok és a többségi hindu népes­ség miatt. Gandhi feleségével 1905-ben Mahatma Gandhi nácsára Gandhi Pancsganiba, egy hegy­vidéki szanatóriumba indult, hogy ott lábadozzon. Amikor egy radikális hin­du újság főszerkesztője, Náthuram Godse megtudta, hol tartózkodik, ő is odautazott. Az esti közös imaóra alatt tőrrel a kezében próbálta megközelíte­ni a szabadságharcost. Mielőtt azonban elérte volna, dühösen rákiáltott, ezért időben lefegyverezték. A harmadik alkalom szintén egy de­monstráción adódott. Szeptember 9-én a békeharcos Gandhi Bombayba uta­zott, hogy Mohammad Ali Dzsin­­nával, a mohamedán indiaiak vezető­jével tárgyaljon a vallási ellentétek elsi­mításáról. Útközben egy hindu akti­vistákból álló csoport feltartóztatta az autóját, mielőtt azonban bármit tehet­tek volna, a rendőrség feloszlatta a csoportosulást. A letartóztatottak kö­zött ott volt Godse is, akinél megint egy tőrt találtak. Amikor megkérdez­ték tőle, hogy miért akarta megölni Gandhit, hiszen úgyis megteszik ezt a mohamedánok, Godse büszkén azt válaszolta, hogy ezt a dicsőséget nem adja át másnak. Élet és Tudomány • 2013/4 ■ 105

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék