Irodalmi Ujság, 1954. január-június (5. évfolyam, 1-15. szám)

1954-04-24 / 9. szám - Heltai Jenő: A hétről • vers (4. oldal) - Bálint György: A festő halála • Derkovits Gyula • 60 éve született a nagy proletárfestő, Derkovits Gyula. Bálint György, a mártírhalált halt neves publicista ezt a cikket 1934-ben írta. (4. oldal) - Örkény István: Újszülött fiamhoz írott értekezés, anyanyelvünk némely sajátosságáról (4. oldal)

4 Ilok­ai Jenő: A HÉTRŐL Gróf Tisza I. a vaskezű, Léptei fakó lován: „Hadd látom, hogy a vasutas, Tényleg olyan sovány?“ „A fizetés elég neki? Munkája nem kevés? S ha sztrájkol, tényleg sztrájk e sztrájk, Vagy csak hetvenkedés?“ Gróf Tisza I. a vaskezű, Léptei fakó lován, Körötte csend, a merre ment, És néma tartomány. A mozdony áll, a sín üres, Vonattalan a hon És közlekedni nem lehet Csupán fakó lovon. A mozdony áll, nem hajtja gőz, A pálya néma rég S habár a föld tovább forog, Ma nem forog kerek. És országszerte némaság És sztrájk van mindenütt Nincs, nincs, ki vonatot vezet, Nincs, nincs, aki befut. Gróf Tisza I. fakó lován Fejével bólogat: „Az ám, e sztrájk valódi sztrájk, Nem indul több vonat.“ „Vadat s halat s mi jó falat Szem-szájnak ingere, Nem szállít többé a vasút Se föl­é se lefele.“ „De engem egy sztrájk nem ijeszt Hamar megszüntetem, Ehhez adott a kegyes ég két vaskezet nekem.“ És egyet int: „Legyen megint . Rend, példás, régi rend!“ , De nem fogad szót a vasút S vonat se jött, se ment. „Mi az? Hát csődöt mond e kéz, , Erősebb, mint a vas? Ki elkiáltsa most: „Mehet!“ Hol az, a vasutas?“ Körötte csend, légy szárnya bent Se kint se hallatik, Csak Hieronymi nyugtalan S Ludvigh nem alhatik. „Mi az? A sztrájk tart még tovább, Mind, mind makacs, nyakas? Ki elkiáltsa most: „Mehet!“ Elő száz vasutas!“ , S bérenc-csoport, száz szolga hord Elő száz vasutast, Hogy államférfi voltodat Most rajtuk megmutasd. . Hogy bölcseséged s vaskezed Most megmutasd nekik ... S­ajtó mellől öreg fűtő Lassan emelkedik. „Miniszter úr“ — így kezdi el „Hatalmad nagy lehet, De oly vasutast nem találsz, Ki azt mondja: „Mehet!“ És Tisza int: „Máglyára él, Dala nagyon kemény. Kívánatosabb volna itt Egy enyhébb vélemény!“ S jó új dalos... egy kalauz, Sötétebb dalba kezd: „Pusztulunk, gyötrődünk, veszünk, Kormány, te tetted ezt!" „Miniszter úr! Lágyabb dalért Tovább ne is kutass, Ki elkiáltsa azt: „Mehet!“ Egy sincs oly vasutas!“ És Tisza int: „Máglyára mind A százat, ezeret.. És mentek ők ... s egyetlenegy Se mondta azt: „Mehet!“ Fakó lovárul Tisza gróf Ezek után leszáll, Aludni tér... de álom, óh Szemére mégse száll. ..Hah! síp fütyül, gép zakatol, Harang jelez... mi ez? Felköttetem a Vázsonyit, Ha bosszant bármi lesz,“ S túl ádáz újság-harsonán, Mely sikert emleget, Fülébe dörgi ezer árny: „Gróf úr, most már — mehet!" Megjelent ötven éve, 1904 április 24-én, a Pesti Hírlapban, a nagy vasutas sztrájk idején. ,,A hétről” Heltai állandó rovata volt. Bálint György: A­ FESTŐ HALÁLA. M­­erkovits Gyula a festő, csendben, szerényen és nyomorban halt meg,­­ ponto­san úgy, ahogy élt. Ne szépít­sük a dolgot: Derkovits Gyula éhenhalt. Az utóbbi időben, hetenként három pár virslit fogyasztott el feleségével együtt, némi kenyérrel és pár darab burgonyával. Festett né­hány képet, melyeket sohasem felejt el az, aki látta, magát a festőt azonban meglehetősen elfelejtették. Szín- és forma­megoldásait méltányolták, de kalóriamegoldásait nem tar­tották fontosnak. Naponta egy fél virsli még a legnagyobb tehetségű művésznek is kevés. Derkovits Gyula elő­ször megbetegedett, azután belehalt ebbe a diétába, melyet a romantika korpulen­­sebb rajongói még ma is szívesen nevez­nek bohéméletnek. Nem ismertem sze­mélyesen Derkovits Gyulát, de láttam né­hány képet és ezek sokkal többet árultak el személyéről, mint egy-egy felületes be­szélgetés. Több évvel ezelőtt, egy „Utolsó Vacsora“- ját láttam. Modern, vagy ha úgy tetszik, örök tartal­mat adott e biblikus tárgynak. Törődött emberek ültek az asztalnál, parasztoknak, másoknak látszottak, keserűség, végtelen remény­telenség ült az asztal kö­rül. Az idén egy nagy kiállí­táson két festménye tűnt fel. Vándor artistákat ábrá­zolt az egyik, ennek a hangu­lata, ha lehet még keserűbb és még reménytelenebb volt. A másik képen hidat építettek. Erő feszült a dolgozó testekben és az acél céltudatosan csillo­gott. Ebből a három képből, azt hiszem, megismertem Derko­vits gondolkodását. Megtud­tam belőlük azt is, hogy ez a művész nemcsak nagyszerű fes­tő, hanem költő is, sőt ami még ennél is több, ember. So­hasem láttam őt, magánéleté­ről semmit sem tudtam, de ettől kezdve Derkovits a festő és az ember jelentett valamit számomra. Időnként, egészen váratlanul, eszembe jutott. Tu­datom felszíne alól néha fel­­bukkant „az az ember, aki azo­kat a képeket festette. Meg­nyugtatott a tény, hogy van egy ilyen festő. Halálának tra­gikus híre megdöbbentett és fájt, de sajnos nem lepett meg. Úgy hatott, mint egy szörnyű, de logikus fordulat, melyre lelke mélyén már régóta szá­mított az ember. E­z a legsivárabb az egész­­é-­ben, ez az „előre tud­­tam“-hangulat, amellyel ma ilyen emberek katasztrófáinak hírét fogadják. Nyomorban él 60 éve született a naciv proletár­­festő, Derkovits Gyula. Bálint Gyerev, a mártírhalált halt neves publicista ezt a cikket 1934-ben írta: pusztuló írók, művészek és más emberek, — ez, úgy látszik, lassanként éppoly kevéssé rendkívüli jelenség lesz, mint háborúban a srapnell- vagy g­ázhalál. Ugyanazok a társa­dalmi erők, melyek valami­kor felépítettek egy bizonyos anyagi és szellemi kultúrát, most elpusztítják, vagy leg­alább is veszni hagyják saját építményüket. Fellendültek és építettek, sok búzát, sok ká­vét, sok művészt, sok munka­erőt termeltek, most pedig elégetik a búzát, tengerbe ön­­tik a kávét, nyomorban hagy­ják a művészeket, a sok „fe­lesleges" munkaerőt pedig talán majd elküldik a há­borúba. Valamikor sok festő kellett és lett is sok festő. Most itt áll a sok festő és senki sem törődik velük. Több­kevesebb kivétellel a búza és a kávé sorsára­ jutnak. Ezt köz­­gazdasági nyelven úgy hívják: árutermelés. Nem a közvetlen fogyasztás számára termelünk, hanem egy rejtelmes lény, a Piac számára. A Piac pedig furcsa és értelmetlen dolgokat művel néha. A Piac nem is­mer búzát, kávét vagy festőt­­— a Piac csak árut ismer és rulettezik, vagy bakkozik ve­le, mint a zsetonnal. Derkovits Gyula tragédiája tehát ma­gyarul így hangzik: áruterme­lés. d de a festő tehetsége nem csupán áru, melyet hol a piacra dobnak, hol pedig fél­re, hanem maga is árutermelő. A festők az utolsó 100—150 év alatt áttértek az árutermelésre. Nemcsak közvetlen rendelésre dolgoznak mint azelőtt, hanem raktárra. A nagy művészeti vi­rágkorokban, pl. a renaissance idején, a festő csak azt a ké­pet festette, amit megrendel­tek nála: oltárképet a templom­ba, arcképet, vagy díszítő fres­kót a rendelő magánházába. A kép nem volt öncélú: valami­lyen más, nem művészi termé­szetű igényt elégített ki, első­sorban a vallásos szükségletet. „Ancilla theologiae“ volt, a vallás szolgálója, egy moz­galom, egy nagyszabású ide­ológia hirdetője és előrevivője. A színek és formák szépsége, a valőrök sokfélesége, a fény és az árnyék izgalmas játék, csak eszköz volt a társadalm vagy szellemi tartalom szolgá­latában. Nem tartozik más ide annak a sokféle tényező­nek a kutatása, mely az eszköz öncéllá tette. Az árutermelés rendszer nagy fellendülése egy időre lehetővé tette azt a meg­lehetősen természetellene helyzetet, hogy rengeteg festő rengeteg képet fessen meg rendelés nélkül, csak ma­gukért a színekért, a form­á­kért. A modern ciktúránal ez a hatalmas tévedése meg­teremtett egy sereg halhatat­lan remekművet,­­ de azért végzetes csapást mért önmagára. Remek­művek még ma is születnek, de eze­ket a remekműve­ket csak kevesen tudják igazán érté­kelni és élvezni. A kép, amelyet önma­gáért festettek, nem tömegcikk. A „Wart pour Part“ festmény nem olyan általános emberi hatású, mint a zene. A színek és formák vizuális köl­tészetének élvezése a szellemi kiválasz­tottak intellektuális élménye. A nagy tö­megekre mindig csak annak a piktúrának volt igazi hatása, amely valami nagy tömeg eszmét szolgált mint pl. a renaissance vallásos fes­tészete. A szellemi kiválasz­tottak viszont, úgy látszik, nem nagyon szaporodnak mostaná­ban, a megmaradóknak pedig kevés a pénzük. Akik még vehetnek képet, rendszerint a giccset szeretik, de gyakran még arról is lemondanak és ha már mindenáron mecénási te­vékenységre szorítják őket, ak­kor kultúrájuknak megfelelően inkább vállalkoznak a sport­­mecénási szerepre. A festők nagy tömegét, a­melyet tegnapelőtt és tegnap életre hívtak, ma cser­benhagyják. Mi lesz tehát a festők nagy részének sorsa? A lehetetlent is meg kell kísérel­ni, hogy emberibbre és gond­talanabbra forduljon. De egy bizonyos: nagy tömegei csak akkor lesznek ismét a piktúrá­­nak, ha megint valami nagy emberi eszme hordozójává lesz. Derkovits Gyula kezdett elindulni ezen az úton. Képein érezni lehetett, hogy festés közben más is érdekli, mint a szín- és vonalproblémák. A ki­lakoltatás, az éhezés, a nyomot a mai művészek mindennapos­nak induló tömegtragédiája le­hengerelte és megakadályozta, hogy végigjárja útját. Más mű­vészeknek kell a nyomába lép­­niök. A festészetnek a fény, az árnyék és a perspektíva problé­máinak kutatása és megoldása után most fel kell fedeznie és ki kell fejeznie mindennek ér­telmét és célját: az embert. , mun- Fásult Lovak (1930) Irodalmi Újság 1934 ÁPRILIS H. Örkény István: Újszülött fiamhoz írott értekezés, anyanyelvűnk némely sajátosságáról /^,'Sok üveglapon át láttalak, t '— Úgy mutatták föl egy nővér­e karján, fehérbe pólyáit piros v pofácskádat, mint valami rit­­­­ka, csodálatos virágot, melyet 11 egy lehelet elhervaszthat. „ Üveg volt köztünk, mert attól ts féltek, hogy megfertőztek. Hoz­­zám már mindenféle piszok ta­padt, ruhám posztójában is bacilusok tenyésznek minden 11 bolyhocska tövén; hangom is is megronthat, tekintetem is. Lel­ a kém, mint bogánccsal, tele van a gizzel-gazzal, ami rám ragadt egy életen át... Emiatt óvnak t tőlem a kedves nővérek és a ti sámánformájú nőorvosok; kö-­­­szönjük meg nekik ezt a bölcs gondoskodást.­­ Majd, amikor parányi szer­­k vezeted megbirkózni kész a vi­­r­­lág toxinjaival s a lét mik­­­­roszkópikus veszélyeivel — , már egy egész hadsereg ereje­­ növekszik benned! — majd, ha­­ kellő mennyiségű ellenmérget termelsz e világ elviselésére,­­ akkor mi is megbarátkozunk. t /Majd megtanulod a szava­­kat, a szép magyar sza­vakat, rendre.­­ Emlékszem, mikor én tanul- t tam a szavakkal bánást, fur­­s­csa időket éltünk akkor. A ma-­­ gyar nyelv egyik-másik szava­­ olyan csengést kapott, mint­­ amikor egy hamis ötforintos r odapendül a pénztárasztalhoz.­­ Épp azok a szavak, melyek oly e nagyon szerettek volna tetsze-­­ ni nekem, s melyeket, ifjan,­­ oly jólesett volna teletorokkal­­ elkiabálni... De épp ezek vol­­f­­ak a kimondhatatlanok. Úgy­­ látszott, mintha valamilyen il­letlen zönge kísérné őket; az­­ emberek feszengeni kezdtek, , félrenéztek, másról kezdtek , beszélni, ha mégis elhangzott­­ egyik-másikuk... De most már­­ vége ennek a beteg időnek.­­ Már újra élnek ezek a szavak.­­ A nyelv ősigazsága érvényes­­ megint. Nem lesz senki, aki­t szenvelgőnek, hatásvadászónak, frázis-eregetőnek nevez téged, ha kimondod: a nép. Ne félj ki­ejteni azt sem, hogy emberi­ség, s azt sem, hogy haza. Ne hidd el senkinek, hogy ezek — mint annyiszor hallottam mondani — „nagy szavak“. Nem nagy szavak ezek, hanem szép szavak. Ezek a legszebb , magyar szavak, még azoknál is szebbek, melyek neked most a legtetszetősebbek — szebbek annál, hogy tej, hogy anya, hogy élet. Ezek a mi nyelvünk aranykincse. Mondd, ha szük­­­­ségét érzed mondani: „Kész vagyok népem javáért harcol­ni.“ Mondd ki mindazt, amit­­ nekem oly nehezemre esett­­ mondani; mondd ki, ha kedved , támad mondani: „Én az embe­riségért élek.“ Mondd ki, ahányszor jólesik mondani. Ne félj attól, hogy megkopnak, el­­­­válnak ezek a szavak. Ezek a­­ használatban tisztulnak és kek­­­ményednek, mint a lágyvas a­­ kalapács ütéseitől. S­zépen tanulj meg ma- J ról beszélni,­­ Sose nevess ki senkit, ami­­i­ért nem tud magyarul. Ne csúfolódj velük­ senkit sem , szabad csúfolni, ha híján van , valaminek. Légy türelmes és belátó, gondolj arra, hogy a tiszta érzés és az igaz gondolat , egyforma szépen szólal meg a­­ világ minden nyelvén. Igaz, ő jobb volna, ha az emberiség­­ egy közös nyelven beszélne, e magyarul. Alkalmasint keve­­­­sebb baj lenne a földön, s több­­ lenne az olvasója a magyar­­ íróknak. De, mint idővel látni­­ fogod, a valóságban nem így áll­­ a dolog, az emberek inkább németül és kínaiul beszélnek, mint magyarul, amin én — még ma is — meg szoktam le­­­­pődni. 11 Magyarul aránylag kevesen s tudnak. Magyarul tudni: nagy­­ kiváltság, s épp, mert ilyen , nagy kiváltság, nevetséges is egy kicsit. A nagyon ritka és­­ nagyon csodálatraméltó dől­ i gok, sajnos, egy kissé esetle­­i nek is.­­ A magyar nyelv: igézetes­­ hangszer, melyen csak kevesen­­ tudnak játszani. fi­gy igazság minden nyel­ve­sen egyformán igaz. De abból, hogy magyarul mondjuk­­ el, valamilyen különös varázs­­ származik, egy kis ráadás, az­­ utánozhatatlanság bűbája, egy , csipetnyi sajátos, csak a mi fülünkhöz szóló meggyőző erő. ■ Magyarul mindent el lehet­­ mondani, bár ez nem különös­­ érdem, mert más nyelveken­­ is el lehet mondani mindent. Magyarul viszont sokkal ve-­­­sződségesebb elmondani a dol-­­­gokat, s alkalmasint innen , ered a varázs. A mi mondatszerkesztésünk kötetlenebb, a mi szórendünk szabadabb másokénál: minden mindenféleképpen értelmes, de mégiscsak egyféleképpen he­lyes. Arra kell törekedned, hogy megértsed ezt a szabá­lyokba nem foglalható, örök rögtönzéssel szült törvényy. Arra kell törekedned, hogy minden mondatod, a százféle változat közül abban az egyet­lenben, végérvényesben kristá­lyosodjék ki, melyből már semmiféle erőszakkal ki nem forgatható. 71­álaszd meg mestereidet. *■' A holtaktól tanulj: Cso­konaitól, Aranytól, Petőfitől és József Attilától. Az élőktől is tanulj, a szive szerint be­szélő néptől, melynek nyelv­tana óránkint és falvankint és kilométerenkint változik, mint az eleven víz. Tanulj jó ösz­tönödtől, de könyvekből is ta­nulj, mert csak az szeghet meg egy szabályt, aki ismeri. Ide­gen anyanyelvűektől is tanult, ha jól tudják nyelvüket. Sem­mivel sem bizonyíthatom, de érzem, hogy Arany magyar­­rul is tanult Shakespeare-től, Homérosztól, Goethétől és Tolsztojtól is van magyarul ta­nulni való, te is tégy így, ha­rácsolj össze minden szépsé­get a világból és fűzd a mi nyelvünk gyöngysorára. A vi­lág lesz e lopással gazdagabb. A természettől is tanulj. A hullám ritmusát, a szél dudo­­rászását lesd, hozzád ők is ma­gyarul beszélnek. Figyeld meg, miképpen cseppen, szabályos időközökben a tetőcsurgóról a víz, s utánozd egyhangúságát, hallgass oda, ha a vihar ki­csavar egy fát és utánozd in­dulatát. Anyádtól tanulj, mert tegnap még egy voltál vele és félig egy maradsz vele még jó darab ideig, amit csak le­het, tanuld meg tőle, mert ő az egyetlen, akitől fájdalom és fáradság nélkül adatott tanul­nod. Itt mindig mondd ki bátran, amit magadban gondolsz. A világ — olykor — nem tiszteli a bátrakat, de mindig megveti a gyávát. Bátornak te­hát érdemes lenni. A mondás szerint is övék a szerencse — s ha a szerencse nem is min­dig, az esély mindig az övék. A bátrak hordják tarsolyukban a marsallbotot: a gyáváknak nincs esélyük, nincs botjuk, nincs tarsolyuk, övék csak annak a rókának az irhája, melyet megnyúznának, ha meg tudnák fogni. De sosem fogják meg. Mi egy új világot hagyunk tireátok, s ami új, az mindig csak telibe kész, akár egy új ház, melyen évhosszat akad pótolnivaló. Jó lenne már a harcok végére jutni s rátok a mi munkánk zsíros fölét hagyni örökül: vetett ágyat, teli kamrát, játéknak tetsző munkát és örök békességet. Csakhogy nem biztos, hogy ez így sikerül. S ha hívják majd a bátrakat, mondd: " Itt va­gyok. De a bátorság, ha csak ma- ' gában jár, nem mindig jóra szolgál. Vannak közöttünk is gyávák, vannak ellenünk is bátrak; a közmondás azt ta­nítja: „Néha a heréit ló is meg­­csikózik“. A zsarnok pribékje is vásárra viszi a bőrét, még­se hős, /n­émetül, franciául s latinul lehet szabályosan beszél­ni, ha betartod a nyelv tör­vényeit. Magyarul csak bátran lehet beszélni. Ha egy monda­todon nem érződik a kifejezés merészsége, az a mondat már nincs is magyarul. Pedig ne­künk is van szigorú nyelvta­nunk, mely rögtön fülét kezdi hegyezni, mihelyt magyarul szólal meg valaki. De vele egyenrangú mester a hangsúly meg a nyomaték; ők arra ügyelnek, hogy minden mon­datban szóhoz jusson a beszélő szíve, indulatai, ítéletei, érzel­mei. Óhajtanám, hogy így ta­nulj meg beszélni, a szabályok szerint, de indulataid és érzel­meid után. Akik latolgatnak, két- s négyfelé pislogva vi­gyáznak, nem akad-e valame­­lyik szabály köteleibe szavuk, addig ügyeskednek, míg a hu­rok meg nem szorul s bele nem fojtja a mondatba a lelket. Ne kövesd példájukat. Igyekezz úgy beszélni, hogy minden ki­fejezéseden érződjék a lehelet melege. Mindig mondd ki azt, amit magadban gondolsz, azon melegében, egyenesen. Magyarul sokféleképpen le­het beszélni, de csak bátran beszélni érdemes, S élni is úgy. Zádor István rajzai Kossuth-díjas művészekről Ak­­tívá­c­iv Báthy Anna Oláh Gusztáv

Next