Élet és Irodalom, 1970. január-június (14. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-03 / 1. szám - Nemes György: A szerkesztő jegyzete (1. oldal) - Horkay István: Circe • kép (1. oldal)

x Boldog új évet kívánunk minden olvasónknak IRODALMI ES POLITIKAI HETILAP XI /. évfolyam 1. szám 4 ■ ú 1970. január 3. __________________________________________________________________________ •__________ A SZERKESZTŐ JEGYZETE E számunkkal tizennegye­dik évfolyamát kezdi az Elet és Irodalom. Ez még a gyer­mekkor, de már a felnőttség mezsgyéje. Az eddigi terjedel­met szűkösnek éreztük; ezért tágítottunk rajta. De ez csak a forma — részben új, vonzóbb, mert jobban akarunk tetszeni; a tartalom, a szándék már he­tedik éve nagyjából ugyanaz, konokul és következetesen. Ügy gondoljuk: az a dolgunk, hogy fókuszba gyűjtsük a ma­gyar irodalom legelevenebb közéleti buzgalmait; hogy bele­szóljunk az irodalom és művé­szet dolgába; hogy türelmesen segítsük a szocialista tudat for­málását. Megnagyobbodott új lapunk első számát nagy kedvvel és <. daadással készítettük. 1970 a XX. század legnagyobb politi­kai elméje, Lenin századik születési éve, méltón akar­tuk hát kezdeni a megemlé­kezést. örülünk, hogy a mar­xista filozófia legnagyobb élő alakja, Lukács György szép és szenvedélyes Lenin-portré ját nyújthatjuk át az olvasónak. A szerkesztő szívéhez közel áll ugyan minden írás, ame­lyet közöl, mégis kiemelem még e számunkból Karinthy Ferenc groteszk-lírai hangvéte­lű elbeszélését, Takács Imre új verseit, Feleki László fa­nyarul humoros tanulmányát, Gyertyán Ervin naplóját az olasz baloldal közérzetéről, Varga Domokos továbbgondo­ló cikkét a cigánykérdésről és B. Nagy László elmélkedését a kispolgári életvitel ellen küzdő kisfilmekről. És figyeljenek föl első lépésünkre, amelyet Tá­jékozódás cím alatt. teszünk azért, hogy beszámolhassunk a hazai és külföldi szellemi élet eseményeiről. Persze a többi cikket is ol­vasóink figyelmébe ajánlom. És általában: ajánlom magun­kat. Nemes György LUKÁCS GYÖRGY: LENIN (3—4. oldal) KARINTHY FERENC elbeszélése: Szegény Magyarország (13-14. oldal) VARGA DOMOKOS: Cigányok pedig vannak (2. oldal) GYERTYÁN ERVIN: Tizennégy koporsó (5. oldal) FELEKI LÁSZLÓ: Lépést tart-e iá humor a tudománnyal? (16. oldal) Horkav István: Circe ÁRA 2.50 Ft

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék