Ellenőr, 1880. július (12. évfolyam, 306-362. szám)

1880-07-01 / 306. szám

HIRDET S t? tf Jtf JL jfeu I 407. sz. Árlajtési Mellény. A nagyméltóságu m. kir. közmunka- és közle­kedési ministerium f. évi 8898. szám alatt kelt le­irattal az Ordas-fajszi dunaszakaszon következő sza­bályozási munkáknak kiépítését engedélyezni méltóz­­tatott, és pedig: a) a Gerjen alatti hármas sziget vidékén folyta­tandó szabályozás; b) A paksi partvédezet; c) Az ordasi partbiztositás, melyeknek kiépítése összesen 128,413 frt 28 krajczárra van meg­állapítva. A munkáknak minősége legnagyobb részt kő­­hányásokból áll, de előfordulnak kőburkolatok és mederkottatások is. Ezen szabályozási munkálatok vállalati uton való végrehajtása czéljából ezennel zárt ajánlati tár­gyalás iratik ki. A vállalatot szabályozó feltét füzetek, rajzok és költségvetések megtekinthetők a m. kir. folyam­mérnöki hivatalban (Budapesten, tükör­ utcza 4. szám 8. ajtó) a szokott hivatalos órákban. A kellően bélyegzett s a lepecsételt borítékon pedig „Ajánlat az Ordas-fajszi vonalon 1880. évben eszközlendő dunaszabályozási munkák tárgyában“ való jegyzékkel ellátott Írásbeli ajánlatok a fentne­­vezett hivatalnál f. é. július hó 15-én pont 12 óráig elfogadtatnak. E határidőn túl beérkező ajánlatok tekintetbe nem vétetnek. A kellő időben beérkezett ajánlatok felbontása f. évi július hó 15-én déli 12 órakor tör­­ténend, a budapesti m. k. folyammérnökség hivata­los helyiségében, mely felbontásnál az ajánlattevők is jelen lehetnek. Az ajánlatban kimondva legyen, hogy az ajánlat­tevő a rajzokat és feltételeket betekintette, meg­értette és azokat kifogás nélkül elfogadja. A megajánlott árleengedés, vagy követelt felül­­fizetés számokban és betűkkel olvashatóan kiírva legyen, és végre az ajánlatokhoz csatolva legyen o. é. 6000 forintnyi bánatpénz vagy készpénzben, vagy magyar állampapírokban, vagy ennek letéti iga­zolványa.­­ A nyertes vállalkozó köteles bánat­pénzét az árlejtés után a vállalati összegnek 10%-jára biztosítékképen kiegészíteni. Budapesten, 1880 évi junius hó 23-án. 3- 3 A magy. kir. folyamm­érnökség. Aki szép és egészséges fogakat óhajt, az győződjék meg mihamarább egyetlen kísérlet által, hogy mily kitűnő, majd­nem csodálatraméltó hatású a RAVISSANTE-SZÁJVIZ Dr. Lerosse-től Fázisban. Minden savaktól men­tes, s a fogak ápolá­sára legalkalmasabb él­tető és balzsamos nö­vényanya­gokból ké­szítve.­­ Általa a fog­­hús megerősödik, a fo­gak zománcza ápolva, a rothadás elkerülve lesz. 5 egész 10 csepp elég­­séges belőle egy korty vízzel, mely vegyülék­­kel a fogak bevégzett tisztítása után, a száj derekasan kiöblíttetik és soha sem kellene fogfájásban szen­vednünk. Nem létezik más ké­szítmény, mely min­dennapi használatnál oly hasonlíthatlan jó eredményt biztosítana a fogak szépségére és fentartására nézve, mint a Ravissante száj­víz, mely a fogakat­­ . . . ... megerősíti, meg­szünteti és megakadályozza a fogfájást, s a foghús vérzését, valamint a fogakra oly veszélyes fogkő lerakodását s a szájnak a legkellemesebb frisseséget és üdességet kölcsönözi. Egy eredeti üveg ára 1 frt. Felülmúlhatatlan és teljesen ártalmatlan a RAVISSANTE FOGPOR mely a fogakat hófehérré tisztítja, odvasodástól és hűződéstől megóvja. Savmentes semlegesítő, vízben oldó alkatrészekkel bir; a fogak tökéletes tisztítását lehetővé teszi, s azok emellett természetes szineket és fényeket megtartják, és sem vegyileg, sem erőművileg nem lesznek megtámadva; a könnyen vérző foghús természetes erejét megkapja, a száj pedig kellemesen föl lesz frissítve. ______Egy doboz ára 50 kr. RAVISSANTE HA­J-ESSENTIA kitűnő hatással bír a hajtalaj tisztítására, mely a hajkorpa képződé­sét és a haj kihullását meggátolja; igen kedvelt fejmosó szer, mert jótékony hatást eszközöl a fejbőrre. Egy üveg ára 1 frt 20 kr. Akik valóban jó, a czélnak minden irányban meg­felelő hajkenőcsöt óhajtanak, tegyenek egy kísérletet a POMADE RAVISSANTE kitűnő hajkenőc­csel, mely a hajat szépiti és ápolja, a hajtalajt megerősíti, a korpa képződését meggátolja, a haj kihullását megakadályozza, annak természetes fényt és hullámos alakot kölcsönöz, és a legkésőbb korig védi a megőszülés ellen. — Egy tégely ára i frt.______ RAVISSANTE HAJÁPOLÓ OLAJ. Legjobb óvszer a haj őszülése és kihullása ellen, mely a korpaképződést meggátolja, a beteg hajat új életre hozza és a haj növését bámulatosan előmozdítja. Ajánl­ható azoknak, akik hajkenőcs helyett hajolajat használnak. Hatása csodálatos. — Egy ered. üveg ára i frt. Nagyban és kicsinyben valódi minőségben kaphatók és levélileg megrendelhetők a központi főraktárban SVARZ FRIDERIKA illatszertárában BUDAPESTEN városháztér 9-ik szám, Haris-bazár. Raktár Budapesten: TÖRÖK JÓZSEF ur gyógyszertárá­ban , és a legtöbb vidéki gyógytárakban. „-A.g­exice ZEaZoxigrroise“. Expédition de dépêches, correspondances et infprmati­­______________ons pour les journaux._______________ A „Magyar Táviró Ügynökség“ fölvesz mindenfelől s közöl az összes lapokkal ezek ré­szére szánt közös táviratokat, leveleket és értesítéseket. Különösen hivatalból küldött mindennemű közlemény rögtön sokszorosítva egyidejűleg küldetik meg a napi­lapoknak. Minden ilyen közlemény egyetlen példányban intézendő a nevezett iroda czímére, mely sürgős esetben a vétel után, különben pedig rendes „Politikai levelezés“ czimü értesítő lapjain küldi szét megfelelő számban a __________kapott leveleket és táviratokat. Levelekre és táviratokra czimül elengendő : Magyar Ügynökségnek Budapesten. ^OOOOOOOO­OOOOOOOOi ! Cs. kir. kizár, agyeg szabadalm. I legújabban *||§5 javított I­­ ruganyos Legfelsőbb jóváhagyás folytán alálí­ottnak a sérvkötő gyártás terén bámulatra ragadó találmá­nyáért 1943-ik szám alatt kizárólag szabadalom ada­tott. Hosszú évi tanulmányozás, mint szintén az élénk részvét folytán tett gyakorlati tapasztalatok kiderítették, miszerint úgy az Amerikából behozott Boyand-féle, a legutóbbi időkig a legjobbak, sem az itteni piaczon árult úgynevezett ruganyos sérvkötők nem képesek megfelelni azon czélnak, melyeket hoz­zájuk a sérvbajban szenvedő köt, tudniillik a sérv teljes tökéletes visszatartását s az az által eszközölt szűkítését a sérvnyilásnak. Sőt egy itteni kereskedő imént említett úgynevezett ruganyos sérvkötői még azon hátránynyal is bírnak, miszerint a test hőmér­séklete folytán ruganyosságukat elveszti, használ­hatón, sőt károsokká is válnak azáltal, hogy a szen­vedő által azok jóhiszemüleg tovább is viseltetnek. Ezen hátrányt egészen mellőzi a kizárólag szabadal­mazott Pollitzer-féle ruganyos sérvkötő, ez a test melege által nem támadtatik meg, ruganyos marad, teljesen hozzáillik a testhez s ily módon biztos visz­­szatartást eszközöl, számos esetben még a sérv tel­jes meggyógyulását is. A Pollitzer-féle csász. kir. szabadalmazott ruganyos sérvkötő épen úgy használ­ta­k, nappal a legnagyobb erőfeszítő munkáknál, mint éjjel alvás közben, a­nélkül hogy a sérvbajban szenvedő hivatásában a legkevésbé is háborittatnék. Ezen tény a legfőbb orvosi tekintélyek által jön elismerve, mint az itt következők által: professor Kovács a sebészeti koroda elnöke, Dr. Grosz Lajos magyar kir. egészségügyi tanácsos, Dr. Glück Ignácz királyi törvényszéki orvos által, s egyedül csak ezen szerencsés találmánynak köszönhető, hogy alólirott a cs. kir. kizárólagos szabadalom engedélyezése által ezen a sérvkötő-készítés terén oly ritka kitüntetésben részesittetett. Alólirott egyszersmind nagy raktárt is tart angol, franczia aczél-sérvkötőkből, függesztő ké­szülékeket (suspensorum) gumimból, szövötteket, mint szinte szarvasbőrből. A szarvasbőr- és gummisus­­pensoriumok c­élja, hogy a tágulást megakadályozzák. Méhfecskendők, légpárnák, ágybetétek, period­­táskák, proservativumok, gummiharisnyák és minden­nemű gummi-áruczikkek. Sérvkötőknél kérem megjelölni, jobb, bal vagy kettős-e mint szinte a test bőségét is. Kaphatók urak, hölgyek és gyermekek számára. Árak: egyolda­lúnak darabja 6—10 frt, a kettősnek darabja 10—16 frt, gyermekeknek felével olcsóbb. Legnagyobb raktár mindennemű kesz- t tyűkben prágai bárból, nagyban és kicsinyben. Megrendeléseket utánvétel mellett elfogad POLLITZER MÓR, cs. k. szab. sérvkötő-készitő Budapesten, Deák Fer.­utcza. IOOOOOOOOOOOOOOOOúi f­i­lm­ életbiztositó-társaság Londonban. Magyarország fiók: Ausztriai fiók: Bud­apest,Fer. József-tér 5. Bécs, Operuríng 8, fres 13,050.747.15 í A társaság vagyona .... fres 62,319.848.1­1 Évi bevétel biztosítások­ és ka­matból 1878. junius 30-án Kifizetések biztositási és járadéki szerződések s viszavásárlások stb. után, a társaság fennállása óta (1848) több mint . . . A legutóbbi tizenkét hónapos fiz­­leti idő alatt a társaságnál értékig nyujtattak be ajánlatok, miáltal a legutóbbi 25 év alatt benyújtott ajánlatok összérték­éres 899,457,175.—­ értékre megy. — Tervezetek s minden közelebbi fel­világosítások a vidéki ügynök urak s a magyar és­ osztrák fiókok által adatnak. 461 Temesváry Mór czápőgriT­ár rajzára, Budapesten, Király-utcza I., báró Orczy-féle házban, nagyban és kicsinyben, Kök számára: Konród-czipök eberlasztinból és bőrből . . . . 1.20 Séta-czipök divatos félczipők, finomak és díszesek . 2.20 Regatta-czipök csatokkal, finom eberlasztinból vagy bőrből ........................................................................2.60 Regatta-czipök fénymázos orral, magas sarokkal leg­újabb szabás............................................................2.80 Regatta-czipek sagrénből vagy zergebőrből, szögezett kettős talppal magas sarokkal, legújabb szabás . 2.50 Eberlaszting-topánok finomak, díszesek fénymátorral 2.70 E bér­lasztin­g-topánok ruganyhúzóva, magas kivágás­sal, fénymázos orral, rokokó sarokkal legújabb szabás.......................................... . . . 3 20 Eberlaszting czúgos topánok, szivalakú metszéssel, sima talppal, rokokó sarokkal, elegáns szabás . 3.40 K­orczugos­ topánok sagrénból, szögelt talppal, magas kivágással, legfinomabb kiállítás........................3.20 Urak számára : Házi­ czipek finom bőrből...........................................1.20 Topánok erős sagrénből, erős talppal.........................3.80 Topánok sagrénből, fénymázos orral és talppal . . 3.90 Borjubőr-topánok vikszosak, erős dupla talppal, a legjobb minőségűek.....................................................4.20 Borjubőr-topánok a lehető legjobb minőség . 4.50 Regatta félezipők nyári idényre, legjobb sagrinből, erős talppal ................................... 3.60 Regatta félezipő, fénymázos diszszel legújabb szabás 4 — Csizmák erős vikszos vagy sagrinbőrből, magas szár,­­ ■•Mit srófolt talppal............................................................9 — Gyermekczipők sagrénből..........................................2.40 Leányczipek eberlaszting- és bőrből 1.80, 2 frt 40 krig. Gyermekczipők 60 krtól 1 frt 20 krig. Megrendelések postán utánvét mellett vagy az előleg beküldése után gyorsan s pontosan teljesittetnek. Nem alkal­mas lábbeli a legkészségesebben kicseréltetik. Részletes ár­jegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek meg. Értékpapírok. Államadósság. M.vasúti kötes. a 120frt o. é. 300fc. ex. 5*/, „ gömöri államvasuti záloglev. 5% ,, keleti vasúti I. kib. elsőbbs. kötv. 1» Fl FF H­ FF FF »I „ „ áll.­kötv. 100 frt az. 5% . . „ sorsjegy-kölcsön 100 frt . . . FF FF FF ' 30 „ . ■ * 1 Tiszai és szegedi kölcsön 4% 1871. m.államk.­kölcs.kiv. strl.f. ez. 5% 1872. „ „ „ „ „ ., „ 5% 1873. m.kir.kincst.utalv.6%ez. f. strlb. 1874. m.kir.kincst.utalv.H.lab.6%ez.f.sz. Magyar aranyjáradék......................... Magy. földteherm. kötv.......................... „ „ 1867. zárad. „ « temesi . . . ., ., „ 1868. zárad. ', ,, „ horvátországi .­­. ... ., erdélyi ». « Fi. em. reh. urb. válts. kötv. (100 frt) 5*/, Sselődéssm.-váltsági kötv. (100 frt) . Fest város kölcsöne 1871. évből 6 és Részvények, a) Banksk. tál. magy. municipális hitelbank . Artal. magyar hitelbank .... Anglo-osztrák bank......................... Bihari keresk. ipar- és termény-hitelb. Iparbank ....... . Kisbirtokosok földhitelintézete Lipótv. b. (lak.- és hit.-egylet) 150 f. n. Magy­­ari földhitel-részvény-társulat Magyar jelzálog-hitelbank . . Osztrák hitel-intézet ... Pesti iparbank........................ Pesti kereskedelmi bank . . Pestbudai kézművesbank 84 100 88 114 114 108 111 94 93 94 93 94 91 94 103 190. 268. 137. 61 1­63. 150 43 103,­­75 50 88, 115 114 108 103,25 H1 96, 94 95, 95, 95 91 94, 151 269 13750 53 — 65 — 161 — 44 — 282 — 625 — 89 -Xüttdó-tulajdonos Aludy Árpié. 560. 880. Árverési hirdetmény. Mely szerint ezennel közhírré tétetik, hogy a lakocsai urada­lomban a folyó évben nyírt 16375/10 kilogramm tiszta bunda és 109 kilogramm sárga és darab, vagyis összesen 17465/16 kilogramm gyapjú . Lakócsán az aluljegyzett hivatalban f. évi július hó 14-én délelőtti 11 órakor írásbeli zárt ajánlatok benyújthatásával összekötött nyilvános árverésen el fog adatni. Erről venni szándékozók oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy hogy az 50 kros bélyeggel és 500 forint bánatpénzzel ellátandó írásbeli zárt ajánlatok alól jegyzett hivatalnál, —­hol időközben az árverési feltételek és az eladandó gyapjú is megtekinthetők — a szóbeli árverést megelőzőleg nyújtandók be, mert később beérke­zendő ajánlatok tekintetbe vétetni nem fognak. A szóbeli árverésben részt venni óhajtó versenyzők, az árverést­­ megelőzőleg bánatpénzképpen szinte 500 forintot tartozandnak letenni.^ Lakócsa, 1880. évi junius hó 27-én.­­ . Ali­. kir. közalapitv. uradalmi tiszttartóság I UMRATH és TARS A Budnában Prágánál B’azid­aság­i g'épg'szárosols: ajánlják szigoruan szolid kivitelük, könny­űi járásuk, nagy munkaképességük és tiszta cséplésük által legjobban ismert és az idei prágai gazdasági kiállításon az első díjjal kitüntetett specialitásaikat. Kézi- és járgány-cséplő-gépekben 1—8 ló- vagy ökörerőre, úgy járólag mint szilárdan állólag. Továbbá gyártunk különböző nagyságokban legjobbnak bizonyult : tisztító rostákat, szecskavágókat, őrlő malmokat stb. Illustrált árjegyzékeket az országos nyelveken ingyen és bérmentve küldünk. 90 — 378— fres 86.000,000.—, free 54.736,050.— I M »X» w ›D "g’S -os 3 Csatlakozások a cs. kir. szab. osztr. államvasut vonataihoz. Budapestről Bécsből •A « OL o» S?ta 45 I Csatlakozások a fővonal vona­taihoz. 6 12 18 25 36 45­­ 54 62 70 80 90 98 104 110 120 Pozsony — Trencsén Pozsony (Vendégl. Récse Szt.-György Bazin Modor-Lenkvicz Cziffer Nagyszombat (Vemlégl.) Lócz-Bresztovány Galgócz-Lipótvár Kosztol­ány Pöstyén Brúnó­cz Vágújhely (Vendégl.) Bohuslavicz Melaicz Trencsén Nagyszombat — Szered Állomások Állomások Ind. Érk Ind. Érk. Ind. Érk Ind. Érk. A budapesti árú- és értéktőzsde árjegyzései. Budapest, junius 30 91. 380. 57.55 Csatomna Vegyes­vonat 16 I. IL III. IV. észt. óra perez 1 óra perez 2121 216 sz. vegyes vonat I.. IL, III. és IV. észt. óra perez| óra­­ perez Személyv. 1. Vegyesv. 12. Vegyesv. 11. 16. "" .a S 3 eh o 11 16 22 30 40 50 58 66 75 84 96 102 108 114 120 — -o •SFl 11 ■ta S 8 14 Nagy választék bá­rsigos­ munkákból 101W különféle csikkek » legsa'tárda­bban készitv*. Föktípen ajánlom nj »aját készítményt elesett* és szoba - érnyékszékelmst különféle kiállításban , továbbá angol zuhany fürdő készülékeket a leg­­olya­bb gyári árakon. Entachera György, arany Mt-nium t ••. «, rjsarjar, gétáu&a K.u.t. Szerencse fel BraunschweigbaI A 89-dik braunschweigi országos sorsjáték 48.000 nyerem­ény­­nyel és egy praemiu­mmal, összesen kilencz millió és 718,000 márka értékben, közte 450,000 márka, 500,000 márka, 150,000 márka, 100,000 márka, 75,000 márka, 2 per 50,000 márka, 40,000 márka, 6 per 50,000 márka stb. stb. húzása kezdődik 1 880. j-u.li-u.s IS-l^én és ajánlom az eredeti sorsjegyeket az 1-ső osztályra 1/1 à 9 frt 40 kr., V2 à 4 frt 70 kr., 1/4 à 2 frt 35 krjával az összeg beküldése vagy utánvét mellett, pontos és reális kiszolgálást biztosítva. SELMAR GOLDSCHMIDT sorsjátéki fő­ iroda Braunschweig. M. kir. államvasutak. Vágvölgyi vonal. ENETREND Érvényes 1880. május hó 15-étől kezdve. Jegyzet: A keretben levő számok az esti 6 órától reggeli 5 óra 59 perc­ig számított éjjeli időt jelentik. A vonatok érkezési és indulási ideje a budapesti idő szerint van kitéve. A 1. ez. utazók kényelmére 45 perc­c­el a 2., 12. és 16. sz. von. indulása előtt és az 1., 3., és 15. sz. von. érkezte után Pozsonyban Tramway-vonatok közlekednek a királydombtól és vissza. Az államvasut és a vágvölgyi-vasut közti összeköttetés társaskocsik által tartatik fenn. Budapest, 1880. május havában. Az igazgatóság. Személy­­vonat 2 I. II. III. oszt. óra perez Gyorsv. 2. Szemv. 5. 00 12 24 37 52 14 30 45 02 20 34 52 00 18 32 36 49 Vegyes vonat 12 I. IL III. IV. oszt. Szemv. 8. 00 21 39 01 22 52 14 34 59 30 51 16 26 54 13 25 42 02 28 Trencsén Pozsony Állomások Trencsén Melsicz Bohuslavicz Vágujhely (Vendégl.) Brunócz Pöstyén Kosztolány Galgócz-Lipótvár Lócz-Bresztovány Nagyszombat (Vendégl.) Cziffer Modor-Lenkvicz Bazin Szt.-György Récse Pozsony (Vendégl.) Ind.9 513 00 10 103 30 10 213 45 Érk. 10 334 01 Ind. 10 384 13 10 524 36 Érk. 11 094 59 Ind. 11 175 11 11 365 39 11 516 08 12 07 16 33 Érk. 12 25 16 56 Ind 12 507 09 1 087 36 )11 318 07 1 408 36 1 588 56 100 kilogrammnak ára Érk. Csatlakozások a cs. kir. szab. osztr. államvasut vonataihoz. Budapestre Bécsbe Állomások Személy­­vonat 1 I. II. III. oszt. óra I perez Vegyes vonat 11 IV. oszt. 30 30 25 frt [­kr. 10 05 Vegyes vonat 15. I. II. III. I. II. III IV. oszt. óra perez J óra I perez 22 37 Gyorsv. l.I Szemv. 7. Szemv. 6. frt 10 Szemv. 5. Szenti. II­. 8 . e­r­ed — Nagyszombat 211 215 sz. vegyes vonat I­ II., III. és IV. osztály óra perez 1 óra perez Személyv. 2. I Vegyesv. 15. kr. 30 800 800 120 140 800 100 80­­LOO 140 60 USD 800 500 100 Utolsó ár­kelet pénz 127.75 ára 128.­50 85­ .75 101. 281 620 1­88 80 8 14 Nagyszombat (Vendégl.) Ind. Keresztur-Apaj Szered Érk. Szemv. 6 Szemv. 9. 00 ■ 16 20 B 20 1 1° 40 I 37 1 10 57 I Ind. Szered Keresztur-Apaj Nagyszombat (Vendégl.) Érk. Csatlakozások a fővonal vona­taihoz: 2 2 12 239 9

Next