Ellenzék, 1921. április (42. évfolyam, 63-77. szám)

1921-04-08 / 69. szám

ELLENZÉK 4 CIiij-Kolozsvür, 1931. április 8. or^anizál^ költségeire 43 milliót irányoztak elő. (Dtü.) A kamara ülése BUKAREST, április 7. A ka­mara mai ülésén Secara koimány­­párii képvi-'eiő tiltakozik az újjá­építési törvényjavaslat megszava­zása ellen, rámutatva arra, hogy ezzel a javaslattal az állam tekin­télyes kárt szenved. Az elnök be­jelenti, tekintettel arra, hogy hol­nap lesz az uj püspökök reikta­­tása és ünnep is lévén, a kamara nem ülésezik. Popescu kéri, hogy a Schuller-iigy megvizsgálására küldjenek ki egy uj bizottságot. És kéri errevonaiicozólag a sürgős­ség megszavazását. A kamara Popescu indítványát visszautasítja. Marinescu protestál az ellen, hogv a hegves vidékek lakossága nem kan f Idct. I-bar Juon a ház meg­bízásából törv nyjavaslatot terjeszt be a biitc kbérlők bérüknek a nép­bankokban való ini den formalitás­­rtélküli deponálására von:tkozólag. Chris escu fe hívja a kormány figyelmét a köztisztviselőkre ki­szabod 6 százalékos adóra vonat­kozólag és kéri a kormányt, vonj vissza ezen rendeletet és tegye lehetővé az amur. is legmostohább elbánásban részesülő köztisztvise­lőknek a jobb és olcsóbb meg­élhetést. Raducanu tiltakozik г miniszterek azon eljárása ellen, hogy az interpellációkat válasz nélkül hagyják. Cant cuzino tábor­nok köszönetét fejezi ki a közle­kedésügyi miniszternek, mert a 75 százalékos CFR. redukcióval lehe­tővé tette a katonáknak és az alantas tiszteknek az utazást. Bratas nu ; rote tál az ellen, hopy Erdélyben túl magasak a'föld érlet­­illetékvk. A kamara legközelebbi ülése pénteken lesz. (Dtü.) Kétféle ihassál 3@sz а Völd­­reformnál Erdélyben az 1913. évi árakon váltják meg a földet (Saját tud.) Az agtárreform leg* kényesebb kérdését, a kisaj titott földért fizetendő kártalanítás, ügyét z Erdélyre vonatkozó, jelenleg tárgyalás alatt levő törvénytervezet a lehető legigazságtalanabbul és £ ivgméltánytalanabbul akarja meg­old ni. Amig a régi királyságban a földért járó kártalanítás mérve a hektáronkénti jelenlegi tiszta jöve­delem után volna megállapítandó és maximálisan az 1916-beli ható­­s gi haszonbérek hatvanszorosáig terjedhet, addig az erdélyi törvény­tervezet szerint az ármegállapítás iái az 1913. évi forgalmi árak, ugyanez évi haszonbérek húsz­szorosa, illetőleg más adatok, a nelyek az 1913.-at megelőző öt vből származnak, szolgálnak ala­tti. Ha azt a máskülönben erősen vitatható tételt el is fogadjuk, hogy a háború előtti években kell az ár megállapításhoz szükséges adato­dat keresnünk, miért kell ezt csak Erdélyre vonaikozólag megtenni ? vliért szerepelhet a régi királyság­ban a jelenlegi hozadék és Erdély­ben miért nem ? Miért tőkésittetik a haszonbér a régi királyságban hatvanszorosával és miért Erdély­ben csak húszszorosával ? A pénz­érték csökkenése nem éppen any­­nyira suitotta-e Erdélyt is, mint a régi királyságot? K öztudomású, hogy a régi' ki­rályság ágrár törvénytervezetének tárgyalása a szenátusban az ár kérdésében fennakadt és állítólagos megoldás gyanánt alapul a haszon­bérek negyvenszerese szolgálna. Ézt az árat' felerészben az állam, felerészben a földhöz juttatott fölc ­­mives fedezné. Tehát a régi ki­rályságbeli kisajátítási árak fede ése adó alakjában Erdély lakos­ságát is súlyosan fogja terhelni, ■ sgyis nekünk i3 meg kell fizet­nünk azt a földet, amit az agrár­­reform a régi királyságban a bir­tokos kezéoől a parasztnak juttat, csak azért, hogy ezáltal az otto ti földbirtokosok megfelelő kárlalani­­táshoz juthassanak. Erdélyben pedig a törvényter­vezet szerint a régi királysághoz viszonyított harmadrész áron ve­hetnék el az értékben és minő­ségben, általában sokkal maga­­sabbrendü földterületeket. A törvénytervezet egy hold er­délyi földet értékben egy hektárral tett egyenlővé ott, ahol a meg­hagyandó terület megállapításáról van szó, a kártalanítási ármegálla­pításnál azonban egyharmad, vagy negyedrész kulcsot alkalmaz. V*. ■ : i izmi 1? BUKAREST, április 7. A Volca Ro sta jelentj, hogy Wrangel tábor­nok 'тер tar adta hadseregének fel­oszlatását, amit a francia kormány kívánt. A francia kormány akarata ellenére is újabb katonai kaland megindításának tervével foglalkozik. Ktmálhta 3$5zc«$tás $?,Tutiban Athén. ápr. 7. A gö öt hivatalos Katerneriri március 23-iki száma Írja, hogy a görög katonai ható­ságok $z?nirnában nagy vkemálista összeesküvést fedeztek fel, amelyet idegenek szerveztek. Az elkobzott iratokból ki tűrik,, hogy az össze­esküvők Szmi;ná an és a többi görögök ált 1 megszállott helysé­gekben forráda'mat készítettek elő. A házkutatások alkalmával a említett iratokon kívül Musztafá Kemál pasának nagyszámú lény­­képét tal.' ltd-:, amelyeket a fölkelő mohamedánok között szándékozták kiosztani. teíi mm LONDON, ápril. 7. Az éhínség Kínában ijesztő arányé at öl ött. bari Krain, az Egyesült-Államok pekingi nagykövete je entést tül dőlt kormányánál, amelyből ki ti­nik, bogy az éhínség következté­ben Kínában mintegy 500X00 em­ber pusztult el. Naponta tizeze ember hal el. Póreailárt zsaroló Letartóztattak egy szigurartca detektívet (Saját tud.) Tegnap délelőtt a koo sván hr. ügyészség rend.det r. letartóztatták Kusner József s; igu­­e.nca d?tü'*ti?et. A let*rtőzi*tas s sveretett előzetes nyomozás ered menyeképpen és tettenérés s-lapjá történt. Kusner ugyanis ma ~ áró ntégfeiedltézve arra vetemedett, hogy Aradi Emit mér ököt, a fabiAzépitő»: részvénytársaságigazgatóját. Malom u ca 1. szám alatti lakásán feé1 zben is megzsarolj«. Az e'ső zsato i’.s sikerült, a másodikon azonban már rajtavesztett. Kösse? Aradinak a::z-I ft mesével állott elő, hogy de szkerarakt árábói rendszeresen nagy sn nyiségü deszkát lopnak «lkai •aa. ottai összejátszásával. Az i.me­­• !‘l n des?katolv-vok kinyomó.- ­­»ára költség címén előleget kért, a?.; íva elő, íio/.y a nyomok B2á:ai s.-.rini Debrecenbe keli utazni«, m pedig pjnze nicer s az utazás ki (cégéit a méiRöknik kellane fedi am. Arüdi mérpök mit-'sra tudva az -'litóla-iO! deszka’op-Vról, Kusnsr ajánlatába bíszségesen belement is •OCO lejt adott áí neki a nyomozá kXtitibeiiQ. Ez tort -nt tegnap-'Ilit. Tegnap délben a z ároló detekiiv x&’Od'zot is fölment Aradihoz 6 Ibuzdulva tlőbbtci sikerűn, újabb 3000 lejt kéri móst már azon a címen, hogy Aradi ellsn a szigi­­ranca részéről bűnügyi eljá-ás foly.k, amelyet neki ez akt'k e;tüntetésóv:i módja volna beszüntetni. Erre már a mérnök gyanút fogott. Azt mon­dotta Kusnerr.ek, megadja a kéri ö: szeget. Amikot a;:tárj Kusner távo­zott, telefonált a rendőrségre, ahon­nan rögtön egy defektiv et küldte!, ki, A rendőrségi dete* tiv az átadan vó 3000 lejt elcbb megjegyezte, azuten. mikor Kusner is* ét те?jelent, tv jtónál várakozva a kuícsíyukon á iézte, hogyan veszi át я misset; sí j 6 a megvesztegetésre széni p :n: t Abban a p;lanatban, amikor K.ís ner а 30C0 lejt Zbcbrcv g:;, a rend ő'ségi detektív előlapéit és szigu­­rancai kollegáját letartóztatta. A letartó,itatás városszerte nagy feltűnést keltett, T imegessn j nr.e a f a jelentése s Kusner ellen, ..л úgy átszifc rerd-zerren üz e a zsa rolási menöve-sit- így Róz a M r kozmeht- ai és illatszer gyáro&tó. 2500 lejt csalt ki, a t álitva, hogy reku r rban nagy anyagiopások történtek. Rózsi meglepődve hallgatta a hihe­tetlennek látszó io.áu hhtormt, d hogy m gg őz dést szerezzen állítá­sairól» azonnal raktári Je t. re csin 1 A leltár zárási uin i iderülf, hogy apróbb cseprőbb h .ányokon kivö semmi nagyobb SEttb.su lopásról nincs s :ő. Ku ner most &z ügyesség fogná zában várja a nyomozás további e ed tényét. SPORT Budapesti eredmények. Á baj­noki mérkőzések eredményei: MTK—BAK 3:0 (0:0); UTE—33 FC 2:0 (0:0); TTC—MAC 3:0 (1:0) VII. kér—FTC .1:0 (0:0.) Magyar csapatok Olaszor­szágban. BTC—F. C. Milano ellen husvétvasárnap 0:0 arányban el­­d ntetlenül végződött. A MAFC— SC Silezia ellen 2:1 arányban győ­zött és a SB Alessandria ellen 2:2-es eredményt ért ei. sf&bуЧ У.né Jé fűrész*, V. гж- riérkezeSS iNo»MaB3nem»i«tuBatniiiimiiHiiiiiuiiniHuiiiuiiiiiiiiimii 23 évi gyakorlattal állását változ­tatni óhajtja. Megkereséseket Sr. В. M. jeligére kiadóba leér. ф AUTÓK REIMAN GYULA ттттт, V., GIZELLA-TÉR 3. йагаа telapcso­­magoló papir (H л t ii пей) kicsinyben és nagyban bsphntá + ^ papirkereskedésében CLUj —KOLOZSVÁR Főtér, Státuspalota. nsuni Kereskedelmi Váilalat иluui, пят aitruisztilms alapon. Clu), Sa^una 13, (Bariba Vlhló.i-utca). Arusit mindennemű háziipari termékeket, el­sősorban fehernemfit, gyermek.uhát, stb. Mesbizásba vesz és csekelv haszonnal árusít: háztartási cikkeket, edényt, kézimunkákat, mätargyakat, ékszereket, *tb. 1 tiszta nye­reség hadisegély-céiokra fordlttailk. Legújabb magyar! könyvek: Biernbaum: Kakuk herceg 1-111. Ewald: Sulamüh kertje ... Fevers: Bűvész inas ........... Farrere: Nyugati bestiák _ Gorkij: Életem regénye ... Gosztonyi Tréfás történetek Gyárfás: Orfeum .................. Harbou: Titok .................. Huymans: Ott lenn .......... Krúdy: Bukfenc ........... _ Krúdy-. Napraforgó ... Landsberger: Kacagj bajezzó Leblanc: Arany li romszög Heinrich Mann: Diana ... Maupassant: Holdvilág ... Aóéráy: Lizglnem .................. .Meyrink: ZŐldarcu kísértet Romain Rolland: Antoinette „ „ P í risl ház Schumacher: Lord Nelson utolsó szerelme ... . Schumacher: Lady Hamilton szerelme _ _. _ _ Serao: Levágott kéz .......... Sinclair: Szén őfelsége I—II. Somlay: Boldogasszony ... Szomaházy: Barátaim ... - ... Ujváry: Bosszúálló Isten ... Wassermann: Fuchs Renata Sven Elv-.-stad: A to!'45/.ék S. A. Duse: A tőrösbot ... Sven Elvestad: A háromszoba Harald Johnson: A* föld­alatti club .......................... Sven Elvestad: A hajnali vendég .......... .................. S, A. Duse: A két pisztoly Sven Elveetad: 1000 nevii hölgy ................................. 23.- 7.­lß.SO 14.— M.- ш 7. -Р 8.30 Í1.20 16.80 Т.­­Ü.— 19.50 16.80 14.- 11.20 7.- 14.-8.30 10.­.. 14.- f 14.— 16.60 [ 21.— S 7.-7.-! 11.20 s 16.80 i 7.-1 7.- 7.-! 7.-7.-1 7.— g 7.- ! Kaphatók: iiePAGS iaj©si íkönyvkereske d ésben.| I Cly|—Kolozsvár i Státus - palota.! IЗЛпууйРИ8Д|»пай maps raiiatt!I tfidéhl megpangElásaél a íiitslép j ! is portó б!ш bsSiíHdBndí.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék