Ellenzék, 1936. augusztus (57. évfolyam, 176-200. szám)

1936-08-18 / 189. szám

T9&6 am&n&xit&s f8. Sürgős figyelmeztetés! Óvakodjon a min­dig rossz minőségű hamisítványoktól. Kérje mindig az orvosok által ajánlott egészséges és antiszeptikus „Primeros" gumi­készítmény sünén ■^M3B0SIKffi3CJDnE8e?15Si­Silfiíií;^SHSiia^.gjgSi^&^IBSCfiGa*ífijx,g£-M­.­ Megelőzni könnyebb, mint gyógyítani. Ne mulasszon el tehát egy olyan hajápoló­ szert használni, amely a haj táptalaját, a fejbőrt gyógyítja, táplálja és erősíti. Ilyen hajápoló­szer a Tarpan hajcsepp. Tarpan hajcsepp ára 117.—­lej. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és parfümériákban. A maharadzsa temploma Londonból jelentik. Az angol lapok még mindig nagy tudósításokat kö­zölnek Mysore maharadzsájának lon­doni tartózkodásáról. Az angol fővá­rosban megszokták már, hogy az indiai maharadzsák londoni látogatásuk al­kalmával a legnagyobb pompáit fejtik ki, amit azonban Mysore maharadzsája produkál, az felülmúl minden képze­letet. A maharadzsa óriási kísérettel ér­kezett Londonba, külön templomot is építettek londoni tartózkodásának ide­jére. Egész villanegyedet béreltek ki a maharadzsa és kíséretének elszállásolá­sára, mégis minduntalan súlyos gond­jai vannak a maharadzsa udvartartásá­nak az ellátás körül. Így példá­ul igen bonyolult kérdés az, hogyan készítsék el a maharadzsa kedvenc ételeit. Az indiai herceg szektájának előírása értel­mében minden étel tisztátalan, amelyet olyan személyek tekintete érint, akik nem tagjai a kasztnak. Miután azonban a villákban csupa olyan konyha van, amely mellett elhaladhatnak­ idegenek és tekintetükkel tisztátalanná tehetik az ételeket, a maharadzsa intézkedett, hogy ezentúl „sötétkamrában“ főzze­nek számára. Veszedelmes betörőbandát fogott. Dicio­­sanmartinból jelentik: A brasovi rendőrség hírhedt betörőbandát leplezett le s ennek tagjait:­­Mircea­­Radu, Stelian Ionescu, Puiu Gheorghe, Gristolovean és­­Dumitru,­­Nicolae Bicu, Gh. Oltan, Dusa Gheorghe régóta kö­rözött betörőket letartóztatta. Számtalan betörést követtek el, raktárakba, magánhá­zakba és különböző intézetekbe. Az eljárás folyik. SHAW BERNARD ÉS SINCLAIR UPTON. A regényíró Sinclair Upton egy amerikai folyóirat kérdésére ezt vá­laszolta: — Kedvenc időtöltésem a szo­cialista propaganda és a termisz. Shaw Bernard, mikor olvasta ezt a választ, elégedetlenül mormogta: — Rosszul teszi Sinclair Upton, hogy nem játszik még több tenniszt... Siesta Szanatórium, Budapest, I., Ráth György­ ut. 5. a főváros egyik legideálisab­­ban fekvő és orvosilag legtökéletesebben fel­szerelt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyá­szat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, uro­lógia stb. Röntgen. Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektrocardiograph (szívvizs­­gáló). Krogh-féle alapanyagcsere vizsgáló­­készülék. Enterocleaner (bélfürdő). Modern vízgyógyintézet. Orvosilag vezetett villany­­üzemű konyha! Elsőrendű ellátási 9700 négyszögöles park! Olcsó árak! WETBNZ&k iiiiiii mii imimm ii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiniiwi—nii r ... lereskedelmi képviseletre ügyaoliteet “keresünk kellő energiával és szaktudással világhírű francia erősítő gyógybor árusítására! Muntenia, Moldova, Oltenia, Dobrogea, Basarabia és Ardeal nagyobb központjaiban. Részletes ajánlatok, referenciák Adlania hirdetési ügynökség címére küldendők : Bucureşti, Str. Carol 92 Betörőt fogott a csendőrség. Diciosan­­martinból jelentik: Lovász József lugoji gombgyáros lakásáról nyolcezer lej kész­pénz és 12 ezer lej értékű ékszer tűnt el. Jelentette az esetet a csenédőrségnek s a be­vezetett nyomozás után a betörőt Zaharetz István lugosi 21 éves napszámos személyé­ben elfogták. Átadták az ügyészségnek. A műveit nő tudja, hogy bőrének legna­gyobb ellensége a kemény viz, mert a viz­­ben levő feloldott kemény ásványi anyagok, mész stb. a bőr idő előtti ráncosodásának, eldurvulásának vagy foltosságának kóroko­zói. Ön tudja, hogy a leggondosabb és leg­költségesebb szépségápolás is eredményte­len, ha kemény vizet használ. Öntsön tehát mosdóvizébe Mack’s Kaiser Borax-ot és te­gye oly csodálatosan lággyá és antiszepti­­kussá, mely a legérzékenyebb bőrnek is megfelel. Arcbőre, teste szépségét megőrzi a Mack’s Kaiser Borax szappan, az enyhe, finomhabu hölgyszappan. Menekülés közben sújtotta agyon a vil­lám a juhászgyereket. Tg.­Mures-ről jelen­tik: Megdöbbentő tragédia játszódott le Voi­­vodeni község határában. Tăbărau Andrei 8 éves kisfiú fel akart menni a hegyek közt lévő juhászhoz. Útközben vihar érte utol, mely elől szaladva menekült. Mikor csak­nem elérte a nyájat, lesújtott a villám és a kisfiút szénné égette. Az ELLENZÉK a haladást szolgálja* .4j kisebbségi és emberi jogok elöktarco­i* Tizenkét évi némaság után megszólalt. Simleul-Silvaniei-ről jelentik. Érdekes eset foglalkoztatja pár nap óta a közeli Mar­­ghita község lakóit. Urs­i Péter 20 éves ottani fiú tizenkét évvel ezelőtt elvesztette beszélő­­képességét s azóta teljesen néma volt.­­Pár nappal ezelőtt aztán csodálatos módon és mindeddig megmagyarázhatatlanul ismét megszólalt. A néma gyermek a géplakatos mesterséget tanulta ki s elment Oradea-ra, hol egy nagyobb műhelyben nyert alkalma­zást. Valami lakatosmunka elvégzése miatt elhívták egy Oradea-i házhoz, hol a fiú egy feltűnő szépségű leányt látott meg s meg­szólította. Azóta épp oly hibátlanul beszél, mint tizenkét évvel ezelőtt. Az érdekes ese­tet orvosok fogják megvizsgálni. HA ÖN TUDJA, hogy rossz fogai vannak, legszívesebben kezével takarná el száját. Klle­­metlen érzést vált ki és boldogtlannak érzi ma­gát akkor, ha­ társaságban van. Ne hanyagolja el annyira, hogy rossz fogai miatt társaságban kellemetlenül­ érezze magát, hanem kezdje meg idejében fogai ápolását. Az Odol fogpaszta nem olyan kemény, mint a fog zománca és így azt nem is támadhatja, meg. Ennek dacára az Odol fogpaszta rendkívül tisztító hatásánál fogva ra­gyog, fehér fogakat varázsol és eltávolítja a csúnya és káros lerakódást fogairól. Az Odol fogpaszta kellemes és üdítő izű. Clujon Str. Văii 6. alatt épülőfélben maradt villa. Fel­v­­ágositást ad Heves épités­mérnök Cluj, C. Reg. Ford. 125 Gyermekverekedés — gyermekhalállal. Tg.-Mures-ről jelentik: Tragikus szerencsét­lenség történt Bozeni Mures­ megyei község­ben, hol Zrini Miklós 11 éves kisfiú játék­­ közben összeverekedett Man György 10 éves­­ pajtásával. Zrini a harc hevében felkapott egy súlyos botot és azzal ugy fejbeverte néhányszor játszótársát, hogy az eszméletét vesztve zuhant a földre. A zajra előrohan­tak a gyermekek hozzátartozói, akik rémül­ten látták, hogy Man György fején hatal­mas seb tátong. Man György fejsebébe rö­vid idő múlva belehalt. A csendőrség meg­indította az eljárást a borzalmas gyermek­tragédia részleteinek tisztázására. ROYAL-MOZGÓBAN HOLNAP KEDDTŐL KÉT NAGYSIKERŰ PREMIER !! 1. A St .411 ELI­ÁS BUSK­am Dumas regénye után. Yvonne Printemps és Pierre Fresnay, „Königsmark“ főszereplője Warner Baxter szenzációs cowboy-filmje. Mindkét filmszenzáció magyar feliratokkal ■ 2. A PAMPÁK KIRÁLYAI Orvosolta a vasút panaszunkat. Targu Mures-ről jelentik: Annak idején foglalkozo­­­tunk azokkal a panaszokkal, amelyek a B­laj és iPraid közötti vasútvonalon történő közlekedés ellen hangzottak el mind sűrűb­ben. A vasút vezérigazgatósága most figye­lembe vette a fővonalról Sovata-ra utazó fürdővendégek igényeit és lényegesen meg­javította a közlekedést ezen a vonalon úgy gyorsaság, mint kényelmesség szempontjá­ból. Négy motoros vonatot indítottak be Blaj és Praid között, melyek kétszer olyan gyorsan teszik meg ezt az utat, mint a régi személyvonatok, amelyek közül csak az ma­radt forgalomban, amely 5.48 órakor indul Blaj­ról, 15.40-kor pedig visszaindul Praid­­ról, így tehát most összesen öt vonat köz­lekedik naponta ezen a vonalon a régi há­rom helyett és a fürdőközönségnek a nap minden szakában módjában áll utazni. Mo­toros vonat indul Blaj-ról: 11.45-kor, 13.25- kor (amelynek azonban csak Diciosanmar­­tin-ig közlekedik), 17.43-kor és 21.50-kor. Az első három a régi személyvonatokat vál­totta fel, az utolsót pedig most iktatták a menetrendbe. Ennek az utóbbinak a 202. számú Arad—Oradea—Gluj-i és a 31. számú­­Bucuresti-i vonathoz van csatlakozása. Praid-ról 19.17 órakor indul vissza és a 304. számú Brasov—Bucuresti-i vonathoz van csatlakozása. A másik két motoros vonat 5.17-kor és 13.10-kor indul Praid-ról és mind a kettőnek van csatlakozása úgy Bra­sov, mint Oradea felé. Az új motorosvona­tok pár nap óta vannak forgalomban és máris megnyerték a közönség tetszését gyor­saságukkal és kényelmességükkel. A jegyek ára ugyanannyi, mint a személyvonatokon volt. A motorosvonatok egyelőre csak a fürdőszezon ideje alatt maradnak forgalom­ban. ISKOLAI MIS PÁLYÁZAT TANÁRI ÁLLÁSRA. A cluji Unitárius Főgimn. hirdet pályázatot az 1936-37. iskolai évre egy francia nyelvi és egy magyar nyelvi főszakos tanári állásra. Pályázhatnak legalább aiientiával, pedagógiumi semináriumi végbizonyítvánnyal rendelkező tanárok, akik katonai kötelezettségüknek is eleget tettek. Fi­zetés és heti óraszámra­ nézve az egyházi fő­hatóság érvényben levő megállapítása az irány­adó. Pályázati határidő 1936. aug. 23. ÉRTESÍTÉS. A Galati-i református elmi iskola igazgatósága szives tudomásra hozza, hogy iskolánkba gyermekeiket már most elője­gyezhetik beiratásra. A beiratkozás a törvényes időben, azaz szeptember 1—10-ig történik­. Az­­igazgatóság minden nap reggel 8—9-ig és d. u. 3—4-ig szívesen áll rendelkezésre az érdeklődő szülőknek. Iskolánk tannyelve magyar-román. A román nyelvet a törvény által­ előírt óra­számban, de mindenesetre úgy tanítjuk, hogy ta­nulóink a IV. elemi osztály elvégzése után ta­nulmányaikat bármilyen magyar vagy román középiskolákban eredményesen folytathatják. T­an­ulóink az iskolai év végén áll­am ér­vényes bizonyítványt kapnak, amellyel szükség esetén román tannyelvű iskolába­ is léphetnek. Felve­szünk magyar nemzetiségű, illetve anyanyelvű református, evangélikus, unitárius, római kato­likus és izraelita vallású tanulókat. Vallását mindenik tanuló saját lelkészétől szabadon ta­nulhatja magyar nyelven. Azon tanulók részére, akiknek szülei kívánják, hogy külön német nyelvi és zenei tanfolyamot rendezzünk, megfelelő tan­erő alkalmazásával történik. Iskolánk minden dologi és személyi kiadását egyházközségünk fe­dezi, sem állam, sem váró? nem járul semmivel hozzá. Ezért a taníttató szülőknek tandíjat kell fizessenek. Tandíj havi 100 lej, mely összegből szegénység címén igazgatóságunk engedményt adhat az arra érdeme... Jól­­tanuló és jó maga­­viseletű tanulóknak. Teljesen szegények nem fi­zetnek tandíjat. Iskolánk a református templom udvarában, str. Codresinu 46. sz. alatt van, a „Piaţa Noua“ mellett. AZ EUROPA Román Nemzeti Utazási és Idegen­forgalmi vállalat saját vezetése alatt álló szállodáit Modern konfort, pen­sió szisztéma,­­ fürdők,­­stixfigyé­­ni pausál-kurák !­ Mérsékelt árak Carmen Sylvája május hó 15-én megnyitotta! HOTEL MOVILA, HOTEL HĂSLOH, HOTEL MOH, VRAJA MĂRII VILLÁK Tüzek Salaj­ megyében, Simleul Silvaniei­­ről jelentik: Az elmúlt napokban eddig meg nem állapított okból kigyult és teljesen le­égett Juhász György Sanislau-i gazdának háza és magtára, melyben az idei termés volt elraktározva. A kár jelentékeny. A má­sik tűz Napradea község határában pusztí­tott, hol Codrea Aurel cséplőgépe gyulladt ki. A gép csak megrongálódott, de nem égett el, ellenben a közelben felhalmozott mintegy száz kereszt­buza a lángok marta­léka lett. A vizsgálat megállapította, hogy a tűz a cséplőgép kazánjából kipattant szik­rától keletkezett. Az ELLENZÉK a haladást szolgálja. A kisebbségi és emberi jogok erőharcosa Ma ötvenhárom éve, 1883. auguzstus 17-én, az emberiség nyugtalan­­kodk. Egy izomban veszélyes mérvű kolera ütőere föl a fejét és természetesen mindenfelé tartanak a vész terjedésétől. Sok helyt zavar­gások vannak. „A hidalgók hazája, a gaval­lérok országa“ még egyre forrong. Barcelona, Valladolid, Saragossa a munkások és anar­chisták főfészke. A poitikusok közül Sagasta a cortez összehívását indítványozza, Martinez Gaimpos pedig ellenzi. A király nem fogja föl tragikusan a helyzetet: francia—német—osztrák —magyar területeket készül meglátogatni. Ér­dekes, hogy épp most utasított vissza egy bul­gáriai rendjelt, mert a kis ország a török föl­­ségiség alól még nem szabadult föl. Bécsben még nem csitultak el a munkás­tüntetések. Újabb feliratok és címerek kifüggesztése Iran­d­ napok óta folynak u­tcai tüntetések Zágrábban. Az európai Duna-bizottság szerződését, ame­lyet Titulescu épp most kíván eltöröltetni, megint meghosszabbították, de Románia nem jelent meg a londoni ratifikáción. Bratianu miniszterelnök tüntetőleg franciaországi für­dőhelyről Berlinbe utazott, ahol Károly ki­rállyal együtt részt vesz a német trónörökös fiának keresztelőjén. Érdekes hír, hogy Bri­al­­mont francia mérnökkari tábornok 6000 frank tiszteletdíjat kapott Bucureşti megerősítések céljából készített vázlatos tervezetért. Nikita montenegrói fejedelem Abdul Hamid szultán meglátogatására Konstantinnipolyba utazott és szó van arról, hogy a szerb és a bulgár fejede­lem nemsokára Berlinbe látogat. Erősen tár­gyalják Zorka montenegrói hercegnő és Kara­­gyorgyevics Péter szerb trónkövetelő házas­ságát. Milán szerb fejedelmet egyre erősebben támadják az orosz lapok Mihály metropolita elmozdítás miatt. Chambord gróf francia trón­­követelő haldoklik. Erős előkészületek folynak Ferenc József születésnapjára, melyet augusztus 18-án, min­dig hagyományos fénnyel ünnepeltek meg. A nagy misét Éltes Ká­roly di­ apát plébános mutatja be; a nagy katonai parádé után a tisz­tikar fényes ebédet rendez a Redoutban. Kü­lönben a városnak magas rangú katonai ven­dége van. Schönfeld dr., országrészünk had­testparancsnoka vizsgálja a helyőrséget. A Szent Jobb föltalálásának 800. évfordulóján Székesfehérvárt nagy katolikus ünnepségek lesznek. Mezőkövesden vallási rajongás kerí­tette hatalmába­ a lelkeket ,,Egy szent odú“ előtt imádkoznak és vezekelnek az emberek. A helyzetet egy Keskeny Bena nevű „apostol“ igyekezett kia­knázni, akit azonban most le­tartóztattak. Patdai Ede a napokban kezdte meg a­ budapesti Nemzeti Színházban a ma­gyar történelmi dráma sorozatot; nemrég mu­tatta be Szigligeti színművét a Micz-bán csa­ládját, amelyben E. Kovács Gyula még, mint budapesti művész aratott sikert. Ezt a darabot augusztus 18-án, a király születésnapján, ünnepi előadáskép városunk színháza is játszani fogja. Liszt Ferenc csöndes weimari vissza­vonulósigá­­ban tölti­dejét és nagy oratóriumot fejez be. Színtársulatunk a nyári fabódéban játszik. Este Bukon a Székelyek hóhérja című történelmi színműve kerül színre, majd több napon ke­resztül a Dalos Pista, népszínmű szerepel. A ma tr­a r­a*­ világhírű Tarzan regényei Legújabb: Tarzan az őserdőben ELŐZŐ KÖTETEK: 1. Tarzan, a dzsungel fia. 2. Tarzan visszatér. 3. Tarzan bestiái. 4. Tarzan fia. 5. Tarzan és az aranyszőrű orosz­lán. 6. Tarzan és Opar kincsei. 7. Tarzan, a rettenetes. — Gazdag cse­lekmény, meglepő fordulatok, érdekes jellemek, bájos nőalakok, exotikus kör­nyezet szerezték meg a könyvsorozat világsikerét. — Minden kötet ára fűz­ve 63‘— Lei, kötve 95­— Lei. 1 W !PM& Í*íS-"ná^ ®>os: aL. 3L 3b míánvétáe»! Kérjen teljes PANTHEON JEGYZÉKET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék