Ellenzék, 1941. január (62. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-17 / 13. szám

Életéről, malu­dról beszél az ötvenéves művészi prrsam­át tartó Helényi Elemér főren­dező KOLOZSVÁR, január 17. A színház elő­csarnokában fiatal, vidám szín­észnövendékek tódulnak ki tantermükből. Mögöttük jön ősz­­hajú, mosolygó tanáruk, Hetényi Elemér. Annyi szeretettel, annyi melegséggel nézi eze­ket a fiatalokat, mintha saját édes gyermeke lenne valamennyi. Magános ember a színház régi, kitűnő tag­ja és ennek a magánosságnak minden sze­­■ vezetői növendékeire pazarolja s azt akarja,­­ hogy jó színész legyen valamennyi. Nincs más öröme, mintha valamelyik tanít­ványának sikere van. Legutóbb, mikor Dayka Margit vendégszerepelt Kolozsváron, csak úgy sugárzott boldogságában az erdélyi sz­í­­nészgeneráció érdemes nevelője. Nem is le­hetett számára nagyobb öröm, mint látni egy volt növendékét így kiteljesedve, sikereinek, pályájának csúcspontján. HETÉNYI ELEMÉR BESZÉL... Az ellenzék munkatársa most arra kéri Hetényi Elemért, hogy kivételesen ne kedvenc beszédtémájáról , növendékeiről , hanem saját magáról be­­­­széljen. Most készül ugyanis a színház He­­tényi Elemér ö­t­veneszt­endős művészi jubi­leumára, amikor Hetényi a Feleskei nótá­riusban lép fel régi közönsége előtt. A társalgóban mondja el Hetényi Elemér a következőket, amelyből hosszú, küzdelmes művészetet bontakozik ki ma, az ötveneszten­­dős művészi jubileum előtt, a megemlékezés csöndes, megilletődött hangján. — Anyám testvérének fia, Hetényi Béla, a Nemzeti Színház tagja, néhány nyáron szün­idejét nálunk töltötte—kezdi Hetényi Ele­mér — a Balatontól háromnegyed órányira fekvő somogym­egyei Adandón, ahol ott volt még Balatonfüredről Odry Lehel, Csatár Győ­ző, Kendy Gusztáv, Gyenes László és Kőrös­mezei Gusztáv, szóval egész művésztársaság. Víg élet folyt és én, a színművészeiért lelke­sedő gyerek, félistenként bálványoztam a „nemzet napszámosait“. 1888-ban felrándul­­tam bátyámhoz, Hetényi Bélához Budapest­re. Bátyám a Pannónia kávéházban bemuta­tott a Nemzeti akkori nagyjainak: Náday Fe­rencnek, Vizváry Gyulának, Szigeti József­nek és a többieknek. Áhítattal néztem fel e nagyokra s nagynénémnek, Hetényi Laurának férje Molnár György, a nagynevű rendező, ma­gá­nnövendégének fogadott fel. Ősszel aztán bemutattak Völgyi György szín­­igazgatónak, aki állandóan magyar ruhában járt s akkor is sarkantyúját pengette, mikor engem leszerződtetek. Egy forint húsz kraj­cár előlegest adott színpadi festékre , vitt magával Magyaróvárra. Ott Szőke Lajos vég­zett akadémistával laktam együtt. Elmosolyodik, ahogy eszébe jutnak a fia­talkor kedves percei. BOHÉMÉLET — Mondanom sem kell — folytatja — hogy vidám, furcsa bohéméletet éltünk Például, mikor Mosonba mentünk játszani, este lakásunkban vettük fel a szükséges ru­hát s előadás után öltöztünk át Magyaróvá­­­­ron. Aztán Komáromba utaztunk, ahol bi­zony felkopott volna az állunk karácsonykor, ha nem kaptunk volna hazai szeretetcsoma­­got. Volt nagy öröm. Káposztát és krumplit mi vettünk s egyik kedves, házias kolléga­nőnk, Medgyesi Katalin — Éva testvére — főzte meg a vacsorát. Úgy éltünk valamennyien ebben a boldog szegénységben, mint a jó testvérek. Gázsit persze nem kaptunk pontosan, úgyhogy nem tudtuk a lakásunkat sem kifizetni s igy nem mentünk el kilencen a társulattal Tatatóvárra, hanem egyéni kezdeményezéssel­­ kiküldtük a társulat titkárát Szőnybe, aki­­ bérletet csinált ? mi aztán kimentünk utána Itt bizony ránkszakadt a színlaphordás meg a kellé­kesség nem éppen előkelő feladata is, amit még nem bántunk volna, csak az volt a baj, hogy ott székelt Antal Gábor református püspök, aki a pápai kollé­giumban mint tanár védnököm volt s aki pénzemet is kezelte, mint édesapám volt is­kolatársa s apámnak jóbaráta, aki mikor apám mint végzett teológus az iskola szeniora lett, sülve-főve együtt volt vele. Igyekeztem én elkerülni a személyes találkozást. De vé­gül is kihúztam a lutrit — kellemetlen volt mond­hatom . . . Közben nem tudtak rendes előadásokat tartani Tatán s ezért elküldték érettünk, a rebellusokért a rendezőt, aki rávett bennün­ket, hogy térjünk vissza. Belementünk azzal a feltétellel, hogy eljátszatja velü­nk a Pe­­leskei nótáriust. Zsúfolt ház lett az eredmény és a sikeres előadás után bevonultunk Tatára, ahol nagy örömmel fogadtak az igazgató, a kollégák s a közönség. Innen Kömley Gyulá­hoz szerződtünk Dévára. 1889-ben Kömley felvitt Pestre a felvételi vizsgára, ami kitű­nően sikerült. Háromévi miskolci szereplés után Szeged­re kerültem Janovicshoz, akivel 1905-ben jöttem Kolozsvárra. — Miben lépett fel nálunk először? — Első szerepem a Falurossza kántora volt. S első rendezőem a János vitéz, majd 1906- ban az új színházban a Dollárkirály­nő ren­dezése után lettem főrendező. — És azután? —­ Azután jöttek: Éva, Muzsikuslány, Luxemburg grófja, Víg özvegy, Erdészlány, Elvált asszony, Tatárjárás, amely után „altá­bornagy ur“-nak hívtak, majd a jótékony k­ő­­egyletek „bazár“-jai, melyeknek nívót és lá­togatottságot szereztem, karöltve gróf Esz­­terházyné, báró Bánffy Ernőné, gróf Bethlen Pálné Tisza Jolán, báró Bánffy Zoltánná Te­leki Erzsébet, báró Jóskáné, báró Bornemi­sza Elemérnél Dózsa Miksáné úrnőkkel egész generációt nevelve a színpad és színházsze­­retetre, na meg csomó művészt a pesti szín­padoknak. Magam is készültem felmenni, mert Beöthy László szerződtetni akart Stoll örökébe, de az anyagiakon megakadt, a dolog. Talán jobb is volt és szegény jó feleségem majd­nem két­ év előtti halála végkép ideláncolt s a házsongárdi temető lesz az én pihe­nőm is. Ezt mondja Hetényi Elemér, akinek ötven­­esztendős mű­vészi jubileumát azzal a meleg­séggel és szeretettel várja a kolozsvári kö­zönség, amit ez a lelkes, hivatásáért rajongó művészember és színésznevelő igazán megér­demel. (M. L.) Orvosi könyvek, folyóiratok LEPOGE minden nyelven nál, Kolozsvár. Kérjen jegyzéket. Higo­­ketefe műve volt az eggiptoiíti király és az anyja ellen tervezett merénylet MILÁNÓ, január 17. (Stefani.) A damasz­kuszi rádió közlése alapján a Stampa szén- s­zációs részleteket jelent Faruk egyiptomi­­ király és anyja ellen tervezett merényletről.­­ E szerint Faruk két nappal a merénylet tér­­i vének leleplezése előtt fogadta Chiot tanárt,­­­ohn Saud rendkívüli megbízottját. Chiot ta­­­­nár ez alkalommal részletes jelentést tett a­­ királynak az ellene megindult mozgalomról­­ és az egész összeesküvést leleplezte. Faruk ezután nyomban parancsot adott több angol tiszt eltávolítására. Hir szerint a szövetséges légi­erő főparancsnoka is be volt avatva az összeesküvésbe. A hivatalosan is leleplezett gálád merénylet­terv miatti felháborodás még növekedett az arab lakosság körében, amikor megállapítást nyert, hogy a nemrég felde­rített nagyarányú sikkasztás ügyében három angol őrmestert terhel a felelősség. A brit altisztek 400 ezer fontsterlinget sik­kasztottak és ugyanakkor hamis bizonyítéko­kat hordtak össze arra, hogy a lopásért ara­bokat állítsanak bíróság elé. A további nyo­mozás azonban tisztázta az ügyet, a három angol őrmestert letartóztatták és Londonba vitették, ahol katonai tör­vényszék ítélkezik felettük Jellemző a brit hatóságok gyanúsan gyors ítélkezésére, hogy a lopással megvádolt arabok közül egyet — még a nyomozás vég­leges szakasza előtt — elitéltek és kivégez­tek. Haenis-témázás miatt egyesztendei fogházra ítélt a kolozsvári törvényszék egy artistát Gondatlanságból e követ­­t emberölés imatt került bíróság elé a válaszút! földműves, —­il b ms lek eg sz sora aját tárgyala tagnap a törvényszék bün­tető főt rgyatást­anác­a KOLOZSVÁR, január 17. (Saját tud.) Schächter Andor 26 éve­s kolozsvári artistát hamis tanúzás miatt vonta felelősségre a tör­vényszék büntető főtárgyalási tanácsa.­­ Schächter Andor a terhére rótt­ bűncselek­ményt azáltal követte el, hogy 1939. évi jú­lius 8 án Temesváron a román katonai bíró­ság előt­t Martonossy György bűnügyének tárgyalásán az ügy lényeges körülményére nézve azt a hamis vallomást tette, misze­rint Martonossy György előtte elismerte­, hogy a román katonai erődi­lés a ter­veket akarta Magyarországra kicsempészni. Va­llo­mását esküvel is megerősítenie, minek kö­vetkeztében a temesvári törvényszék öt évi súlyos börtönre ítélte Martonossy Györgyöt. A tegnapi tárgyaláson tanúként megjelent Martonossy György és Éva nevű testvére, akik eskü alatt tett tanúvallomásaikkal bizonyí­tották, hogy Schächter Andor annak ide­jén hamisan esküdött meg vallomására, mert Martonossy György sohasem tett előt­te olyan kijelentéseket, amelyeknek alap­ján a temesvári román katonai bíróság előtt az ismeretes vallomását megtehette.­­ A törvényszék büntető főtárgyalási taná­­­csa az elhangzott tanúva­lomások allapján bűnösnek találta Schächter Andort, akit­­ miután bűncselekményét vétséggé minősít­­­tették át, egy esztendei fosház­bü­ntetéssel , és politikai jogainak négy évre való felfü­g­­­­gesztésére ítélte. Puskás József válatszati földműves gondatlanságból elkövetett emberölés miatt került a bíróság elé. Puskás József ugyanis mult év ok­tóber 11 én este, kaszával a vállán, munká­ból tért haza és a falu egyik fűszerüzlete előtt megállott, ahol testvérét­­akarta bevár­ni. Közben bement az üzletbe és addig kaszáját az útszéli árokba fektette. Né­hány perc múlva kissé ittas állapotban ki­jött az üzletből Szabó Gábor földműves,­­ aki a sánc szélén megbotlott és olyan sze­rencsétlenül esett el, hogy a kasza hegye behatolt mellébe. A súlyosan sérült földművest a járókelők azonnal gondozásba vették, de már nem tud­tak segíteni rajta, mert sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a nagy vérveszteség következtében még a helyszínen kiszenvedett. Puskás József ellen az ügyészség gondat­­­lanságból elkövetett emberölés miatt emelt vádat, de a tegnapi tárgyaláson a per érde­mi tárgyalására nem kerülhetett sor, mert az áldozat özvegye hibás kézbesítés miatt nem vette át idézőjét és így nem jelenhetett­­ meg a tárgyaláson, hogy polgári kártérítési­­ igényeit bejelentse. A bíróság elrendelte az­­ áldozat özvegyének újbóli megidézését és a tárgyalás folytatását a jövő hónapra hallatsz­­otta. KATONASZÖKEVÉNY Popa Ágoston 21 éves oroszmezei földmű­vest a katonai szolgálat alól való szökni akarás miatt vonta felelősségre a törvényszék. Popa ugyanis, akinek az idén kellett vol­na bevonulnia katonai szolgálatra, múlt év novemberében Magyarlóna közelben megközelítette a határvonalat és át akart szökni a román megszállás alatt levő terü­letre. A magyar határőrök azonban elfog­ták és beszállították a kolozsvári ügyész­ségre, amely a katonai szolgáltató alól való megszö­kés kísérlete miatt indította meg ellene az e­járást. A törvényszék büntető főtárgyalási taná­csa 15 napi fogházbüntetéssel sújtotta a vádlottat. pénzhamisítók Becski János, Dogi Lajos, Lőrinc Lajos, Sveicz János apahhidai cigányok ellen pénzha­misítás miatt indított eljárást a helybeli ügyészség. Nevezettek ugyanis 1939 őszétől fogva 50 tejes fémpénzek és mal év őszén húszfilléresek hamisításával foglalkoztak. A pénzhamisító bandát az apahidai csendőr­ség lep­ezte le és a gyanúsítottakat beszállí­­totta a kolozsvári ügyészségre, m­mely Becski János ellen azonnal letartóztatási végzés­t adott ki, míg a többieket Szabadlábra he­lyezte, de bűnrészesség miatt megindította e­lemük az eljárást. A per érdemi tárgyalására a tegnapi tár­gyaláson nem került sor, mert a Szabadlábon levő vádlottak közül ket­ten nem jelentek meg. A törvényszék elrendelte a távolma­ra­­­­dó vádlottak elővezetését és a tárgyalás foly­tatását februárra halasztotta- NEGYEDMILLIÓ PENGŐ KÖLTSÉG­EI .CÍR A VI­ZZA.TT AI - JAV­ASSZA­L UJ TŰZOLTÓ LAKTANYÁI ÉRÍ­TENEK KOLOZSVÁRON KOLOZSVÁR­, január 17. A román uralom fellengős nagyzolással -/a/.milliós városházát -tervezett Kolozsváron. Mi magyarok nagyon jól tudtuk, hogy a terv soha sem fog meg­valósulni s mosolyogva figyeltük azt a vitát, mely a városháza építési helye körül indult meg. A városháza építése, hála hazatérésünk­nek, elmaradt, de fel fog épülni helyette a tűzoltó laktanya, amelynek felépítése égetően szükséges. A kolozsvári tűzoltó laktanya már tíz évvel ezelőtt sem felelt meg a szükségle­teknek. Most aztán, hogy a hazatért terüle­tek tűzoltóinak kiképzése Kolozsváron fog megtörténni, felépítése rendkívül sürgőssé vált. Értesülésünk szerint a város tanácsa az új laktanya felépítésére 250 ezer pengőt irányzott elő s az építke­zést még a tavasz folyamán meg fogják,­, kezdeni. A modern és minden igénynek megfelelő központi légvédelmi fedezékkel ellátott laktanya építésének helye még nincs megállapítva. Egyelőre csak az biztos, hogy a város tulaj­donában levő területen fogják felépíteni. Di Vásárhelyi városi tanácsos vezetése alatt tegnap bizottság szemlélte meg az építkezési célokra alkalmas területet. Három városi te­lek jöhet számításba: a tűzoltó laktanya je­lenlegi helye, a Magyar­ utcában levő rendőr­­laktanya területe és végül az igazságügyi pa­lota és a Szent György kaszárnya közti terü­let, amely központi fekvésénél és nagy ter­jedelménél fogva erre a célra legalkalmasabb­nak látszik. ANGOL REPÜLŐGÉP GYÚJTŐBOMBÁKAT DOBOTT VALENCE FRANCIA VÁROSRA GENF, január 17. (DNB.) Vichyből érkező jelentés szerint egy angol repülőgép a január 13-ra virradó éjszaka több gyújtóbombát do­bott Valence városra. A bombázás csak cse­kély kárt okozott, emberáldozata nem volt. A katonai szakértők a bombaszilánkokból megállapították, hogy a támadó gép angol volt. (MTI.) A SZENTSZÉK AKCIÓT KEZD A POLGÁRI LAKOSSÁG BOMBÁZÁS­­TÓL VALÓ MENTESÍTÉSÉRE BUDAPEST, január 17. A Mai Nap írja- Belgrádból jelentik: A Politika vatikánvárosi jelentése szerint jólértesült körökben arról tudnak, hogy a pápa felhíváson dolgozik, amelyet a had­viselő államok kormányaihoz akar intézni, amellyel azt akarja elérni, hogy a hadban­­álló feleket visszatartsa a polgári lakosság­­ bombázásától. Ezt a felhívást rádión akarja elmondani, más hír szerint a pápai követek útján fogja az érdekelt kormányokhoz elküldeni. Vatikáni körökben ezeket az értesüléseket sem meg nem erősítik, sem meg nem cá­folják. Hangsúlyozták azonban, hogy az ilyen felhí­­­­vás teljes mértékben összhangban állana a­­ pápa politikájával, amely a háború szenve­­■ déseinek lehetőleg minél kisebb térre való­­ szorítására irányul. ­A török külügyminiszter egy-1 ÓRÁS KIHALLGATÁSON FOGADTA PAPÉN ANKARAI NÉMET NAGY­KÖVETET BUDAPEST, január 17. A Pest írja: Ankarai jelentés szerint Szaradzsoglu török külügyminiszter tegnap egy óra hosszat tartó kihallgatáson fogadta Papén német nagykövetet. A megbeszélés részle­teiről nem tudnak semmit. A török-angol veszérkari tárgyalásokról sem szivárgott ki semmi, külképviseleti körökben azon­ban meg vannak győződve arról, hogy az angol vezérkari tisztek szoros kötelezett­ségek vállalására igyekszenek rábírni a török kormányt. VISSZAÉRKEZETT A FŐVÁROSBA A SZENTSZÉK BUDAPESTI KÖVETE BUDAPEST, január 17. (MTI.) Angelo Rotta címzetes érsek, pápai nuncius, a Szentszék budapesti követe hosszabb sza­badságáról csütörtökön este visszaérke­zett a magyar fővárosba. Távolléte alatt külön kihallgatáson jelent meg XII. Pius pápa előtt, akinek részletes jelentést tett a magyarországi egyházi viszonyokról. ÁLTALÁNOS NÉPSZÁMLÁLÁS LESZ ROMÁNIÁBAN BUKAREST, január 17. (MTI.) A ro­­mán hivatalos lap rendeletet közöl, amely­nek értelmében a folyó év folyamán Ro­mániában általános népszámlálás lesz. A zsidókat külön számlálják meg. A nép­­számlálás napját később határozzák meg. A teendőkkel a közigazgatási hatóságokat és a légionárius szervezeteket bízták meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék