Ellenzék, 1942. szeptember (63. évfolyam, 197-221. szám)

1942-09-22 / 214. szám

__ G KÖZGAZDASÁG Kolozsváron is megkezdték a záróra­­törvény alkalmazására vonatkozó megbeszéléseket . KOLOZSX­ÁR. szeptember 22. A no­vemberben «• ’­• 11 *«» lépő záróratörvényben a kormány tudvalevőleg csak a nyitás­o­s zárás határidejét jelölte meg, a z­áróratö­r­­vény alkalmazásának további módozatait az érdekképviseleti szervekre bízta. A tör­­v­énybatorságok vezetőihez és az iparü­gyi szervekhez intézett leiratában a kereske­delmi és iparügyi miniszter utasította az iparü­gyi hatóságok­at, hogy a törvény nl­ka­m­az,­hát az érdekképviseleti szervek­kel vitassák meg és a törvényhatóságok vezetőivel egyetemben a végrehajtás mó­dozatait állapítsák meg. Kolozsváron a kereskedelmi és iparit amurti megkezdte a záróra törvény alkalmazására vonatkozó megbeszéléseket- Z­ikistty Ferenc dr.I ipar­kamarai titkár tegnap tárgyalt az egyes ipari szakmák képviselőivel, hogy vélemé­nyüket meghallgassa. A hét folyamán az összes kereskedelmi és ipari ágak képvi­selőivel folytatnak megbeszéléseket A jö­vő hét folyamán Grucza Lipót városi ta­­nácsnok, iparü­gyi előadó az­ ipartestület, iparkamara és Baross Szövetség képvise­lőinek bevonásával végleg megállapítja az alkalmazás módozatait, melyek a polgár­­m­ester jóváhagyása után lépnek életbe. Végetért az iparügyi előadók kolozsvári értekezlete Íéységesen hajtják végre ez iparjogosítványok felülvizsgálásét KOLOZSVÁR, szeptember 22. A ko­lozsvári kereskedelmi és parkamara dísz­­termében a pénteken megkezdett iparü­gyi előadók értekezletét a szombati napon folytatták. Az első előadó ezen a­ napon Terdei Balázs dr. ügyvezető titkár volt, aki a legfontosabb munkaügyi intézkedé­seket ismerte­tte. Utána Kocsondy Gyula dr. miniszteri osztálytanácsos a kémény­­si prekódexről beszélt. Előadásában is­mertette nemcsak a kéményseprőipar, ha­nem­ az összes zárt munkaterületi iparok, mint a szikrát,készítő, malom, temetkezési és cipésziparok jogi helyzetét is. Értékes útiigazításokat adott ezen iparoknál kö­vetendő elvi eljárásról az ipar­jogosítvá­nyok felül­vizsgálata során. Ezt követőleg Z­sót­ér Bertalan dr. közellátási tanácsos ismertette az árkérdést, majd az előadók kérdéseket intéztek a minisztériumi ki­küldöttek és a kamarai előadókhoz, ame­­lyekre válaszoltak.­­ Az értekezlet végén a minisztériumi ki­­küldöttek: Kocsondy Gyula dr. osztályta­nácsos, Varga Ferenc dr. és Mohar István dr. titkárok lelkes beszédben búcsúztak az értekezlet résztvevőitől. Az érdemi tárgyalások után Grucza Li­­pót városi tanácsnok, az elsőfokú iparha­tóság vezetője, köszönetet mondott Be­­recz­s­y Ernő dr. miniszteri biztos, kamarai főtitkárnak, Torda Balázs dr. ügyvezető titkárnak s megköszönve a minisztériumi kiküldöttek fáradozásait, kérte, tolmá­­csolják feletteseiknek a kolozsvári kama­ra területén lévő iparü­gyi előadó­k bizal­mát. Dr. Bereczky Ernő miniszteri biztos megköszönte Győző Iistot üdvözlő sza­vait és ezzel az ü­lés végetért. * Fa­cukorgyár lététül Székely­földön KOLOZSVÁR, szeptember 22- A Csík­szeredai ipartest­ület­helyiségében a kö­zelmúltban nagyfon­toss­ágú értekezlet volt, amelynek tárgya a Székelyföldön felállí­tandó facukorgyár létesítésének megbe­szélése volt. Németországban és Finnor­szágban már üzemben vannak a fából cuk­rot előállító gyárak s tervbe vették, h­ogy hasonló üzemet a Székelyföldön is felál­lítanak. Az előkészületek végrehajtására szűkebb körű­ bírói hágót választottak meg. Szeptember 2­2 OK I / - / I SZÍNHÁZ * MOZI * RÁDIÓ A nap kel 5 óra 46 perckor, nyugszik 18 órakor. A hold kel 17 óra 6 perckor, nyugszik 2 óra 55 perckor. A protestáns naptár szerint M£ria, a római katolikus naptár se­rínt Móric vt., az új-görög naptár szerint Fóka pk., az ó-görög naptár sze­rint (szeptember 9.) Szöver napja van. Emlékeztető 1814 szeptember 22-e a bécsi kongresszus napja. Múzeumok Erdélyi Múzeum őskori, római, népvándor­­lati, iparművészeti és művészeti tárai. Re­naissance kőemléktár. Bástya-u. 2. sz. Nyitva: 8—13 óráig. Állattani Múzeám. Mikó-u. 3. sz. Nyitva: 9— 13, 15—18 óráig. Megtekintése lejelentendő az OMIH kirendeltségben. Botanikai Múzeum. A Botanikus-kertben. Majális­ u. 42. Nyitva: 6—13, 15— 13. óráig. Szolgálatos gyógyszertárak Ezen a napon a következő gyógyszertárak tartanak éjszakai szolgálatot: Fortuna Má­tyás király-tér 33. Távb.: 21—52.) Hygen (Széchenyi-tér 32. Távb.: 24—04). Victoria (Horthy Miklós-út 47. Távb.: 15—59.­ Opera (Hunyadi-tér 1. Távb.: 11—96.) . RÁDIÓ SZERDA, szeptember 23. BUDAPEST I. 5.40—6.30 üzen az otthon. 6.40 Ébresztő. Torna. 7 Hírek. Közlemények. Reg­geli zene. .10 Hirek. 10.15 Lovinszky László szalonzenekara. 11.10 Nemzetközi vizjelző­­szolgálat. 11.20 Opera-kettősök. 11.40 Bartóky József elbeszéléseiből. 12 Fohász. Himnusz. 12.10 Országos Postászenekar. 12.40 Hirek­­.13.20 Időjelzés, vízállásjelentés. 13.30 Honvé­­deink üzennek. 14 Szórakoztató zene. 14.30 Hirek. 14.45 Műsorismertetés. 15 Árfolyamhi­­rek, piaci árak,­ élelmiszerárak. 15.20 Mursi Elek cigányzenekara muzsikál. 15.50 Látogatás a Keresztény Ifjúsági Egylet debreceni tanonc­­otthonában. Közvetítés. 16.20 Hirek német, ro­m­án, szlovák és ruszin nyelven. 16.45 Időjel­zés, hirek. 17 A Mária Terézia honvéd gyalog­ezred zenekara. 17.55 Búvárhajók a Karaib­­tengeren. Előadás. 18.20 H­onvédműsor. A Vi­tézi rend Zrínyi csoportjának közreműködésé­vel. 19 Hirek magyar és román nyelven. 19.05 Rádió a rádióról. 19.15 Rádiózenekar. 19.45 Bónyi Adorján elbeszélése. 20 Rádiózenekar. 20.50 A Hableány-korcsmában, Előadás. A verseket Lehotay Árpád mondja el. 21.15 A Magyar Re­vü tánczenekar játszik. 21.40 Hí­rek. 22.10 Simon Atala zongorázik. 22.40 Hang­képek a három nemzet ökölvivóversenyéről. Közvetítés a Nemzeti Sportcsarnokból 23 Vi­dék József cigányzenekara muzsikál. 24 Hírek. A NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA: 1942 szeptember 22-én, kedden este 6 órakor. PILLANGÓ KISASSZONY. Bérletszünet Be­mutató helyárak: 1942. szeptember 23-án, szerdán 6 órakor: SZÁZ PIROS RÓZSA. Napi bérlet A. 2. szám. Rendes helyárak. 1942 szeptember 24-én, csütörtökön 6 óra­kor: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA. Napi bérlet E. 2. szám. Rendes helyárak. 1942 szeptember. 25-é­n, pénteken 6 órakor: HÁRY JÁNOS. Napi bérlet C. 2. sz. Bemutató helyárak. Rádió közvetítés. 1942 szeptember 26-án, szombaton este 6 órakor: BOLDOGGÁ TESZLEK. Bemutató bér­let 3. szám. Bemutató helyárak. 1942 szept. 27-én, vasárnap délután fél 3 órakor. A VÉN BAKKANCSOS ÉS FIA A K­USZÁR. Olcsó helyárakkal. 1942 szeptember 27-én, vasárnap 6 órakor: Magyar Országos Vöröskereszt HONVÉD­­KÍVÁNSÁG HANGVERSENYE. Az előadást a budapesti rádió közvetíti. Minden jegy elkelt. 1942 szeptember 28-án, hétfőn 6 órakor: GYI­­MESI VADVIRÁG. A Tizes Szervezetek elő­adása. Jegyeket a pénztár nem árusít.­­ 1942 szeptember 29-én, kedden 6 órakor: SE­VILLAI BORBÉLY. Pataky Kálmán, a m. kir. Operaház tiszteleti tagjának vendégfellépésé­vel. Napi bérlet A. 3. szám és Opera bérlet 1. S­zám. MOZIK MŰSORA? CORVIN. KADÉTSZERELEM. Főszerepben: Hidvéghy V., Zilley Margit, Árpád Margit, Rajnay Gábor, Pataky Jenő, v. Benkő Gy., Mihályi Ernő, Makláry Zoltán. — Ugyanezen műsorban bemutatjuk Karády Katalin hatalmas alakítását: VALAHOL OROSZORSZÁGBAN. Vasárnap délelőtt 11 órakor matiné. EGYETEM: ÜRÖ­MAPA. (A legújabb és leg­szellemesebb vigjátékújdonság.) Előadások kezdete: 2 órakor (matiné helyárakkal), fél 4, fél 6 é© fél 8 órakor. MÁTYÁS KIRÁLY: SZABOTÁZS. Csörögi nem­zetközi sikerű magyar kémfilmje. Hogyan dolgoznak a szabotőrök. Ejtőernyős ké­mek. Főszerepben: Simor Erzsi, Kiss Fe­renc, Hidvéghy Valéria, Földényi, Pethes. Új magyar és UFA híradók a budapesti szombatámadásról készült felvételekkel. —■ Előadások­ kezdete 3, 5, 7 órakor. Jegyelő­vétel délelőtt 11—1. ÁRPÁD: Budapesttel egyidőben a legragyo­­góbb magyar filmújdonság: „GENTRY­­FÉSZEK." Mikszáth Kálmán novellájának filmváltozata. Főszerepben: Tolnay, Csor­­tos, Hajmássy, Vaszary, Mihályffy, Pethes. Vasárnap délelőtt fél 12 órakor matiné, olcsó helyárakkal. Előadások kezdete min­dennap 3, 5 és 7 órakor az utolsó előadás. ERDÉLY, ANDRÁS. Főszerepben az utolérhe­tetlen Páger Antal, Bordy Bella, Hidvéghy, Mihályfi Béla, Csortos Gy. Előadások kez­dete hétköznapokon az elsötétítési rende­letre való tekintettel fél 4, fél 6, fél 8, va­sárnap és ünnepnapokon fél 2, fél 4, fél 6 és fél 8 órakor. RÁKÓCZI: ERDÉLYI KASTÉLY: Hunyady Sán­dor színműve, filmen. Főszerepben: Páger Antal, Mezei Mária, Vaszary Piri, Greguss Zoltán. Vasárnap délelőtt 11 órakor ma­tiné, általános belépődíj 66 fillér. Előadá­sok kezdete mindennap 3.15, 5.15 és 7.15­­ órakor. K­EDD A hét filmje Gantry fészek Bemutató az Árpád-mozgóban. Rendkívül hangulatos, ízes, üdítő, kedves vígjáték az Árpád-mozgó újdonsága, a „Gent­­ryfészek", amely Budapesttel egyidőben került bemutatásra Kolozsváron is. A mese közvetlen, kerekded, minden mesterkéltség nélküli s a dialógusok is szellemesek. Általában valami­lyen ,,békebeli" csillogás, aranyfüstszerű ra­gyogás vonja be a film legkisebb mozzanatát r,L­.F.Nzsik is » az egészből jótékonyén Arad­­i mikszáth! levegő és arany»* derű. De nemcsak a tói té­rnét jó, amelyről érzik, hogy lyu­zs­iró munká­ja imnem a szereplőgárda is kifogástalan s a rendidéze­le ötletes és eredeti Tolnay Klári, finom, hamvas, közvetlenül kedves naiva. Caortos erej, komornyikja pompás, de a top­szereplő­i: Vaszary Piroska, Mihn­yíl í Jlajniáséy Mikié,« • a két Pethet, egyrtől­­egyig kitűnő Az u) magyar film, .mely m. lelőjei vidám :/zarakovist jelent ki kolo/«v..i bemutatón A szép sikerrel indult |g. a ) ­ * f « w^kjk­1 n * A proteide. VEGYES RÖVIDESEN személyesen utazok Romá­niába. Okiratait elhozom, magánügyeit, üzleti ügyeit elintézem. Bizony Ferenc 20 éven fenn­álló házasságközvetítő irodája, Kolozsvár, t­m­.­utca 20.__________ F. 205 ÉRTESÍTEM a n. é. közönséget, hogy katonai átképzésről hazaérkeztem és műhelyemet új­ból megnyitottam. Mindenféle vízvezeték, csa­tornázás, udvari kutak (Hydránsok) tűzcsapok szakszerű t­erelését és javításit vállalom. Bu­dai János vízvezeték szerelő, Wesselényi­ utca 22. udvarban. D ' GAZDÁK FIGYELMÉBE! Vivők“va­gyünk ló­here, lucerna, szarvaskerep, baltacím én az öszes más apró magvakra, ez A. K. által meg­állapított éren. Kérünk egy átlagmintát, hogy tudjuk legmagasabb árajánlatunkat megtenn Erdélyi Gazdák Magértékesítő Szövetkezete, Kolozsvár, Majális­ utca 10. szám. Gy. 3879 NAGY JÖVEDELMŰ belvárosi “üzletemhez (kis és nagykereskedés) finanszírozó vagy köz­reműködő pénzes társat keresek 60—80.000 P.­­vel. Ajánlatokat „Garantált havi 2500 P. ke­reset" jeligére kiadóba kérek. _____ F. 222 ELVESZETT szombat délben a Három püs­pök­ téren egy szürkéskék gyermekszvettet. Kérem megtalálóját, hogy jutalom ellenében adja be a Vörösmarty­ utca 35. számú házba vagy a Minerva papírüzletbe. 03018 BUDAPESTRE utazóknak szép, utcai, féreg­­mentes szoba, villamos, autóbuszmegálló kö­zelében, Keletitől 5 perc, napokra vagy hosz­­s­zabb időre is olcsón kiadó. Levélbeni meg­keresést Budapest, VIII., Bezerédi­ utca 19., földszint 2. ajtó: Goppolt Gyuláné. 02979 ADÁS-VÉTEL HASZNÁLT, jó állapotban levő nyúlketrece­ket veszek. Kálmán, Kemény Zsigmond­ utca 32.____________________________________F. 335 MODERN lakásban, csinosan bútorozott, féregmentes szoba (egy vagy két fiatalember­nek) különbejárattal, fürdőszobahasználattal, kiadó. Csákány­ utca 44. 2860 ANGORA tenyészet, fajtiszta, 15 darab, ketrecekkel együtt, elutazás miatt, 400 pen­gőárt eladó. Asztalos Sándor, Egeres, 51. szám. 2893 ELADÓ valódi Biedermayer rekamié, bútor­szövet, bútorok, gyermekbútorok és vitrinbe porcellánok stb. Széchenyi-tér 1., I. emelet b. F. 456 OLDALKOCSIS és szóló motorkerékpárok - adók. Zilahy, Honvéd­ utca 43. 03016 , EGY fordithatós, márványlapu billi­ód v.v . . , eladó Tóth Józsefnél, Nagyilvafelsőn. Gy. 388? TRANSMISSIO golyósprés, műszaki asztal, eladó. Megtekinthető Berkovicsoál, Malom­ulá­n 18. 2868 FAJALMA* kfozelszedett, 1000 kr? tel előevésre alkalmas, azonnal eladó, elutazás miatt. Asztalos Sándor, Egeres, 51. 2892 ELADÓ bútorok vendéglői főzőkályha, nagy ércüst, hordó, állvány, 50 literes fazék és lá­bas. Deák Ferenc 23., I. emelet. 2891 MAGAS ÁRÉRT veszek használt ruhán­t. ..Dorotheum", Deák Ferenc-utca 32 . KERESÜNK egy tűzmentes pénzszekrényt. Cím: Kossuth Lajos­ utca 50. Szövetkezet. F. JÓKABAN levő, fehér, m­ély gyermekkor­i eladó. Akácfa-utca 23. 2902 ÍRÓASZTAL eladó. Izabella utca 3/ 2898 ÜZLETBERENDEZÉS, fióko­s polope áslvány eldő. Miklós, Horthy-ut 29. 2395 FRISSEN hullott fajalma kapható, Nagy Gá­­bor-kertben. Tordai-ut 72. 2895 265 DARAB Racka, lefejt, prima, fiatal anyajuhnyáj sürgősen eladó, a kendilónai (Ko­­lozsmegye) gazdakörnél. Érdeklődni lehet T­o­­riska Ferenc községi bírónál.­­ 2879 ALKALMAZÁS ERDÉLYI napHaDok fix jutalék, itt!V.í­tség és napidijjal, intelligens, keresztény, elő­fizető­­szerzőket keres. Ajánlat: „Megélhetés bizto­­sítva" jeligére. ÜGYES, intelligens, keresztény, gé­piró-leve­­lezőnőt keresek. Románul tudok előnyt je­lentkezni Deák Ferenc­ utca 1. alatti trofifcben, lehet. 401 A VÁROS különböző kerületeiben, r­md-s megélhetést nyújtó, lapkézbesítésre vállalkozó családot keresünk. Ajánlatokat közvetlen­­ „Forrás Nyomda", Budapest, VII., Dohány­­utca 12. Gy. 3882 KAUCIÓVAL rendelkező, kereskedelm­i jár­­tass­ággal biró, intelligens egyéni leltár repülőit, önálló vezetésre trafikba alkalmaznék. Aján­latok: „Belvárosi Trafik." »'*3015 MEGBÍZHATÓ, fiatal, keresztény­­iéént szennaira felvesz „Textilnagykereskedő * Cin­a kiadóban. .12972­­ CUKRÁSZSEGÉD, önállóan dolgozó, m hely* vezetéssel, azonnal felvétetik. Csete-cuk.:i­szda, Beszterce. G­ 3883 ÖNÁLLÓAN dolgozó cukrászsegédnt­­eres „Marica" cukorkagyár, Farkas­ utca 21. szám. 03019 TISZTVISELŐNŐT keresünk, gérürált­ea gyorsírást tudót, magyar, német nyelvtudás kötelező. Ajánlatokat „Azonnalra" jeligére a kiadóba kérek. 2901 ÁLLÁST KERES GAZDASÁGI gépekhez ér­­ő géplakatos és sofőr, többévi gyakorlattal, állást keres. Mitnyán Sándor, Fű­tőház, 4. pavilion, ajtó l.­ Kolozsvár. 03013 ÉVES bizonyítványokkal rendelkező, közép­­korú, intelligens nő, házveztőnői állást keres. Mágnás házaknál is voltam. Inkább vidékre mennék. Cím: Ferenczyné, Kolozsvár, Sándor ,László­ utca 6. 0301­0 CIPŐ üzletben szakmabeli keresztény fia­talember állást keres. „Cipő" jeligére. 03020 INGATLAN­­- LAKÁS KÜLÖNBEJÁRATA bútorozott szobát, fürdő­­szobahasználattal keresek, a belváros terüle­tén. Deák Ferenc­ utca 30., 1. emelet. . 2332 HÉT két hétköznapra, esetleg félnapra ke­resek különbejáratú bútorozott szobát, lehető­leg központi fűtéssel. Ajánlatokat „Jól fizető“ jeligére a kiadóba. 1455 KÉT egyetemi hallgatónő úri othont nyer­het. Egyetem­ utca 3., félemelet 5. 0297& KÜLÖNBEJÁR­ATU bútorozott szob­a kiadó. Mussolini-ut 108. Megtekinhető délután. 03003 EGY urileány lakást kaphat, fürdőszobával. Erzsébet-ut 4. 2181­2 SZOBA, konyha bútor eladó, esetleg lakás­sal. Bethlen-utca 2. Siló. 03009 KIADÓ központban, kifogástalanul bútoro­zott szoba, fürdőszobával. Telefon: 10—46. F 456 HÚSZEZER pengőért eladó sürgősen tíz szó­, bából álló, évi 1700 pengőt jövedelmező, bel­városi ház, víz, villany, kanális bevezetve. Felvilágosítást: Szondy­ utca 25., ajtó 3. dél­­előtt 8—10, délután 2—5 óráig. Ügynök ki­zárva. 29001 PARKETTES bútorozott szoba kiadó. Karo­­lina-tér 2. 6 63 LEVÉLPAPÍROK, egyszerűtől a legválasztékosabb kivitelig, legol­csóbban az „ELLENZÉK“ könyves­­boltjában, Kolozsvár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék