Előre, 1921. április (17. évfolyam, 3133-3162. szám)

1921-04-08 / 3140. szám

BRIDGEPORT ÉS KÖRNYÉKE Lapkezelő: E. Fényes, 830 Wordin Avenue, Irodavezető: Renner László, 78 Butler Avenue, Bridgeport, Conn. FARMOK ELADÓK BRIDGEPORTHOZ KÖZEL ESŐ HELYEKEN 1-től 800 akerosig, állatállománnyal, vagy anélkül mindenféle árakon. Ne egye meg a pénzét a városban, mert a munkaviszonyok javulására nincsen kilátás Vegyen farmot most. — Dolgozzon saját magának, mert ezáltal független lesz a gazdasági viszonyok szeszélyes változásaitól. Több mint 500 klsebb-nagyobb farín van nálunk elő­­• jegyzésben. — Csak Írjon, hogy mennyi pénze . „ van és milyen nagy farmot akar. Vegyen gyorsan, mert az árak emelkedőben vannak. Csakis komolyan venni szándékozók jelentkezzenek. K9NDRATH ISTVÁN ÉS TÁRSA HAJÓJEGY, PÉNZKÜLDÖ ÉS FARM­ELADÁSI IRODÁJÁBAN 348 Pine Street,Bridgeport, Conn. A közúti forgalom munkásainak ügye és a cár-társaság n u n a .................................. ......—!■ I I H ■ II ----------­CLEVELAND ÉS KÖRNYÉKE Irodavezető: \ 4309 LORAIN AVENUE, } Tudósitó: STOLCZ PÁL. 1 CLEVELAND, O. \ KISS BÉLA. Minden az Előre clevelandi ügyeit érdeklő leveleket kérjük az alábbi cimre küldeni: ELŐRE HUNGARIAN DAILY, P. O. Box 114, Sta. A, Cleveland, Oh. A burzsoa-szereíem ára MUNKA STARS AKI Kérjétek mindenhol a “SCHMIDT”-féle kenyerei mert a legjobb és legtisztább ké­­ssltmény. — Sütöde: 171 ANDOVER STREET, BRIDGEPORT, CONN. WILLIAM TISCHLER 1298 State Street, BRIDGEPORT, CONN. A legrégibb férfi divat áruhír. Went Enden, bol pontos kiszolgáiflst és pénzéért a legjobb árat kapja. Geliert Márton PLUMBER 360 Pine Street, Bridgeport, Conn. Kovács, fényképész tőszom­szédságában. — Minden szak­májába vágó munkát teljes felelősséggel vállal. »WWW^WWWWS/WWWV*'aWWWVy West-End Bottling Co, FLEISCHER GYULA, tulajdonos, Connecticut államban a legmoder­nebbül berendezett SZÓDAVÍZ GYÁR ISS ÉDES VIZEK RAKTARA Egyedüli képviselője a CENTRAL BREWING CO. Pilsen sőrének. Rendelések testületek mulatsá­gaira és házhoz minden időben szállíttatnak. Az érdeklődők az uj szódagyárban keressenek tel. 1862—1002 STATE STREET BRIDGEPORT. CONNECTICUT. Ash és Dewey utcák között. Tel. Barnum 1601-R. \ KÉSZPÉNZ Dollárutalványekat * küldünk úgy Magyarországba, mint a megszállott te­li rületek bármely városába, a legalacsonyabb árfolyam " mellett. n Családját kihozatjuk, a szükséges irományokat S pontosan elkészítjük. S Hajójegyeket az összes vonalakra eladunk. N S írjon vagy jöjjön személyesen erre a cimre: HORVÁTH ÉS RÁCZ H ; 578 Bostwick A ve., Bridgeport, Conn. I BURGER JENŐ, irodavezető. n :xxxxxzxxxxixzxixixxxxxxxxxxxzzxxxxxxxxxxxxxxxxxxt PÉNZT általam a leggyorsabban küldhet a® 4~haaftb&. HAJÓJEGYET eladok bármely vonalra eredeti előírt árban. A KIIJOZATALHOZ SZÜKSÉGES IRATOKAT ÉS KÖZJEGYZŐI ÜGYE ; KÉT PONTOSAN VÉGZEK. WEINBERGER SÁNDOR 401 Spruce Street, Bridgeport, Conn Tavaszi Újdonságok! Gyönyörű választék! — Meglepő olcsó árak! Női tavaszi kabátok $ 12.00-tól Női egész ruhák szövet és selyem $ 7.98-fóI Női öltönyök $ 15.00-tól Leányoknak ruhák, kalapok, kabátok. A kerületi törvényszék múlt héten 5000 dollárt Ítélt meg Ar thur L. Vegat javára, aki 2469 E. 71 st. alatt lakik. Vegat vég rehajtást vezethet a 8617 Newa da Ave. alatt lakó Edward Rei sing ellen, aki Vegatnét elhódi tóttá férjétől. Az 5000 dollárra kártalanított férj 20 ezer dollárra port indított Reising ellen, de csak a negyed részére méltatta a jury felesége elvesztett szerelmét. Ez az ítélet jellemző a búr zsoá-társadalom erkölcsére. A “szent” házasság összeköt két egymást talán meg nem értő egyént és amikor az egyik — eb­ben az esetben a nő — legtermé szetesebb érzését másnak aján dékozza, a törvény pénzbírság­gal szól bele az ügybe. A búr­­zsoá-szerelem tehát pénzért kap­ható, mert pénzzel mérik. Az épitó'munkások bérmozgalma Férfi öltönyök munkába járni $ 15.00-tól Divatos 'szabás $ 19.50-től Fiú öltönyök 2 pár nadrággal $ 8.00-tól Vásároljon, ha van, készpénzért, h a nincs, könnyű heti lefizetésre. A VILLAMOS ALKALMA KOTTÁK NEM AKARNAK DÖNTŐ BÍRÓT. A társaság nyílt műhelyt és ki sebb bért akar. A clevelandi közúti villamos alkalmazottak szervezete és : társaság közt éles ellentét me­rült fel a munkabér és szerződé si feltételek ügyében. Az alkal­mazottak szervezete nem hajlan dó a szerződésben megállapítod idő előtt — amely május 1. — döntő birót megnevezni. A union a tárgyalások folya­mán megismételte azt az ajánla­tát, hogy az egész bérkérdés utal tassék át elbírálás végett a Coun­cil’s Street Railway Committee egyeztető bizotsága elé. A union tisztviselői kijelentet­ték, hogy a tagságot semmi szín alatt sem hívják össze rendkívü­li gyűlésre, mert a rendes össze­jövetel április 13-án lesz. Stanley elnök, a villamos tár­saság részéről már kijelölte a _ közvetítő birót C. Loornis Allen svracusei vasúti igazgató szemé­­\ lyében. Stanley állítása szerint a unionnak múlt csütörtöktől kezdve 10 napja van arra, hogy megnevezze a maga közvetítőjét. J Ez a dátum április 10-én járna le. ; Ezzel szemben a union azon az állásponton van, hogy 15 nap­pal a munkaszerződés lejárta | előtt köteles csak — a szerződés : értelmében — döntőbírót kine­­; vezni a maga részéről. Ez a dá­­: tűm pedig május elseje előtt 15 nap. A társaság azt mondja, hogy ha a union vonakodik arbi­­itráció alá bocsátani a kérdést, a j társaság egyoldalúan lesz kény­­! télén felbontani a szerződést. ---------o--------­Tornaestély A Munkás-Otthon ápr. 10-én, vasárnap este, ha lehet, még job­ban meg fog telni, mint eddig szokott. Két nagyszerű attrak­ció lesz, amelyről már is minde­nütt beszélnek. Az Ifjúsági Tornaegylet tart­ja tornaestélyét kitűnő műsor ke­retében, Mátyás János, Burja­­nekné és több elsőrendű műked­velő felléptével. Az estélyen lesz egyben Mátyás tánciskolája 1-ső kurzusának záró vizsgája. Föl fog lépni a dalárda és a gyerme­­jkek vasárnapi iskolája is. A gyer­­[mekek mutatványain kivül No­­ivotny István, az általánosan is­imért disztornász fogja fellépté­ivel a műsort gazdagítani. A cle­velandi magyarság várakozással ! néz a gyermekek tomaestélye elé. ---------o--------­! FIZESSEN ELŐ AZ ELŐRE KÉPES FOLYÓIRATRA. Egy évre 3 dollár. BÚTOROK, SZŐNYEGEK ÉS KÁLYHÁK NAGY RAKTÁRA Jöjjöa, válassza ki, amire szüksf­ge van, Sgrérje meg az árat saját belílffisa szerint 6s megve­heti azon az áron. M. Quinn Furniture Co. 240 STATE STREET BRIDGEPORT, CONN. Közel a City Halihoz. SZILÁGYI JÓZSEF REAL ESTATE, BIZTOSÍTÁS JSS KÖLCSÖNÖK 808 FAIRFIELD AVENUE BRIDGEPORT, CONN. Lakás-tel.: BARNUM 5029. Iroda-tel.: BARNUM 6978. A fajháboru bujtogatéi SPRINGFIELD, O., április 7. Clark Co. esküdtszékének hatá­rozata folytán a hatóságok uta­­sitást kaptak arra nézve, hogy a márciusban lezajlott fajháboru bujtogatói és résztvevői közül 26 embert letartóztassanak. Miután a grand jury már meg­ejtette a vizsgálatot, arra utasí­totta a rendőrhatóságot, hogy eljtse el azt a feltevését, hogy a harc kitörését egy fehér leány megtámadása idézte elő. A fentiekből világosan kitűnik, hogy a fehér-fekete fajháboru mesterséges szitása bizonyos burzsoá munkáltató-körök érde­ke. A vesszőparipa legtöbbször a “fehér nő”. ■---------o--------­A “KONSZOLIDÁCIÓ” ÚJABB JELEI Beteg nők akik sápadtak, gyengék, vérszegények, akiknek szer­vezete roskadozik a sok terhes házimunka alatt, vagy más bajok miatt szenvednek, Írjanak bizalommal a VÖRÖS KERESZT PATIKÁHOZ 8901 Buckeye Road, Cleveland, Ohio. Küldjön 10 centet bélyegben és kap nagy Orvosi Ta­nácsadó könyvet és levelére kimerítő választ. Hatalmas tömegben nyomják naponta az Előrét és Ön mégis panaszkodik, hogy nem tud kedvenc lap­jához jutni. Ennek Ön az oka. Szóljon a stand-esének, hogy minden nap eljön a lap­jáért és kétségtelenül meg fogja azt minden reggel kap­ni. Ha a stand-es nem haj­landó EGY lapot rendelni, úgy vegyen tőle KETTŐT és az egyiket vigye el barát­jának a munkába, aki szíve­sen fogja megfizetni a 2 cen­tet. Ha azonban a barátja polgári lapot olvas, győzze meg őt arról, hogy minden munkás maga ellen követ el bűnt, ha nem az Előrét, a munkások által fentartott, munkálok által szerkesztett és munkások által olvasott lapot veszi meg. Aki az Elő-. rét támogatja, maga-magá­nak tesz jót. Aki polgári lapot támogat, — kígyót me­lenget saját kebelén! 100,000 ROLL FALPAPI RT ÁRUSÍTUNK KI 80. ROLU.TA ÉS FELJEBB. Áss egryedüli magyar falpapir és festék üzlet a West Slde-on. M. I. LOWINGER 8325 LORAIN AVENUE, Tel. Central 7565 W CLEVELAND, O. Keressen fel bennünket, míg a nagy készlet lart. — Panírozást a leg­­jntányosabb áron és a legnagyobb megelégedésre végzünk. Uj üzlet! — Uj áruk! — Uj alacsony árak! NOVELTY SILK STORE Ahol mindenféle rőfös áru, szövet, selyem és cérna kel­mék, hazai delinek és más importált áruk leg­nagyobb választékban kaphatók. M. L. SCHWARTZ Ezelőtt PINE ST.-en, most 1812 STATE ST. Bridgeport, Conn. (Howard és Colorado Avenuek között.) Az ellenforradalom egybebéké­­lésének, a különítmények uralma megszűnésének, a “jogrend” és 'közszabadságok" visszaállítá­sának újabb jelei mutatkoznak Magyarországon. A szociálde­mokrata pártkongresszus betiltá­sával egyidejűleg szétugratták Debrecenben a kálvinista lelkész­­gyűlést, ezenkívül a “keresztény társadalmi egyesületek szövetsé­ge” akciót indít a “zsidó” lapok: Az Est, Pesti Napló, Világ és Magyarország ellen. A nemzet-! gyűlésen a társadalmi rendet vé- j dő kivételes törvény tárgyalásá-i nál felviláglanak egy-két felszó-: lalásná a fehér terror mély, akut-j tá vált belső szakadékai. A bomlás, úgy látszik, nagyon j előrehaladt. Mert, ha alig pár napra a szedősztrájk megszüné-l se és az általános sztrájk fényé- j gető veszélyének elmúlása utáni újra felbomlik az ellenforrada­lom egysége, ha a munkásság! »mozdulása csak ilyen rövid! időre tudta őket összekovácsolni, ha csak ilyen rövid időre nyúlik vissza az emlékezőtehetségük — akkor ez azt jelenti, hogy nagyon haragusznak egymásra. A lel­­készgyülést ugratták szét Deb­recenben, a zsidó lapok ellen in­­ditanak akciót — és nem együt­tesen és minden erejükkel az el­len a munkásság ellen, amely né­hány nappal azelőtt általános! sztrájkra állott készen. Ez so­kat jelent. A kálvinista tisztántuli pa­rasztság is bizonyosan meg fog­ja mondani, hogy mi a vélemé­nye a lelkészgyülés feloszlatásá­ról. De a fehér terror kormánya nem törődik vele. A zsidó lapok elleni hajszával a városi burzsoá­ziát sem fogják megnyerni. De terror ezzel sem törődik. A fe­hér terror most abba a stádium­ba jutott, amikor már őrjöngeni kezd, tépi a saját testét, elmarja maga mellől volt szövetségeseit. Nekimegy a parasztságnak, ne­kimegy a burzsoáziának. A pa­rasztság. a burzsoázia voltak azok, amelyek először fordultak el tőle. De a parasztságot eddig legalább igyekezett visszaédes­getni. Most már azt sem. Most már senki sem kell neki. Saját­maga dúlja, ökleli a talajt maga alatt. Elvakul, ellentmond ön­magának. Kivételes törvények­kel akarja megvédeni a magán tulajdon társadalmi rendjét a munkásság ellen és ugyanakkor maga készíti elő a talajt a mun kásság cselekvése számára. Min­den erejével azon van, hogy meg­szerezze a munkásságnak szövet­ségesül a parasftságot. És nem rajta fog múlni, hogy ez mégsem fog sikerülni. Azon dolgozik, hogy a proletariátus helyett a parasztságot erőszakolja forra­dalomba. De csak azt fogja tud­ni elérni, hogy a parasztság má­sodik hegedűt fog játszani abban a koncertben, amelyet a munkás­ság fog dirigálni. (Proletár.)----------0--------­Előre Képes Folyóirat — Ujságárusitók­­nál nem kapható. — Előfi­zetési ftra 83.00 egy évre, amit közvetlenül a kiadó­­hivatalhoz (33 East Fipst Street) kell küldeni. Pénzküldés Cr I U K Ö MAGYAR ORSZÁGBA É9 CZECHO-SZLOTAKIABA The United Banking and Savings Go. A legnagyobb bank a West Slde-on. Minden szombat este nyltra 6-ig. Cor. Lorain és West 25th St,, Cleveland, Ohio. Figyelem, hazautazok! Az állomásra vagy vidékre kufferokat vagy bútort leg­­jutányosabban szállít CHARLESBODNÁR 2074 W. 33rd Street, Cleveland, O. Tel.: CENTRAL 7565-W. PENZKÜLDEST HAZAI ÜGYEKET a legjobban PAPP MIKLÓS ügyvédi irodája intézi el. 1983 West 25th Street, CLEVELAND, O. A west oldali market ház emeletén. Első Magyar Stempele Gyár Kézimunka, vásznak, flannelek, kartonok, szövetek. NAGY BERLINER GYAPJÚ KENDŐK DELIN KENDŐK, IMPORTÁLT D. M. C. ÉS O. N. T. SZÍNTARTÓ PAMUTOK. Elsőrendű libatoll. — Mindenféle szinü bársony, szö­vet és selyem nagy raktára. RENDELJEN DIREKT A GYÁRBÓL, MI ÁLTAL 25—50 SZÁZALÉKOT TAKARÍT MEG. Charles K. Gross ELSŐ MAGYAR STEMPELT ÁRUK GYÁRA 8803 Buckeye Road, Cleveland, Ohio Közvetlen a bank mellett. — KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET INGYEN. — A TŐZSDEI JELENTES • és IRODAI BERENDEZÉSÜNK. Irodánk telegráf készülékkel van ellátva — mint 1 a kép mutatja, — mely úgy működik, hogy az érték­tőzsdével naponta 10 órától 4 óráig közvetlen és állandó összeköttetésben állunk. Ez teszi lehetővé, hogy Üzletfeleinknek mindig a legolcsóbb árfolyamot adhatjuk. E lapban naponta megtalálja a Magyar, Osztrák, Cseh és Jugosláv Korona és Román Lei árfolyamát. Hasonlítsa össze árainkat másokéval. Mielőtt még irodánkba jön vagy nekünk ir, meg fog győződni, hogy saját érdeké­ben cselekszik, ha bankunkkal lép ösz­­szeköttetésbe. Nem szeretünk túlozni, de biztosít­hatjuk, hogy pénzküldési szervezetün­ket úgy tökéletesítettük, hogy meg­bízások teljesítésénél semmiféle aka­dály vagy zavar fel nem merülhet. Szeretnénk Önt üzletfeleink közé számítani! Keressen fel személyesen vagy Írjon Magyar Amerikai Bankház NEW YORK _____ELŐBB FRANK JACOBY FIÓKÜZLET: FŐÜZLET, 153 Washington St, 1083 Broad Street, I So, Norwalk, Conn. ^ Bridgeport, Conn, j ^ Fitzgerald polgármester egy polgárokból álló 10 tagú vegyes ^ bizottságot nevezett ki, melyben a egyenlő arányban vannak mun­kások és munkáltatók képvisel­ve — akik hivatva vannak vala­mi megegyezést teremteni abban a bérharcban, amely 35 ezer épi­tőmunkást érint. s Az épitömunkasok szervezetei, számra nézve 21 unió, egyönte- 5 tüen állást foglaltak az épitővál­­lalatok szövetségének bérleszál­­’ litó szándékával szemben. Az i egyes szervezetek már egy hó­nap óta tárgyaltak a munkálta­tókkal, de ez ideig — az üvege­sek szervezetén kívül — nem si­került megállapodásra jutniok. A unionok a bérleszállitás ellen kö­zösen járnak el, ellenben egyéb kérdésekben külön tárgyalnak a munkáltatókkal.---------o--------­Nem lesz polgármester Már régóta vajúdik Cleveland­­ban az a kérdés, hogy a polgár­­mesteri állást megszüntessék. “City managert”, szakembert akarnak a város igazgatásának . élére állítani. Most, hogy a pol­­, gármesteri álás körül szinte ál­landó a válság, megint előtérbe került a city manager kérdése. Davis, aki Ohio kormányzó­• székét sokkal zsírosabb falatnak • gondolta, idő előtt lemondott, most Fitzgeraldnak egy bizonyos ■ tekintetben még zsírosabb fala­­. tot kínáltak Washingtonban és . így ő is lemond. A városi “háztartás” rohamlé­pésben közeleg a csőd felé s igy a felelős egyének örömmel me­nekülnek a szoritóból annál is in­kább, mert jobb sápokat kapnak. Most szakembert tesznek majd a város élére, aki szakszerüleg fog­ja végezni a graftelést.---------o--------­Vidéki olvasóink figyelmébe Tisztelettel értesítjük vidé­ken lakó előfizetőinket, hogy Menyhért János elvtársat megbíztuk utazó képvisele­tünkkel. Legközelebb Penn­sylvania, Ohio és West Virgi­nia államban lakó előfizető­inket fogja meglátogatni ré­gi előfizetések megújítása és uj előfizetések szerzése vé­gett. Legyenek olvasóink minden tekintetben segítsé­gére Menyhért elvtársnak. Az Előre kiadóhivatala. (áll.) 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék