Uj Előre, 1930. december (26. évfolyam, 6597-6627. szám)

1930-12-01 / 6597. szám

Világ Proletárjai Egyesüljetek Minden Hatalmai a Munkásoknak VOL. XXVIL ÉVFOLYAM, NO. 6597. NEW YORK “Legalább félmillió kommunista van ü. S.-ben” __ mondja. “Ha nem félnének a bolsevizmustóL” PITTSBURGH, nov. 30. — David A. Reed pennsylvaniai szenátor az American Légion fascista szervezet gyűlésén a következő beszédet mondta: “Európa boszorkánykonyhájá­ban egyre erősebben főzik a há­borút. Nyugodtan mondhatom, az európai nemzetek már régen egymás torkának estek volna, HA NEM FÉLNÉNAK A BOL­­SE VÍZMŰS VESZÉLYÉTŐL. Európai utamon tapasztal­tam, hogy bármely pilla­natban előadhatja magát egy olyan eset, mint ami a világ­háború kitörésére vezetett 1914-ben. Ha nem lebegne előt­tük állandóan a bolsevizmus ve­szélye, már ebben a pillanatban gyilkolnák egymást.” Reed sze­nátor eme beszédéhez felesle­gesnek tartjuk bármi megjegy­zést fűzni. NEW YORK. — A privátde­­tektivek fascista szövetsége a New Yorkban szombaton tar­tott konferenciáján elhatároz­ta, hogy ezentúl még sokkal fo­­koozttabb spiclimunkát fognak végezni a “vörösek”, vagyis a harcos munkások ellen. Uj igen kemény öntvényt találtak fel MOSZKVA, USSR, nov. 30. Bakuban egy uj igen kemény és sokkal olcsóbb vasöntvényt találtak fel, amit Stalinról sta­­linite-nek neveztek el. Ezzel a névvel az öntvény keménysé­gét és szilárdságát akarták ki­fejezni. Fish és társai minden uszí­tása, fenyegetése, hatósági tér rorja dacára is a Kommunista Párt fejlődni és növekedni fog, vezetve az amerikai munkáso­kat felszabadulásuk felé vezető foradalmi harcaikban. “Különleges nedű a Londoni kórházban fekszik egy beteg zsidó és sürgős vér­átömlesztésre volna szüksége. Midőn meghallotta, hogy a fel­ajánlott vér angol embertől ered, visszautasította az operációt és kijelentette, hogy inkább meghal, mint hogy bemocskolja vé­rét. “Különleges nedű a vér”.., “Különleges” azért, mert tömérdek előítélet és sötét babo­na kapcsolatos vele. Egy ily nagy élettani tévedés, hogy a faji jelleg a véren keresztül őrződik meg. Rég megállapított tény, hogy az ivarsejtek a faji sajátosságok átplántálói és ahhoz a vérnek semmi köze. Humbug a “kékvérüség” is, törekvés arra, hogy még a bőr alá is elvigyék az osztálykülönbséget, elfogad­tassák az elnyomottakkal a felsőbbrendü emberekről szóló me­sét. Bizony az a zsidó ott Londonban nem vesztette volna el a faji tisztaságát, ha más vérét is kapja ereibe. Nem veszthette volna el már csak azért sem, mivel elődei már elvesztették azt, hosszú generációkkal ezelőtt. Nincs egyetlen egy tiszta faj, se zsidó, se magyar, se más, a fajokat össze-vissza rázta a történe­lem egy nagy olvasztó tégelyben. Földrajzi, gazdasági határok, de az uralkodó osztály által felállított mesterséges korlátok, a különböző vérüségre alapozott gyűlölet-szitások csak ideig-órá­­ig tarthatták magukat, jött elkerülhetetlenül a keverődés. Sötét, ostoba babonának esik áldozatul ez a beteg zsidó. Az emberiség nagy olvasztó-tégelye mind jobban érvénye­sül, amint a proletárforradalom dönti le sorba az összes osztály­korlátokat. A fajit, a nemzetiségit is. Egybefolyik a vér. Egyelőre egész szabadon talán az utcai harcban, a barrikádo­­kon. Zsidó a benszülött mellett, néger a fehér mellett ott esik el. De “különleges nedű a vér” és a hulló árja tüzes láza, mely újabb százezrekben gyújtja a forradalom lángját, az emberiség egy faja kovácsolódik ki abból előítéletek és babonák, faji kor­látok nélkül,.. 13 bányászt megölt a robbanás Lutieben LUTIE, Okla., november 30. A Haily—Ola Coal Co. 5-ös szá mu bányájának 10V2 sz. északi bejáratában robbanás történt. A robbanás 13 bányászt meg­ölt és négyet súlyosan megse­besített. A robbanás áldoza­tai kettő kivételével mind nő­sök voltak, és mindegyiknek nagy családja volt. A sebesül­tek olyan súlyos égési sebeket szenvedtek, hogy kórházba szállításuk közben három meg­halt. A robbanás oka a védel­mi intézkedések elhanyagolása volt. Ez öt héten belül a má­sodik b á n y aszerencsétlenség Oklahomában. Nő a kollektívák száma a Szovjetben MOSZKVA, USSR., nov. 29. A Bashkir szovjet-köztársaság­ban a bevetett földek területe 18 százalékkal haladta meg az előirt tervet. A múlt hónapban 30 uj kollektív gazdaság ala­kult. Ezenkívül 3,881 egyéni parasztbirtok csatlakozott a már meglévő kollektívákhoz. Az idei vetésből 118,000 bushel­­lel több gabonát szolgáltattak be az előirt mennyiségénél. — Egy kollektiv farmerok dele­gáltjaiból összeült konferencia táviratban üdvözölte a Kom­munista Párt Központi Bizott­ságát és támogatásukról bizto­sította.--------0-------­•• Összeesett egy munka­­nélküli no NEW YORK, nov. 30. Nel­lie Tracy munkanélküli 42 éves nőt eszméletlen állapotban ta­lálták egy kapualjában. A men tők beszállították a kórházba, ahol kiderült, hogy napok óta nem evett és három nap óta, mióta kilakoltatták, kapualjak­ban húzta meg magát éjjelre. ---------o---------6 embert megölt a faszesz GREENSBORO, N. C., nov. 30. — A Greensboro kórházban hat néger meghalt alkoholmér­gezésben. A mérges alkoholt egy gasolin állomáson vették.----- o--------­Letartóztatták az anti­­fascista liga vezetőjét PARIS, nov. 29. — A rend­őrség letartóztatta Griego Ruggierot, az olasz antifascis­ts liga titkárát, mert, mint megtudták, ő szervezte a ha­talmas anti-fascista tüntetése­ket Franciaországban.--------0-------­Mussolini bebörtönzi ellen­feleit * RÓMA, nov. 29. — Belloni tanárt, Milano volt fascista kor mányzóját és Belotti, volt ipari és kereskedelemügyi minisz­tert öt évi börtönre ítélték, mert összeesküvést szerveztek Mussolini ellen. Ez a fascista egység bomlását mutatja a vál ság következtében. NEW YORK, nov. 29. Mool­­rooney rendőrfőkapitány hét detektívet lefokozott és vissza­állította őket rendőröknek. A lefokozással akarja Mulrooney lecsititani a fölháborodott köz­véleményt ártatlan leányok frame-up-polása és erkölcste­lenség ürügye alatt való ki­fosztása miatt. 92,000 skót bányász sztrájkban LONDON, nov. 30. — 92,000 skót bányász fog sztrájkba lép­ni a hétórás munkanapért és béremelésért, .jobb munkakö­rülményekért hétfőn. Általános szénbányászsztrájkra készül­tek, de az áruló szakszervezeti vezetőknek sikerült egyelőre a többi bányászt négy hétre meg akadályozni a sztrájktól. A szakszervezeti vezetők a “mun­kás” kormánnyal tárgyalnak, amely a szénbárókkal tart és azok érdekeit védi.--------0-------­Doak, féker munka ügyi államtitkár WASHINGTON, D. C., nov. 30. — Hoover elnök William Doakot, a vasutas kalauzok fé­ker vezetőjét nevezte ki mun­kaügyi államtitkárnak. Davist Pennsylvania szenátorának vá­lasztották meg és ott fogja szol gálni Wall Streetet. Doak semJ miben sem különbözik Davis­­tól. Legfeljebb az a különb­ség, hogy Greenék közül pályá­zott valaki e zsíros állásra és nincsenek megelégedve Doak kinevezésével. K i f 0 gásol ják azt, mert nem tagja az A. F. of L.-nek. Bárki kerülne azonban Davis helyébe, az a kapitaliz­mus szekértolója.--------0-------­Tagadja egy őrnagy Mooney bűnösségét MANILLA, Philippino Szige­tek, nov. 29. — Vincente R. Barros nyugdíjazott amerikai őrnagy kijelentette az Asso­ciated Press előtt, hogy ő látta azt az embert, aki a bombát tartalmazó kézitáskát elhe­lyezte San Franciscóban 1916- ben. Az illető menekültében ne­kijött és föl is lökte. Az őr­nagy, aki akkor hadnagy volt, még birkózott is vele és hatá­rozottan kijelenti, hogy nem Mooney volt az illető. Az őr­nagy azt is megmondta, hogy azért nem jelentette a dolgot előbb, mert félt, hogy “ez ár­talmára válna a hadseregünk érdekének”.--------0-------­Siklóval nyolcasozott egy szovjet repülő KOKTOBEL, USSR., nov. 29. — Stepanchenko szovjet repülő világrekordot állított fel, mert egy glider-el (motor­nélküli repülőgépváz, amely le­vegőhullámokat kihasználva le­beg a levegőben) hárofh nyol­cas figurát (loop de loops) irt ie 300 méter magasságban.--------o--------14 ember megbetegedett alkoholmérgezésben NEW YORK, nov. 29. — 8 férfia és 6 nőt kezeltek a Bel­levue Hospitalban, akik a Thanksgiving Day alatt elfo­gyasztott mérges pálinkától betegedtek meg.--------0-------­Óriási esés a farmtermékek áraiban WASHINGTON, nov. ,30. — A mezőgazdasági minisztérium kimutatása szerint a múlt hó­napban a farmtermékek árai 15 év óta a legalacsonyabbra estek. A termékek árainak mu­tatószáma 33 ponttal esett ta­valy novemberéhez képest. A szegényfarmerek helyzete a válság következtében szintén egyre borzalmasabbá válik. HÉTFŐ, DECEMBER 1, 1930. EGYES SZÁM ÁRA 3 CENT Német támadások a fegyverkezés ellen BERLIN, november 30. Groe ner német hadügyminiszter éles támadást intézett a Gene­­vai Előzetes Lefegyverzési bi­zottság ellen és kijelentette, hogy Franciaország, Olaszor­szág, Anglia, Japán és Ameri­ka lefegyverzés helyett inkább felfegyverkezik. “Sokkal több ember áll fegyverben az egész világon, mint valaha, az öldök­lő eszközök sokkal számosab­bak és tökéletesebbek”. A fascisták és a Nemzeti Pa­rasztok Pártja szintén támadja a “lefegyverzési” bizottságot. Mindnyájan Németország még jobbani felfegyverzését sürge­tik, még erősebb készülődést a háborúra.--------o-------­Serio gyűlés volt Rochesterben 25-én ROCHESTER, N. Y„ novem­ber 28, Rochester munkásai szépen sikerült titltakozó tö­­meggyülést tartottak Serio de­portálása ellen. A szónokok ki­­muatták, hogy a Department of Labor összeesküdött a véres Mussolini-kormánnyal, hogy Se riot a fascisták kezére fogja juttatni, hogy Olaszországban aztán kivégezhessék. A gyűlés határozati javaslatot fogadott el az idegen munkások védelmé re és sürgönyt menesztett a State Department of Laborhoz, követelve Serio deportálásának visszavonását.--------o-------­Lecsukták a Daily Worker árulásáért JERSEY CITY, N. J., nov. 29. — Hoffman és Covington munkásokat letartóztatták az­ért a bűnért, hogy a Daily Workert merték árulni. A tár­gyaláson elbocsájtották őket és azt mondták, azonnal hagy­ják el a várost. ———o-------­Leleplezi Krylenko az őszhaju “úriembereket” A KERESZTKÉRDÉSEK SÚLYA ALATT FEDOTOV ÉS TÁRSAI ELISMERIK, HOGY NEM “ÚRIEMBEREKKÉNT”, HANEM KÖZÖNSÉGES TOLVAJKÉNT VISELKEDTEK .....—— ■ ■ ■■ * A FRANCIA SAJTÓ NYÍLTAN USZÍT HÁ­BORÚRA A SZOVJET ELLEN. Hajdú Pál, az Uj Előre moszkvai tudósitójá­­x nak jelentése. MOSZKVA, Szovjet Unió, november 30. Krylenko állam­ügyész elvtárs folytatja keresztkérdéseit az ellenforradalmi szabotálók perében. Ramsin vádlott elismeri, hogy nemcsak a börtönben, hanem jóval azelőtt látta tervük borzalmas követ­kezményeit. 1927-ben a szocializmus rohamos fejlődésének idő­szakában a rombolás-munkát erősen fokozták. Arra a kérdés­re, hogy tervük sikere esetén milyen eszközöket alkalmaztak volna, kijelenti, hogy katonai diktatúra létesítése volt a cél, mely büntető expedíciókon keresztül eltette volna láb alól a harcos munkásokat és parasztokat. Az első időben meghagy­ták volna a 8 órás munkaidőt s a külföldi tőkések segítségével áruval halmozták volna el az országot. A szombat esti rövid tárgyaláson Fedotov azon kísérlete, hogy “becsületes úriember” szerepében tetszelegejen, csúfos kudarcot vall és jellemzően mutatja az orosz emigrált karriér­­isták tolvaj voltát. A londoni utazásával kapcsolatban leírja Fedotov Krestovnikow látogatását. A konferencia tárgya az volt, hogy miképpen lehetne az angol cégektől nagyobb százalé­kot kikényszeríteni a párisi emigráltak részére. Krestovnikow a párisi ingyenélő fehérgárdisták részére a kapott összeg 20 százalékát követelte. Fedotov szerint az emigráltak “segélye” kétszázezer rubelt tett ki egyedül az angol textilgyárosoktól. Hogy azonban nemcsak a szovjet kormány ellen alkalmazták az ellenforradalmárok a legpiszkosabb eszközöket, hanem közön­séges banditák módjára egymást is kirabolták, kiderült, amikor Fedotov elismerte, hogy Riabushinsky és társai kirabolták a Wrangel-"kormány” pénztárát is. Ugyanez a Riabushinsky ké­pezte a kapcsolatot Poincareval. Krylenko félbeszakította: “Ez azt jelenti, hogy Poincare közönséges tolvajokat fogadott?” Fe­dotov válaszolt: “Igen, igy áll a helyzet!” Fedotovra rábizonyít­ja Krylenko álamügyész, hogy az angol textilbáróktól ő maga személyesen 4000 rubelt kapott. Wisnevsky bírósági elnök kér­désére, hogy mire kapta a pénzt, Fedotov először úgy próbál fe­lelni, hogy az csak “szokásos udvariasság”, végül azonban kény­telen elismerni, hogy nem volt egyéb, mint egyszerű megvesz­tegetés. E tény bebizonyítása után Fedotov, aki folyton “elvi” ellentéteit akarta bizonyítgatni a szovjetkormánnyal szemben — teljesen összeomlik és bevallja, hogy ő volt az, aki a szabó* tázsmunkát kezdeményezte a textiliparban. Ramsin, a “fő­szabotáló” visszahívása után szintén elismeri, hogy Fedotov volt az, aki a szövőiparban végzendő rombolást ajánlotta s azt keresztülhajtotta. Sitnin vádlott (kinek fia levelet irt a forradalmi bíróság el­nökének, melyben apja példás megbüntetését követelte a szov­jethatalom elleni szabotázsmunkájáért) szintén először “elvi” alapra helyezkedik, azt állítva, hogy csak a mérnökök azonnali érdekeiért harcolt, végcélnak pedig az álamkapitalizmust tekin­tette. Keresztkérdések súlya alatt kénytelen volt visszavonni ezen állítását és elismerte, hogy ő is tagja volt az “Ipari Párt”­­nak, tudott az intervenciós tervekről. Hangos sírásban tört ki, amikor Krylenko rábizonyítja piszkos üzelmeit: állami textil­áruk átjátszását magánkereskedők részére. Krylenko elr^deli Sitnin által ezen manipulációból összegyűjtött és aranyra bevál­tott 7500 rubel konfiskálását. A külföldi sajtó azon állítására, hogy a szabotázs-per csak “komédia”, az Izvestia leszögezi, hogy: “tényleg a forradalmi igazságszolgáltatás nem hasonlítható, össze a burzsoá igazság­gal, mely kivégeztette Saccot és Vanzettit, bár mindenki tudta és be volt bizonyítva, hogy ártatlanok”. A párisi bulevárdlapok az eddigi méreteket is túlhaladó szovjetellenes háborús uszítást folytatnak. A Matin, Echo de Paris és a “liberális” Peuple, valamennyien Poincare háborús tervei mellett folytatnak agitációt. A nemzetközi imperialis­ták körében nagy a kavarodás. Legellentétesebb nyilatkozatok egymást érik. Közben azonban ujult erővel folyik a leleplezett intervenciós háborús terv pótlása — uj tervek lefektetése. De készül a világproletariátus is, hogy megállítsa az imperialisták vérebeinek támadását. Harcra készülnek a német rézbányászok BERLIN, november 29. — Eislebenben a Mansfield-i réz­bányászok 60 delegátusa egy konferenciára jöttek egybe, a hol kimondták, hogy csakis a forradalmi unió képviseli az érdeküket és sztrájk megindí­tását határozták el a 7 órás síi­táért és a bérek fölemeléséért.---------o--------­Újabb felkelések Nicara­guában MANAGUA, nov. 30. — Ni­caragua északi részében újabb fölkelések törtek ki az ameri­kai imperializmus és annak zsol dósa, a nicaraguai kormány-el­len. A “szabadságszerető” ame­rikai kormány valószínűleg is­mét tengerészkatonákat fog küldeni leverésükre. , --------o-------­Általános sztrájk készül 3 antifascists kitiltása miatt GENEVA, Svájc, nov. 30. — A svájci kormány ki akar til­tani 3 olasz antifascistát az or­szágból, közöttük Bassanesi olasz repülőt, aki nemrégiben antifascista röplapokat szórt Milánra. Még az összes liberá­lis újságok is tiltakoznak a po­litikai menedékjog ilyenarányu megsértése ellen. A munkások pedig általános sztrájkra készül nek és követelik a döntés visz­­szavonását. Vesztett a “munkás”-párt Skótországban LONDON, nov. 30. — Az East Renfewben megtartott választásokban az Independent “Labor” “baloldali” Party je­löltje 7,460 szavazattal vesztett a konzervatívok jelöltje, Bailie Irwin őrgróffal szemben. A munkások egyre jobban kiáb­rándulnak a “munkáspárt” munkásáruló politikájából, de még nem eléggé öntudatosak, hogy igazi pártjuk, a Kommu­nista Párt mellé sorakozzanak fel a számlázásoknál is. Még Kossuth is túl “vörös” Horthyéknak BUDAPEST, nov. 30. — A szegedi uj egyetem emlékcsar­nokában a száz legkiválóbb ma­gyar szobra közé nem vették fel Kossuthot, holott sok telje­sen ismeretlen alaknak szobrot állítottak. Az ál-ellenzéki és szociálfascista lapok szerint a Horthy fascista kormány any­­nyira fél a forradalomtól, hogy még a liberális, burzsoa, rózsa­színű Kossuth emlékét is “for* radalmasitónak” tartja és meg­próbálja elsikkasztani a törté­nelemből. 4 KOMMUNISTA PÁRT NÖVEKEDÉSÉT ISMERI EL A VÖRÖSFALÓ FISH WASHINGTON, november 30. Hamilton Fish, a kongresz­­szus által kirendelt vörösfaló bizottság feje tegnap nagy beszé­det i.artott a National Radio Fórumon keresztül, melyben a Kommunista Párt befolyásának, számbeli erősségének és harci­­készáégenek növekedéséről világosította fel fascista társait. Szomorúan jelentette, hogy semmi sem okozna neki navvobb örömet, mint ha a kommuniz­mus gyengüléséről adhatna szá mot — azonban a helyzet pont ellenkező. Sőt mi több, az ame­rikai kommunisták ugyanazo­kat az elveket vallják, mint eu­rópai, ázsiai, afrikai társaik és igy veszélyeztetik az ‘amerikai intézményeket’. Persze “az egyedüli szerencse az Americ­an Federation of Labor haza­fias vezetősége, mely megaka­dályozta, hogy a kommuniz­mus komoly veszéllyé váljon”. Azután igy folytatta: “1923-ban W. Z. Foster kommunista elnökjelölt 48,770 szavazatot kapott az egész országban. 1930-ban félannyi államban kö rülbelül 100,000 szavazatot ka­pott. Konzervatív számítás szerint is félmillió kommunista van az országban és számuk mindjobban növekszik. A Kom munista Párt legnagyobb “bű­nének” persze azt tudta be, hogy Stalin elvtárs által meg­állapított vonalat követik s szó szerint közli Stalin szavait az amerikai párthoz: “Nincs mész sze az idő, amikor forradalmi válság fogja rázni Amerikát. Ha a forradalmi válság eljön az Egyesült Államokban, ez a világkapitalizmus pusztulásá­nak megindulását fogja jelen­teni. Az Egyesült Államok Kommunista Pártjának ké­szen kell állni az elkövetkező osztályharcra. Fel kell készül­ni erre, elvtársak — az összes erőket mozgósítani kell. Ezért szükséges az amerikai párt egy ségének a helyreállítása. Ezért kell kialakítani az igazán for­radalmi vezetőgárdát, mely ké­pes lesz arra, hogy vezesse az amerikai munkások millióit for radalmi harcaikban.” Fokozott spiclimunka a munkások ellen Lefokoztak hét detektívet Betsred m bmm< etem matter Angrurt S, MII. at th* Po«t Off)!«« New York. If. Y., wmé*r tte Aet of Marok M Itt».

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék