Szekér J. Aloysius: Magyarok eredete a régi és mostani magyaroknak nevezetesebb tselekedeteivel együtt Második könyv (Pest, 1808)

Második könyv. Első szakasz

II. Könyv. I. Szakasz. 207 Biztosoknak alá­írásával erősíttetett meg Pozson­­ban; melly végzés midőn Budán az Ország’ Rendeinek eleibe adatott volna, olly zendülés támada, hogy ha a’ Király magát közbe nem vetette vólna, azonnal a’ Pozsoni Királyi Bizto­sokat darabról darabra vagdalták vólna ; sőt torok-tátva azt kiáltották, hogy készebbek éle­teket ezerszer koczkára vetni, hogy sem a’ Né­metek’ szolgálatjára magokat leköteleznék. Mi­vel tehát az említett Pozsoni végzést az Ország’ Rendei bé nem vették, sem arra magokat le nem kötelezték, (aa) Vladislaus hogy megkéselje Maximiliánt, magát újonnan lekötelezte a’ Po­zsoni végzésre, melly levélre Vladislaus Kirá­lyon kívül alá­írták vala magokat Osvald Zág­rábi, Bálint Váradi , János Tsanádi , Miklós Vátzi, István Sirmai, György Nitrai , Lukáts Bosnai Püspökök; a’ Fejérvári Prépost, Péter és János Szentgyörgyi Grófok , Losonc­i László, Drágffi Bertalan , Thuróczi György, Dóczi Péter, Gersei Petőf­i Miklós ; ezen alá­írás pedig titkon ment végbe, mert ha az Ország’ Rendei ezt megsejdítették volna, új zenebona táma­dott volna az országban. Reá állott még­is ezen végzésre nagy része az Országnak, me­ly dolog i­ly formán ment volt végbe. Mivelhogy Uladislausnak tunyasága miatt a­ szomszédok mindenfelől csipdezték a’ Magyar Koronához tar­tozandó Tartományokat, annyira felháborodott Uladislaus ellen az Ország, hogy Pesten az Or­­szág­ Gyülésében , mellyet talán a’ Király’ híre nélkül öszve-hét volt Perényi Imre Nádor-Ispán i5°5-dik esztendőben nem csak törvényt hoztak, de esküvéssel is kötelezték magokat hogy ha Vla­­dislaus fér­fi magzat nélkül fog meghalni, soha idegen vérből való Fejedelmet nem választanda­­nak Magyar Királynak, me­ly végzést neveik.

Next