Erdélyi Gazda, 1945 (74. évfolyam, 1-3. szám)

1945-04-20 / 1-3. szám

74. évfolyam. Kolozsvár, 1945. április 20. 1. 2. ét, 3. szám. D AZ EMGE HAVONTA EGYSZER MEGJELENŐ HIVATALOS LAPJA Előfizetési árak: Egész évre 24. P. Tagoknak tagsági díjjal évi 10.— P. Egy szám ára 3.— P. Szerkeszti: KOS BALÁZS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Majális-utca 22. sz. Telefon: 204. Kisgazdaság az első rónaiban irta: KOS Szabadságunk ajándéka kötelességeket ró reánk. Nekünk, földműveseknek úgy kell jövendő sorsunkról határoznunk, úgy kell igazítanunk éle­tünket, hogy az új világ rendjében mint termelők, méltó helyet foglalhassunk el és keretei közé szer vesen illeszkedhessünk be. A földosztás is az erdélyi földműves boldogu lását szolgálta. A föld azoktól, akiknek kezén egyszerű vagyontárgy volt, eszköze hatalinasko­­dásuknak a földműves-család birtokába került, akiknek élet- és munkaterülete. Most a munka és a termelés tervszerűsítése kell, hogy következzék. Nemcsak művelni kell a földet, hanem hozamát a legmagasabb fokra kell emelni. A mai kevés hasznú földmivelés csak úgy válik komoly ter­melő tényezővé, ha könyörtelenül felszámoljuk elavult és bizonyosan veszteséges gabonater­mesztő rendszerünket és helyette korszerű állat­­tenyésztésre szervezzük át mezőgazdálkodásun­kat. Ezt tudjuk és ezt akarjuk mi, földmívesek. A megoldás első feltétele a hármofordulós gazdálkodás kényszerének feloldása, illetve a ha tárok teljes tagosítása; második feltétele pedig a szövetkezeti lehetőségeknek a beszerzés, termelés és értékesítés minden téren való felhasználása. A tagosítással a háromfordulós faluhatárok és a határon szertefekvő, apró parcellákra tagozott birtokrészecskék megszűnnének, hogy helyettük egytagban egyesített, a termelés irányának meg­felelő vetésforgós rendszerben belterjesen termel­ni tudó családi üzemek alakulhassanak. X beszer­zés, termelés és értékesítés szövetkezetekben való megszervezése pedig biztosítaná minden időben és minden körülmények között, — a gazdának ká­rát okozó közvetítőkereskedelein kiküszöbölésével, — a családi birtokokon a gépekkel is pótolt, tehát legjobb földkihasználást és a termények biztosan és legmagasabb áron való értékesítését. A két feladat közül az első: a tagosítás a ne­hezebb és költségesebb, mely csupán kormányzati kezdeményezésre és a végrehajtásban való közre-BALÁZS működése útján valósítható meg. De mivel a de­mokrácia (népuralom) azt jelenti, hogy a társa­dalom minden alkotó részének számaránya szerint biztosít jogot és részt a kormányzásban, tehát Erdély, illetve Románia földmíves népe, mely az ország lakosságának közel háromnegyed részét teszi, a maga akaratát úgy a kormányzásban, mint a végrehajtásban bizonyosan érvényesíteni tudja. A második feladat: a szövetkezeti hálózat kiépí­tése és a szövetkezeti közösségi munka élővé té­tele. E munka gyors és teljes elvégzésének leg­biztosabb előfeltételei és biztosítékai a szövetke­zeti birtokok, amelyeket szintén az előrelátó tago­sítás alakíthat ki. A szövetkezeti birtokok igazi feladata azonban akkor kezdődik, amikor a kis gazdák szövetkezetekben való közösségi megszer­vezését befejezték. S ez a feladatuk a mezőgaz­dasági minőségtermelés szolgálata és az ifjú föld­­mívesnemzedék közvetlen szakoktatása. Nem rajtunk, földmíveseken múlott mind­máig* hogy Erdélyben a népi mezőgazdálkodás nem korszerű. Az államkormányzatok mezőgazda­­sági vonalon eddig csupán a nagy- és középbir­tokkal számoltak és arra támaszkodtak, mint ter­melő tényezőre. Tehát azt támogatta és annak adott beleszólási jogot a földmívelési kormányzat és a kisbirtokkal, a földmíves nép sorsá­val, akaratával nem törődött. Most azonban en­nek vége: nincsen több nagy- és középbirtok és nincsen több nagy- és középbirtokos földesúr, csak kiSbirtok van és földmíves nép. Az államkormány­zat elsőrendű érdeke tehát, hogy jövőben az eddig elhanyagolt kisbirtok minél rövidebb időn belül termelő tényezővé fejlődhessék. De a földmíves nép öntudata, egységes elhatározása és szívós ki­tartása az egyetlen biztosítéka annak, hogy ez az elsőrendű államérdek valósággá válhasson. Mi, földmívesek, tudjuk, hogy ez így van, akarjuk, hogy ez így legyen és nem felejtjük, hogy ezért a felelősséget nekünk kell vállalnunk és viselnünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék