Erdélyi Híradó, 1831. január - június (1-52. szám)

1831-04-02 / 27. szám

212 x Sp­ ­íson-l­evest nyitni­ meg, és annak végbe­­n­em vihetésében, az uradalmi jószágok­ból 7 milliót­ elhet eladhatni. A’ mi’ dol­gaink’ folyamatja naponként akadáloztatik ujjabb finantziális nehézségek által, és nem látjuk ritas módját annak meggyőzésére, az elő­terjeszstett törvényjavaslatnak ál­talatok lejendő megerőssítésénél. A’ Ro­­baulx Ur’ kérdésére, ha ne­talán diplo­matikai közlések vették volna rá a’ Mi­­nisteriumot ezen javaslat’tételére , Brou­­ckére úr azt feleli: nem, hanem tsu­­r­án-isak a’környűletek , mellyekben for­­gunk , azok , mellyek engem ára indí­­tottak. A' háború, elkerülhetetlen Euró­pában. Mindenütt készülnek. Hát, talán azt akarjátok-é, hogy meglepjen az ti­teket, és várjátok azt míg ki neműit, ’s akkor akarnátok osztan terheitől meg­szabadulni? (nagy és köz­ felindulás). OLASZORSZÁG A' ts. k. hadsereg Fővezére Olaszor­­szágban , lovas Gén. Frimont Báró, a ts. k. katonaság’ béindúlása előtt a’ modenai Hgség­be, az itt következő Hirdetményt botsátotta­ ki ezen Hgség’ lakosaihoz: —•­­ Modenaiak ! O ts. k. ap. Fge., az én leg— kegyelmesebb U­ram . O kir. Magának a modenai Hgnek hivatali rendezésénél­­fogva, megparantsolta , hogy egy sereg k­­­atonasággal, a modenai Hgségbe, mely­nek csendessége , lázzadó kicsapongások és bűnös elleni­ állások által, igazságos Fe­jedelmének személye és méltósága ellen megzavarodott, benyomuljak. — Modena- T 1:­­ A’ ti’ legkegyelmesebb Fejedelme­tek belép e’ szerént a Tsászár Oége’az én’ Uram’ katonaságaitól kísértetve saját­­ birtokába. Az ö’ hazafejedelmi Hirdet-i mennye’ e föl jó hónap 14-dikéről, utrilo­­sokra adja azon sorsot, mellyet a köte­­lességi aláveh­etés az ő kegyes jóváltától, vagy a bűnös nyakasság igasságos kemén­y­­bibétől várhat. — Különös kötelességem nekem ezen legfőbb szándék’ elő­ moz­­dítására, ’s a’ Tsászárnak az én’ Uram­nak iges­ parantsolatja’ beteljesítésére, az általam vezéreltetett katonasággal a’ legszorossabb rendet és magaviseletét fenn­tartani. Ezen kötelességet szorossan meg­fogom tartani, és a’ parantsolatom­ alatt álló sereget elrendeltetése’ tzéljához ve­zetni. — Mailand , febr. 21, 1851. A’ Fő­vezér : Fr­imont Báró. LENG­YELOR­SZÁG Mártz. 12-dikéről szólló varsói Levelek , jelentik azt a’ haszontalan beszédet, mint­ha a’ lengyel főbb Tisztek között későb­ben békételenség támadott volna azért, hogy Skrzynecki Generált a’ lengyel had­seregen Fővezérré tették, és hogy nem szokta­ meg az alalson lelkeket illető com­­plimenteket. A’ febr. 25-dikei ütközet , úgy mondanak ezek a’ levelek , melyben Lengyeleknek igen vitézi ellent­állássok mellett , a’ muszka hadseregnek kö­tség­­telen felsőbbsége mindenféle fegyverben , nevezetesen az ágyúságban, kibontakozott, és az azóltai 2 heti fegyverszünet, a’ len­gyel katonaságnak, kivált’ a’főbb Tisz­tségeknek és commandánsoknak , veszé­delenes fekvéseiknek , tsendesebb megv­­alását szerzette.­­ Miólta a’ lengyel s­e­regek Varsóhoz vissza vonultak : •A.z ottan­i polgársági nehéz lélekzete a’ katonaság’­ méjét­ is átjárta; úgy­ hogy, ha a mus­­ka fő-sereg mostanában nem kezd­ is ujj fordulásokhoz, hadi -mozdulásokhoz ; belső visszálkodások a’ lengyel hadsereg­ben , Varsó városának békételen lelke , és a nép sokaságának tagadhatatlan or­u­­­sa (kivált’a’ Jószág- és Házbírtokosoké­, kiknek van még mit elveszteni) a tsen­­desség és a rend vissza állása u­tán, na­­­gyon hihetőleg, kedvező fordulást húz­hatnának magok után a’Muszkákra­ néz­ve Mely azt lehetne, mintha most Musz­kák rosszul állanának ‘ —

Next