Erdélyi Híradó, 1831. január - június (1-52. szám)

1831-04-02 / 27. szám

Erdélyi Szombaton , — ( Április* 2-dikán ) 1 8 7 1 Já 'mimrnttmnmimnimmmwmmmnmmMMmi - Nagybritannia—Frantziaorsz­ág—Belgaország—Olaszország—Lengyelország­—Játékszínt Biti Hirdetés 2-szer—Nzti. Társaik. 14-dik Szám. NAGY BRITAlNNIA Mártz. 2-dikán följlátták, a’ vetekedést a’ Parlement-reform felett az Alsóház­ban. Ebben az ülésben az itt következők vettek részt az értekezésben : Hume, Shel­ley , Baring-Wall Urak , Newark , Dar­lington , Ebrington és Stormont Lordok , Sir J. Walsh, Macauley Úr , Mahon Lord , Jinnt Úr, Morpeth Lord, Sir Chs. We­­therell, a’ Gen. Procurator. — A harmad­ik ülésben G. Bankes Ur állott­­fel elősz­­­­ör, a’ rendszabás ellen, ki a’ Huskisson’ tekintetére (autoritássára) utalt. — Hol­­house Ur feltétel nélkül való helybe-ha­­gyását nyilatkoztatta­ ki a’ Ministereknek. Tavistok Marquis és Palmerston Lord, egy­­gyet­értettek Baring Úrral , a’ rendsza­bás ellenére. Ere, feláll Peel Úr a’ rend­szabás ellen, Palmerston Lordnak a’be­szédéből , a’ többek között, elő­ rántja azt, a’ hol ez, azt az óhajtását nyilatkoztatá­­ki—vajha még Canning Úr élne! ’s így szóll: “Úgy van, adná Isten, hogy itt, egy o­lyan szózat emelkedne­ fel , mint az övé, mely, valamint ő tselekedett volna, a­ ravasz­ságokat és bölcselkedéseket , mellyekkel népet szédítgetni iparkodnak , ilegc­áfolná ! Lmne­ tsak még Canning, ’s megváltoztatta volna értelmeit ezen kér­dés­ felett ;bátorsága­ is volna neki azt meg­váltani. Hanem, csak eggyetlen kifejezés ,­ egy hely sints a’ Canning Úr’ fényes Be­szédében , mely csak c­élozna­ is oda, hogy egy o­lyan változás elő­ fordulna.” Ez az ülés, csak hajnali 5 óra­ tájban szakadt­­félbe. — Márcz. 4-dikén ismét folytatták­ ezt a’ vetekedést. Legemlékezetesebb je­­lenet volt ezen a’napon az, hogy C. W. Wynn, ki & maga’ Hadititoknoki Hiva­talát, és Kabinet-tagi Tisztséget, azon­nal, reggel letette, egy hosszú és benne beszédet tartotta’ Bill ellen , mely annál­­ nagyobb szervet­ szúrt, mivel’a’ reform­­rend-szabást, ekkorig, úgy festették—le, p!, a’ Kantzler-Lord és más tagjai a’ Minis­terium­nak , mint vélemények’eggyet-ér­tésének következését. —Elkezdettek Lon­donban jóformán kételkedni, ha — váljon meggázolja-é a’ sárt általjában a’ rend­szabás; és sokat beszéltek egy igen köze­lítő miniszerváltozásról, Wellington Hg. és Sir Robert Peel sat. ismét bemetelek­­röl a’ Parlementbe. A’ Galignani’s Messenger jelenti mártz 9-dikéről, hogy egy telegraphi hivatali tudósítás Calaisból azt a’ hírt hozta Pa­risba, hogy az ang. Alsóház’ 7-dikei ü­­lésében az a’ Végzés állapíttatott­ meg hogy a* reformbill­envaló értekezést, a’húsvé­­ti szünetek utánra hagyyak. FRAN TZIAOR­SZAG Az ujj Ministerium, meghatározva a’

Next