Erdélyi Híradó, 1837. január-június (első félév, 1-52. szám)

1837-03-03 / 18. szám

139 beszálló honfi folyamodhatik az Egyesület igaz­gatójához. A’ folyamodó azonban czéljának el­érhetéséül először bizonyos kérdéseket lesz kö­teles megfejteni a’ kisdedóvás körében; azután valamely budapesti intézetben gyakorlati ügyes­sége fog vizsgálat alá vétetni. Fizetést a’ vá­lasztandó igazgatónak szabad lakáson, és tűzifa deputátumon fellül a’ vele kötendő egyesség­­ben állapitandja­ meg a’ választottság. Minthogy az Egyesület a’kisdedóvás ismeretének terjesz­téséül egy röpkeiratot szándékozik időnként ki­adni , e’ czélra pedig némi anyagszerek szük­ségesek: ilyenek gyűjtésére, ’s beküldésére, a’ választottság a’ részes tagokon kivül minden melegebb részvétü honfit szíves birodalommal felszóllit. Szándéka az Egyesületnek idegen nyel­veken megjelent e’tárgyú munkákat is magya­rítva kiadni , mely végre tisztelt íróink mun­kás­segélyét igényli. Minden törvényhatóságnál meg fog valaki kéretni egyesületi képviselőül. Egyébiránt valamint az eddig történtekről, úgy jelen állapotjáról az Egyesületnek kielégítőbb adatok fognak közrebocsátandó Évkönyvének lsó füzetében közöltetni. Magyar tudós társaság. — Azon tiszt. írók, kik eddig részint az academia ál­tal kitűzött jutalmakra pályairatokat, részint egyéb kéziratokat küldtek­ be nyomtatás végett melyek nincsenek elfogadva; ezennel hivatalo­­san Felszól­­­ittatnak , hogy azokat a’ m. tud. társ. levéltárnokától minél előbb általvenni ne ter­­heltetnének. Jövendőre nézve pedig ké­retik minden, ki bár mely kéziratot az acade­­miának nyomtatás végett elő kivan terjesztet­ni, jelölné­ meg azt bizonyos jelszóval, a­­zon végre, hogy mihelyt a’ kézirat sorsa el­döntetik, a’ szerző arról, a’ munka czíme ki­írása nélkül, a’ jelmondatnál fogva, hírlapi ú­­ton tudósithassék. A’ kisgyülésből, februarius 20. 1815 7* D. Sc­he­del Ferencz, titoknok.­­ É . S. Legfelsőbb rendelés következésében 6 fel­sége a’ néhai király IV. Gusztáv­ért febr. 20. kezdve mart.­lig udvari gyász vétetett­ fel min­den változtatás nélkül. TYROL. A’ tyroli Bote következő szerencsétlen ec­setről tudósit: ,, Puszterthalban Villgratenben Welder János birtokos Sz. István napján jó­kor reggel három órakor álmából egy közele­dő zúgásra ébrede­ fel. Alig jelentheté­ ki fele­ségének hózuhatag miatti aggodalmát, midőn egy hó omlás a’ házra valóban le is zuhant, a’ ház fedelét, bútorokat, és istálót magával ra­gadott, ’s az embereket és barmokat fa dara­bok és hó tömeg közé temeté. A’ ház tulaj­donos hosszas eszmélet nélküli létei után kezdé előbb csak lábait mozgatni és az után egész testét kiszabaditni. Egy ingben a’ mint a’ hó omlás házastól együtt elragadta vala , kimene­­kedvén a’ zuhatag közül , rémülten bámulá az irtozatos tömeget mely alá felesége , gyermekei és háznépe temetve valának. Hangosan kezdett ki­áltani hogy kitanulhassa mily irányzatban kell­jen segítségekre sietni, de a’ kiáltást semmi fe­löl nem visszanozák. Kétségbe esett erővel ne­ki kezdett előbb csupa kezével az élőfákat há­­rintani, azután egy deszkával a’ sok havat el­lapátolni mig előbb feleségét azután egy 15 é­­ves pásztor leány ház kiszabad­­hata. Ezeket szin­te megfagyva ’s minden eszmélet nélküli] álla­potban, a’ leromlott házba vitte hol még egy föld­szinti szoba épen maradott volt. Welder az előtte oly nagy becsű ember-életek meg­­szabadithatása által fellelkesedve és új erőt nyerve még két ízben a’ hó omlás helyére sie­tő és két szolgáló leányokat és egy szolgát ki­szabadja. A’ nagy hidegben levetkezve két ó­­rai tartós és erőltetett munka miatt erejéből kifogyva az ásást és hó takarítást tovább nem folytathatá, azonban a’ reggel már közelget­­vén segítség kiáltására emberek gyűltek, kik két gyermekeit és egy szolgáját kiszabadják. A’ segítségre sietett szomszédok egyesített e­­rővel ’s a’ fenyegető hó zuhanás miatt élet ve­széllyel tovább dolgoztak , de csak kilencz ó­­rakor találhatók­ meg a’ harmad fél esztendős gyermeket és szolgát, mindeniket már meg­halva. Még csak egy nyolc­ hónapos gyermek

Next