Esti Budapest, 1952. július (1. évfolyam, 75-101. szám)

1952-07-12 / 85. szám

MI LÉTESÜL A HARMADIK NEGYEDÉVBEN a X. kerületben A X. kerületi tanács a harma­dik negyedév során többszáz­ezer forintot fordít újabb léte­sítményekre. Július 15-én meg­kezdik a Körösi Csoma­ út 53. szám alatt a kerület harmadik körzeti orvosi rendelőjének épí­tését, 124.000 forintos költség­gel. Augusztusban bölcsőde épí­tését kezdik meg a Keresztúri­­ú­ton. A bölcsőde tizenkét helyi­ségét központi fűtéssel is ellát­ják. Befejezés előtt áll a Tom­­csányi­ úti népfürdő átalakítási munkája. Több új edzőpálya is készül a harmadik negyedévben, melyekre mintegy 210.000 fo­rintot költenek. A Csajkovszkij­­parkban mári­s­ megkezdték egy játszótér építését. Rövidesen megkezdik a barmat utcai él­­mun­kásházak környékének par­kosítását is, mintegy 170.000 forintos költséggel. Ahol az új létesítmé­­­­nyek tégláit gyártják is A Kőbányai Téglagyár dol­­­gozói a koreai műszak alatt 5 365.000 égetett téglát, 495.000­­ nyerstéglát, 15.900 padlóra- 5 pót, 12.000 keramitlapot és 5 követ gyártottak terven fe-­­ lül, hozzájárulva ezzel a ke- 8 rületben folyó hatalmas építé­si kezésekhez is. A terven fe­ s lül gyártott építési anyai- í gok tíz családi házhoz, har-­f mine fürdőszoba használatú- 8 ház és egy 120 négyzetméter­­­res műhely padlóburkolásé­­st hoz elegendőek. A koreai mű- 8 szak eredményeinek tovább- c fejlesztésére az üzem dol-­­­gozói alkotmányunk ünne- fl­­e tiszteletére felajánlották,­­ hogy augusztus 20-ig egy 8 millióra emelik a terven fe­­­­lül gyártott tégla mennyisé- 8 gát. 8 □OOOCX)OOOOCJOOOOOOOOOOOOOOC)OC)OOOOOOOOOCxS a XVI. kerületben A XVI. kerületi tanács építé­si osztálya szintén nagyarányú építkezéseket indít a harmadik negyedévben. Mátyásföldön a Baross Gábor­ utca 30. szám alatti általános iskolát négy tanteremmel­ bővítik. A Mészá­ros József­ utca 22. alatt orvosi rendelő és egy anya- és csecse­mővédő intézet épül. Sashal­mon a Bajcsy Zsilinszky­ út 5. szám alatt a Szabadság kultúr­­otthonban új termet építenek. Ebben az évben kezdik meg az Ikarus-gyár dolgozói részére kultúrház építését, mintegy két millió forintos beruházással. Megkezdték több megrongált útszakasz helyreállítását is. (MTI) Hatpercenként indulnak a HÉV-vonatok, Csillaghegyen is megálln­ak a sebesvonatok vasárnap Budapest dolgozói munkaszü­neti napokon szívesen látogat­ják meg a Budapest-környéki dunamenti pihenőhelyeket. Hogy a dolgozók számára­ ezeknek a helyeknek a megközelítése még gyorsabb és kényelmesebb le­gyen, a MÁV megsűrítette a HÉV Békásmegyer és Pün­kösdfürdő felé és a Margit-híd felé közlekedő járatait. Vasár­nap és munkaszüneti napokon reggel 8 órától 11.30-ig a Mar­git-híd és Békásmegyer—Pün­­kösfürdő között 6—7 percen­ként indulnak a­ HÉV-járatok. A Margit-híd állomásról a se­besvonatokat­­Csillaghegy meg­állóhelyen is megállítják. A ki­rándulók zavartalan visszaszál­lítása érdekében délután 17.30- tól este 22 óráig ugyancsak 6— 7 percenként indulnak szerel­vények Békásmegyer—Pünkösd­fürdő állomásról. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Jl MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGA És jl FŐVÁROSI TAJJACS LflPJfj L ÉVFOLYAM, 85. SZÁM, ARA 60 FILLÉR SZOMBAT, 1952. JÚLIUS 12. Fellendült a verseny az alkotmány­ ünnepe tiszteletére a budapesti Gheorghiu-Dej Hajógyárban Gheorghiu Dej Hajógyár! Ezt a nevet viseli tegnap délután óta a volt Ganz Hajógyár. Az új név a gyárkapu felett és a műhelyekben lobogó piros zászlók azt hirdetik: tovább mélyül a magyar és a román nép megbonthatatlan, örök ba­rátsága. Az öntödében idősebb dolgo­zóval, Cejka István elvtárssal, az öntöde békebizottsági titká­rával, a magkészítők csoportve­zetőjével beszélgetünk. 1905 óta dolgozik a szakmában, ti­zennyolc éve a gyárban. — Keserű kenyeret ettem én a múlt rendszerben ebben az üzemben. Két és fél évig egyet­len Ganz-gyár sem vett fel munkára, mert mint vörös ka­tona részt vettem a Tanácsköz­társaság védelmében, Cejka elvtárs hatvanöt éves. Mint gyermekei, úgy veszik kö­rül az átképzett magkészítők. Mosolygós fiatal lány áll előt­tünk, Simon Júliát. Tizenhétéves. „Tudom — mondja —, nekünk fiataloknak kell a munkában példát mutatnunk, akiknek a legszebb, legvidámabb az éle­tünk ebben az országban. Az alkotmány ünnepének tiszteleté­re megfogadtam, hogy 5 száza­­lékos selejtemet 2,5 százalék­ra csökkentem. Csütörtökön már 187 százalékra teljesítettem új normámat, de most a gyár új neve arra kötelez, hogy még magasabbra emeljem teljesítmé­nyemet A névavató ünnepségen sok­­száz dolgozó lelkesedéssel fo­gadta el azt a javaslatot, hogy az üzem dolgozói szocialista munkaversenyre hívják ki a bukaresti Rákosi Mátyás Mű­vek dolgozóit. Cejka elvtárs magkészítő­ csoportja már ennek a versenynek szellemében küzd, amikor minden erővel a selejt csökkentésére törekszik a har­madik negyedévi terv sikeres teljesítése érdekében. Az öntödében Jánosik János elvtárs, Kossuth-díja­s sztaha­novista magkészítő, örömmel új­ságolja, hogy a névavató ün­nepség után többen máris újabb vállalást tettek alkotmányunk ünnepére. Musils József elv­társ sztahanovista, brigádjával elhatározta, 1,7 százalékról 1 százalékra csökkenti selejtjét. — Gheorghiu Dej elvtárs ne­véhez méltóan teljesítjük fo­gadalmunkat — mondja Jáno­sik,elvtárs —, az öntöde dol­gozói harmadik negyedévi ter­vüket 15 százalékkal túltelje­sítik. S küzdünk azért, hogy mindazok a hibák, amelyek még a „Ganz” névre emlékeztetnek,­ mielőbb eltűnjenek. Büszkén hirdeti az új nevet a tábla a volt Ganz Hajó kapuja felett. Kötőreggelek kultúrműsorral A Magyar Nemzeti Bank dol­gozói is nagy szeretettel veszik ki rés­züket a koreai nép­­meg­segítéséből. A kötőreggeleken az MNDSZ-asszonyok szorosan együttműködve a békebizottsá­­gi aktívákkal folytatják a mun­kát és a kötőreggeleket kultúr­műsorral teszik színesebbé. Az utóbbin felolvasták Méray Tibor „Tanúságtétel” című munkáját. A gyűjtések eredményei forint­ban is igen szépen megmutat­koznak. Július 5-ig 70.155 forint értékű koreai bélyeget adtak el, mely a béralapnak 2,95 száza­léka és az egy főre eső átlag 51,73 forint. Telefontudósítás Helsinkiből a 6. oldalon Sásdi István ács az újpesti összekötő vasúti híd építkezésénél a Duna felett. Május 17-e óta több mint 6 és félmillió nyugatnémet szavazott a militarista egyezmények ellen • BERLIN, július 12. (MTI) A „német megegyezés kongresszusa” Düsseldorfban közleményt adott ki a Nyugat- Németországban folyó második békenépszavazás eddigi eredményéről. A Düsseldorfban kiadott köz­lemény rámutat, hogy 1952 május 17-e óta — amikor a bonni különszer­ződés elvetését és a német békeszerződés megkötését követelő népszavazás meg­kezdődött, — Nyugat- Németország területén 6.591.953 ember szavazott a militarista paktumok ellen. BERLIN, július 12. (MTI) A Német Szocialista Egység­párt II. konferenciájának pén­teki ülésén Otto Grotewohl elv­­társ, a párt elnöke felszólalásá­ban a közigazgatás mélyreható — Ez a 6.591.953 szavazat — emeli ki a közlemény — az egész német nép véleményét tükrözi és arról tanúskodik, hogy Adenauer a nép akarata ellenére írta alá a keretszerző­dést és az úgynevezett európai védelmi, egyezményt s most a nép akarata ellenére igyekszik elérni a szerződések ratifiká­lását, átépítésének kérdésével foglal­kozott. — A szocializmus építése az államapparátus alapvető átépí­tése nélkül elképzelhetetlen — mondotta Gratewohl elvtárs, majd a Német Szocialista Egy­ségpárt központi bizottsága ne­vében javasolta, hogy a Német Demokratikus Köztársaság öt tartományát osszák fel 15 kisebb kerületre. Azt a munkát, amelyet eddig a tartománygyűlések és a tarto­mányi kormányok végeztek, a jövőben e 15 kerület képviselő testületei és hatóságai látják majd el. Ez azt eredményezi, hogy a közigazgatás tevékeny­sége gyorsabb, közvetlenebb, pontosabb és élettel telítettebb lesz. Ha minden ilyen kerület átlagosan 15 járásra oszlik, a közigazgatás munkája operatí­vabbá válik és a közigazgatási hivatalok közelebb jutnak a dolgozó néphez. 15 kerületre osztják fel a Német Demokratikus Köztársaság területét Szeretettel üdvözöljük Nazim I­ikmet elvtársat Szeretettel üdvözöljük a hazánkba érkezett Nazim Hikmet elvtársat, a nagy török költőt, a Nemzetközi Béke­­díjjal kitüntetett bátor békeharcost. Nazim Hikmet elvtárs tizenkét évig sínylődött a török reakciós kormány börtöné­ben. Még tizenhatévi rabság állt előtte, amit a török nép elnyomói, szabtak ki rá bátor és megalkuvás nélküli maga­tartásáért, amikor a világ dolgozói tudomást szereztek arról, hogy a börtönben elviselt embertelen bánásmód következté­ben komoly veszély fenyegeti életét. Egy harcos világmoz­galom meghozta a reakciós török kormány és nyugati fel­bujtóik makacs ellenállásával szemben is a török nép nagy fia számára a szabadulást. A magyar dolgozók harcos kom­munista üdvözletüket küldik Nazim Hikmet elvtársnak. Holczer Béla Fővárosi Autóbuszüzem Legújabb jelen­tés a P Petőfi-h­íd építéséről A Petőfi-híd építkezésénél pénteken reggel még­ három főtartó övrész beszereletlen volt. A József Attila- és az Ady Endre-úszódaruk reggel hét órakor megkezdték az egyenként mintegy tizennyolc-húsz tonna súlyú övrészek beemelését. Este hét órára megtörtént az utolsó övrész beemelése is. A beemelt három övrészt egyidejűleg ösz­­szekapcsolták a budai meder­pilléren lévő tartóoszlopokkal. Így már a csavarozási mun­kát végezhetik. \ Ma délelőtti telefontudósításunk Kopenhágából: Elek Ilona: „Mindent elkövetünk valamennyien, hogy sikeresen szerepeljünk“ Kopenhágában vasárnap este nyitják meg az 1952. évi női tőrcsapat világbajnokság küz­delmeit, amelyek során pástra lépnek a legjobb magyar női tőrözők is. A sorra kerülő mér­kőzéseket igen nagy érdeklődés előzi meg, annál is inkább, mert a benevezett tíz nemzet versenyzői közül a franciák, dá­nok, magyarok és olaszok, vala­mint az Egyesült Államok és az osztrákok közel egyforma esély­­lyel küzdenek egymással a vi­lágbajnokság eldöntéséért. A Kopenhágába­­ érkezett ma­gyar vívók egyébként egy kol­légiumban kaptak szállást. Te­kintettel arra, hogy az olimpia előtt hatalmas a nemzetközi for­galom, a rendezőség nem tudott a magyaroknak megfelelő szállodai elhelyezést biz­tosítani. Megígérték azonban, hogy ha­marosan szállodába költöztetik át vívóinkat. — Megérkezésünk óta rend­szeres edzéssel készülünk a nagy világversenyre — mon­dotta Elek Ilona olimpiai baj­noknőik. — Úgy érzem, jó for­mában vagyok. Nehéz beszélni az esélyekről, hiszen igen jó­képességű ellenfelek ellen kell majd mérkőznünk. Legnagyobb ellenfelemnek most is a dánok kitűnő tőrvívóját, Lachman­nt tar­tom, aki ellen már többször, a vi­lágbajnokságon és a londoni olimpián is mérkőztem. Min­dent elkövetünk valamennyien, hogy a női tőrcsapat világbaj­nokságon sikeresen szerepel­jünk. A világbajnokság komoly ér­tékmérője lesz majd az olimpia előtt annak, hogy egyénileg je­lenleg kik a legjobbak a vilá­gon a női tőrvívásban. A múlt évben Stockholmban megrende­zett világbajnokság során, ami­kor a magyar válogatottak a franciák mögött a második he­lyen végeztek, a négyes dön­tőben igen szoros küzdelmek alakultak ki a franciák,­­dánok, magyarok és olaszok között. Pillanatnyilag még nem tud­ható, hogy az egyes nemzete­ket kik képviselik ezen a talál­kozón, annyi azonban biztos, hogy a magyar színeket képvise­lő versenyzők nagy küzdel­­­ mek előtt állnak. Valamennyiknek tudásuk legja­vát kell nyújta­niuk ahhoz,­ hogy a várakozásnak megfelelően sze­repeljenek a kopenhágai .­­női tőrcsapat világbajnokságon, amelyet vasárnap este fél 8 órakor ünnepélyesen nyitnak meg. B. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék