Esti Budapest, 1953. október (2. évfolyam, 230-256. szám)

1953-10-21 / 247. szám

AZ MPP BUDAPESTI PftRTBIZOTTSftGfl­fS­fl FŐVÁROSI TfUlffCS LAPJA II. ÉVFOLYAM, 247. SZÁM. Ára 60 fillér SZERDA, 1953 OKTÓBER 21. ­ HÍREK A FŐVÁROS ÉLETÉRŐL Épül a XVI. kerületi tanácsháza Valamikor a kerület központ­ja, az elöljáróság, már külalakra is elriasztó épület volt, elhanya­golt, piszkos, barátságtalan. Most a kerület szíve, a tanács­háza, külsőleg is új arcot ölt mindenütt, újjáépül, bővül, csi­­nosodik. A XVI. kerületben, Sas­halmon eddig öt épületben he­lyezkedett el a tanácsháza, az emberek sokat járkálhattak, mi­re ügyeiket elintézték. Zsúfolt szobákban folyt a munka. Ez az állapot azonban jórészt már a múlté és rövidesen végleg meg­szűnik. Kétmillió hétszázezer fo­rint költséggel épül ugyanis az új tanácsházz. A kétemeletes épület k­ét rész­ből áll. Az egyik rész elkészült még májusban és ide több osz­tály beköltözött, a végrehajtó bi­zottság is itt ülésezik. A másik résznél most húzzák a második emeletet és a Budapesti Magas­építő Vállalat dolgozói vállal­ták, hogy november 10-re tető alá hozzák ezt a másik szárnyat is. Az új épületben sokminde­n megváltozik. Lesz telefonköz­pont és minden osztálynak­ kü­lön városi vonala. Lesz ebédlő, könyvtár is. Tervezik, hogy jö­vő évben parkosítják a tanács­házzal szemközti területet — mely most szántóföld — és kut­­túrparkot létesítenek itt szabad­téri színpaddal. Ma megkezdték az idei termésből készült Mirelite-áruk eladását Ma ötven Közért- és tizenöt Csemege-bolt kezdte meg az idei termésből készült Miriste-áruk forgalombahozatalát. Idén sok­kal nagyobb mennyiségben vá­sárolhatják a budapesti fogyasz­tók a vitamindús mélyhűtött fő­zelékféléket, mint tavaly. Főze­lékből 90 százalékkal többet fo­gyasztottak, mint az elmúlt év­ben. Zöldségfélékből tavaly zöldborsó, tök nem volt megfe­lelő mennyiségben. Idén gya­lult tök kétszerannyi, uborka szintén kétszerannyi, zöldborsó 40 százalékkal lesz több. Egyes gyümölcsfélékből is többet vásá­rolhatunk. Szilvából több mint 40 százalékkal nő a Mirelite­­készítmény a tavalyihoz képest Az árleszállítás során a Mire­lite-áruk ára is csökkent. A fő­zelékfélék 20, a gyümölcsök 15 százalékkal vásárolhatók ol­csóbban. Új színnel gazdagodik a budapesti utca is. A Mirelité árukat ugyanis két hatalmas 40 tonnás, 15 méter hosszú traktor­­vontatású hűtőkocsiban fogják kiszállítani reggelente az üzle­tekbe. A kocsira jegesmedvéket, Mirelite-eszkimót festenek. Még e héten további 16 Csemege-bolt kapcsolódik be a Mirelite-áruk árusításába. November 7-től két újabb autóbuszjárattal bővül a főváros közlekedési hálózata A dolgozók utazásának meg­könnyítésére ,a főváros közleke­désének további javítására no­vember 7-től újabb két autóbusz­­járattal bővül Budapest közle­kedési hálózata. Többszáz bu­dafoki dolgozó kérésének figye­lembevételével az egyik új jára­tot a XXII. kerületben állítják forgalomba. Ez a járat a Vörös Hadsereg­ útja és a Jókai Mór­utca sarkától indulva a Bajcsy- Zsilinszky­ úton át a budatété­­nyi Nőiruhagyárig közlekedik majd. Végállomása a gyár bejá­rata előtt lesz. Innen visszafelé menet továbbhalad a Terv-utcán, a Kápolna­ utcán, majd ismét a Jókai Mór­ utcára érve tér vissza a Vörös Hadsereg útjánál lévő kiindulóhelyre. Az új járat léte­sítése különösen a budatétériyi Nő­iruhagyár dolgozóinak szem­pontjából nagyjelentőségű, azok 20—25 perces gyaloglástól men­tesülnek, ami különöse­n a ha­vas, csúszós téli időszakban volt igen megerőltető. A másik új járat a Moszkva­iért és a Krisztina-körúton, Alko­tás-utcán, Nagyenyedi-úton, Ki­­rályhágó-téren, Orbánhegyi-úton és Fodor-utcán halad a Márton­­hegyi-útig és vissza ugyanezen az útvonalon. Ezzel a járattal az Orbánhegyen lakó dolgozók jut­nak kényelmes, gyors közleke­déshez. A Budapesti Városi Tanács közlekedési igazgatósága a két újabb autóbuszjárat november 7-i forgalombahelyezésével mint­egy három hónappal hozta előbbre az eredetileg tervezett határidőt. (MTI) Az egyik szárnyon most építik a második emeletet. A háttérben a már elkészült szárny látható. A­­csepelen épülő munkásszálló épületét díszítő domborműveken dolgoznak a százados úti művész, telep kőszobrászai, Koronczi István, Brintzik László, Rácz József és Kéri Gyula az utolsó simí­tásokat végzik az egyik domborművön. A.M. Baranovszkij: Nem az ENSZ-alapokmány módosítására, hanem megtartására van szükség Az ENSZ jogi bizottsága megkezdte az előzetes vitát az alapokmány „felülvizsgálata" ügyében NEW YORK, október 21. (TASZSZ) Az ENSZ-közgyűlés jogi bizottsága tegna­p megkezdte az ENSZ-alapokmány felülvizsgá­latára vonatkozó úgynevezett konferencia előkészítő rendszabályairól szóló javaslatok meg­vitatását. Mint ismeretes, a Szovjetunió, Lengyelország, Csehszlovákia, az Ukrán SZSZK és a Bielorussz SZSZK képviselői tiltakoztak az ellen, hogy ezeket a kérdéseket a közgyűlés napirendjére tűzzék, minthogy e kérdések felvetése azt célozza, hogy megsemmisítsék az alapokmány legfontosabb alap­elvét: a Biztonsági Tanács öt állandó tagja egyhangúságának elvét. A szovjet küldöttség rá­mutatott: az ENSZ-alapokmány felülvizsgálatára irányuló kí­sérletek csak fokozhatják a fe­szültséget a nemzetközi kapcso­latokban és hogy ezidőszerint a legfőbb feladat nem az alapok­mány megváltoztatása, hanem szigorú megtartása és őrködés afelett, hogy az alapokmányt meg ne sértsék. Az október 20-i ülésen Hollan­dia és Egyiptom képviselői meg­világították az általuk benyúj­tott határozattervezetek lénye­gét, majd az Ukrán SZSZK kül­döttségének vezetője, A. M. Ba­ranovszkij elvtárs mondott nagy beszédet. Feltárta az alapok­mány megváltoztatását kívánó küldöttségek igazi céljait, ame­lyeket azzal lepleznek, hogy az alapokmány megváltoztatása ál­lítólag kiküszöbölhetné az ENSZ- alapokmány „fogyatékosságait. ” — Az alapokmány megváltoz­tatása, amire az Egyesült Álla­mok és néhány más ország reak­ciós körei törekednek, azt célozza, hogy aláássák a legfőbb elvet, amelyen az ENSZ alapul. (Folytatás a 2. oldalon.) nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlIlllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIU Eric Butler, a Daily Worker munkatársának telefontudósítása Londonból a ma délutáni Anglia—FIFA válogatott labdarúgómérkőzésről Az angol labdarúgószövetség fennállásának 90. évfordulója alkalmaiból sorra kerülő ünnep­ségek megnyitó eseménye a ma délután, 2.30 órakor (magyar időszámítás szerint fél négykor) kezdődő Anglia—FIFA váloga­tott labdarúgómérkőzéssel kap­csolatban óriási az érdeklődés. A Wembley-ben lévő Empire­­stadionban, 100.000 néző előtt játsszák le a mérkőzést, amely az angol labdarúgás nagy erő­próbája lesz. A mérkőzés után a stadionban ünnepség lesz, amelyre nagy érdeklődéssel várják a Szovjet­unió küldöttjét. A november végén sorra kerülő Anglia—Magyarország váloga­tott labdarúgómérkőzés iránt az érdeklődés máris nagy, bár a végleges csapatot csak novem­ber első hetében állítják össze. Egyelőre az angol válogatott az osztrákok elleni mérkőzésére ké­szül. A kenyai főkormányzó újabb terrorintézkedéseket jelentett be a kenyai hazafiak ellen Október 21. (MTI): Evelyn Baring kenyai főkor­mányzó kedden újabb terrorin­tézkedéseket jelentett be a kenyai hazafiak ellen. A „Reuter” hírügynökség köz­li, hogy a főkormányzó a gyar­mat „törvényhozó tanácsának” ülésén közölte, hogy a kormány lefoglalja és elkobozza mind­azokat a földeket, amelyek az úgynevezett „Mau-Mau” szer­vezet volt vagy jelenlegi veze­tőinek tulajdonát képezik. A főkormányzó azt is bejelen­tette, hogy a mozgalom vezető személyiségeit, akiket jelenleg az északi határ mentén elhelyezett szigorúan őrzött internálótá­­borokban tartanak fogva, élet­­fogytiglan száműzik. Baring a továbbiakban foko­zott katonai akciókat helyezett kilátásba a mozgalom tagjai­­val szemben és újabb rendőri őr­helyek létesítését és erős mozgó rendőrségi alakulatok felállítá­sát jelentette be. Ezek a rendőr­ségi alakulatok katonai kikép­zésben részesülnek. A főkormányzó közléseiből vé­gül kitűnik, hogy eddig 2.500.000 fontot fordítottak a gyarmat sza­badságáért küzdő kikujuk elleni vad hajszára. ­ Járási könyvtár nyílik Kunszentmártonban A mintegy 11 ezer kötetes szol­noki megyei könyv­tárból az elmúlt hónapban több mint háromezer dolgozó közel tíz­ezer kötetet vett ki. A dolgozók igé­nyeinek fokozott ki­elégítése érdekében a könyvtárat 70 személyes olvasóte­­remmel és irodahe­lyiségekkel bővítik. A munkálatok a közeljövőben befe­jeződnek. A megyei könyv­tár bővítése mel­lett nagy gondot fordítanak a megye könyvtárhálózatá­­nak fejlesztésére is. Ebben az évben egy új járási és két falusi könyvtár kezdte meg műkö­dését Szolnok me­gyében. Október végén Kunszent­­m­ártonban újabb járási könyvtár nyílik, mintegy 7500 kötetes könyv,­állománnyal. Bővítik a szegedi Móra Ferenc múzeumot A szegedi Móra Ferenc múzeum bő­­vítési munkálatai­nak terveit most készítették el a szegedi épületterve­ző iroda mérnökei. Egyelőre egymillió hatszázezer forin­tos költséggel 22 méterrel meghosz­­szabbítják az épü­letet, így hat új — összesen közel ezer négyzetméter alap­­területű — terem­mel bővül a mú­zeum és a könyv­tár. Az építési mun­kálatokat még eb­ben a hónapban megkezdik. Később a múzeum két, ha­talmas, mintegy 60 méteres szárnyépü­letet kap. Az átépí­­tés után a könyv­tárban külön köl­csönzőhelyiségek, dolgozószobák, ol­vasótermek állnak a felnőttek és a fia­talok rendelkezésé­­re. Sor kerül a mú­­zeum mellett lévő szegedi vár restau­rálására is, amely­ben várostörténeti múzeumot helyez­nek majd el. Kultúrházat avatnak Edelényben Borsod megye egyik járási szék­helyén, a jórészt bányászlakta Ede­lén­yben a közel­múltban fejezték be a kultúrház építke­zési munkálatait. A közel félmillió forint beruházással létesített kultúrház nagy előadótermé­­ben állandó szín­­padot építettek. Az új kultúrházat no­vember 7-én avat­ják fel. Kazincbarcika első 8 tantermes iskolája Kazincbarcikán ez év szeptemberé­ben épült fel az ifj városban az első nyolctantermes is­­kola, amelyben az építőipari techni­kum növendékei az új tanévben meg­kezdték a tanulást. Az iskola egyeme­letes épület, korsze­rű fizikai előadóte­remmel felszerelve. A­­ folyosókon falba épített szekrényekbe rakhatják be felső­ruháikat a növen­dékek. Az iskola­­épület mellett he­lyezték el a mo­dern felszerelésű tornatermet, ame­lyet egy folyosó köt össze az iskola földszintjével. Jö­vőre egy nagyobb, húsztantermes is­kolát is építenek Kazincbarcikán. 400 férőhelyes előadóterem Mintegy 400 ezer forintos költséggel kultúrotthon épül a tolna megyei Mado­­csa községben. A kultúrotthonban a 400 férőhelyes, nagy előadóterem mellett, olvasószo­bja, játékterem, va­lamint férfi és női öltöző is lesz. Az építkezési munká­latok már befeje­zés előtt állnak, a kultúrotthont elő­­reláthatólag no­vember 7-én avat­ják. A dolgozók kulturális igényeinek kielégítéséért A hajduszabvni­,id­­­.uilurház. Az Egyesült Államok elnökhelyettese Ausztráliában Nixon, az Egyesült Államok elnökhelyettese hétfőn Ausztráliai fővárosába érkezett, ahol meg­beszélést folytat Menzies mi­niszterelnökkel és a kormány tagjaival — jelenti az „AP” hír­­ügynökség. Nyugtalanság Indonéziában Japán felfegyverzése miatt AMSTERDAM, október 21. (MTI) Indonéziában nagy nyugta­lanságot okoz Japán újrafelfegy­­verzése. Az „Antara’’ hírügy­nökség arról számol be, hogy Dzsakarta vezető politikai és kormányköreiben egyre, többet foglalkoznak Japán újrafelfegy­­verzésének kérdésével. Hivata­los indonéz körök megállapítása szerint Japán újrafelfegyverzése csak az Egyesült Államok segít­ségével lehetséges és egész Ázsia számára óriási veszélyt­­ jelent.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék