Esti Hírlap, 1973. március (18. évfolyam, 51-77. szám)

1973-03-22 / 69. szám

Például a vasutak villamosítására Hitelt ad a KGST-bank Két éve működik • Kölcsönös előnyök További kapcsolatok A szocialista országok gazdasági fejlődésének gyorsításához sok anyagra, energiára, költséges beru­házásokra van szükség. A feladat megoldását meg­könnyíti, ha a KGST komp­lex programjának megfe­lelően az erőket koncentrál­ják, s maximálisan kihasz­nálják a kollektív munka előnyeit. Az erők pénzügyi összefogására korábban a kétoldalú — állami — hi­telnyújtások mód szerét al­kalmazták, később ennél korszerűbb, az új feladatokhoz jobban iga­zodó megoldást kellett ta­lálni. A megoldás: 1971-ben meg­kezdte működését a KGST- országok Nemzetközi Beru­házási Bankja. Az alapokmány szerint a bank fő feladata, hogy kon­centrálja az eddig külön ke­zelt beruházási javakat, s az egyesítés előnyeit kihasz­nálva hosszú- és középtávú hiteleket nyújtson a tagor­szágoknak. A hitelekkel minden esetben a szocialista nemzetközi munkamegosz­tást. a termelés specializá­­lását és kooperációját, a kö­zösséget szolgáló nyers- és fűtőanyagforrások bővíté­sét kell támogatni. A hitele­ket olyan beruházásokra fo­lyósítják, amelyek megfelel­nek a tagországok kölcsönös érdekeinek. A bank alaptőkéje itöbb mint egymilliárd transz­ferábilis rubel. (A transzferábilis rubel a szocialista közösség kollek­tív valutája.) Az alaptőkét — amelynek hetven száza­léka transzferábilis rubel, harminc százaléka pedig szabadon konvertálható va­luta — a tagországok fizet­ték be. A bank élén a banktanács áll, amelynek tagjait a rész­vevő országok kormányai nevezik ki. a nemzeti ban­kok. a tervhivatalok, a pénzügyi, illetve a külkeres­kedelmi minisztériumok ve­zetőiből. A tanácsban min­den országnak egy szavaza­ta van, attól függetlenül, hogy mennyi pénzt fizetett az alaptőkébe. A bank a hi­telekért — az időt és a valu­ta fajtáját figyelembe véve — általában évi 4—6 szá­zalékos kamatot számít fel. A bank kétéves működé­se alatt 26 nagy objektum felépítésére mintegy 278 millió transzferábilis ru- j bel hitelt folyósított. A tagországok olyan fontos ágazatait támogatta, mint a gép-, és vegyipar, a könnyű- és élelmiszeripar, a vasúti és a gépjármű-közlekedés. Bulgária e hitelre támasz­kodva mindenekelőtt élel­miszeriparát fejleszti. A csehszlovák Tátra autógyár berendezésének korszerű­sítésére, termelésének bőví­tésére 77.5 millió rubelt fo­lyósítottak. Az NDK egy műanyagfeldolgozó gépeket termelő gyár létesítésére 14,5 millió, Románia egy izoprénkaucsukgyár építé­sére 38 millió rubel értékű hitelt vett fel. Magyaror­szág a vasutak villamosítá­sára és dieselesítésére 20,5 millió, az Ikarus-gyár bőví­tésére 12,5 millió rubel hi­telt kért és kapott a bank­tól. A Nemzetközi Beruházá­si Bank a jövőben nem kor­látozza működését a tagor­szágokra. A nyugati pénzvi­lág máris élénken érdeklő­dik tevékenysége iránt. Ezért elhatárolták, hogy kap­csolatokat teremtenek több nagy tőkés világ­bankkal, s a kölcsönös előnyök alapján fejlesztik velük is a pénzügyieteket. A szocialista közösség bankjának tevékenysége a nyugati pénzpiacon lehető­vé teszi, hogy a KGST-or­­szágok hatékonyabban hasz­nálják jel konvertibilis va­lutatartalékaikat, s ez is se­gíti gazdasági fejlődésük gyorsítását. A KGST-országokra váró pénzügyi-valutáris felada­tok megoldása igen bonyo­lult, szerteágazó munkát kö­vetel, s a komplex program végrehajtásának egyik leg­fontosabb tennivalója. Ezt a bank egymagában s egy­szerre természetesen nem oldhatta és nem is oldhatja meg. De rövid fennállása alatt bebizonyította, hogy az erők összefogásának, he­lyes felhasználásának, az integrációs folyamat ki­bontakoztatásának hatha­tós eszköze, s a jövőben még inkább azzá válik. Halmai György v Az építés zajától hangos ezekben a napokban a kő­bányai vásártér. Gyors ütemben épül a BNV eddi­gi legnagyobb, több ezer négyzetméteres kiállítási csarnoka, amely a volt ló­­versenypályán emelkedik. A munka lendületére jel­lemző: a csarnok egyik ol­dalát már üvegezik, a má­sik végében még az oldal­falak tartószerkezeteit sze­relik, máshol a tetőszerke­zeten dolgoznak. (Wormser felv.) Szakmunkástanulók versenye Ma és holnap lesznek a kereskedelmi és vendéglátó­szakmunkás tanulók orszá­gos versenyének döntői. Az élelmiszereladók ver­senyeinek színhelye a Ro­yal Élelmiszer Áruház, a ruházat, a cipő, a kozmeti­­ka-vegyici^k és a híradás­technikai felszerelések el-' adójelöltjei a Corvin Áru­házban, a háztartási felsze­relések szakmájában dolgo­zó fiatalok a XIII. kerület, Váci út 4. szám alatti vas­es edényboltban versenyez­nek. Ünnepélyes eredményhir­detés: március 24-én. NEMZETKÖZI EG YUTTMUKODES Divat, öltözködés Ma délelőtt Nádor Vera, a Divattervező Vállalat művé­szeti vezetője tájékoztatta a sajtó képviselőit és a szak­embereket a KGST ruhaipa-, ri gazdasági, műszaki és tu­dományos együttműködés­sel, valamint az öltözködés­­kultúrájával foglalkozó ál­landó munkacsoportjának III. prágai üléséről. Hazán­kat a Könnyűipari Miniszté­rium megbízásából a Divat­­tervező Vállalat képviseli a munkacsoportban. — A textil-, a konfekció-, kötő-hurkoló-, cipő- és bőr­díszműipari termékek FIATALOKNAK csekkfüzet országjáráshoz Nyolcezer fiatal üdülésé­hez — a tavalyinál 30 000- rel többnek — nyújt külön­féle kedvezményeket idén az Országos Ifjúságpolitikai és Oktatási Tanács. Az ifjúsági turizmus fel­lendítését szorgalmazó és a kormány által is támoga­tott program szerint az OIOT az idén, egyebek kö­zött. fejleszti a tavaly már megkedvelt ifjúsági kem­pingakciót. 25 000 csekkfü­zetet osztanak szét hama­rosan, főként az ifjúsági klubok segítségével. A fü­zet az 50 százalékos utazá­si kedvezményen kívül arra jogosít, hogy tulaj­donosa hat éjszakára kapjon szállást az ország bármelyik kempingtábo­rában, Vagy expressz üdülőjében. A füzet tartozéka hat ebédjegy is, darabonként 7,50 forintos értékben, ame­lyet az önkiszolgáló étter­mek vagy a vendéglők be­számítanak az árba. A fü­zet célja: az országjáró, hazánk tá­jait megismerni akaró fiatalok „vándorolhassa­nak”. A tavaly kiosztott hasonló füzetek ugyanis osak egy meghatározott helyre vol­tak érvényesek. esztétikai, funkcionális és minőségi színvonalának fejlesztésében a KGST-or­­szágok szorosan együtt­működnek. A nemzeti sajátosságok és hagyományok, valamint a korszerű technika adta le­hetőségek felhasználásával alakítjuk a divatot — hang­súlyozza Nádor Vera. Együttműködésünk segíti a természeti és a nyersanyag­­források egyenletes kihasz­nálását, a műszaki színvo­nal fejlesztését, az ipari termelés gazdasági feltéte­leinek javítását és az új­szerű technológiai módsze­rek alkalmazását. Mindez egyúttal kedvező hatással van az országok közötti árucsere­­forgalomra, végső soron öltözködéskul­túránk színvonalának ál­landó, fokozatos fejlesztésé­re, növelésére. Helyfoglaló vendégek A Balaton partján máris több száz külföldi turista gondoskodott nyaralóhelyé­ről. Több kempingben ál­landó táborrészt tartanak fenn a csehszlovák nagy­üzemek, bányák szervezett üdültetésben részt vevő cso­portjainak. A legnagyobb keletjük a kemping fahá­zaknak van. A fa- és mű­anyag házakban rendelke­zésre álló több mint ezer férőhelyet már csaknem az egész idényre kibérelték a külföldiek. Megállapodást kötöttek egy osztrák szak­­szervezeti csoporttal, amely fizetővendég-szolgálat magánnyaralói iránt érdek­lődik. Az NDK-beli üzemek dolgozói is nagy számban igényelnek magánházaknál szállást. (MTI) MOST ELOSZOK Túzok-család A fácánban, fogolyban gazdag déi-borsodi részen, a Mez®­­keresztes község határában elterülő legelőkön a vadászok tizen­hat darabból álló túzokcsapatot figyehek meg. Emberemléke­zet óta nem láttak ebből a vadfajtából ezen a vidéken. A tű­­zokcsapat megtelepedését azzal magyarázzák, hogy biztonsá­gos környezetet kerestek a tavaszi költés előtt. Mind a vadász­­társaság tagjai, mind pedig a mezőkeresztesi tsz mezőőrei ket­tős gondossággal vigyáznak, hogy a feltűnt túzokesapatot baj ne érje, • véglegesen megtelepedjenek ezen a vidéken. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék