Esti Hírlap, 1980. október (25. évfolyam, 231-257. szám)

1980-10-01 / 231. szám

• Jó szórakozást! cím­mel sugározták tegnap es­te a hangosan gondolko­dást Veszprémben. Nagyon tetszett. Vitray Tamás és Huszár Tibor, Szabó György és Árkus József, Horváth Ádám és Kalmár András, Bernáth Rózsa, Csenterics Ágnes, Szántó Erika és a többiek is kivé­tel nélkül valamennyien­ megfontolt józansággal és lényeget érintő éleslátással, ízléssel és bölcsen válaszol­tak Szegvári Kati kérdései­re. Hogy jól szórakoztat-e a tévé, s ha igen, akkor miért nem? Hogyan to­vább, milyenek a lehető­ségek, mit számít az anya­gi, mennyit az erkölcsi megbecsülés? És hogy vol­taképpen mit is értünk szórakozáson? Ez utóbbi volt a legfontosabb kérdés, mert csak ennek tisztázása után jöhetünk tisztába az­zal — ha ugyan tisztázhat­juk valaha is? —, hogy jól szórakoztat-e a tévé? A szívem szerinti legokosabb és legerőteljesebben alátá­masztott választ Vitray meg Szabó György fogal­mazta meg. Azaz, hogy a szórakoztatás nem szükség­szerűen egyenlő a nevetés­sel, miként a néző passzív befogadóvá degradálásá­­val és az élet eleven áram­köréből való kikapcsolásá­val sem. (Hatásos példa a Vitrayé: a rendőrgyilkos­ság kacagtató szórakozás talán? Mégis mindenkit érdekelt az ügy a Kék fényben!) Akik pedig azt panaszolták — joggal —, hogy a könnyű műfajok­nak nálunk sem tekinté­lye, se becsülete, vigaszta­lásul hadd mondjam el: az amerikai Time legutóbbi számában a Ragtime című, nálunk is igen népszerű re­gény szerzőjének, Docto­­rownak új regényéről szá­mol be. S megjegyzi: egy réteg szemében Doctorow gyanús volt. Nem lehet igazán jó író, úgymond, mert a Ragtime elképesz­tően magas példányszám­ban kelt el, írója túl sok pénzt keresett vele! E sznobokat „megnyugtat­ja” a Time recenzense: az új Doctorow-regény stilá­­risan kuszább, formailag emészthetetlenebb a Rag­­time-nál, ettől a szerző ama rétegeknek is végre „jó” író lesz talán... Látható, ha más-más megjelenési formában is, de (minde­nütt megoldatlan) világje­lenségek, nemzetközi prob­lémakörök foglalkoztatták a tegnap esti hangosan gondolkodóinkat. (barabás) Hrrolnaptól a mozik­at CSONTVÁRY Nem szeretnék kertelni, ezért jobb ezzel kezdeni: számomra a Csontváry a csalódások filmje. Látszólag pedig minden kéznél volt — a kamera előtt és mögött — ami ah­hoz kell, hogy valóban nagy film szülessen. A várako­zást külön indokolta Hu­­szárik Zoltán képzőművész­­múltja, s a Szindbádtól a rövidfilmekig minden eddi­gi munkája. S amit nem is tudhattunk előre, hogy Jan­­kura Péter, személyeiben olyan érzékeny szemű ope­ratőrtársra talált, aki a ka­mera optikájával a szín­érzékeny celluloidszalagra képes újrafesteni a Csont­­váry-víziókat. A film igazán emlékeze­tes pillanatait néhány fe­lejthetetlen állókép adja. Nem úgy áll meg a kép, hogy kimerevedik, hanem abban az értelemben, ahogy megáll az idő, kiesik egy­­egy képsor az összefüggé­sekből, csak létezik, szántó a levegőben, pontosabban a mozivásznon, de igazában ezeknek a pillanatoknak nincs köze a lényeghez. Ezért aztán a szép képek megmaradnak a Csontváry­­festmények mozgóképes il­lusztrációinak szintjén, ami­től pedig ■— az előzetes nyilatkozatok szerint — az alkotók úgy féltek, mint ördög a tömjénfüsttől. Most ez a füst kápráztatja el a szemet, s ha időnként fel­indul mögötte, igazában nem látni semmit. — De hátha éppen ezek­ben a látványgyönyöröket adó képekben van elrejtve a lényeg? Végtére is ez fes­tőről, méghozzá Csontváry­­ról szóló mű, ez a megoldás tehát eléggé természetes le­het — vethetné ellenem az, aki még nem látta a fil­met. Jó. Fogadjuk el hipo­tézisnek, hogy minden fon­tos dolog a látvány keltette érzelmekben található. Ám akkor mi a csudának tolak­szik minduntalan elénk a Csontváryt játszó színész mai alakja? Tudom, persze, hogy tu­dom: ezt a szerepet Lati­­novitsnak szánták, s az ő emlékének ajánlják az egész filmet. Valóban látunk a történetben egy mai ruhá­ban közöttünk járkáló szí­nészt, aki elbóbiskol az autóban, mikor forgatásra viszik, aki hazamegy a feleségéhez, de a liftben visszafordul, akit rajongva szeret az anyja, mert hisz benne, de ő már nem hisz önmagában, s aki a jelek szerint legjobban egy va­lódi elmegyógyintézet való­di ápoltjai között érzi jól magát, miközben hegedűl nekik. (Döbbenetesek az el­megyógyintézeti képsorok is, csak az viszolyogtató, amikor jól ismert színészek arra kényszerülnek, hogy együtt „játsszanak” egy filmben, még a legsúlyo­sabb, ketreces ágyban őr­zött ápolttal is.) Van tehát a filmnek egy nem is akármilyen terjedel­mű „színészvonulata” is. őszintén szólva már akkor sem tetszett, amikor a for­gatókönyv legelőször nyom­tatásban megjelent — La­­tinovits még élt —, mert valami erőltetett didaktikus párhuzamkeresésnek tartot­tam, amely csak arra jó, hogy tovább párologtassa a ködöket a múlt századból máig tovább őrzött zseniel­­mélet pocsolyájából. Amely elmélet, némileg leegysze­rűsítve, úgy hangzik, hogy az igazán nagy művészek, a zsenik, soha nem férnek be a társadalmi konvenciók karámjába, ahonnan aztán önpusztítás, néha a halál árán próbálnak kitörni. A Csontváry-film színész­­vonala ezt a zseniügyet akarja, a festő példáját fel­használva, a mába helyez­ni. Függetlenül attól, hogy ki mire tartja Latinovitsot — én például egy nagyon jó, de még a hatvanas éve­ket sem meghatározó jelen­tőségű színésznek — a zse­nielmélettel az a baj, hogy szép, kerek, romantikus ha­zugság. Mentségként és vé­delemként könnyű előkap­ni és ráfogni a társadalom­ra, tessék elnézni a nagy­képűséget,­­az összeférhetet­lenséget, az akaraterő hiá­nyát, az iszákosságot, a go­rombaságot, a depressziót, mert mi zsenik vagyunk, s így szolgáljuk a társadal­mat. A filmben a színész Csontváryt idézve, majd­nem szó szerint megfogal­mazza ezt. (A legkevésbé Ichak Fincin, a kitűnő bol­gár színészen múlt a siker, aki talán jobb, mintha La­­tinovits játszotta volna Csontváryt.) Ezzel a zsenielmélettel például az a baj, hogy a művészettörténet mérhetet­lenül sok óriási művészt is­mert, akik szerények voltak, fegyelmezettek, vagy éppen harsány közösségi embe­rek, akiket külön egyáltalá­ban nem foglalkoztatott a maguk személyének és a társadalomnak a viszonya. Mások viszont, akik való­ban szembekerültek a ha­talom valamilyen képvise­lőjével, intézményével, ezt korántsem magánügynek érezték, hanem alkalomnak arra, hogy vállalják mind­azok képviseletét, akik va­lóban szemben álltak ezzel a társadalommal. A Csontváry világát idé­ző képekben — és életraj­zának nagyvonalú megidé­­zé­se mögött — tehát egy meghatározott elképzelés ködült föl időnként. Ám ez is csak esetlegesen úsz­kál a s­zínésztörténet epi­zódjai körül, mintha vala­ki Csontváryval akarná igazolni Latinovitsot és Latinovitsal magyarázni Csontváryt. S ezenközben Huszárik valójában se nem Csontváry se nem Latino­vi­ts, hanem Szindbád. Ked­ves, kalandos, alapjában önirónikus — Csontvárytól fényévnyire volt az öniró­nia — jópajtás, aki rend­kívül szereti az embereket. Mindenkit. Magát aligha akarja a zsenik közé sorol­ni — pedig nagy művész. Most megpróbált egy film­ben azonosulni azokkal, akikről úgy gondolja, hogy zsenik. Ez az azonosulás nem nagyon sikerült. Ettől lett olyan kusza film a Csontváry, Bernáth László Bánfalvi Ágnes és Ichak Fenci. Az Őszi lombhullás Budán... Az Észak-Budai Vendéglátó Vállalat 1980. őszi rendezvénye. Október 3-án este 7 órai kezdéssel. Régi idők diszkója (Nosztalgia diszkó) az Európa étteremben Budapest II., Mártírok útja 43—45. Műsorvezetők: Harsányi Béla, Földi Ottó és Winkler Péter. Belépődíj: 30 Ft. Vacsora (ital nélkül): 70 Ft Jegyelővétel az Európa étteremben. SVÁB LAKODALMAS, REGRUTABLCSOZTATÓ Nemzetiségi találkozó Sopronban Magyarországon a becs­lések szerint 200—220 ezer német nemzetiségű ember él. Sokan közülük, különö­sen az idősebbek, ismerik és beszélik apáik nyelvét, nyelvjárásukat. A fiatalok zöme pedig az irodalmi né­metet igyekszik elsajátíta­ni a nyelvoktató ,általános iskolák vagy gimnáziumok valamelyikében. Kétszáz körül mozog együtteseik száma, amelyekben beszélt és zenei anyanyelvükön, szóval, énekkel, tánccal, hangszeres muzsikával őr­zik kulturális hagyomá­nyaikat. Huszonöt éve, október 5- én alakult meg a Magyar­­országi Németek Demokra­tikus Szövetsége, e nemes hagyományőrző és -feltáró munka legfőbb szervezője és segítője. Negyedszázad munkájá­nak, eredményeinek és to­vábbi feladatainak értéke­lésére gyűlt össze a szö­vetség országos választmá­nya " ’, elmúlt hét végén Sopronban. Dr. Krauth Já­nos elnök és Réger Antal főtitkár ünnepi szavai után tényekben is láthattuk a szövetség kultúraszervező munkáját: a Liszt Ferenc Művelődési Központban kiállítás nyílt Sopron és környéke németségének életéről. Kicsiny, de válto­zatos és szép anyag mutat­ja be a vidék népművésze­tét : ládafiából előkerült ékes ruhákat, fafaragáso­kat, hímzett asztalneműt, népszokásokat megörökí­tő ódon fotográfiákat, s mellettük külön tárlóban a néprajzkutatás legújabb eredményeit közlő tanul­mányokat, népdalgyűjte­ményeket, kottákat. .Jó öt­let volt, hogy lehetővé tet­ték a helyszíni vásárlást is — szép számmal keltek el mind a kiadványok, mind a német nemzetiségi hang­lemez. Ezután tartották a VI. országos német nemzeti­ségi néptánctalálkozó be­mutatóit. Tízéves múltra tekint vissza e rangos ta­lálkozó, amelyre ezúttal is országos előválogatók után jutottak el a legjobbak. A hat tánccsoport egy szak­­zsűri — és a Petőfi Szín­ház népes közönsége — előtt mérte össze tudását egy régebbi és egy eddig még be nem mutatott koreográfiával. Kivétel nélkül saját gyűjtésű ze­nei és táncanyagot ál­lítottak színpadra. A ván­­dorserleget a pilisvörösvá­­riak Venczel József vezet­te együttese kapta, pom­pás sváb lakodalmas tánc­összeállításával. Emléke­zés egy régi farsangra — ez volt a címe Manninger Miklós koreográfiájának, amelyet a Soroksári Né­met Nemzetiségi Tánc­­együttes adott elő nagy lendülettel, sok humorral. Harmadikok Kecskéd köz­ség fiatal táncosai let­tek, regrutabúcsúztatójuk szellemes, kevéssé is­mert táncelemeket ötvözött nagyszerű muzsikával. Szabadtéri táncbemuta­tókkal és szakmai tanács­kozással búcsúztak Sop­rontól a találkozó résztve­vői, de voltak — néprajz­­kutatók és -gyűjtők, peda­gógusok —, akik csak egy­két napra vettek búcsút egymástól, hiszen tegnap találkoztak újra Békéscsa­bán, a kétnapos 11. nem­zetközi néprajzi nemzeti­ségkutató konferencián. Tíz ország százötven szak­embere vesz részt a tudo­mányos szimpóziumon, amelynek fővédnöke kül­ügyminiszterünk, dr. Paja Frigyes. A magyarországi németekről, a kétnyelvű­ségről, az interetnikus kap­csolatokról s más kérdé­sekről nyolc előadás hang­zik el. C. Szalai Ágnes Új Gondokt-könyvek „Könyvünk az emberi­ség különféle társadalmi és biológiai csoportjaival fog­lalkozik, amelyek egysége­sek eredetüket és történel­mi fejlődésük fő útjait te­kintve, de eltérők létük természeti feltételeit, nyel­vüket, testi alkatukat, gazdaságuk, társadalmi rendszerük és életmódjuk jellemző sajátosságait te­kintve” — ezzel ajánlja magyar olvasóinak Népek, rasszok, kultúrák című könyvét a szovjet szerző­páros, Ny. Ny. Cseboksza­­rov és I. A. Csebokszaro­­va. A könyvből a kultúr­­antropológia számos kér­désére kap választ az ol­vasó a rasszok, népek és kultúrák kialakulásáról, mai helyzetéről. Két térkép mutatja be a világ mai né­peinek elhelyezkedését, il­letve a mai rasszok meg­oszlását. Az öregedés és az élet­kor címet adta könyvének V. V. Fokisz, és zárójelben még utána tette: (Tények és lehetőségek). A fiatal szervezetben már megin­duló öregedés folyamatát páratlanul érdekes m­ódon tárgyalja a szerző, nem­csak biológiai és fizioló­giai, hanem pszichikai szemszögből is vizsgálva a valamennyiünket izgató kérdést. A tudós körülte­kintő tényszerűségét az írástudó színes stílusa teszi a legtágabb érdeklődést ki­elégítő érdekes és tanulsá­gos olvasmánnyá. A modern francia pszi­chológia jelentős alakját, Henri Wallont mutatja be pszichológiai módszeré­nek tükrében a tudós egy­kori munkatársa, René Zazzo. A Pszichológia és marxizmus című könyv­ben nagy teret szentel — foglalkozik Wallon és az olyan nagy hatású kortár­­sak kapcsolatával, mint amilyen Freud, Bergson és Janet. A Világjárók sorozat leg­frissebb kötete egy magyar orvosházaspár és három­éves kislányuk egyeszten­­dei amerikai tartózkodá­sának élményeit meséli el. Kálmán Zsófia a Levélcí­münk: Chicago 60 615 .. .­­ben nagy teret szentel — és ragyogó színes fotókat! — a gyerekeknek, köze­lebbről a gyerekek kórházi és óvodai környezetének, foglalkoztatásának. Ezek a részek olyan ismeretlen vi­lágba engednek bepillan­tást, ahonnan a tanulságok gazdag kínálatából merít­het az olvasó. GYORSINTERJÚ Pol-beat a tévében Sok-sok Egymillió fon­tos hangjegy után Bodnár István most pol-beat mű­sort rendez a tévében. — Mit keres a pol-beat ma a képernyőn? — Meghallgatást, min­denekelőtt. És reméljük, meg is találja. A hatvanas évek nyugati pol-beat da­lai közül a legnépszerűb­beket, a legtartalmasabba­­kat válogatta össze Sze­­verényi Erzsébet, a Zene­­tudományi Intézet munka­társa. — Eredeti formájukban hangzanak fel a pol-beat örökzöldek? — A magyar szövegű változatokhoz Másik János hangszerelte újra a dalo­kat. Postási Júlia, Berki Tamás, Ber­jén Ferenc és alkalmi együttesek lépnek fel a ... Nemzedék ... cí­mű műsorban. A három pontokat majd mindenki a maga ízlése szerint helyet­tesítheti be. — A látvány? — Szándékunk szerint show-stílusban jelenítjük meg, s ebben rendkívül nagy szerepe volt Bach­­mann Gábor látványterve­zőnek, aki izgalmas, asz­­szociációkat ébresztő tere­ket alakított ki a termé­szetes helyszíneken. Ren­geteg fiatalember is része­se a műsornak, de remél­jük, hogy több nemzedék­nek sikerül érdekes fél­órával szolgálnunk a mű­sorral. —é— □ ILLYÉS GYULA Bolhabál című darabját mutatja be a Békés me­gyei Jókai Színház októ­ber 3-án pénteken. Kö­vetkező bemutatójukat 10- én tartják, amikor is Bar­­ta Lajos: Szerelem című színművének musik­alvál­­tozatát hozzák színre Gör­gey Gábor verseivel, Ta­­mássy Zdenkó zenéjével.

Next