Esti Hírlap, 1987. november (32. évfolyam, 257-280. szám)

1987-11-20 / 272. szám

AI­g&fffzhiLTELEXE * AITELEXE N­A­P­TA A SKORPIÓ. Novem­ber 20., péntek: Jo­lán napja. A Nap kél 06.55 órakor, nyugszik 16.04 óra­kor. A Hold kél 06.00 órakor, nyug­szik 15.09 órakor. A sokévi át­laghőmérséklet ezen a napon 4,0 fok. Holnap: Olivér. •MA- az egészséges lakókör­nyezetről hangzik el előadás az Építőipari Tudományos Egyesület­ben. Mindennapi leve­gőnkről — annak jó mi­nőségéről — lesz szó. Ezúttal nem csupán a dohányosokat bélyegzik meg, hiszen tény, hogy sajnos mind több a szennyező anyag a leve­gőben, szobában, irodá­ban, előadóteremben. Tehát mind fontosabb tudni a szennyezés mér­tékét, azt, mikor kell haladéktalanul szellőz­tetni ... avagy: jobban szigetelni az ablakot, az ajtót. A méréshez szük­séges műszerek itthon is kifejleszthetők, sőt kifejlesztendők. A tal­­ponmaradáshoz a hazai építőiparnak is mindin­kább figyelni kell az új lakások klímájára, a föl­használt építőanyagok­ra, a belső terek levegő­jének minőségére. Hisz az élesedő versenyben e követelményeknek is meg kell felelni. Nem­csak az egészség, a gaz­daság szempontjából is lényeges tehát, hogy tiszta legyen a levegő. (h. k. j.) • HÚS ÉS TEJ. A szarvasmarha-tenyésztés helyzetéről tanácskozik ma Székesfehérvárott az Or­szággyűlés mezőgazdasági bizottsága. • KÉSŐBB. A Vidám Szín­padon november 22-én, vasár­nap este a Lilla-villa titka cí­mű előadás technikai okok miatt 7 óra helyett este fél 8 órakor kezdődik. Tragikus baleset Súlyos közlekedési bal­eset történt a Heves me­gyei Szarvaskő külterüle­tén. Horváth László 30 éves gépkocsivezető, kazincbar­cikai lakos, tehergépkocsi­val áttért az úttest menet­irány szerinti bal oldalára, s összeütközött egy sze­mélygépkocsival, amely egy másik személyautónak vá­gódott. A baleset következ­tében az egyik személygép­kocsi utasa, Marton Ágnes 5 éves tarnaleles­zi kislány a helyszínen meghalt, to­vábbi két utas és a sze­mélygépkocsi vezetője sú­lyosan megsérült. A vizs­gálat eddigi adatai szerint Horváth László nem az út­viszonyoknak megfelelő se­bességgel vezetett. • Politikai napilap Főszerkesztőt • Paizs Gábor Főszerkesztő-helyettest * * Komornik Ferenc Szerkesztőség: Vili., Blaha Lujza tér 3. Postacím: 1962 Budapest Telefon: 336-130, 343-100* • " Telex: 22-70-40 Esti H. H. Kiadja a Hírlapkiadó: Vállalat Budapest Blaha Lujza tér 3. 1959 Telefon: 336-130, 343-1000 Felelős kiadó: Vágner Ferenc vezérigazgat­ó- Terjeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesí­tőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellá­tási Irodánál (HELIR), Budapest V.. József nádor tér 1. 1900, köz­vetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi­ jelző­számra. Előfizetési díj egy hóra 43 Ft, negyedévre 129 Ft, egy évre 516 Ft. Szikra Lapnyomda, Budapest Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató ISSN 0133-2201 Index: 25 002 ITT AZ ÉV VÉGI MENETREND Bevásárlások idején sűrítik a járatokat (Folytatás az 1. oldalról.) Sajátos lesz majd az ün­nepnapok idején a hétvégi forgalom is. Több vállalat­nál ugyanis előre „ledol­gozzák” a két ünnep kö­zötti napokat. Ezt figye­lembe véve a BKV átlagosan 40 au­tóbusszal, 10 villamossze­­relvénnyel növelte a szombati forgalomba ál­ló járművek számát. Gondolnak az ünnep előtti bevásárlások forgal­mára, és a karácsony este és a szilveszter idejére is. A korábbi évek gyakorla­tához igazodva már de­cember 7-től napközben a metróvonalakon több sze­relvényt indítanak. Decem­ber 21-től január 4-ig szü­netelnek a kelet-nyugati metró vonalán a vágány­­karbantartási munkák. Sű­rűbben közlekednek majd a kőbányai vásárváros Csillag Expójába az autó­buszok. Ezüst- és aranyva­sárnapon s az azt megelő­ző szombati napokon is több jármű forgalomba ál­lítását tervezik, mintegy 40 autóbusszal, 10 villa­­mosszerelvénnyel sűrítik a bevásárlóközpontokat érintő vonalakat. Karácsony vigíliáján az előző évekhez hasonlóan, az utolsó metró 15 óra 45 perckor indul a végállo­másról. A millenniumi földalatti vonalon: 15.47-kor, illetve 16.02-kor. Au­tóbusz, villamos, trolibusz alapjáratoknál, valamint az átkelőhajók esetében: 16 órakor startol az utolsó ko­csi, csatlakozva a metró forgalmához. A budapesti végállomásokról az utolsó HÉV-szerelvény 17 órakor indul. A főváros felé Szent­endréről 16.13, Gödöllőről 16, Ráckevéről 15.22, Cse­pelről 16.40-kor, indul az utolsó vonat. Működnek majd az éjszakai járatok. Szilveszterkor nagyobb forgalomra számítanak, mert sokan otthon hagy­ják autóikat. Ennek megfelelően Buda­pest főútvonalain és a la­kótelepeken rendszeres éj­szakai járatokat indítanak. Ahol kell, rendkívüli jára­tok beállításával sűrítik a forgalmat. Békés Attila EL­OFIZETÉSES ÉTKEZTETÉSNÉL Pontatlanságért, visszaélésért fegyelmi eljárások Még mindig sok a pon­tatlanság, visszaélés az előfizetéses étkeztetésnél felhasznált alapanyagok elszámolásánál — állapí­totta meg többek között a napokban befejezett vizs­gálatát összegezve a Fővá­rosi Kereskedelmi Felügye­lőség, ötven egységnél el­lenőrizték az elszámoláso­kat, kilenc esetben talál­tak szabálytalanságot. Elő­fordult néhány konyhánál, hogy a kalkulációban sze­replő drágább helyett ol­csóbb húsból főztek, cék­lát szolgáltak ki uborka­áron Volt, ahol a normától eltérően gombából, kü­lönféle húsokból, burgo­nyából adtak kevesebbet egy-egy adaghoz. Az ételkísérő szállító­jegyzékek kiállítását 69 egységben vizsgálták, 28 esetben alkalmaztak fele­lősségre vonást. A tárolást 56 konyhánál ellenőrizték, s tíz esetben volt kifogá­solható ez a tevékenység. Öt liter bableves, 15 liter gulyásleves, illetve két ki­­logrammnyi sütőpor meg­semmisítését rendelték el a Dél-budai és a Junior Vendéglátó Vállalat egy­­egy konyháján minőségi problémák miatt. Az Észak-budai Áfész egyik üzletében 50 kilogrammnyi lejárt fogyaszthatósági ha­táridejű sűrítettparadi­­csom-pürét, több kilo­grammnyi ilyen sütőport, pudingport, vaníliás cukrot és teát találtak. A vizsgált egységek 10 százalékánál fedeztek fel hiányosságokat az étel­minták eltételénél, táro­lásánál. A 43 felelősségre vonás egy része figyelmeztetés, de a felügyelőség fegyelmi eljá­rásokat is kezdeményezett, és több mint 63 ezer fo­rintos pénzbüntetést sza­bott ki. (MTI) • VÁLTOZÁS. A Pécsi szim­fonikus zenekar 21-i — holnapi — zeneakadémiai koncertjén Mendelssohn Hegedűversenyét a megbetegedett Szergej Sztad­­ler vendégművész helyett Kei­ler András adja elő. • ÁGYBAN DOHÁNY­­ZOTT a VII. kerületben, a Szövetség utca 38. számú lakásában Szabó Sándor 64 éves nyugdíjas. Elaludt, a cigarettától az ágynemű meggyulladt. A férfi égési sérüléseibe a helyszínen belehalt. • GÁZOLÁS. Féktávol­ságon belül egy személy­­gépkocsi elé lépett a XV. kerületben a Cservenka Miklós utcában Nagy Jó­zsef 53 éves rakodó, buda­pesti lakos. Az autó elütöt­te, a gyalogos a kórházban meghalt. H A Fővinform közli: A XI. kerületben, a Fehér­vári utat a Móricz Zsig­­mond körtértől száz méter­nyire keresztben felbont­ják. A belső sávokat ma 20.00 órától zárják le, a külső sávokat és a parkoló sávokat pedig vasárnap. Befejezés november 23-án 6.00 órakor. ■ Az Útinform jelenti: Országszerte esik az eső, az utak burkolata nedves, nyálkás, csúszós. A látási viszonyok jók, ködöt az M3-as autópályáról, a 31- es, 33-as főútról és a Mát­rából jelentettek. A vizes útburkolatokon több helyen kell sárfelhordásra számí­tani. Ismét: Szerencs utca (Barcza Zsolt felvétele) Szerencsés kimenetelű baleset történt ma reggel az M3-as autópálya beve­zető szakaszán, a Szerencs utcai ke­reszteződéstől mintegy száz méterre. A pirosra váltott közlekedési lámpához lassan közeledő kocsisorba hátulról belerohant a TH 22—19 forgalmi rendszámú Zsiguli személygépkocsi. Az ütközés következtében három autót lökött egymásba, majd el­­száguldva mellettük, az út szélén landolt. A balesetet okozó gépkocsi vezetője fékhi­bára hivatkozott. A rendőrség az ügyben folytatja a vizsgálatot. ÁFÉSZ-TAGOKNAK Adótájékoztató Az Áfészek Budapesti Szövetsége soron követke­ző — az Esti Hírlap december 17-én megjelenő — tájékoztatójának témája a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adó várható hatása a szö­vetkezetek gazdálkodására és a tagsági kapcsola­tokra. Adóalap-e a vásárlási visszatérítés? Befolyásol­ja-e a nyugdíjasok adózását? Hogyan kamatoznak a célrészjegyek? Jegyzésük leírható-e az adóalap­ból? Változik-e a tagsági érdekeltségi alap képzé­se? Kinek miként bruttósítják a munkabérét? Hogy tájékoztatásunk minél sokoldalúbb lehes­sen, kérjük a fővárosi áfészek tagjait, alkalmazot­tait, vezetőit és dolgozóit, hogy a témával kapcso­latos kérdéseiket, észrevételeiket írják meg vagy telefonon mondják el. Levélcím: Áfészek Buda­pesti Szövetsége, Budapest, XIV., Zichy Géza utca 4., 1146. Telefonszám: 215-284. Kérjük, hogy érdeklődésükkel november 30-ig jelentkezzenek. A válaszokat a december 17-i Esti Hírlapban olvashatják. BUDAPESTEN Nemzetközi találkozó A hét végén a Kelet— Nyugati Párbeszéd Hálóza­ta elnevezésű nyugat-euró­pai mozgalom Budapesten tartja nemzetközi vitafóru­mát. A hazai vendéglátó az ELTE jogász szakkollégiu­ma. A szervezők egyikét, Orbán Viktort kérdeztük a résztvevőkről. — A rendezvény nyitott. Tudtuk, hogy a hazai szak­­kollégiumokból kiket érde­mes meghívni. Ők, tehát az érdeklődő egyetemi hallga­tók alkotják majd a részt­vevők többségét, emellett meghívtunk neves szocio­lógusokat, politológusokat, más tudományágak képvi­selőit. — Gondolom, külföldről is főként fiatalok, diákok érkeznek, hiszen egy diák­kollégium a szervező... — Ezt nem tudom. A ke­let-nyugati hálózat dön­tötte el, hogy kiket java­solnak értesíteni, s ennek alapján küldtük el a sze­mélyre szóló értesítéseket a rendezvényről. Az eddigi jelzések alapján Nyugat- Európa csaknem valameny­­nyi országából és az Egye­sült Államokból is érkez­nek. — S a helyszín? — Az még e pillanatban nem bizonyos. Több terem­mel is próbálkoztunk. A béketanács felajánlotta a segítségét, de nem tudom, hogy élünk-e ezzel a lehe­tőséggel ... Az Országos Béketanács­ban elmondták: örömmel fogadnak minden állampol­gári kezdeményezést, mert meggyőződésük, hogy min­den olyan fórum, ahol a béke megőrzéséről, a közös európai problémákról, egy­más jobb megismeréséről vitatkoznak, hasznos hozzá­járulás lehet azokhoz a cé­lokhoz, amelyeket a ma­gyar békemozgalom is ma­gáénak vall. Ezért ajánlot­tak segítséget a szervezők­nek. S ez nem jelenti, nem is jelentheti a szervezők ál­tal hangsúlyozott önállóság megsértését. Cs. T. • LÁTOGATÁS. Ta­­deusz Skóra, a lengyel igazságügy-miniszter első helyettese vezetésével de­legáció tett látogatást ha­zánkban. A vendégek dr. Borics Gyula államtitkár­ral és dr. Kun László mi­niszterhelyettessel tárgya­lásokat folytattak a két mi­nisztérium közötti együtt­működés időszerű felada­tairól. A delegációt fogad­ta dr. Markója Imre igaz­ságügy-miniszter. • RENESZÁNSZ KÓ­RUSMUZSIKA szórakoz­tatja vasárnap, 22-én déli fél 12-kor a Budapesti Tör­téneti Múzeum Vármúzeu­mának látogatóit. Tűzharcban kiszabadult A spanyolországi Costa del Sol üdülőhelyen ma hajnalban a rendőrség ki­szabadította fogságából Me­lodie Nakachian hatéves kislányt. A tizenegy nappal ezelőtt elrabolt gyermekért kért váltságdíj összegét a bandi­ták többször csökkentették, végül a gyerek kiéhezteté­­sével fenyegetőztek. A tűzharcban kiszabadí­tott kislány egészséges.

Next