Esti Kurir, 1926. március (4. évfolyam, 49-73. szám)

1926-03-28 / 71. szám

% 6. oldal íÍSKSSr: Vasárnap, 1926 március 28 Erdélyben megnyílt az első bícsérdista szanatórium, amelyben napi 280 leiért lehet koplalni Aradról jelenti az Esti Kurír tudósítója: A bicsérdizmus, amely tipikus erdélyi járvány, most újabb szenzációval lepte meg Erdély közönségét. Április 1.-én ugyanis Lippafiireden megnyitja Szemét az első bicsérdista szanatórium. amelyet az úgynevezett bícsérdista gyógy­­akipból létesítette]:. A szanatórium admi­nisztrálását Tamasdún István dr. aradi orvos fogja vezetni. A szanatórium orvosa elmon­dotta az újságíróknak, hogy a szanatóriumot nem a bicsérdisták számára létesítették, meri a biesérilisSánek nincs szüksége szana­tóriumi gyógykezelésre, miután a bi­­csérdista nem lehet beteg. Ellenben a szanatórium azok számára ké­szült, akiken az orvostudomány már nem tud segíteni és akiket a bícsérdista életmód­dal fognak megmenteni. A szanatórium or­vosa kijelentette még, hogy reméli, az orvosi világ kérlelhetetlen figyelemmel fogja kísérni a bícsérdista szanatórium működését. Igen érdekes egyébként, hogy a szanatóriumban a napi ápolás a legnagyobb mérvű kop­lalással és minden gyógyszer mellőzé­sével 280 leibe fog kerülni. Ez lehűt meglehetősen drága koplalás. V társaság tegnap este az eddigi módszer sze­rint a pincén keresztül behatott a Rákóczi út 41. számú házban levő Dióssy János vasnagykereskedésebe, ahol az éjszaka folyamán az egyik páncél­szekrényt a szokásos kihasítási mádon — rózsaszerüen — kinyitották cs tizenötmilliót loptak el. Természetesen a rendőrség megtett minden intézkedést a kasszalúrók kézrekeri­­lésére. Vasárnapi kirándulások A „Gyopár" Turista Egyscűlet folyó hó 27. cs 28-áu a következő helyekre vezet kirándu­lásokat : a) Pomiz—Gyopár menedékház—­Pomáz. Vezető: Weisz Dezső. Találkozás szom­bat este 'A9 órákor a Pálffy téren, b) Kloljld­­telep—rTrézsikút—Szurdok völgy—Gyopár me­nedékház—Pomáz. Gyaloglás 3 óra. Vezető: Adorján Manó. Találkozás vasárnap reggel li ójakor a nyugati pályaudavron. c) Pomáz— Gyopár menedékház—Pomáz. Gyaloglás 2 óra. Vezető Gold Lajos. Találkozás vasárnap reggel ’/sh órakor a Pálffy téren. Menedékház-ügyele­­les Weisz Dezső. Az egyesület április hó 3., 4. cs 5-én husvétkor a Mátra- és Börzsönyi-hegy­ségekbe vezet kirándulásokat. Jelentkezés ápr. l-tg az egyesület' helyiségében. A Budapesti Turista Egyesület folyó Ivó 28-án kirándulást rendez a következő útirányba: I. Hűvösvölgy—Csúcshegy—Hármas határhegy— l j aki templom. Indulás a Berlini térről 7 óra­kor. Vezető Jetiinek János. II. üröm—Csúcs­hegy—Dr. Győző Dezső menedékház—Hűvös­völgy. Indulás a nyugati pályaudvarról 6.20-kor. Vezető Székely Imre. Ili. Husvétkor az egye­sület a Mátrába, Börzsönybe, Dobogókőre és a Dr. Győző Dezső menedékházhoz vezet hiva­talos tiirát. A Tű a bizottság. A Természetbarátok Turista Egyesületének budai csoportja vasárnap a következő kirándu­lásokat rendezi: 1. Diósjenő. Hámor. Kőemher, Drégelyvár, Drégely. Találkozás reggel 6 óra­kori a nyugatinál. 2. Pomáz, Oszoly, Kevély, Óbuda. Találkozás reggel Vi" órakor az óbudai hajógyárnál. Megbo dogult drága feleségem, édes É jó anyánk H Breitner Bernátné 1 síül Breitner Hermina elhunyta alkalmával tanúsított rész- S vétért köszönetét nyilvánít á Breitner Bernét és családja ■ f A legifjabb párizsi MODELKALAPOK # megérkeztek. Dús választék- JgjGÍ bán Jutányos árért kaphatók Jffigr Mme Elek PiSriizsI ueea 1 M Tessek kirakatainkat megtekinteni! VB WEIHBURG BAR, Wienben Virág Oszkár és Glassl M. vezetése alatt Wien, Welhbnrggasse 10-12 Naponta 5 órai tea, amelyen fellépnek a híres amerikai Nigger Jazz-Band, Brlggs Artúr, Virág Oszkár, JSrwin Ralph, és Neuhaus Oszkár Reggel 4 óráig nyitva Az előadás és mulatság est 5 40 órakor kezdődik MULATSÁGOK .4 gróf Apponyi Albert-Poliklinikai báli az jdin ibolya bál néven tarlják meg, április 17-én, a fővárosi Vigadóban. A bál díszvédnökei József •kir. herceg és Auguszta kir. heircegasszo-ny, fő­védnöke Apponyi Albert gróf. Arról értesítjük a közönséget, hogy a meghívók egy része még a régi dátumot, február 27-él viseli: A meghívó­kért év asztaléin jegyzésért a báli irodához, Pp)j­­klinika telefon j. 8—57 kell fordulni. — Herczcg Mihály temetése. Szerdán délután temették Ilerczeg Mihály dr. egye­temi tanárt a Kerepesi úti temetőben, a fővá­ros által adományozott díszsírhelyre. A nagv­­hírű és kitűnő professzort utolsó útjára ki­­kísérték nagyszámú volt tanítványai. Kivonult a temetésre a beteg rektort helyettesítő Illés József dr. jogi kari dékánnak az élén a Tudo­mány-Egyetemek tanácsai A kultuszminisz­tériumot Nagy Árpád dr. helyettes államtitkár képviselte. A beszentelést és a gyászszertartást Wolkenberg Alajos dr. egyetemi tanár vé­gezte. A sírnál a jogikar tanári testületé és az elhunyt volt tanítványai nevében Szladics Károly dr egyetemi tanár tartott gyönyörű búcsúbeszédet, amelyben utalt azokra n szinte egyedül álló pedagógiai érdemekre, amelyeket Ilerczeg Mihály negyvenhárom évig tartó nyilvános rendes tanári működése alatt szerzett. — Fontos kelléke az öltözködésnek a jó fehérnemű. GÁL fehérnemű-specialista u leg­kiválóbbakat produkálja, Károly körűt 3. — Villamosgázolás, Ma reggel fél 7 óra­kor Takács VI. István 4664. számú villamos­kocsivezető a Fővám-tér felől a Vámház körút felé haladó 27-es jelzésű villamos­­kocsival a Vámház körút 2. számú ház előtt elgázolta Éried Mártonná született fíirk Er­zsébet 60 éves nagykovácsit háztartásbeli nőt, aki a villamos előtt át akart menni az úttesten. A szerencsétlenül járt asszony a ko­csi alá került, ballába eltörött és koponya­­törést is szenvedett. A mentők súlyos és élet­­veszélyes állapotban szállítoták a Rókus­­kórházta, a villamoskocsivezetöt pedig elő­állították a főkapitányságra, ahol egyelőre őrizetbe vették. — Éri körökben legkedveltebbek GÁL fehér­nemű- és úridivat-különlegességci. — Eltűntek. B e r g e r Béla 27 éves borke­reskedő e hó 24-én eltávozott Vésztői lakásáról és azóta nyoma veszett. Feleségének írt levelé­ben öngyilkosságot emleget. Deulsch Mária 14 éves tanulóleány tegnap délben eltávozott Felsöerdősor 5. szám alatti lakásáról azzal, hogy a Teréz körút 4. szám alatt lévő cukorkaüzletbe megy, ahol alkalma­zásban állott. A leány azóta eltűnt s kiderült, hogy már három napja nem volt alkalmazási helyén. Vihar a Balatonon a ROYAL ORFEUMBAN Maniu Gyula kap megbízást az űj román kormány megalakítására Bukarest, március 27. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A liberális párt tegnap esle Bratianu miniszter­elnök tiszteleiére vacsorát rendezett, amelyen a miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány lemondásáról és a kamara fel­oszlatásáról szóló hír ma délután fog a hi­vatalos lapban megjelenni. Mint beavatott helyen értesülünk, a király Maniu Gyulát fogja megbízni a kor­mány megalakításával. Avarescu kilátásait lényegesen csökkentette az, hogy a parasztpárttal nem tudta megte­remteni az együttműködést.. Az új kormány a nemzeti párt tagjaiból alakul meg. Tegnap este a liberális képviselők vacsorát rendeztek. A vacsora folyamin többen szó­laltak fel, akik beszédükben összefoglalták a kormány négy évi tevékenységének ered­ményeit. A FRANCIA KAMARA MEGSZAVAZZA PÉRET JAVASLATAIT Kezdete ty49 órakor. Balra kanyarodtak a radikális szocialisták — Briand gátat vet a Malvy-ellenes agitációnak többség megszavazza a pénzügyi javas­latokat, ha a mérsékelt jobboldal tartózkodik a sza­vazástól. j A pénzügyi bizottság éjszakai ülésén mesz­­sze előrejutottak a pénzügyi javaslatok tár­gyalása terén, a forgalmi adó ügyét azonban nem tudták dűlőre vinni. A bizottság által ezen az ülésen elfogadott adók évi jövedelmét 1380 millióra becsülte az elnök, de hozzá­fűzte, hogy még egy milliárd előteremtéséről kell gondoskodni. A pénzügyminiszter ma délelőtt tárgyalni fog arról a megoldási tervről, hogy a forgalmi­­adó terheit csak a nagykereskedelemre hárít­sák, míg a radikális szocialisták a birtok­csere megadóztatásával akarja a hiányzó adó­összeget előteremteni. Ma egész nap élénk tanácskozások lesznek a pénzügyi bonyodalmak megoldása végett. A kompromisszum lehetőségének meg­ítélése ebben a pillanatban kedvező, mert a pártok nyilván el akarják magukról hárítani a felelősséget a frank zuhanásáért. Prágából jelenti az Esti Kurír tudósítója: Nagy feltűnést kelt a pilseni Nova Dóba című lap legújabb jelentése, amely szerint az emlékezetes prágai lőszerrobbanásnak újabb két halottja van s ezt a két újabb halálesetet a hatóságok eltitkol­ták. Ismeretes, hogy néhány héttel ezelőtt muni­­ciószállítás közben a prágai Truchlárska uccában felrobbant egy szekérrakomány grá­nát és borzalmas pusztítást vitt véghez. A katasztrófa következtében akkor el kellett halasztani a köztársasági elnök születésnap­jára tervezett katonai parádékat is. Ugyan­akkor a parlamentben a nemzetvédelmi mi­niszter kijelentene, hogy a szörnyethalt ál­dozatokon kívül a sebesültek állapota nem életveszélyes, valamennyien rövid idő alatt felgyógyulnak. Ezzel szemben a Nova Dóba most megállapította, hogy a sebesültek közű! Húsvéti szenzáció! Legfinomabb selyem zephír ing bélelt mell és 2 gallérral inig a készlet tart 195.000 korona L ÜSTIG EDE eégnél Rákóczi út 2. szám. Cserny Ottokár 58 éves férfi még a múlt kedden meghalt, Hovorka Antal állami főiisztviselő pedig csütörtökön halt bele súlyos sebeibe. A kórházi és a rendőrhatóságok mindkét ha­lottat letagadták. A leleplezés általános szen­zációt kelt, mert a prágai lapok egy idő óta már teljesen napirendre tértek a katasztrófa felett. ||f 1 1 ^HP4^e-LANDY ISTVÁN, Országiláz tér 9. Ma,8 BUTOKCS4R3TO X szenzációs árai, óriási Írj áru cító ea választékban különböző darabok IkJtlI UBllana ,, , , , Píífií? Múzeum körút 4% Részletfizetési kedvezmény. r vl/Il, Calvin térné aj. |J Kellemesen és olcsón töltheti el a K 1 HÚSVÉTI ÜNNEPEKET ig a magyar tengeren BALATONFÜRIDEN I I Napi ellátás lakással a szállodában I 130.000 korona, P S a szanatóriumban 170.000 koronától félj ■ Tegnap este a Rákóczi úton egy vas­­kereskedő páncélszekrényét fúrták meg „a rózsás kasszanyitók'4 Az utóbbi hónapokban egy ügyes techni kával dolgozó kasszafűrótársaság egyre-más­­ra több páncélszekrényt hasított fel a fővá­rosban. Érdekes, hogy ezek a kasszafúrók éppen olyankor, lépnek akcióba, amikor v rendőrség szakcsoportjai egyéb nagy ügyek­kel vannak elfoglalva. A kasszafúrótársaság­nak igen sok tagja lehet, mert a rendőrség már két csoportot elfogott, de a szabad­lábon levők tegnap este újból munkába léptek. Párizs, március 27. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A nirizsi II. szektorban holnap, 28-án végbe­­nenő pót választáson, melyen a hare a kom­munista és fasiszta jelölt között folyik le, valószínűnek tartják a kommunista jelölt /gőzeimet, mert a radikális szocialista párt, mely a főválasztáson 11.736 szavazatot pro­dukált, Herriot kívánságára elhatározta, hogy a kommunista jelöltet támogatja, Lehetségesnek tartják azonban, hogy a ra­­likális szocialisták egy részéé tartózkodni ’og a .szavazástól. A radikális párt vezér­karának ez a balra kanyarodása minden tsetre az eddiginél szorosabb kontaktust létesített a radi­kális és a szocialista párt között, mii azonban Briundnak csak belpolitikai éren válik javára, amennyiben gátat vet a \lalvy elten irányuló akcióknak. Pénzügyi téren tegnap óta komoly kom­­iromisszumos tárgyalások folynak. E pilla­­íatban valószínűnek mondják, hogy a ra­­íikális szocialistákból, baloldali radikálisok: )ól, baloldali republikánusokból álló Két ufabb halálos áldozata van a prágai katonai lőszerrobbanásnak TASI N Ó .VI U íj A T O ___________Kévay ucca 18. Te le fúrt 116 81. I. emelet ———a—aae—e———n—t——»■, ■■ " ■ mi mm Ma, szombaton záréra reggel 5 órakor Szenzációs műsor Előadás után ballon tánc verseny Elsőrangú magyar és francia konyha Polgári árak Belépődíj nincs!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék