Esti Ujság, 1938. február (3. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-01 / 25. szám

2 mán minden községében. A nyagas hegyek közé, elrejtett kis falvak lakosága is tudja már milyen esemény készül Tiranában és siet résztvenn az uralkodó örömében. Ah­med Zogu király népszerűsége most még zavartalanabbal mutatkozik meg, mint legutóbb, a jubi­leumi ünnepségek alkalmával. tstíUjsép Kedd, 1938 február j A miniszterelnök hivatalosan bejelenti a parlamentnek az eljegyzést Hétfőn délelőtt féltizenegy órakor fe­szült érdeklődés jegyében tartotta meg ünnepi ülését az albán parlament. A régi, török stílusú, kupolás-tornyos, műemléknek számító épületben zsúfolásig megtelt az ülésterem és minden karzat is. A képviselők díszbe öltözve jelentek meg, a sötét ,európai ruhák között feltűnt né­hány színpompás, ősi motívumokból stili­zált albán viselet is. A karzatokon felvo­nult Tirana minden előkelősége és az egész diplomáciai testület is. Az ülés megnyitása után nyomban Kotta Konstantin miniszterelnök emel­kedett szólásra és néhány rövid mon­datban tette meg bejelentését, majd a kormány és a parlament nevében sok szerencsét és eredményes munkát kí­vánt az uralkodónak, valamint jövendő hitvesének. Fergeteges tapsvihar és éljenzés fo­gadta a miniszterelnök bejelentését, majd a házelnök ennunciálta, hogy a parlament a bejelentést egyhangú ha­tározattal tudomásul vette. kedden délben hivatalos eljegyzés Albánia ünnepi napjai kedden délben, a hivatalos eljegyzés alkalmával érik el a tetőfokot. A főváros lakossága és a ható­ságok nagy előkészületeket tesznek erre az alkalomra, a „fekete hegyek országa” eddig még nem látott fénnyel akarja em­lékezetessé tenni ezt a napot. Tiranai ud­vari körökben úgy tudják, hogy az esküvőt márciusban fogják meg­tartani. Különös érdeklődést kelt az a hír, hogy Ah­med Zogu király komoly szerepet szán jövendő hitvesének munkájában, amelynek célja az albán élet megreformálása, moder­nizálása. Az eljegyzési ünnepség alkalmá­val az uralkodó hosszabb nyilatkozatot tett egy olasz újságíró előtt és hangsúlyozta, hogy teljes erővel folytatni kell az ország­'­os' ban a megkezdett reformmunkát. A legsürgősebb feladatnak a népoktatás fejlesztését tekinti. Jelenleg­­ körülbelül minden második albán faluban van nép­iskola, ez azonban nem elég, minden falu­ban iskolát kell építeni. Szükséges ezután mezőgazdasági és kézművesipari iskolák létesítése, különö­sen nagy erőfeszítéseket fog tenni az ország a népegészségügy fejlesztéséért. A legaggasztóbb probléma a nagyarányú gyermekhalandóság, a súlyos helyzet ja­vítását a Gruja Skiptare nevű női szerve­zetre bízzák, amely országszerte anya- és csecsemővédő szervezetet létesít, gondos­kodik óvónők kiképzéséről. A szervezet hatáskörébe tartozik a modern nőnevelés megteremtése is. Tiranában forgalomba­­került hírek szerint az uralkodó a nővédő és nőnevelő szervezet vezetését menyasz­­szonyára, jövendő feleségére akarja rá­bízni és a rendkívül nagy műveltségű ma­gyar grófnő teljes ambícióval készül a reá váró nehéz, felelősségteljes munkára. Csütörtökön kezdi meg a választójog tárgyalását a Ház közjogi bizottsága E hétre érdekes események ígérkeznek a belpolitikai életben. A pénteken meg­tartott minisztertanács újból foglalko­zott a választójogi törvényjavaslattal, fő­leg pedig azokkal az észrevéelekkel és öt­letekkel, melyek a Nemzeti Egység Párt­jának választójogi bizottságában fölme­rültek. Ezeknek az ötleteknek és kívánsá­goknak alapján Széll József belügyminisz­ter kidolgozta a módosító indítványokat, melyek tekintetében a pénteki minisztet­­anács már állást is foglalt, de figyelembe vették azokat a tanácskozá­sokat is, melyeket a múlt héten Darányi Kálmán miniszterelnök a Nemzeti Egység Pártján kívülálló vezető politikusokkal, Bethlen István gróffal, Eckhardt Tibor­ral,­ Ernszt Sándorral, Esterházy Móric­cal, Rassay Károllyal, valamint a felső­ház tagjai közül gróf Károlyi Gyulával folytatott. Mindezek alapján már nagy vonalakban kialakult az a kép, hogy választójogi re­formmal szemben milyen álláspontot foglal el a politikai világ. A végrehajtandó mó­dosításoknál az a cél vezeti a kormányt, hogy mint az előző alkotmányjogi javas­latoknál is törént, a "választójogi reform is lehetőségig a számottevő pártok kon­szenzusával tárgyaltassék a parlamentben és kerüljön a törvénytárba. Ma délelőtt 11 órakor a belügyminiszté­riumba hívták össze a Nemzeti Egység Pártja választójogi bizottságának tagjait. Széll József belügyminiszteren kívül részt­ve­tt az értekezleten Darányi Kálmán mi­niszterelnök is. Ez az értekezlet egészen bizalmas jellegű, csupán annyi szivárgott ki, hogy a miniszterelnök és a belügy­miniszter ismertették a bizottság tagjai­val a kormány által tervbe vett módosítá­sokat. Csütörtökön délelőtt összeül a képvi­­selőház közjogi bizottsága, hogy meg­kezdje a választójogi reform tárgyalását. A bizottság ülése Lányi Márton előadó ismertetése után általános vitával kezdő­dik s a részletes vitánál, illetve az egyes szakaszok tárgyalásánál kerülhet sor arra, hogy az előadó a kormány által szükségesnek látott módosító indítványait előterjessze. A képviselőház közjogi bi­­zotságának ülése folyamatosan legalább február 12-ig el fog tartani. A csütörtöki nap másik jelentőségteljes eseménye a Nemzeti Egység Pártjának el­nökválasztó értekezlete lesz. Délután 6 órára hívták össze a pártértekezletet, me­lyen az elnökválasztás megtörténte után valószínűleg a válaszójogi reformmal kap­csolatosan felszólal Széll József belügymi­niszter. Ami a pártelnök személyét illeti, poli­tikai körökben biztosra veszik, hogy lel­kes egyhangúsággal Tasnádi-Nagy And­rást választja meg a Nemzeti Egység Pártja elnöévé. Óriási lelkesedéssel ünnepelte Németország Hitler uralmának ötödik évfordulóját Berlin, január 31. Hitler vezér és birodalmi kancellár ha­talomra jutásának ötödik évfordulóját vasárnap egész Németországban megünne­pelték. A birodalom valamennyi városát é­s faluját pompásan fellobogózták. Ber­linben már a kora reggeli órákban felvo­nultak a pártalakulatok, valamint a ro­hamosztagok és rohamcsaptok osztagai, majd a Göbbels dr. birodalmi miniszter rádióbeszédének meghallgatására érkező Hitler-ifjak seregei. Göbbels birodalmi miniszter beszédében visszapillantást vetett a nemzeti szocia­lista párt 1933 előtti évekig tartó küzdel­meire, majd hangoztatta, hogy a nemzeti szocialista párt a következő célokat tűzte maga elé: a német nép egyesítése, erős és hatal­mas birodalom és a birodalom hírnevé­nek, tekintélyének s becsületének helyreállítása. A nemzeti szocializmus a lepergett öt év folyamán ezeket mind megvalósította. A Wilhelmplatzon a nap minden szaká­ban hatalmas embertömeg várakozott és szavalókórusok alakultak, amelyek szakadatlanul Hitler vezért hívták az erkélyre. Amikor Hitler megjelent az erkélyen, a tömeg lelkesedése nem ismert határt. A birodalmi kancellár az ünnepségek során dolgozó­szobájában fogadta az ál­tala alapított tudományos és művészeti nemzeti díj kitü­ntettjeit. Hitler szívélyes szavakkal mondott köszö­netet a díj nyerteseinek kimagasló tevé­kenységeikért és átnyújtotta a díj dísz­jelvényét, valamint a díszes okiratot... A nemzeti szocializmus uralomrajutásá­­nak ötödik évfordulóját az Ausztriában élő birodalmi németek is megünnepelték. A német állampolgárok, továbbá a német intézmények kitűzték a horogkeresztes zászlót és melléje — az előírásnak meg­felelően — hasonló nagyságú piros-fehér­­piros osztrák színű zászlót is. Az osztrák nemzeti szocialisták nem használták fel tüntetésekre ezt a napot, mint az az előző években történt. Mint Rómából jelentik, a vasárnapi olasz lapok meleghangú cikkekben emlékeznek meg Hitler hatalomra jutásának ötödik év­fordulójáról. Kiemelik a nemzeti szocializ­mus és a fasizmus szolidaritását s hang­súlyozzák, hogy Hitler külpolitikája kezdettől fogva a békét kívánta szolgálni. Voce d’Italia rámutat arra, hogy abból szomorú örökségből, amelyet a nemzeti szo­cializmusnak öt évvel ezelőtt át kellett ven­nie, már csak a gyarmati kérdés vár meg­oldásra. Kedvezményes fürdőjegyek a Stádium jegyirodájában József­ körút 5. Telefon: 14-44-00 Szt. Gellért gőz- vagy kádfürdő 1.40 Szt. Gellért pezsgőfürdő a * 1.10 Széchenyi I. o. gőz v. kád­­ . 1.40 Széchenyi II. o. kád . * ■ ■ 1.10 Széchenyi II. o. gőz v. kád . .­.64 Rudas gőz­­*■■­■■■ 1.30 Rudas uszoda kabin­j­a . .­.80 Rudas uszoda szekrény . . .-.60 Szt. Imre fürdő (Rácfürdő) “".SS Fedett uszoda szigetbelépővel .. 54 Hungária kádfürdő , ■ ■ ■ .-.80 Hungária gyermekfürdő a a Hungária törkölyfürdő . . Szt. Lukács gőz- v. kádfürdő Szt. Lukács iszaptófürdő a Szt. Lukács iszapgöngyölés . Szt. Lukács uszoda kabinnal Császár gőz v. kádfürdő . Császár uszoda kabinnal , Császár uszoda szekrénnyel . Erzsébet Sósfürdő kádfürdő -.45 2 -1 -1.30 1.90 -.64 -.84 -.64 -.44 160 Hungária gőzfürdő: maximális kedvezmény! ‘ # ' ■ ‘ ■* Kedvezményes fürdő- és színházjegyét vásárolja a Jegyirodában! il népszövetség tájékoztatta Amerikát a távolkeleti helyzettel kapcsolatos tárgyalásairól Washington, január 31. Az amerikai közvéleményben nagy fel­tűnést keltettek azok a hírek, hogy a nép­szövetségi tanács felszólította volna az amerikai kor­mányt, hogy a távolkeleti bonyodalom ügyében együttműködjék a Népszövet­séggel. Vasárnap este a Fehér Ház környezeté­ben erélyesen cáfolták a híreket és kije­lentették, hogy a népszövetségi tanács részéről nem érkezett felszólítás az amerikai kormányhoz a szoros együttműködésre vonatkozóan, ellenben a népszövetségi tanács tájékoz­tatta az amerikai kormányt a folyamatban lévő tárgyalásokról. — Az Országos Kaszinó közgyűlése. Va­sárnap délután 6 órakor tartotta évi rendes közgyűlését az Országos Kaszinó gróf Teleki Pál igazgató elnökletével. A közgyűlés egy­hangúlag három évre újból igazgatójává vá­lasztotta dabasi Halász Lajost. Választmányi rendes tagok lettek: Belitska Sándor, Császár Károly dr., farkasfalvi Fark­as Géza, Gerlóczy Tamás, Hodossy Gedeon dr., Hoepfner Guido, Hómon Bálint dr., Karafiáth Jenő dr., Lázár Andor, dr., Malatinszky Lajos, Mayer Károly dr., Mikó Ferenc dr., Raffay Sándor dr., Rud­­nyánszky Béla dr., Schnetzer Ferenc, F. Szabó Géza, Székács Aladár dr., Tömöry Kálmán, Vértessy Sándor dr., Windisch Ödön dr. Pót­tagok: vitéz Sipos Árpád, Szukováthy István. Számvizsgáló bizottsági tagok: Weszely Gyula, Nilsen Rudolf dr., vitéz Bathó János dr. — Adományok Hajtó Antal főtörzsőrmester részére. A pestszentlőrinci merénylet áldoza­tát, Hajtó Antal rendőrfőtörzsőrmestert — akinek az állapota örvendetesen javul —­­nemcsak a rendőrség vezetői, hanem a társa­dalom minden rétegéből többen keresik fel és telefonon érdeklődnek az állapota felől. Vasárnap megjelent a rendőr betegágyánál Ripka Ferenc nyugalmazott polgármester, aki a Rotary­ klub megbízásából 500 pengőt­­ adott át a rendőr családja részére. Ezenkívül még két pénzbeli adomány érkezett Hajtó Antal részére. Egy ismert politikus, aki a nevét nem akarja nyilvánossággal közölni, levélben 200 pengőt küldött a rendőrnek. A legmeghatóbb azonban, egy nyugalmazott segédhivatali igazgatónak a levele és külde­ménye. A nyugdíjas ember meleg szavakban emlékezik meg Hajtó Antal rendőr sorsáról és azt írja, hogy szerény tehetségéhez ké­pest februári nyugdíjának egy részét, 100 pengőt a rendőr részére küldi, hogy ne szen­­vedjen hiányt. — A főváros pénzügyi bizottságának ülése. A főváros pénzügyi szakbizottsága ma délelőtt tizenegy órakor Karafiáth Jenő főpolgármester elnöklésével tárgyalta az 1938. évi módosított költségvetést. Bódy László pénzügyi tanácsnok javas­latot terjesztett elő, hogy a főváros költ­ségvetésének felülvizsgálására és módosí­tására kiküldött tizenkettes albizottság továbbra is maradjon együtt és a követ­kező évek költségvetéseinél is mint szak­­tanácsadó testület működjék közre. Ez­után letárgyalták a módosított költségve­tést, am­ely délután 6 órakor a törvény­­hatósági bizottság rendkívüli bizottsága elé kerül.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék