Esti Ujság, 1939. április (4. évfolyam, 75-98. szám)

1939-04-01 / 75. szám

Budapest, 1939 április 1. Negyedik évf., 75. sz. Szerkesz­tőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda, Budapest, VTn., József-körút 5. Postatakarékpénz, csekksz. sz. 49.927. Szombat Előfizetési ár egy hónapra 2.20 P, negyedévre 6.60 P. Egyed szám ára hétköznap és vasárnap­on fillér. A szerkesztőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda telefonja :1-444-00 Csadatot tudunk művelni a magyar faj tehetségével, — mondotta tegnap Magyarország kormányzója az országos alföldi bizottság gyűlésén, — de ehhez két dolog szükséges: minél több pozitív és minél kevesebb negatív munkát sza­bad végeznünk. Vagyis dolgozzunk töb­bet és politizáljunk kevesebbet. E két katonás mondatban benne van az egész magyar jövő programja, belefér min­den, amit ezen a földön sok jó szándék­kal, megfeszített erővel, roppant cél­tudatossággal végbe kell vinnünk, ha azt akarjuk, hogy betölthessük a Duna völgyében történelmi hivatásunkat. Szé­chenyi híres, szállóigévé vált elve ez, korszerű fogalmazásban: előbb tegyük gazdaggá az országot, hogy azután ha­talmas lehessen, tekintélyes súly az európai mérlegen. Hozzá kell látnunk minden munká­hoz, olyanhoz is, amit eddig lenéztünk, mert egy nemzetet csak a kemény spár­tai szellem, a lemondás, a közösségért, a közösség érdekeiért való önfeláldozás emelhet magasra s tehet tiszteltté a többi népek előtt. Energiákban nincsen hiány, a magyar nép nagy tömegeiben ma is roppant erők szunnyadnak, csak le kell nyúlnunk értük s meg kell talál­nunk a módját, hogy ezeket az erőket a közösség szolgálatába állítsuk. És adva vannak a lehetőségek is a munkához, hiszen a Gondviselés kegyelméből és a nemzet vezetőinek bölcsességéből óriási értékekkel gyarapodtunk. Kihasználat­lan, nagy perspektívákat nyújtó gazda­sági erőforrásaink vannak. De meg kell fognunk a munka végét, ha azt akarjuk, hogy ezek az értékek az egész nemzet vagyonállagát gyarapítsák. Okosan kell tehát gazdálkodnunk, földdel, anyagi energiákkal — s okosan kell gazdálkodnunk a magyar fajtával is, amelyet a múltban, — mint a kor­mányzó mondotta — rosszul vezettek. Pazarolták vérét akkor is, amikor arra nem volt szükség, kihasználták harci készségét, vállalkozó kedvét, békében pedig elhanyagolták, hátraszorították. De hogy ennek ellenére megmaradt a magyarságban az ideálokért való önfel­áldozás tiszta és tiszteletreméltó lelke­sedése, azt éppen a legutóbbi hetek ese­ményei mutatták meg. Nekünk tehát arra kell törekednünk, hogy a magyar fajtának ezt az évezredes, ősi erényét a jövőre is megőrizzük s ha szükség lesz rá, a nemzet érdekében felhasználjuk a csatamezőkön, békében pedig a munka fegyverein keresztül az ország belső megerősítésére, izmosítására alkalmaz­zuk. Mert a hétköznapok nem vért, hanem verejtéket csorgató munkájában is épp olyan önfeláldozó, épp olyan hős tud lenni ez a nép, mint a halált osztó csa­tákban. Évről-évre növekszik azoknak a száma, akik fajtánk, istenáldotta te­hetségével, hősies erőfeszítések köze­pette sivó homokot tesznek termővé, vad szikeseken virágoztatnak dús vege­tációt s ez az elszánt, lankadatlan küz­delem semmivel se alábbvaló, semmivel se kisebb értékű, mint­ a vért és életet áldozó katonai bátorság, mert éppen úgy a nemzeti nagyságot szolgálja, mint az. Ami még az ország megerősítéséhez a nemzet minden tagjának önfeláldozá­sán túl szükséges: az okos kormányzat s a nemzeti munka céltudatos irányí­tása — mint a közelmúlt példái mutat­ják, — szintén nem elérhetetlen vágy­álom többé. Csak úgy kell politizálni, hogy ezek a célok legyenek a fontosab­bak! Szűnik az árvíz Felső-Magyarországon UnilllllllllllllllllllllllilllllllllHllllllinilHllllNimil'lUlllllllllinillllNIIIHIilinilllimiliyfflHINJllHIIIIIJIIIIIIIIIilllUIIIIJIIinilllWinilllffflmilll/ínHllIHllllimillHIJIlffllllllIIHllllllINllllIillllilllllUlllllilIIIIIIIIIILIinlni Az „új“ angol külpolitikáról nyilatkozik ma Chamberlain LONDON, március 31. Történelmi jelentőségű nyilatkozat hangzik el ma pénteken délben az alsóház­ban Chamberlain miniszterelnök részéről. Az egész világon feszült érdeklődés előzi meg az angol miniszterelnöknek ezt a nyilatkozatát, amelyben minden valószínűség szerint ismerteti majd az angol kormány új külpolitikájának irányát. A várható nyilatkozat nagy jelentőségét mutatja már az a körülmény is, hogy három napon keresztül minisztertanácsok tárgyalták a nyilatkozat végleges szövegét. Szer­dán a rendes heti minisztertanácson is ezzel a kérdéssel foglalkoztak, csütörtökön váratlanul rendkívüli minisztertanácsot hívtak egybe ebben az ügyben és pénteken közvetlenül az alsóház ülését megelőzően, délelőtt tíz órakor újabb rendkívüli mi­nisztertanács lesz. Chamberlain miniszterelnök alsóházi beszédét ezúttal a rádió is közvetíti. Eddig nem volt példa rá, hogy az alsóház üléséről rádióközvetítést is adjanak. Már ez is mutatja, hogy nagy horderejű nyilatkozat elmondására készül az angol miniszter­elnök. A Daily Mail utolsó kiadása közli, hogy az angol kormány a rádióközvetítést is elhatározta. Teljes a bizonytalanság Chamberlain nyilatkozata körül A péntek reggeli angol lapok csak ké­sőbbi kiadásaikban számolnak be a kor­mánynak arról az elhatározásáról, hogy az alsóház pénteki ülésén a miniszterelnök bejelenti, hogy Anglia milyen kötelezett­ségvállalásokba megy bele Lengyelország és Románia védelmében. A kormány elha­tározása csak a késő éjszakai órákban vált ismeretessé és csak a péntek hajnali órákban közölték a lapokkal, hogy a mi­niszterelnök délben az alsóházban meg­teszi a napok óta oly feszült érdeklődés­sel várt nyilatkozatát. A lapok vastag­betűs felírású cikkekben méltatják a vár­ható nyilatkozat nagy jelentőségét. Te­kintettel arra, hogy a pénteki ülésen el­maradnak a szokásos kérdések és felele­tek, a miniszterelnök nyilatkozatára már a déli órákban sor kerül. Valószínűnek tartják, hogy Chamber­lain 11 és 13 óra között beszél majd. (Középeurópai időszámítás szerint 12 és 14 óra között.) A lapok rámutatnak arra, hogy a dip­lomáciai eszmecserék a Foreign Office és a különböző európai városok között a késő éjszakai órákig tartottak. Főleg és Varsóval folytak sűrű telefonbeszélge­tések. Mindebből arra következtetnek, hogy a nyilatkozat végleges szövegét a francia és a lengyel kormánnyal egyet­értésben határozta el az angol kor­mány. Azonban nemcsak diplomáciai eszmecserék folytak a nagyjelentőségű nyilatkozat ügyében, hanem fontos belpolitikai tanács­kozások is. A kormány tagjai a konzer­vatív párt vezető személyiségeivel és a par­lamenti ellenzék vezéreivel folytattak az éjszakai órákban beható tanácskozásokat. Chamberlain miniszterelnök külpolitikai nyilatkozatának végleges szövegezése a lengyel és román hozzájárulástól függ. Egyelőre még nem lehet áttekinteni, hogy milyen méretű lesz Anglia és Franciaország kötelezettségvállalása és még sűrűbb homály fedi, hogy Len­gyelország és Románia milyen katonai garanciákat vállal magára. A varsói angol nagykövet kormányától utasí­tást kapott, hogy kérje ki a lengyel kormány véleményét a végleges szö­vegezés tekintetében. A kölcsönös se­gélynyújtás kérdése képzi az egész ügy legkényesebb részét. A szovjet kormányt a francia és a lengyel válaszról időközben tájékoztatták és úgy­látszik, hogy a moszkvai kormányt a to­vábbiakban is folyamatosan informálják a helyzet alakulásáról. A legtisztázatlanabb továbbra is Romá­nia várható magatartása. Noha ezt az országot szintén belevették a kölcsönös kötelezettség­vállalásokra vonatkozó egyez­ménybe, egyelőre az angol sajtóban sem­mi sem olvasható arra vonatkozóan, hogy a román kormány milyen álláspontot szándékszik elfglalni. Minden jel azonban arra mutat, hogy Romániával a tárgyalá­sok még nem haladtak annyira előre, hogy a jelenlegi időpontban a közvéle­ményt ebben a tekintetben tájékoztat­hassák. Beck külügyminiszter csak „későbbi időpontra“ fogadta el Bonnet meghívását London, március 31. A Press Association diplomáciai szerkesz­tője ezt jelenti: úgy látszik függőben marad a közös po­litikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat, minthogy Lengyelország vonakodik Orosz­országgal együtt nyilatkozatot aláírni. Beck külügyminiszter látogatása nagy jelentősé­get kapott. Lehetséges, hogy jövő heti lon­doni megbeszélései befejezte előtt semmi, nemű hivatalos végleges politikai nyilat­­kozatot nem tesznek. Ebben az esetben a

Next