Fehérvári Napló, 1948 (3. évfolyam, 148-301. szám)

1948-07-01 / 148. szám

111. évfolyam, 1­hS. szám. CSÜTÖRTÖK, 198. július 1 óra: 60 fillér. A Tájékoztató Iroda határozata a Jugoszlávia Kommunista Pártjának helyzetéről két a faluban, szükséges, hogy­ a párt előzetes és hosszú elő­készítő munkát végezzen a falu tőkés elemeinek korlátozására, a munkásosztály és sí paraszt­ság szövetségének megerősítésé­re, a szocialista ipar kifejlesz­tésére, hogy ez képes legyen a mezőgazdaság kollektív vitelé­hez szükséges gépgyártást meg­szervezni. A sietség ezen a téren csak helyrehozhatalan károkat okozhat. A Tájékoztató Iroda úgy véli, hogy mivel a jugoszláv vezető­ségnek a túlzó­ baloldali rende­letei és nyilatkozatai demagóg jellegűek és a jelen pillanatban megvalósíthatatlanok, ezért csak kompromittálhatják I a szocialis­ta építés lobogóját Jugoszláviá­ban. Ezért az ilyen kalandor taktikát úgy értékeli, mint mél­tatlan manővert és megenged­hetetlen politikai játékot. A J­u­KP vezetősége mind e hibáinak az a kétségtelen tény az alapja, hogy az utóbbi 5-6 hónap fo­lyamán nyíltan felülkerekedtek benne azok a nacionalista ele­mek, amelyek rejtett formában azelőtt is megvoltak, hogy a JuKP vezetősége szakított a párt internacionalista hagyomá­nyaival és a nacionalizmus al­jára lépett. A vezetők erősen túlbecsülve Jugoszlávia belső nemzeti erőit és lehetőségeit, azt hiszik, hogy meg­őrizhetik Jugoszlávia függetlensé­gét és Lel­épi illetik a szocializmust más országok kommunista pártjai, a népi demokráciák és a Szovjet­unió támogatása nélkül. Rosszul tájékozódva a nemzetközi helyzet­ben és megijedve az imperialisták zsaroló fenyegetéseitől,, feltételezik, hogy egy sor engedménnyel meg­szerezhetik ezeknek az államoknak a jóindulatát és a­ kapitalizmus fe­lé, tájékozódjanak. Az ilyen nacio­nalista beállítottság csak Jugoszlá­viának közönséges burzsoá köztár­sasággá való elfajulásához, függet- Lenségének elvesztéséhez és ahhoz, vezethet, hogy az ország az impe­­rialista országok gyarmatává válik". Végül megállapítja a határozat, hogy a JuKP soraiban van elég marxizmus-leninizmushoz hű egész­séges elem, akik hívek a szocialis­ta hagyományokhoz" és az egysé­ges szocialista fronthoz. Ezek fel­adata abban áll, hogy kényszerít­­sék jelenlegi vezetőiket hibáik nyil és becsületes beismerésére és kija­vítására, az egységes imperialista ellenes szocialista front erősítésére, vagy ha a jelenlegi vezetők erre képtelennek bizonyulnak, váltsák le őket és állítsanak a JuKP élére új internacionalista vezetőséget. Június második felében a Tá­jékoztató Iroda Romániában a bolgár ,román, magyar, (Rákosi Farkas és Gerő elvtársak), len­gyel, szovjet, francia, csehszlo­vák és olasz kommunista és munkáspártok részvételével ér­tekezletet tartott a Jugoszláv KP helyzetéről és határozatot hozo 11. járól, amely szintén nincs elő­készítve és amely ennek követ­keztében csak szétzüllesztheti a városi lakosság kenyérellátását. A vezetők nézetét a tőkés ele­mek megszüntetéséről Jugoszlá­via mai viszonyai között, követ­kezésképpen a kulákságnak,­ mint osztálynak felszámolásáról is, csak kalandor, nem marxista álláspontként lehet jellemezni. Ahhoz ,hogy sikeresen fel lehes­sen számolni a kulákságot, mint osztályt és ezzel a tőkés eleme­ HATÁROZAT: Elsősorban megállapította az értekezlet, hogy a Jugoszláv KP képviselői megtagadták az érte­kezleten való részvétel­t s a párti­­vezetőségének az utóbbi időben a kül- és belpolitika alapvető kérdéseiben helytelen az irány­vonala, eltér a marxizm­us-leni­­nizmustól. A Tájékoztató Iroda jóváhagyta a szovjet kezdemé­nyezést a JuKP, elsősorban Tito, Kantély, Djilas és Ranko­­vics elvtársak helytelen politi­kájának leleplezésére. Megállapítja továbbá az érte­kezlet, hogy a JuKP vezetősége barátságtalan politikát folytat a Szovjetunióval és kom­munis­ta pártjával szemben, az államvé­delmi szervek felügyeletnek és megfigyelésnek vetették alá az Iroda és a Szovjetunió számos belgrádi képviselőjét, és a Szov­jetunióval szemben ugyanolyan magatartást tanúsítanak, mint a burzsoá államokkal szemben. A jugoszláv párt Központi Bi­zottsága az ellenforradalmi trockizmus fegyvertárából köl­csönzött rágalmazó propaganda jelszavakat. Tagadják, hogy az országban nőnek a tőkés ele­mek és hogy ezzel kapcsolatban kiéleződik az osztályharc a ju­goszláv faluban. A jugoszláv ve­zetők helytelen politikát folytat­nak a faluban, szemet hunynak a végbemenői osztálytagozódás előtt és úgy tekintik az egyéni gazdálkodást folytató parasztsá­got, mint­­egységes egészet, el­lentétben az osztályokról és osz­­tályharcról szóló­­marxi-leniai tanítással, a munkásosztály ve­zető szerepének kérdésében a marxi-lenini útról a narodnik kulákpárt útjára térnek. Jugo­szláviában lecsökkentik a KP szerepét, valójában feloldják a pártot a pártonkívüli Népfront­ban, amely sokféle politikai cso­portot, még bizonyos burzsoá pártokat is foglal magában. A jugoszláv vezetők elsietve új rendeleteket hoztak a kisipar és kiskereskedelem racionalizá­lásáról és e kapkodás révén csak megnehezítik a jugoszláv lakosság élelmezését. Ugyan­ilyen elsietve adtak ki új tör­vényt a parasztság gabonaadó­ Munkáspárti képviselő kérdése e b­rit külügyi államtitkár lesz a magyar államosításról Platts Mills angol független mun­káspárti képviselő a brit alsóház tegnapi ülésén megkérdezte a kül­ügyi államtitkártól, hogy nyilvá­nosságra hozza-e azt a táviratot, amelyet a magyar kormányhoz in­tézett a magyarországi államosítás ügyében? Az államtitkár megnyugtatta Platts Milks-t, hogy ebben az ügy­ben nem intéztek semmiféle tilta­­kozóh­angú táviratot Magyarország­hoz, mire a közismert baloldali képviselő megkérdezte : Hajlandó­ e­­­zek után a brit külügyi "kormány­zat üdvözlő táviratot intézni a ma­gyar kormányhoz az államosítások gyors és sikeres végrehajtásának, alkalmából ? A jobboldal is támadja a francia-amerikai szerződést A francia nemzetgyűlés e héten kezdi tárgyalni a francia-amerikai szerződést. Mint­­ismeretes, ez a­­kétoldalú szerződés nemcsak a baloldalnál de a kormányt támo­gató jobboldali pártoknál is igen éles ellenszenvet keltett. A konzer­vatív Figaro például a szerződés­ről megjegyzi, hogy Franciaor­szág számára nem lesz kellemes . A baloldali sajtó állandóan tá­madja a szerződést, de az ellenzé­ki képviselők is erősen készülnek a törvényjavaslat vitájára, amikor heves összecsapások várhatók a javaslat támogatói és ellenzői kö­zött. „Szocialista“ vezér szervezte a németországi amerikai kém­szervezet munkáját Budapestről jelentik. Berlini je­lentés beszámol a németországi szovjet övezetben felgöngyölített amerikai kémszervezet munkájáról. Néhány naappal ezelőtt letartóztat­ták Willhelm Lorenz jobboldali szociáldemokrata vezetőt, aki beis­merte, hogy" tagja volt egy kiter­jedt kémszervezetnek. A kémszervezetet Schumacher, a munkásáruló nyugatnémetor­­szági szociáldemokrata vezér szervezte meg illegálisan, kimondottan azért, hogy kato­nai titkokat tudjon meg és kö­zölje az amerikaiakkal. Lorenz elmondta azt is ki­hallgatása során, hogy az így szerzett információk egyenesen Clay tábornokhoz, a németor­szági csapatok főparancsnoká­hoz kerültek. A berlini jelentés kiemeli, hogy rövid idő alatt si­került ártalmatlanná tenni , a kémszervezet valamennyi fon­tosabb fiókját. Molnár Erik rádiónyilatkozata a varsói értekezletről Molnár Erik külügyminiszter tegnap a rádióban nyilatkozott a varsói értekezletről. Rámuta­tott arra, hogy a Szovjetunió­nak és a német támadástól szenvedett többi államoknak létérdeke, hogy a német impe­rializmus többé fel ne támad­jon. Azok az országok és népek — mondotta a külügyminisz­ter — amelyek a háború folya­mán a német imperializmus ál­dozatai voltak, nem­ nézhetik szó nélkül, hogy ezt az impe­rialista támadó szellemet a nyu­gati hatalmak újjá akarják éleszteni. — Ezért ült össze a varsói kon­ferencia, amelynek javaslatai az egész békeszerető emberiség fő vál­ságait tükrözik. Ezek a határoza­tok egyedül alkalmasak arra, hogy a német támadó szellem újjáéledé­sének elejét vegyék.­­a Magyarorországnak is csatla­kozni kellett ehhez az értekezlet­hez, mert határozatai azokat a gon­dolatokat fejezik ki, amelyekben a m­a­gyar demokrácia vezető eszmé­jét látjuk.

Next