Fejér Megyei Hírlap, 2000. október (45. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-06 / 235. szám

4 FEJÉR MEGYEI HÍRLAP Hétvégi programajánló OKTÓBER 6., PÉNTEK Székesfehérvár 10.00, Halesz park: az aradi vértanúk napja- megemlékezés a közművelődési iroda és a Széchenyi szakközépiskola szerve­zésében, a millenniumi program keretében 17.00, Szent István Művelődési Ház: a Szent Korona ezer arca című kiállítás megnyitója 17.00, Megyei Művelődési Központ: Bukovácz Lajos festő­művész kiállításának megnyitója 17.00, József Attila Középiskola Kollégium: Diák- és ifjú­sági Újságírók Országos Egyesülete diákmédia hétvégét szer­vez, vasárnapig 19.00, Öreghegyi Közösségi Ház: Hang-Szín-Tér Big Band koncert 22-23.00, Bahnhof: Kimnowak és Nyers koncert Polgárdi 10.00, Millenniumi park: Batthyány Lajos szobrának fel­avatására és a millenniumi zászló átadására kerül sor. Az ünnepi műsorban fellépnek a helyi általános iskola tanulói, és a Clara Voce vegyes kar is. Dég 17.00, Kastélypark:huszárbemutató 18.00: fáklyás és gyertyás felvonulás az aradi vértanúk emlé­kére OKTÓBER 7., SZOMBAT Csákvár 6.00, Szabadság téri általános iskola tornaterme: teljesít­ménytúrák Csákvár-Gánt-Várgesztes-Vitányvár-Vérteskoz­­ma térségben Mezőfalva 18.00, római katolikus templom: templomi koncertet ad Tóka Szabolcs orgonaművész és Gabrieli-Kiss József énekmű­vész. Sárkeresztes 8.00, temetők előtt: a millenniumi falu- és városszépítő ver­seny harmadik napi akciója alapján a temetők, a játszótér, a par­kok és az árokpartok rendbehozatala, valamint parlagfű gyomta­lanítás. 13.00: szüreti bál és felvonulás Ozora 14.00, főtér: az 1848-as emlékhelynél koszorúzás az ozorai diadal emlékére 15.00, sportpálya: történelmi csatajelenet Székesfehérvár 17.00, jégcsarnok: korcsolyázási lehetőség a műjégpályán OKTÓBER 8., VASÁRNAP Velence 8.20, vasútállomás: természetjáró túra Velence-Nadap-Su­­koró érintésével Székesfehérvár 15.00, Fejér Megyei Művelődési Központ: „Nem csak a húszéveseké a világ” címmel szüreti zenés-táncos nosztalgiadé­lután - nem csak­­ nyugdíjasoknak Telefontos tanácsok Lakáscsere telefonnal Lakhelyváltoztatásnál vagy la­káscserénél mindig felmerül a kérdés: mi lesz a telefonnal?! Az áthelyezési igényét leg­­­gyorsabban és legkényelme­sebben a Matáv 1212-es ügyfé­lszolgálati telefonszámon je­lezheti az előfizető, ehhez szükség van a telefonszámlán, illetve az előfizetői szerződé­sen található ügyfélszámra. Ha a régi és az új cím ugyanah­hoz a helyi telefonközponthoz tartozik, akkor az átkötésnél lehetőség van a telefonszám megtartására. Budapesten és a nagyobb vidéki városokban általában a kerületen belüli költözés esetén maradhat meg a telefonszám. Ha a telefon­szám megváltozik, kérésre egy automata bemondja az új szá­mot, így azok is megtalálják az előfizetőt, akik a régi számon keresik. Lakáscsere esetén a cserélő felek kölcsönösen meg­állapodhatnak a telefonvonal lemondásáról és átvállalásá­ról. Áthelyezés esetén a válto­zó adatok miatt az előfizető­nek módosítania kell előfize­tői szerződését, ezért 1500 Ft + áfa szerződésmódosítási díjat kell fizetni, amely a bekö­tés után, az első telefonszám­lán jelenik meg.­­ Amíg az előfizető nem­­ rendelkezik a megváltozott a- a­datainak telefonkönyvben, il­letve tudakozóban való közzé­tételéről, addig azokat - az elő­fizető védelmében - titkosan kezeli a Matáv. KRÓNIKA A magyar-luxemburgi gazdasági napra hazánkba érkezett Lydie Polfer, luxemburgi miniszter­elnök-helyettes tegnap a fehérvári városházán Warvasovszky Tihamér polgármesterrel találko­zott, majd a püspökségre, a ciszterci templomba és a bazilikatörténeti kiállításra látogatott Újabb viták az emlékhelyről Ülésezett tegnap a Nemzeti Emlékhely Kuratóriuma, ahol jelen volt Oltai Péter építész, a sokat bírált védőtető tervezője is. El­mondta, hogy a szerkezet elbontását nem tartja reális elképze­lésnek, de elismerte, hogy lehetett volna „szebbet és jobbat” csi­nálni. A megbeszélésen több teljesen új elgondolás szóba jött. • FMH-információ A Nemzeti Emlékhely Kura­tóriumának titkára, Tatár Dezső tájékoztatta a megjelenteket az építkezés jelenlegi helyzetéről, majd szólt az anyagiakról is. Az 1,2 milliárd forint összköltségű beruházásra eddig a teljes ösz­­szeg 45 százalékát költötték el, 1998-tól 540 millió forint jutott, ebből 130 milliót Székesfehér­vár, 410 milliót az állam fizetett. Idén a két legjelentősebb kiadás az építkezés II. ütemének 78 milliós, illetve a III. ütemnek a 47 millió forintos költsége volt. További 20 milliót emészt fel a romterület műemléki helyreállí­tása és 10 millió forintot költe­nek majd a tájékoztató táblák el­készítésére. Elhangzott, hogy előre láthatóan - ez természete­sen elsősorban az anyagiaktól függ - 2002, esetleg 2003-ra várható a végső befejezés. Ezután a kurátorok - elsősor­ban Elekes András főszerkesztő és Fertő László, a megyei köz­gyűlés elnöke - megvitatták azt az elvi állásfoglalást, amely a közelmúltban jött létre Fertő László, Warvasovszky Tihamér polgármester és Visy Zsolt, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes­ ál­lamtitkára között. Olyan együtt­működési szándéknyilatkozatot terveznek a beruházás folytatá­sáért, amelynek lényege, hogy a város és a megye egy-egy azo­nos összeget fordít az emlék­helyre, a hiányzó pénzt pedig a minisztérium fizetné. Szóba ke­rült egy olyan elképzelés is, amely teljesen új irányba terelné az építkezést: e szerint az egész romterület beépített múzeum lenne. A kuratóriumi tagok ez­zel kapcsolatban (is) aggodal­muknak adtak hangot. A családtámogatás majdnem mindenkit érint Fideszes képviselők a költségvetésről Az M7-es autópálya felújítá­sa 2001. végére befejeződik, 2002. végéig felépül a szekszár­di híd, épül az esztergomi híd, a 3-as autópálya. Fejér megyében több csomópont kiépülhet, így a 62-es - M7-es, a 64-es - 7-es, épül az úrhidai körforgalom, ké­szül a 6-os út Dunaújvárost elke­rülő szakaszának tanulmányter­ve, jó lenne ha megépülhetné­nek a Székesfehérvár és Várpa­lota között ma még hiányzó második sávok a 8-as úton. Mindez azon a sajtótájékoz­tatón hangzott el, amelyet a Fi­desz két megyei képviselője, Gógl Árpád egészségügyi mi­niszter és Balsay István, az Or­szággyűlés területfejlesztési bi­zottságának elnöke tartott Szé­kesfehérváron a következő két év költségvetéséről. Balsay elmondta, hogy jövő­re 6 százalékos GDP-növeke­­déssel számolnak. Szeretnék elérni, hogy ennek hatása min­den családnál érezhető legyen. A családtámogatási rendszer a magyar családok 85 százalékát már eléri jövőre, a kimaradottak pedig a szociális támogatások különböző formáit vehetik igénybe, ám a kormány inkább a természetbeni juttatásokat ré­szesíti előnyben: iskolalátogatá­si támogatás, étkezési hozzájá­rulás. A kormány már eldöntötte, hogy a minimálbért előbb 40, majd 50 ezer forintra emelik. A kormány nem titkolt célja, hogy a jobb helyzetben lévő csa­ládoknál is több gyermek szü­lessen. Ehhez kapcsolódik az otthonhoz jutás támogatása is. Remélhetőleg hamarosan elér­jük az évi 30 ezer épülő lakást. Vannak, akik saját erőből még a támogatásokkal együtt sem tud­ják megteremteni lakhatásuk feltételeit, ezért háromszorosára emelik a bérlakástámogatási ke­retet. Megyénkből ezt Dunaúj­város már elnyerte, Székesfe­hérvárnak is van esélye és egy kis településünknek is. A Fidesz fontosnak tartja azt is, hogy a nyugdíjak értékállósága meg­maradjon. Sőt, jövőre az inflá­ció felett legalább 3 százalékos emelést terveznek. Gógl Árpád hozzátette, hogy tavaly nyár óta a vényköteles gyógyszerek ára nem emelke­dett, a közeljövőben infláció fe­letti áremelés nem is lesz. Az egészségügyben a minimálbér megemelése 80 ezer embert érint, ami 17 milliárd többlet­bért jelent az ágazatban. A kor­mány szándéka, hogy 20 száza­lékos legyen az emelés az egész­ségügyben. A miniszter meg­erősítette, hogy a megyei kórház daganatellenes kezelői részle­gének, szülészetének, nőgyó­gyászatának helyet adó épületek felújítására , a sürgősségi foga­dóhely kialakítására meg lesz a fedezet. A Széchenyi-terv kere­tében Ercsi mentőállomást kap, a tárca keretéből pedig Puszta­­szabolcson épül mentőhely. .. 2000. október 6., PÉNTEK Ötven betörés van a két férfi számláján Az év elején, úgy február tá­jékán több betöréssel volt dol­guk a bicskei rendőrkapitányság munkatársainak. - Akkor nem jártunk szeren­csével - mondta Horváth Tibor alezredes, a kapitányság vezető­je. - Betörtek a csabdi iskolába, az óvodába, aztán ismét oda, majd a mányi iskola, óvoda kö­vetkezett, aztán a felcsúti iskola. A sorozat abbamaradt, de tíz nappal ezelőtt ismét elkezdő­dött. Felmelegítettük az ügyet, átnéztük és azt mondtuk, most következik a csabdi iskola, így is lett. Október 5-én éjszaka egy hölgy is jelezte, hogy gyanús mozgást lát az intézménynél, de a kollégák is ott voltak. A két férfit megzavarták - a kenyérpi­rítót letették az udvaron - és el is fogták a rendőrök. Kiderült - a betörésből származó bűnjeleket is találtunk -, hogy a felcsúti B. Zsolt és a csabdi Sz. Miklós - 24 és 18 évesek — jártak még Bics­kén lakásban is, a Váli-völgy­­ben, a csákvári hegyen, ahol hét­végi házakba törtek be. Mind­kettőjüket őrizetbe vettük. Az ő számlájukon ötven betörés van. A szintén őrizetben lévő számi M. János lopott autóval járt be­törni. Szegeden lakott albérlet­ben, Kecskeméten lopott autót - két Golfot, az egyik megkerült -, Siófok, Bicske környékén 17 esetben okozott károkat a tulaj­donosoknak. A férfi ez év áprili­sában szabadult, négy lopásnál társa is volt. Az M7-es és az Ml­es autópályákon a külföldi ka­mionokból lopták a gázolajat. A napokban egy Volskwagen Transit gépkocsit kötöttek el, Bicske belvárosi részében kez­dődött az üldözésük, Csákváron megfogták őket a rendőrök. Az ügyekben tart a nyomozás. Maroshegyi mulatságok Szüreti felvonulással veszi kezdetét Székesfehérváron ok­tóber 7-én szombaton 10 órakor az Ikarus sportpályánál a maros­hegyi sport és kulturális nap, amelynek szervezője ezúttal is a Maroshegyi Polgárok Egyesü­lete. A felvonuló táncosok, mu­zsikusok útközben több megál­lót tartanak, ahol rövid műsort adnak elő. Lesz bográcsgulyás­főző verseny is, a résztvevők már 8 órakor nekiláthatnak a fő­zésnek. A borversenyre a hely­színen várják a szőlősgazdák je­lentkezését. Kispályás labdarú­góverseny, gyermekfoci várja az érdeklődőket. A gyerekek a KRESZ-vetélkedőn, és a játszó­házban is kipróbálhatják magu­kat. Műsort ad többek között a Gorsium Zeneiskola, az Ikarus Táncegyüttes, a Strasszer Jazz Tánc Stúdió, 19 órakor pedig a Sárga Taxi ad konceret - majd megkezdődik a szüreti bál­ MEGYEI KRIMIKRÓNIKA A Fejér Megyei Rendőr-fő­kapitányság sajtóreferense az alábbi bűnesetekről tájékoztatta szerkesztőségünket: Lakókocsit rongált Székesfehérváron, a Sarló ut­cában parkoltatott Astral típusú lakókocsit rongált meg ismeret­len tettes. A keletkezett kár: 30 ezer forint. Autótolvajok panzió elől tulajodonították el az SLS-M-1386 forgalmi rend­számú VW Passat kombi sze­mélygépkocsit. A kár: 5 milli fo­rint. Tyúkok, kacsák Polgárdiban, a Petőfi utcában az egyik lakóház hátsó udvarába jutottak a tolvajok a kerítéskivá­gással. Az udvarból négy kacsát és két tyúkot tulajdonítottak el 6 ezer forint értékben. Székesfehérváron, a Deák Ferenc utcában lévő parkolóból a DJZ-937 forgalmi rendszámú Lada Samarát kötött el az isme­retlen tettes. A gépkocsi tulajdo­nosának ezzel 1 millió forint kárt okozott. Rácalmáson, a Kajászón, a Köztársaság úton egy családi házból loptak el készpénzt és arany ékszert az is­meretlen tettesek. A kár: 120 ezer forint. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a bűncselekményekkel, valamint a rendőrségi intézkedésekkel kapcsolatos bejelentéseket a 06-80-200-607- es telefonon várja. Igazgatásrendészeti ügyekben felvilágosítást a 541-666- os telefonon kaphatnak az érdeklődők. A bűncselekmények áldozatai részére ingyenes pszichológiai, jogi és bűnmegelőzési tanácsadás minden szerdán Székesfehérváron, a Sütő u. 12. szám alatti családsegítő központ helyiségében 14.00 és 16.00 óra között. Kellett az arany...

Next