Fejér Megyei Hírlap, 2001. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-08 / 106. szám

4 FEJÉR MEGYEI HÍRLAP KRÓNIKA RÖVIDEN Az édesanyákat köszöntik Székesfehérvár (sz.g.)­­ A Felsővárosi Óvoda 2001. május 9-én, szerdán délután 4 órai kezdettel anyák napi ünnepséget rendez a Felső­városi Közösségi Házban. A műsorban fellépnek az óvoda nagy- és középső csoportosai, valamint a Ta­­tay Sándor Alapítványi Kö­zépiskola Gimnáziumi kó­rusa, és a Lauschmann Gyu­la Jazz Szakközépiskola ta­nulói. Szeretettel várják az édesanyákat, nagymamá­kat, és minden érdeklődőt. Missziós kör Székesfehérvár (sf) - Az evangélikus egyházközség Szekfű utcai gyülekezeti há­zában május 10-én 15.30 órakor - a missziói kör ren­dezvényeként- Képek a né­met evangélikus egyház életéből II. címmel Fehér Károly, nyugalmazott lel­kész, esperes tart diaképes előadást. Népfőiskolai kurzus Székesfehérvár (sl) - A Szent István Művelődési Házban működő Hóman Bálint népfőiskolán május 8-án 17 órai kezdettel Jele­­nits István teológiai tanár tart előadást Modern esz­meáramlatok és egyházi vá­laszok (XVIII-XX. század) címmel. Taroltak az albások Székesfehérvár (­kn­)­A hétvégi fehérvári csocsó­­bajnokságon az Alba F.C. versenyzői taroltak: az első helyen a Győrfi Csaba-Ta­­kács Gyula, a másodikon a Nagy István-Tóth István pá­ros végzett. A 28 párosból (köztük szegediek, kapos­váriak, szombathelyiek) ál­ló mezőny eredménylistája nem a verseny belterjessége miatt alakult így: mint meg­tudtuk, a fehérváriak cso­­csóban kifejezetten erősek, így bárhol versenyeznek, általában nyernek. Honvédségről a honvédségért Székesfehérvár (sz.g.)­­A Honvédség és Társa­dalom Baráti Kör székesfe­hérvári szervezetének idei programjában szerepel többek közt Győrössy Fe­renc vezérőrnagy, a száraz­földi vezérkar főnöke, Ju­hász Ferenc, Honvédelmi Bizottság alelnöke, Simics­­kó István a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitká­ra, valamint Lányi Zsolt a Honvédelmi Bizottság tag­jának meghívása. A HTBK elsőként a Magyar Honvéd­ség előtt álló szervezési fel­adatokról rendez előadást. A beszélgetésre május 10- én, csütörtökön 17 órakor kerül sor a helyőrségi klub rendezvénytermében. Kerámia szakkör Székesfehérvár (str) - Kerámia szakkör indul má­jus 9-én , 17 órától a Kéz­műves Sarokban (Tolnai u. 12.). A foglalkozásra - ahol a rajzolás fortélyaival is megismerkedhetnek az ér­deklődők - gyerekeket várnak. Az Aranyeső ovija: drága pettyek Nem kerülhet hátrányba az a gyermek, aki „pluszt” nem, csak az alapszolgáltatást igényli ■ Móré Erzsébet riportja Az óvodai beíratás határide­jének lejárta előtt nem sokkal értesültek a szülők: szeptem­bertől drágulna az óvoda. S kötelező lenne az emelt szin­tű szolgáltatásokat igényelni. Fehérvár egyik legszebb, kertvárosi környezetben lévő óvodája a Kisteleki utcában ta­lálható. Néhány napja volt a „keresztelője”, s mostantól „Aranyeső Alapítvány Hétpety­­tyes Ovi” névre hallgat. Aznap, hogy a névadó ünnepségről szó­ló rövid tudósítás megjelent, kaptuk az első telefont egy szü­lőtől, aki elmondta: szép-szép mindez, de milyen áron? Az ille­tő azt fájlalta, hogy csak az elő­ző esti szülői értekezleten érte­sültek arról, szeptembertől az eddig fizetett térítési díj alapo­san megemelkedik, ugyanis alapítványi hozzájárulást is kell fizetniük a szülőknek, mégpe­dig nem is keveset. A panaszos úgy tudja, sokan éppen emiatt elviszik a gyermeküket másik óvodába, már ha meg tudják ten­ni, hiszen az óvodai beíratások határideje a végéhez közeledik. Röviddel ezután kiderült, hogy nem egyszerűen pénzről van szó. A szülői munkaközös­ség korábbi elnöke eljuttatta a szerkesztőségbe annak a levél­nek a másolatát, amelyet az ön­­kormányzat mellett működő ok­tatási bizottság elnökének cím­zett nemcsak a maga, hanem szülőtársai nevében is. Ebben a levélben dr. Csapó Csilla visszautal arra, hogy ko­rábban már szóvá tették: az alapítványi formában működő óvoda nem váltotta be a remé­nyeket, s nem teljesítette azokat a feltételeket, amelyet a szülői szervezet hozzájáruló nyilatko­zata tartalmazott, nevezetesen: ne változzon meg az óvodape­dagógusok személye, s ne vál­tozzon meg az óvoda program­ja. Ehhez képest röviddel az­után, hogy az önkormányzat az alapítványnak működtetésre átadta az óvodát, távozott a ve­zető óvónő és még öt pedagó­gus. Délutánonként a nagycso­portban csak a dajka vigyáz a gyerekekre, ez pedig ellentétes a közoktatási törvény idevágó passzusában leírtakkal. A 2001 februárjában tartott szülői érte­kezlet alkalmával mindezeket közölték a fenntartó képviselő­jével, azonban érdemi változás nem történt. „Ugyanezen a szü­lői értekezleten az immáron má­sodik, új vezető óvónő bejelen­tette, hogy az eddig választható, térítés ellenében megtartott ké­pességfejlesztő foglalkozásokat pedagógiai szempontból kötele­zővé teszik a gyermekek számá­ra.... Az említett foglalkozáso­kat tapasztalatunk szerint a fenntartó a délelőtti, rendes óvo­dai foglalkozások helyett tartja. Az a gyermek, akit a szülei ezen foglalkozásokra minden kötele­ző jelleg ellenére nem írattak be, az ki van zárva a délelőtti mun­kából” - olvasható az oktatási bizottság elnökéhez küldött le­vélben. Megérkezett a polgármester­hez címzett és harmincegy alá­írást tartalmazó levél is, amely­ben a szülők kérik, az intézmény ismét kerüljön vissza önkor­mányzati működtetésbe. A panasz ügyében megkeres­tük az alapítvány kuratóriumá­nak elnökét, az óvoda fenntar­tóját, dr. Horváth Miklós fog­orvost, aki elmondta, hogy megítélése szerint semmilyen formában nem tért el az önkor­mányzattal kötött szerződéstől, s félreértésnek minősítette a pa­naszokat. Az elmúlt évben több millió forintot fordított az ala­pítvány az óvoda felújítására, szépítésére. Az óvónők tovább­képzéseken sajátítják el a szol­gáltatások bővítéséhez szüksé­ges ismereteket. A nevelési programba - az alapszolgáltatá­sokon túl — beépítik az emelt szintű, választható szolgáltatá­sokat (úszásoktatás, korcso­lyaoktatás, színházi, bábszínhá­zi látogatások, kirándulások). Helyben végzik a fogorvosi, or­topédiai szűrővizsgálatokat, he­ti két napon logopédus foglalko­zik egyénileg a beszédkorrekci­óra szoruló gyermekekkel, to­vább folytatódik a művészeti képességfejlesztés, ősztől egye­bek között drámapedagógiai foglalkozások indulnak, de folytatódik az aprók tánca vagy éppen a csuhézás is. „Korábban ezekre a foglalkozásokra egyen­ként kértünk díjat, a változás mindössze annyi lenne, hogy most egy összegben fizetnének a szülők. Elképzeléseink szerint figyelembe vennénk a szociális helyzetüket, azt, hogy hány gyermeket nevelnek, hány jár közülük az óvodába. Tehát dif­ferenciáltan állapítanánk meg a díjat” - mondja dr. Horváth Miklós, aki elismeri, hogy a je­lenlegi létszám csökkenhet, en­nek azonban pozitív következ­ménye is volna, hiszen kisebb csoportlétszám hatékonyabb fejlesztést tesz lehetővé. A szü­lői nagy nyomást érzékelve azonban hajlik arra, hogy olyan csoportokat is létrehozzanak, amelyek csak az alapszolgálta­tást tartalmazzák, noha sajnál­ná, ha a szülők ragaszkodnának nézeteikhez, s emiatt a gyer­mekek kimaradnának az emelt szintű programokból. (Ami a nagyok csoportjában lévő óvó­nőhiányt illeti, dr. Horváth Mik­lós arról tájékoztatott, hogy az állást a tegnapi nappal betöltöt­ték, tehát abban a csoportban is két óvónő dolgozik.) Óvodai látogatásunk során találkoztunk olyan szülővel is, aki nem tiltakozik a szeptember­től esedékes további díj, vagy alapítványi hozzájárulás megfi­zetése ellen. „Ha ezért az össze­gért valóban megkapják a gyer­mekek az ígért szolgáltatás­többletet, akkor nem kifogásol­ható, hogy ezért külön kell fizetni” - mondja a férfi. Dr. Szabó Katalin jegyző és dr. Lőrinczy Attila alpolgármes­ter számára nem ismeretlen az óvodai panasz. A működtetővel több alkalommal tárgyaltak, a következő találkozó ma esedé­kes. Az önkormányzat állás­pontja szerint a vállalkozó nem változtathatja meg a megállapo­dást, amelynek az az alapja, hogy az óvodai alapellátás a fő tevékenység, amely ingyenes. Minden kiegészítő szolgáltatást ettől különválasztva lehet csak felajánlani. Ám nem kerülhet hátrányba az a gyermek, akinek a szülei csak az óvodai alapszol­gáltatásra tartanak igényt. Új könyvtárra pályáznak Székesfehérvár (sz.z.)­­ A Kodolányi János Főiskola könyvtárának bővítéséhez álla­mi támogatás elnyerésére nyúj­tott be pályázatot a székesfehér­vári önkormányzat. A beruhá­zást a város a főiskolával közö­sen kívánja megvalósítani. A legutóbbi közgyűlésen a képvi­selők egyetértettek azzal, hogy a város fejlődése, a magasabb szintű oktatási követelmények, a könyvtári szolgáltatások iránti igény színvonalas intézmény ki­alakítását teszik szükségessé. Az elfogadott változat szerint a könyvtár helye a Kodolányi János középiskola használaton kívüli műhelycsarnoka lesz. A jövő évtől 2004-ig összesen 251 millió forintos állami támoga­tásra pályáznak, ehhez saját pénzügyi forrásként 205 millió forintot tesznek hozzá. A pályá­zat benyújtásához 18 millió fo­rint „saját pénzt” kell felmutat­ni, ezt az összeget a főiskola megelőlegezi. A kivitelező ki­választásra közbeszerzési eljá­rást indítanak majd. Mit kell tudni a csontritkulásról? Székesfehérvár (str) - Ma reggel 9 órakor előadást hallgat­hatnak az érdeklődők a csontrit­kulással kapcsolatban. A prog­ram helyszíne a az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Lövölde úti központi klubjában. A hét so­rán ezen kívül szó esett még az idős tomáról, annak fontosságá­ról is, megszervezték a követke­ző kirándulásokat és a legújabb ötleteket. Chello: teljes elérhetőség Budapest (mti)­­ Az UPC ma­gyarországi hálózatán egy-más­­fél év múlva mindenhol elérhető lesz a szélessávú internetezést nyújtó Chello Broadband Ma­gyarország Kft. szolgáltatása — mondta Hivatal Péter, a társaság ügyvezető igazgatója hétfőn. Az ügyvezető igazgató közölte: előfizetőik száma hetente több százzal bővül, terveik szerint az év végére 15 ezer előfizetővel számolhat a Chello, ezzel a szé­lessávú szolgáltatók között Ma­gyarországon piacvezetővé vál­hatnak. A sajtótájékoztatón el­hangzott: a terjeszkedés több milliárd forintos költségét az UPC Magyarország állja. A Chello a tavaly elkezdett ked­vezményes belépési akciót az idén is folytatja. Nemzetiségi képzés indul a „Herman”-ban Székesfehérvár (sz.z.) - Felmenő rendszerű német nem­zetiségi képzést indítanak a Her­man Ottó Általános Iskolában a 2001-2002-es tanévtől. A nem­zetiségi nyelv és irodalom taní­tása az első osztálytól kezdődő­en heti öt órában történik majd. Minderről a legutóbbi ülésén döntött a fehérvári közgyűlés, akceptálva a Székesfehérvári Német Kisebbségi Önkormány­zat kérését. A kérelemhez a szü­lők szándéknyilatkozatot is mellékeltek. Az előzményekhez tartozik, hogy az anyanyelvi oktatás elin­dítására a kisebbségi önkor­mányzat programot dolgozott ki. Ennek alapján a 2000-2001- es tanévben a Gyöngyvirág Óvodában már megvalósulha­tott a német nemzetiségi neve­lés. A közgyűlés döntése alap­ján szeptembertől az általános iskolában is megkezdődhet a program. A közoktatási törvény egyébként a megyei jogú városi önkormányzat kötelességévé te­szi azt, hogy gondoskodjon a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók tanulási feltételeiről. A kisebbségek jogairól rendelke­ző törvény pedig arról rendelke­zik, hogy a kisebbségi közös­ségeknek joguk van kezdemé­nyezni az anyanyelvi oktatást. 2001. május 8., KEDD Nyugodt, jó hangulatú tanácskozáson a jövőről Fertő László örül, ha fideszes barátaival találkozik Székesfehérvár (tv) - A hét­végén Szegeden tartotta kong­resszusát a Fidesz Magyar Pol­gári Párt. A megye több mint harminc küldötte között ott volt Fertő László, a megyei közgyű­lés elnöke is. - Mindig Orbán Viktor mel­lett ül a kongresszusokon? - Orbán Viktor a fehérvári Fidesz-szervezet tagja. Igaz, nem a küldöttünként, hanem funkciójából hivatalból volt ott a kongresszuson, de hát a helye közöttünk van. Egyébként is is­merjük egymást még a gimná­ziumból, s 1988 óta „harcos tár­sak” vagyunk. - A kongresszus hivatalos történéseiről már beszámol­tunk. Ezért inkább azt kérdezem, milyen volt ott a hangulat? - Nyugodt, de jó hangulatú rendezvény volt. Ahogy a sajtó­ból is tudható nálunk nem volt botrány, veszekedés. A kong­resszusoknak mindig két arcuk van. Az egyik, ami kifelé szól, a hivatalos. A másik az, hogy le­hetőséget teremt a találkozások­ra. Azok, akik a kormányzatnál, a parlamentben, megyei és helyi önkormányzatoknál dolgoznak, ilyenkor elbeszélgethetnek egy­mással, kicserélhetik tapaszta­lataikat. A ritkán találkozó bará­tok között persze szóba kerül a család, előkerülnek a gyerme­kek fotói. Mivel vagy egy évti­zede már volt Szegeden kong­resszus, így az is szóba került, hogy mennyit változtunk. Meg­állapítottuk, a legnagyobb vál­tozás az, hogy ma sokkal na­gyobb rajtunk a felelősség. - Közben azért elnököt vál­tott a párt. - Örülök, hogy Pokorni Zol­tán lett az elnök. Annak meg kü­lönösen, ahogyan ez az egész le­zajlott. Mutatja, hogy személyi kérdéseket kulturáltan is meg le­het oldani, lehet mindig a fel­adatra keresni embert, anélkül, hogy ez zavart okozna a pártban. Pokorni egyébként komoly dön­tést hozott a tisztség elvállalásá­val, hiszen egy jól működő mi­nisztériumot hagy ott a direkt politika kedvéért. - Elfogadtak két dokumentu­mot... - Az egyik a Történelem fő­utcáján címet viseli és program­téziseket tartalmaz, a másik a Jövő elkezdődött címmel vita­irat, amely majd a párt választási programjának alapja lehet. A párt egyébként hamarosan ké­szen áll a választási kampányra. Május 24-ig a helyi szervezetek­ben, majd június 4-ig a megyei választmányokban lesz tisztújí­tás, s utána megalakul az orszá­gos választmány, amelynek há­rom Fejér megyei tagja lesz.

Next